Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

27.12.2021.-Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

/, Насловна, Предавања/27.12.2021.-Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

27.12.2021.-Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

Конкурси за наставна и сарадничка звања

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 9738/1
ДАТУМ: 27.12.2021.
Б Е О Г Р А Д


ДЕКАН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
ОБЈАВЉУЈЕ

 

К О Н К У Р С

 

за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду на одређено време од три (3) године за уже научне области:

  1. 1 сарадник за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
  2. 1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, уписане специјалистичке академске студије одговарајућег усмерења, односно уписане докторске студије и публиковано најмање 5 (пет) радова  in extenso у часописима са рецензијом

или

Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке асистенте подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса  подносе се Писарници Медицинског факултета,у ул. Др Суботића бр.8 у року од 15 дана од  дана објављивања конкурса.

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Лазар Давидовић