Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

07.09.2022. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна/07.09.2022. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

07.09.2022. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурси за наставна и сарадничка звања

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д
Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ  на неодређено време
 2. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА  на неодређено време
 3. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА  на неодређено време
 4. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА  на неодређено време
 5. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА  на неодређено време
 6. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО  на неодређено време
 7. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)  на неодређено време
 8. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)  на неодређено време
 9. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО на одређено време од 5 година
 10. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на одређено време од 5 година
 11. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 12. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија) на одређено време од 5 година
 14. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 15. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година
 16. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 17. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година
 18. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година
 19. 3 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на одређено време од 5 година
 20. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија) на одређено време од 5 година
 21. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на одређено време од 5 година
 22. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година
 23. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија) на одређено време од 5 година
 24. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија) на одређено време од 5 година
 25. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија) на одређено време од 5 година
 26. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија) на одређено време од 5 година
 27. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година
 28. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година
 29. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године
 30. 1 сарадника у настави за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 1 године
 31. 1 сарадника у настави за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 1 године
 32. 1 сарадника у настави за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА на одређено време од 1 године
 33. 1 сарадника у настави за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 1 године

УСЛОВИ 1: Завршен Физички факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 2-26: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 27: Завршен Физички факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 28: Завршен Хемијски факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 29: Завршен Хемијски факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 30-33: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

    

КОНКУРС ОБЈАВЉЕН У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“

дана 07.09.2022. године

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Лазар Давидовић