Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

05.04.2023.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна/05.04.2023.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

05.04.2023.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурси за наставна и сарадничка звања

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д
Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 1. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 2. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 3. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година
 4. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
 5. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 5 година
 6. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 7. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ на одређено време од 5 година
 8. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 9. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 10. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 11. 5 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година
 12. 3 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија) на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија) на одређено време од 5 година
 14. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на одређено време од 5 година
 15. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија) на одређено време од 5 година
 16. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година
 17. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом) на одређено време од 5 година
 18. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (пластична хирургија) на одређено време од 5 година
 19. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на одређено време од 5 година
 20. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија) на одређено време од 5 година
 21. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК на одређено време од 5 година
 22. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 23. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 24. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 25. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1-20: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 21: Завршен Филолошки факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 22-25: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 05.04.2023. године

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Лазар Давидовић