Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

13.10.2021. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

//13.10.2021. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

13.10.2021. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:6916/1
ДАТУМ: 06.10.2021.
Б Е О Г Р А Д
Тел. 36 36  321; 36 36 320

 

 

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                                                               Б Е О Г Р А Д
                                                                                     Гундулићев венац 23-25

 

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду

објављује

 

 К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

  1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА на неодређено време
  2. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА на неодређено време
  3. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА  на одређено време од 5 година
  4. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)  на одређено време од 5 година
  5. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
  6. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
  7. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година
  8. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година
  9. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година
  10. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)  на одређено време од 5 година

 

УСЛОВИ 1-10: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

  

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 13.10.2021. године

 

 

 

                           Д Е К А Н
                                                                                      МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
                                                                                       Проф. др Лазар Давидовић

2021-10-13T10:51:24+00:00 13.10.2021.|Предавања|