Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

11.12.2019. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна, Предавања/11.12.2019. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

11.12.2019. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:9522/1
ДАТУМ: 03.12.2019.
Б Е О Г Р А Д
Tel. 36 36 321; 36 36 320

 

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                                                                           Б Е О Г Р А Д

                                                                     Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 

 1. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 5 година
 2. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 3. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 4. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 5. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година
 6. 5 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година
 7. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
 8. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија) на одређено време од 5 година
 9. 4 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на одређено време од 5 година
 10. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година
 11. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија) на одређено време од 5 година
 12. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија) на одређено време од 5 година
 13. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 14. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 15. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 16. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА на одређено време од 5 година
 17. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година
 18. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
 19. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија) на одређено време од 5 година
 20. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на одређено време од 5 година
 21. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година
 22. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија) на одређено време од 5 година
 23. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија) на одређено време од 5 година
 24. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 25. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 3 године

 

 УСЛОВИ  1-23: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ  24-25: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“

дана 11.12.2019. године

 

 

Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Небојша Лалић

 

Прилог: