Избор писма

Конкурс за избор демонстратора за школску 2019/20. годину

//Конкурс за избор демонстратора за школску 2019/20. годину

Конкурс за избор демонстратора за школску 2019/20. годину

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 
6890
ДАТУМ
: 30.9.2019. године

 

На основу члана 109 , а у складу са чланом 176 Статута  Факултета , захтева катедри

Декан Факуултета расписује

 

К О Н К У Р С

 

За избор демонстратора за школску 2019/20. годину за следеће предмете:

 

 

 

 1. Патолошка физиологија – 10 демонстратора
 2. Хистологија са ембриологијом – 40 демонстратора
 3. Медицинска биохемоја са хемојом – 15 демонстратора
 4. Анатомија – 25 демонстратора
 5. Прва помоћ – 10 демонстратора
 6. Медицинска физиологија – 20 демонстратора
 7. Хумана генетика – 6 демонстратора
 8. Патологија – 20 демонстратора
 9. Микробиологија – 5  демонстратора
 10. Фармакологија са токсикологијом – 5 демонстратора
 11. Социјална медицина – 2 демонстратора
 12. Хемија – 4 демонстратора

 

(1)Факултет може да изабере у звање сарадника ван радног односа-демонстратора, за помоћ у настави на интегрисаним студијама медицине, студента интегрисаних студија медицине под условом да је остварио најмање

120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом са студија најмање 8(осам).

 

Услови за избор демонстратора су:

1. Просечна оцена са студија -најмање 8 (осам)

2. Оцена из предмета за који конкурише – најмање 9 (девет)

(2)Избор сарадника из става 1. овог члана обављају катедре ужих научних области по завршетку конкурса за избор демонстратора, у оквиру броја који је опредељен за помоћ у настави за одговарајућу катедру.

(3)Рангирање се врши у складу са Правилником

(4)Предност при избору у звање из става 1. овог члана имају студенти:

– са вишом просечном оценом из предмета основне базне наставе;

– са краћим временом студирања;

– млађи кандидати;

– са већом оценом са студија из става1.

– За избор за демонстратора за предмет Хемија рачуна се оцена из Медицинске биохемије

– За избор за демонстратора за предмет Прва помоћ потребно је да студент буде студент пете или шесте године или апсолвент и да је завршио курс из Прве помоћи факултетивно организован на Факултету.

 

Потребна документа за пријављивање на Конкурс:

– молба и уверење о положеним испитима (добијају се у студентској служби)

 

Пријаве на Конкурс предају се од 7.10.2019. до 15.10.2019. године у студентској служби.

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

Проф. др Небојша Лалић

 

2019-10-06T18:15:50+00:00 02.10.2019.|Насловна|