Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за упис на специјализације – основне

//Конкурс за упис на специјализације – основне

Конкурс за упис на специјализације – основне

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  

На основу чл. 4  Правилника о спровођењу студија здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Београду,

 

р а с п и с у ј е

 

К   О   Н   К   У   Р   С 

 

ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

(октобарски уписни рок 2019/2020. године)

  Пријава за упис  Изјава

За  докторе медицине:

 1. Интерна медицина
 2. Интернистичка онкологија
 3. Инфектологија
 4. Педијатрија
 5. Неурологија
 6. Психијатрија
 7. Дечја неурологија
 8. Дечја и адолесцентна психијатрија
 9. Дерматовенерологија

10.Општа хирургија

11.Абдоминална хирургија

12.Васкуларна хирургија

13.Кардиохирургија

14.Грудна хирургија

15.Ортопедска хирургија и трауматологија

16.Дечја хирургија

17.Неурохирургија

18.Пластична, реконструктивна и естетска хирургија

19.Палијативна медицина

20.Максилофацијална хирургија (за докторе медицине)

21.Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија

22.Урологија

23.Гинекологија и акушерство

24.Оториноларингологија

25.Офталмологија

26.Физикална медицина и рехабилитација

27.Радијациона онкологија

28.Радиологија

29.Нуклеарна медицина

30.Патологијa

31.Судска медицина

32.Хигијена

33.Епидемиологија

34.Медицинска микробиологија

35.Социјална медицина

36.Медицина рада

37.Општа медицина

38.Клиничка биохемија

39.Клиничка фармакологија

40.Имунологија

41.Ургентна медицина

42.Лабораторијска медицина

43.Спортска медицина

44.Трансфузијска медицина

45.Медицинска статистика и информатика

 

За здравствене сараднике:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 46.Медицинска психологија

47.Медицинска физика

 

Услови Конкурса су:

 

– завршен  Медицински факултет однсно одговарајући Факултет за здравствене сараднике

– положен стручни испит

– Решење Министарства здравља Републике Србије о одобреној специјализацији или одобрење Медицинског факултета о одобреној специјализацији за лекаре који не обављају здравствену делатност у установама у јавној својини или не обављају здравствену делатност у Републици Србији..

 

 

КОНКУРС ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ:

 • пријава (на сајту или се добија у Служби);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 • потврду о средњој оцени уколико није наведена у дипломи;
 • за лекаре који су Медицински факултет завршили ван Србије, доказ о нострификацији дипломе или потврда Универзитета да је предата документација за признавање дипломе;
 • оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију решења Министарства здравља Републике Србије о одобреној специјализацији;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • фотокопијју личне карте (ако је чипована-очитана)
 • две фотографије;
 • за запослене потврда установе да сноси трошкове специјализације
 • доказ о уплати трошкова уписнине у износу од 58.000,00 динара (трошкови уписнине се уплаћују на текући  рачун Медицинског факултета, а на основу претходно издатог рачуна)
 • Страни држављани уплаћују износ од 960 еура у динарској противвредности (трошкови уписнине се уплаћују на текући рачун Медицинског факултета, а на основу претходно издатог рачуна)

 

Поред наведених докумената, до преузимања индекса и упута за обављање специјалистичког стажа  незапослени здравствени радници  обавезни су да приложе и:

 • доказ да су здравствено осигурани (фотокопија здравствене књижице)
 • извештај о предходном лекарском прегледу, за упис на гране медицине  где  постоји повећан ризик издат од Службе медицине рада (Правилник о предходном и периодичном прегледу на радним местима са повећаним ризиком Сл.Гласник РС, бр.120/2007 и 93/97)

 

За стране држављане којима је Медицински факултет одобрио упис на специјализацију односно лекаре који не обављају здравствену делатност у Републици Србији потребно је доставити:

 

 • Попуњен индекс и пријаву
 • 2 фотографије
 • Доказ о пријави- дозволи боравка у Републици Србији;
 • Копија пријаве стана;
 • Копија путне исправе;
 • Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).
 • Доказ о уплати школарине а на основу претходно издатог рачуна

Поред наведених докумената, до преузимања индекса и упута страни држављани обавезни су да приложе и :

 

 • доказ да су здравствено осигурани (фотокопија здравствене књижице или полиса здравственог осигурања која се обнавља сваке годишње)
  • извештај о предходном лекарском прегледу, за упис на гране медицине  где  постоји повећан ризик, издато од Службе медицине рада (Правилник о предходном и периодичном прегледу на радним местима са повећаним ризиком Сл.Гласник РС, бр  93/9 7и 120/2007)

 

Избор кандидата  врши се на предлог одговарајуће Катедре за специјалистичку наставу а на основу расположивог броја  слободних места. Рангирање се врши на основу: просечне оцене остварене током студија кандидата, дужине студирања, интервјуа-процене способности и евентуално додатних критеријума (нпр. очног прегледа за специјализацију офталмологије и сл. ).

 

Специјализација почиње даном уписа на Медицински факултет, а завршава се по савладаним вештинама и положеним колоквијумима утврђеним планом и програмом специјализације односно полагањем специјалистичког испита.

 

Пријаве по Конкурсу примају се  од  16. Октобра до 25.октобра  2019. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића бр. 8,  други спрат,  од 9 до 13 часова.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће разматрати.

 

О  С  Т  А  Л  О

 

Трошкови специјализације  у шк. 2019/2020. години обухватају:

 • уписнину 58.000,00 а за лекаре из Црне Горе, Републике Српске и стране      држављане динарска противвредност 960 еура.
 • годишњу школарину (осим за запослене у установама у јавној својини) и то:
 • за незапослене 65.000,00 по години студија
 • за запослене у установама које не обављају здравствену делатност као примарну 80.000. динара по години студија
 • за запослене у приватним здравственим установама 150.000,00 по години студија
 • за стране држављане 4.000 еура по години студија
 • двосеместрална настава – 150 000,00, за један семестар (односно 300 000,00 за школску годину) а за лекаре из Црне Горе и Републике Српске – 2000 еура за један семестар (година 4 000 еура)
 • Полагање специјалистичког испита и издавање дипломе по ценовнику у тренутку полагања специјалистичког испита (цена испита у овој школској години износи 95.000,00 односно за стране држављане      1 400 еура).
 • Трошкови специјализације не обухватају настале материјалне трошкове неопходне за обављање специјалистичког стажа у здравственој установи (заштитну одећу, дозиметре и сл.)

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА СТУДИЈА

 

За лекаре који су незапослени и лично сносе трошкове специјализације омогућено је плаћања трошкова студија  у више рата с тим што ће се сваком специјализанту обрачунати укупни трошкови специјализације (уписнина,  годишње школарине, двосеместрална настава), које ће специјализант уплаћивати годишње на основу предрачуна у коме ће бити одређена  динамика измирења финансијских обавеза.