Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

5.01.2022.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна, Слајдер Конкурси/5.01.2022.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

5.01.2022.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурси за наставна и сарадничка звања

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д
Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места
Декан Медицинског факултета у Београду
објављује 

К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на неодређено време
 2. 3 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на неодређено време
 3. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на неодређено време
 4. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ на неодређено време
 5. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на неодређено време
 6. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на неодређено време
 7. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија) на неодређено време
 8. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на неодређено време
 9. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА  на одређено време од 5 година
 10. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА на одређено време од 5 година
 11. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
 12. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 14. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 15. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 16. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на одређено време од 5 година
 17. 3 сарадника у настави за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 1 године
 18. 1 сарадник у настави за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА а одређено време од 1 године
 19. 2 сарадника у настави за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 1 године

УСЛОВИ 1-16: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 17-19: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Лазар Давидовић

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 05.01.2022. године