Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за други уписни рок – Специјалистичке академске студије

//Конкурс за други уписни рок – Специјалистичке академске студије

Конкурс за други уписни рок – Специјалистичке академске студије

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК

за упис на

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

за шк. 2019/2020. годину

 

 

Образац 23 09 Пријава за Специјалистичке академске студије Обједињени изјава и рачунари

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ –

У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ)

 

 1. ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА СА АНГИОЛОГИЈОМ – 5 кандидата
 2. ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА – 5 кандидата
 3. ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ – 10 кандидата
 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА – 5 кандидата
 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА – 5 кандидата
 6. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 5 кандидата
 7. ИМУНОЛОГИЈА – 10 кандидата
 8. ИСХРАНА – 5 кандидата
 9. КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА – 2 кандидата
 10. КЛИНИЧКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА – 10 кандидата
 11. КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИКРОБИОЛОГИЈА – 5 кандидата
 12. КЛИНИЧКА И ПРИМЕЊЕНА АНАТОМИЈА – 10 кандидата
 13. КЛИНИЧКА КАРДИОЛОГИЈА – 20 кандидата
 14. КЛИНИЧКА НЕУРОЛОГИЈА – 10 кандидата
 15. КЛИНИЧКА ОФТАЛМОЛОГИЈА – 5 кандидата
 16. КЛИНИЧКА ПУЛМОЛОГИЈА – 10 кандидата
 17. KЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА – 10 кандидата
 18. КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА – 10 кандидата
 19. КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА – 5 кандидата
 20. МЕДИЦИНА РАДА – 5 кандидата
 21. МЕДИЦИНА СПОРТА – 5 кандидата
 22. МИКРОСКОПИЈА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА – 10 кандидата
 23. НЕФРОЛОГИЈА – 5 кандидата
 24. НЕОНАТОЛОГИЈА – 5 кандидата
 25. НЕУРОХИРУРГИЈА 2 кандидата
 26. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА – 3 кандидата
 27. ОРТОПЕДИЈА – 15 кандидата
 28. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – 5 кандидата
 29. РАДИОЛОГИЈА – 10 кандидата
 30. РЕУМАТОЛОГИЈА – 5 кандидата
 31. СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ – 5 кандидата
 32. УРОЛОГИЈА – 5 кандидата
 33. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – 5 кандидата
 34. ФОРЕНЗИЧКА ПАТОЛОГИЈА И ЕКСПЕРТИЗНА ДИЈАГНОСТИКА – 5 кандидата
 35. ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ – 5 кандидата
 36. ХИРУРШКА АНАТОМИЈА – 15 кандидата
 37. ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА – 10 кандидата
 38. ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА И ФИЗИОЛОГИЈА РАСТА И РАЗВОЈА – 5 кандидата

 

УСЛОВИ ЗА УПИС:

 

Специјалистичке академске студије може уписати лице које је завршило интегрисане академске студије медицине или лице које је стекло високо образовање из области медицинских наука по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Неопходно је знање енглеског језика и познавања рада на рачунарима.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:

 

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања, остварених научних резултата и мотивационог интервјуа.

 

Начин бодовања је следећи:

 • Општа просечна оцена завршених студија (до 60 бодова)
 • Дужина студирања (до 10 бодова)
 • Остварени научни резултати (5 бодова):
 • Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу -1 бод
 • Саопштење са скупа националног значааја штампано у целини-2 бода
 • Саопштење са међународног скупа штампано у изводу-3 бода
 • Саопштење са међународног скупа штампано у целини-4 бода
 • Рад објављен у часопису националног значаја (категорија М50) -5 бодова
 • Мотивациони интервју (до 25 бодова) оцењује се:
 • Мотивација за студије: 1, 2, 3, 4, 5
 • Креативност: 1, 2, 3, 4, 5
 • Општи утисак 1, 2, 3, 4, 5

 

Оцењивање врши петочлана комисија за упис студената именована од Већа за специјалистичку наставу.

 

Напомена:

 

Дужина студирања кандидата се оцењује са максимално 10 бодова. Дужина студирања кандидата се бодује на основу времена које је кандидату било потребно да бодовани студијски програм заврши након истека редовног рока за дипломирање. Време продуженог студирања се обрачунава у процентима у односу на максимално продужење студија након чега се кандидату додељује обрнуто сразмеран прoценат бодова од максималних 10. Као пример, ако је максимално продужење студирања 4 године, а кандидат је продужио студије за 3, употребио је 75% могућег продужење и биће му додељено 25% од максималног броја бодова, односно 2,5 од максималних 10 бодова.

 

За Конкурс треба приложити:

 • пријаву;
 • биографију;
 • извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • фотокопија личне карте (ако је чипована – очитана);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, као и оверену фотокопију додатка Дипломи ); кандидат коме није издата Диплома подноси Уверење о дипломирању са Уверењем о положеним испитима);
 • списак радова и фотокопије радова;
 • потврда о познавању рада на рачунарима (уколико кандидат не поседује потврду – подноси изјаву о познавању рада на рачунарима уз обавезу да у току наставе положе тест провере знања);
 • сагласност установе о похађању наставе, ако је кандидат у радном односу, а уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе;
 • потврду о уплати трошкова Конкурса у износу од 9000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 160 €), који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

 

 • Кандидат, страни држављанин, конкурише за упис на специјалистичке академске студије-медицинске науке под истим условима као и држављанин Републике Србије.
 • Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси поред осталих докумената и решење о нострификацији дипломе или потврду о томе да је започета нострификација, оверену фотокопију пасоша и оверену фотокопију и превод извода из матичне књиге рођених.

 

Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран;
 • да влада српским језиком.

 

Страни држављанин може условно да се упише на специјалистичке академске студије-медицинске науке у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен до рока за упис кандидата по Конкурсу. Уколико захтев за признавање стране високошколске исправе буде одбијен или не даје право за упис на специјалистичке академске студије-медицинске науке, сматраће се да кандидат није уписан. У том случају, кандидату се враћа уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа. Остали трошкови падају на терет кандидата.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Избор кандидата врши одговарајућа Комисија на основу испуњености услова Конкурса. Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија-медицинске науке утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним академским студијама, дужине студирања,остварених научних резултата и мотивационог интервјуа.

 

Пријаве по Конкурсу примају се 15. и 16. октобра 2019. године у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, од 9 до 13 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Трошкови студија обухватају:

 • трошкови конкурса у износу од 9.000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 160 €) на које кандидат нема право потраживања у случају одустанка од уписа;
 • годишњу школарину за школску 2019/2020. годину, која износи 136.000,00 динара (годишња школарина за стране држављане је 1.900 €). Приликом уписа у први семестар, студенти уплаћују и износ од 1.600,00 динара (средства су намењена Универзитету у Београду). Годишњу школарину студенти могу уплатити одједном, у две, четири или пет рата.
 • трошкови оцене и јавне одбране рада, који се уплаћују непосредно пре јавне одбране по ценовнику који важи у тренутку одбране рада, а који у школској 2019/ години износе 55.000,00 динара (за стране држављане трошкови оцене и јавне одбране рада у школској 2019/2020. години износе 800 €);
 • трошкови издавања дипломе, који се уплаћују по ценовнику Универзитета у моменту штампања и издавања дипломе.

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

 

Факултет објављују прелиминарну листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на интернет страници, на које кандидати могу уложити жалбу на обрачун бодова, регуларност поступка утврђеног конкурсом и своје место на ранг листи у року који одреди факултет. По истеку тог рока подаци се сматрају коначним.

 

Кандидат може поднети жалбу електронски путем линка http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344

 

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима и доставља je Универзитету. Универзитет објављује коначне ранг листе на интернет страници Универзитета. По објављивању коначне ранг листе за студијски програм на сајту Универзитета обавља се упис кандидата.

КОНКУРСНИ РОК

Пријем – предаја докумената 15. и 16. октобар 2019. године од 9 до 13 часова
Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата Факултета 17. октобар 2019. године у 12 часова
Жалбе на прелиминарну ранг листу Комисији за упис линк http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 18. октобар 2019. године до 15 часова
Решење комисије за упис по жалбама 21. октобар 2019. године до 15 часова
Жалбе на решење комисије Декану – линк http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 22. октобар 2019. године до 12 часова
Решење Декана по жалбама 22. октобар до 15 часова
Коначна ранг листа пријављених кандидата Факултета која се доставља Универзитету 23. октобар 2019. године до 12 часова
Коначна ранг листа примљених кандидата коју је доставио Универзитет и која је основ за упис 24. октобар 2019. године до 12 часова
Упис примљених кандидата 25. октобар 2019. године до 14 часова
Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата по модулима 25. октобар 2019. године