Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

29.06.2020.-Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

/, Предавања/29.06.2020.-Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

29.06.2020.-Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 4072/1
ДАТУМ: 29.06.2020.
Б Е О Г Р А Д

ДЕКАН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

ОБЈАВЉУЈЕ

К О Н К У Р С

за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду на одређено време од три (3) године за уже научне области:

 1. 3 сарадника за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 2. 2 сарадника за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 3. 2 сарадника за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 4. 1 сарадник за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 5. 3 сарадника за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 6. 5 сарадника за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 7. 1 сарадник за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 8. 2 сарадника за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 9. 3 сарадник за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 10. 4 сарадника за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 11. 2 сарадника за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 12. 1 сарадник за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 13. 1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 14. 1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ(општа хирургија)
 15. 2 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 16. 1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 17. 2 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, уписане специјалистичке академске студије одговарајућег усмерења, односно уписане докторске студије и публиковано најмање 5 (пет) радова  in extenso у часописима са рецензијом

или

Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке асистенте подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса  подносе се Писарници Медицинског факултета,у ул. Др Суботића бр.8 у року од 15 дана од  дана објављивања конкурса.

 

Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић