Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

7.10.2020.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Предавања/7.10.2020.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

7.10.2020.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурси за наставна и сарадничка звања

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду

објављује

 

К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете):

 1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на неодређено време
 2. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на неодређено време
 3. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на неодређено време
 4. 5 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на неодређено време
 5. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија) на неодређено време
 6. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија) на неодређено време
 7. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија) на неодређено време
 8. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија) на неодређено време
 9. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 10. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 11. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година
 12. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на одређено време од 5 година
 14. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)  на одређено време од 5 година
 15. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)  на одређено време од 5 година
 16. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)  на одређено време од 5 година
 17. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)  на одређено време од 5 година
 18. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 19. 3 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 20. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 21. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године
 22. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 23. 2 сарадника у настави за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА на одређено време од 1 године
 24. 1 сарадника у настави за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 1 године
 25. 1 сарадника у настави за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на одређено време од 1 године
 26. 1 сарадника у настави за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО на одређено време од 1 године

УСЛОВИ 1-20: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 21: Завршен Хемијски факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 22-26: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“

дана 07.10.2020. године

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић