Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

8.07.2020. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Предавања/8.07.2020. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

8.07.2020. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 4382/1
ДАТУМ: 30.06.2020.
Б Е О Г Р А Д
Тел. 36 36  321; 36 36 320

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду

објављује

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на неодређено време
 2. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на неодређено време
 3. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на неодређено време
 4. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на неодређено време
 5. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија) на неодређено време
 6. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на неодређено време
 7. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија) на неодређено време
 8. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија) на неодређено време
 9. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на неодређено време
 10. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија) на неодређено време
 11. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на неодређено време
 12. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 14. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година
 15. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 16. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (геронтологија) на одређено време од 5 година
 17. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на одређено време од 5 година
 18. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија) на одређено време од 5 година
 19. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година
 20. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија) на одређено време од 5 година
 21. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 3 године
 22. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА на одређено време од 5 година
 23. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година
 24. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 3 године
 25. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА на одређено време од 3 године
 26. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 27. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 28. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на одређено време од 3 године
 29. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1-21: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 22: Завршен Биолошки факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 23: Завршен Физички факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 24-29: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“

дана 08.07.2020. године

Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић