Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна/Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурси за наставна и сарадничка звања

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д
Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

  1. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
  2. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година
  3. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  на одређено време од 5 година
  4. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
  5. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година
  6. 5 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
  7. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија) на одређено време од 5 година
  8. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија) на одређено време од 5 година
  9. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија) на одређено време од 5 година
  10. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (УРОЛОГИЈА) на одређено време од 5 година

УСЛОВИ 1-10: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Лазар Давидовић

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 17.05.2023. године