Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

13.09.2023.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна/13.09.2023.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

13.09.2023.-Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурси за наставна и сарадничка звања

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д
Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места
Декан Медицинског факултета у Београду објављује

К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете):

 1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област АНАТОМИЈА на неодређено време
 2. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на неодређено време
 3. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на неодређено време
 4. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на неодређено време
 5. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на неодређено време
 6. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА на неодређено време
 7. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија) на неодређено време
 8. 3 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на неодређено време
 9. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 5 година
 10. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 11. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО на одређено време од 5 година
 12. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТРЕНА МЕДИЦИНА (нефрологија) на одређено време од 5 година
 14. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 15. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године
 16. 1 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 1 године
 17. 1 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на одређено време од 1 године

УСЛОВИ 1-14: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 15:  Завршен Физички факултет или Природно-математички факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду

УСЛОВИ 1617:  Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Лазар Давидовић

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 13.09.2023. године