Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2020/21. годину

/, Предавања/Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2020/21. годину

Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2020/21. годину

Универзитет у Београду

Медицински факултет расписује

 

Конкурс

за упис на

докторске акaдемске студије трећег степена

за школску 2020/21. годину

 

 1. МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА – 5 студената
 2. БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА – 10 студената
 3. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 15 студената
 4. ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ – 8 студената
 5. НЕУРОНАУКЕ – 6 студената
 6. МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА – 8 студената
 7. МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА – 5 студената
 8. ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 6 студената
 9. БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – 5 студенaта
 10. ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ – 6 студената
 11. ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА – 8  студената
 12. БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА (на енглеском језику) – 6 студената
 13. ЕНДОКРИНОЛОГИЈА – 5 студената
 14. ИСТРАЖИВАЊА У КАРДИОВАСКУЛАРНОЈ МЕДИЦИНИ – 12 студената
 15. НЕУРОЛОГИЈА – 10 студената
 16. ПУЛМОЛОГИЈА – 7 студената
 17. НЕФРОЛОГИЈА – 5 студената
 18. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА – 20 студената
 19. РАДИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА – 8 студената
 20. ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ – 5 студената
 21. ЗАПАЉЕЊЕ И АУТОИМУНОСТ – 5 студената
 22. ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА И НЕОНАТОЛОГИЈА – 10 студената

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске оријентације која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 8, 9, 10

  

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршене академске студије (основне и мастер) из других области (300 ЕСПБ)

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 11

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета-одсек психологија, Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 12

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за модуле под бр. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за модул под бр. 18

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), започету или завршену здравствену специјализацију из одговарајуће хируршке гране и која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ

 

 • средња оцена са свих претходних нивоа студија да износи најмање 8,00
 • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе
 • одговарајуће компјутерске вештине
 • пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом

 

 

За конкурс је потребно приложити:

  

 • пријаву са потписом и факсимилом ментора студија који мора бити наставник Медицинског факултета у Београду (преузети)
 • попуњен образац изјаве којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет у вези коришћења личних података ( преузети )
 • биографију
 • очитана лична карта
 • доказ о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • оверене фотокопије диплома + додатак дипломи са свих претходно зваршених академских студија (интегрисане академске судије, основне академске студије, мастер академске студије и диплому магистра наука, потврду о уписаној или завршеној специјализацији…)
 • потврда о знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија довољна је фотокопија оцене из индекса и индекс на увид)
 • потврда/изјава о познавању одговарајућих компјутерских вештина (преузети)
 • потврда о запослењу или потврда да је кандидат незапослен
 • доказе који се односе на остварене научне радове (списак радова разврстаних по М категоријама (Кобсон), фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем)
 • доказ о уплати трошкова обраде пријаве у износу од 9.000,00 динара (за стране држављане трошкови Конкурса износе 160€ (динарска противвредност), који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број 742121-ПО-ДОК)
 • Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2020/2 године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу(преузети)

 

Висина школарине за годину студија у школској 2020/2021. години износи 180.000,00 динара.

 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Висина школарине за годину студија за стране држављане, у шк. 2020/21. години, износи 4.000,00 €. Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Поред документације коју подносе домаћи држављани, страни држављани приликом пријаве на Конкурс морају да приложе:

 • решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе
 • доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • доказ да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи
 • доказ о дозволи боравка
 • копију путне исправе

 

Буџетска места ће бити додељена према јединственој ранг листи у складу са Одлуком о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија.

 

Избор кандидата вршиће одговарајући Програмски савет и Комисија за упис и рангирање кандидата на докторским академским студијама на основу испуњености услова Конкурса по следећем моделу:

 1. просечне оцене на претходним студијама – 50%
 2. претходно искуство у научноистраживачком раду – 30%
 3. индивидуалне склоности и способности кандидата процењене кроз разговор са Програмским саветом – 15% и
 4. дужине студирања – 5%

 

Пријаве достављати од  21-25. септембра 2020. године од 10-13 часова, Служби за НИР Медицинског факултета, ул. Др Суботића бр. 8,  II спрат, ходник лево, соба бр. 327-329. 

 

KOНKУРС ЋЕ БИТИ OБJAВЉEН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКАдана   13. 09. 2020. године.

 

 КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријава и пријем докумената од  21  до  25. септембра 2020. године
Прелиминарна ранг листа   06.  октобра  2020. године
Жалбе на прелиминарну

ранг листу

 

  07. октобар 2020.  године

 

Факултети објављују коначне

ранг листе и достављају Универзитету

09.  октобра  2020. године у 12 часова
Коначна ранг листа Универзитета  10. октобра  2020. године у 12 часова
Упис примљених кандидата 12 – 14. октобра 2020. године

 

Факултет доставља Универзитету број                    до  15. октобра 2020. године

уписаних кандидата и број слободних

места