Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

13.10.2021. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

//13.10.2021. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

13.10.2021. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 6916/2
ДАТУМ: 06.10.2021.
Б Е О Г Р А Д
Tel. 36 36 321; 36 36 320

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                                                               Б Е О Г Р А Д
                                                                                     Гундулићев венац 23-25

           Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

  1. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО на одређено време од 3 године
  2. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1-2: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 13.10.2021. године

                                         Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
                            Проф др Лазар Давидовић

2021-10-13T10:47:19+00:00 13.10.2021.|Предавања|