Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

12.10.2020. – Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

/, Предавања/12.10.2020. – Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

12.10.2020. – Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

Конкурси за наставна и сарадничка звања

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 7274/1
ДАТУМ: 12.10.2020.
Б Е О Г Р А Д 

ДЕКАН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
ОБЈАВЉУЈЕ

 К О Н К У Р С

 

за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду на одређено време од три (3) године за уже научне области:

 1.  4 сарадника за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 2.  3 сарадника за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 3.  1 сарадник за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 4.  4 сарадника за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 5.  2 сарадника за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 6.  4 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 7.  3 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 8.  2 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ендокрина хирургија)
 9.  2 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)
 10.  1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 11.  1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 12.  3 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
 13.  1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 14. 3 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)

 

       УСЛОВИ КОНКУРСА:

               Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, уписане  специјалистичке академске студије одговарајућег усмерења, односно уписане докторске студије и публиковано најмање 5 (пет) радова  in extenso у часописима са рецензијом

или

               Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације

               Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке асистенте подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса  подносе се Писарници Медицинског факултета,у ул. Др Суботића бр.8 у року од 15 дана од  дана објављивања конкурса.

Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић