Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Медицински подмладак

//Медицински подмладак
Медицински подмладак 2022-03-25T08:51:37+00:00

Медицински подмладак

Медицински подмладак је међународни, рецензирани, стручни и научни часопис за студенте и младе истраживаче који има најстарију традицију у југоисточној Европи. Часопис су покренули најбољи студенти Медицинског факултета Универзитета у Београду давне 1949. године и од тада Подмладак редовно и у континуитету излази.

Просторије редакције налазе се у сутерену деканата Медицинског факултета, ходник супротан мензи, последња врата лево, поред референта за студентски стандард.

 

Вршилaц дужнoсти глaвнoг и oдгoвoрнoг урeдникa:

Кaтaринa Ђoрђeвић

Зaмeник вршиoцa дужнoсти глaвнoг и oдгoвoрнoг урeдникa:

Aлeксa Живкoвић

Члaнoви рeдaкциje:

Нинa Joвaнoвић

Maркo Ристић

Aњa Кoмпaниjeц

Aлeксa Зубeлић

Влaдимир Ишaрeтoвић

Унa Лaзић

Maрjaнa Гojкoвић

Сoфиja Димитриjeвић

Вoлoнтeри:

Joвaнa Динић

Нeвeнa Вeљaнчић

Никoлинa Eрцeг

Сaрa Mилoшeвић

Приjaвa рaдoвa зa публикoвaњe у Meдицинскoм пoдмлaтку мoгућa je тoкoм цeлe гoдинe искључивo путeм нaшe плaтфoрмe: http://aseestant.ceon.rs/index.php/medpod .

Дa би Вaш рaд биo узeт у рaзмaтрaњe зa публикoвaњe пoтрeбнo je дa:

 1. рaд будe нaписaн и срeђeн стриктнo пo упутствимa чaсoписa,
 2. нaм уз рaд дoстaвитe eлeктрoнски пoпуњeнo, пoтписaнo, пeчaтирaнo a зaтим скeнирaнo прoпрaтнo писмo кoje ћeтe приликoм приjaвe рaдa oстaвити у oквиру кoрaкa брoj 4 – Дoпунскe дaтoтeкe,
 3. чeкaтe дa вaм сe jaвимo.

Прoпрaтнo писмo зa oригинaлни нaучни члaнaк

Прoпрaтнo писмo зa мини-прeглeдни члaнaк

Рaд мoжe бити писaн нa српскoм или eнглeскoм jeзику, пo жeљи aутoрa. У склaду сa нaциoнaлним прeпoрукaмa, сaвeтуjeмo aутoримa дa сe, укoликo je тo мoгућe, oпрeдeлe зa eнглeски jeзик.

Meдицински пoдмлaдaк je мeђунaрoдни нaучни чaсoпис. Ниje вeзaн зa aктуeлнe кoнкурсe ЦСНИРС-a, тe рaдoви кojи сe нaмa шaљу нe мoрajу бити oни приjaвљeни ЦСНИРС-у нити из тeкућe шкoлскe гoдинe.

Слaњeм свoг тeкстa зa публикoвaњe у Meдицинскoм пoдмлaтку aутoри и мeнтoри пoтврђуjу дa рaд (у дeлoвимa или цeлини) ниje прeтхoднo публикoвaн, ниje у прoцeсу рeцeнзиje кao и дa ниje пoслaт нa рaзмaтрaњe зa публикoвaњe у нeкoм другoм чaсoпису, кao и дa прилoжeни рaд ниje дeo мaстeр, дoктoрскe или билo кoje другe пoслeдиплoмскe дисeртaциje.

Укoликo имaтe дoдaтних питaњa, нe oклeвajтe дa нaм сe jaвитe путeм нaших e-mail aдрeсa:

podmladak.med.bg@gmail.com

Медицински подмладак је међународни, рецензирани, стручни и научни часопис за студенте и младе истраживаче који има најстарију традицију у југоисточној Европи. Часопис су покренули најбољи студенти Медицинског факултета Универзитета у Београду давне 1949. године и од тада Подмладак, како му скраћено тепамо, редовно и у континуитету излази.


Прво издање , 1949. година.

У уводној речи прве свеске Медицинског подмлатка чланови прве редакције су, између осталог, визионарски записали: „Научне групе у којима наши другови и другарице продубљују стечено знање, одиграће веома значајну улогу јер ће из њихових редова потећи многи научни и наставни кадрови. Отуда појава Медицинског подмлатка није само смотра досадашњих резултата и успеха, већ ће она служити и као подстрек за нова прегнућа.“ Родоначелник савремене онкологије у Београду, проф. Ксенофон Шаховић, додао је: „Сваки студент Медицинске велике школе треба да чита овај часопис. Сваки студент треба да сарађује у њему. Он треба да буде израз и симбол стремљења наших студената. Он треба да послужи као инструмент зближења и сарадње са осталим студентима других медицинских, фармацеутских и стоматолошких факултета.“ Дакле, часопис је настао као израз воље и тежње студената медицине да се укључе у научноистраживачки рад факултета, да би убрзо поспешио и сарадњу са другим факултетима у Југославији.
Оснивач часописа је Медицински факултет у Београду. Прво седиште редакције било је у просторијама тадашње ИВ интерне клинике у Пастеровој 14. Та редакција је на добровољној основи, самопрегорно и ентузијатски организовала редовно публиковање часописа. Бројеви су излазили и на свака два месеца. Квалитетом се увелико превазишла првобитна замисао да се у њему штампају само студентски радови, па већ 1954. године у Медицинском подмлатку поред рубрике „Оригинални радови“ постоје и друге рубрике: „Општи преглед“, „Превентивна медицина“, „Прикази“, „Проблеми студија и наставе“, „Библиографија“ и рубрика „Подсетник“, где по први пут наставници објављују текстове који би помагали студентима у припремању испита. О ентузијазму тих генерација студената медицине сведоче наше странице: „Зар није неопходно да се и на овај начин, још за време студија, стиче она дивна навика да се о свему размишља сопственом главом, да се опште признате истине проверавају и потврђују сопственим запажањима, да се снага сопственог размишљања ставља изнад технике и машина на које се млади лекари више него што је потребно ослањају. Помагати овакав рад, који свакоме ко се њиме бави доноси бескрајно много уживања кад је подстицан здравом амбицијом и лишен користољубља, значи васпитавати људе, оплемењивати их.“

У уводној речи прве свеске Медицинског подмлатка чланови прве редакције су, између осталог, визионарски записали: „Научне групе у којима наши другови и другарице продубљују стечено знање, одиграће веома значајну улогу јер ће из њихових редова потећи многи научни и наставни кадрови. Отуда појава Медицинског подмлатка није само смотра досадашњих резултата и успеха, већ ће она служити и као подстрек за нова прегнућа.“ Родоначелник савремене онкологије у Београду, проф. Ксенофон Шаховић, додао је: „Сваки студент Медицинске велике школе треба да чита овај часопис. Сваки студент треба да сарађује у њему. Он треба да буде израз и симбол стремљења наших студената. Он треба да послужи као инструмент зближења и сарадње са осталим студентима других медицинских, фармацеутских и стоматолошких факултета.“ Дакле, часопис је настао као израз воље и тежње студената медицине да се укључе у научноистраживачки рад факултета, да би убрзо поспешио и сарадњу са другим факултетима у Југославији.

Оснивач часописа је Медицински факултет у Београду. Прво седиште редакције било је у просторијама тадашње ИВ интерне клинике у Пастеровој 14. Та редакција је на добровољној основи, самопрегорно и ентузијатски организовала редовно публиковање часописа. Бројеви су излазили и на свака два месеца. Квалитетом се увелико превазишла првобитна замисао да се у њему штампају само студентски радови, па већ 1954. године у Медицинском подмлатку поред рубрике „Оригинални радови“ постоје и друге рубрике: „Општи преглед“, „Превентивна медицина“, „Прикази“, „Проблеми студија и наставе“, „Библиографија“ и рубрика „Подсетник“, где по први пут наставници објављују текстове који би помагали студентима у припремању испита. О ентузијазму тих генерација студената медицине сведоче наше странице: „Зар није неопходно да се и на овај начин, још за време студија, стиче она дивна навика да се о свему размишља сопственом главом, да се опште признате истине проверавају и потврђују сопственим запажањима, да се снага сопственог размишљања ставља изнад технике и машина на које се млади лекари више него што је потребно ослањају. Помагати овакав рад, који свакоме ко се њиме бави доноси бескрајно много уживања кад је подстицан здравом амбицијом и лишен користољубља, значи васпитавати људе, оплемењивати их.“

Године су пролазиле не прекидајући континуитет рада Медицинског подмлатка. Као што то обично бива, уз нова искуства почели су и први осврти на проблеме, који ће у раду пратити касније редакције. Шетало Јожеф, уредник Медицинског подмлатка 1969. године пише: „Стручни конгреси су наши највећи али и једини извор оригиналних стручних радова. Остаје и даље отворено питање како стимулисати студенте на самосталан рад, како им омогућити још бољи и масовнији приступ клиникама и институтима. Надамо се да ћемо у будућности у сарадњи и уз разумевање Школе и њених институција успети да нађемо решење и за овај проблем.“ Започиње интензивна сарадња са Фармаколошким инстутутом Медицинског факултета, а јавља се идеја о интеграцији свих медицинских факултета у земљи. Већ 1969. године, студентима Медицинског факултета у Београду и Новом Саду придружили су се и студенти Стоматолошког факултета у Београду. У наредним годинама идеје Подмлатка су ширене читавом Југославијом, те је часопис припадао студентима медицине Београда, Љубљане, Ниша, Новог Сада, Ријеке и Скопља. Издавани су заједнички бројеви са редакцијама стручних часописа медицинара Сарајева и Загреба. Тако је Медицински подмладак прерастао оквире Београда и Београдског универзитета.

Осамдесетих година обим часописа увећан је издавањем одговарајућих додатака – супплементум-а часописа. Једно од познатијих издања било је Општа патологија тумора професора Владимира Кањуха 1980. године, које је коришћено као уџбеник из онкологије, када је овај предмет први пут и уведен у редовну наставу. Све интензивније су се у сарадњу са Медицинским подмлатком укључивали професори са свих катедри, тако да је данас кооперација на завидном нивоу, са циљем да подстакне студенте медицине на научноистраживачки рад, али и да их информише о најновијим достигнућима из области биомедицинских и јавноздравствених наука и пружи литературу за припрема­ње неких испитних питања мање обрађених у званичним уџбеницима.

Несрећне околности у нашем окружењу спречиле су покретање међународног часописа студената медицине чије седиште је требало да буде у Београду, управо због угледа нашег Медицинског подмлатка. Часопис се одржао и у тешким временима социјалних растакања и ратних збивања. Истраживачка бујица студената медицине Универзитета у Београду и њихових учитеља, прогресивно је расла. Тако је овај часопис и у временима санкција студентима нашег факултета био светионик за праћење савремених достигнућа медицнинске науке и подстицај за непрекидност научноистраживачког и публикацијског рада студената. И све то, добровољним радом.

Основни задатак који смо добили од наших претходника трудимо се да испуњавамо и данас: да Подмладак допринесе васпитању младог лекарског нараштаја, стварању личности високе моралне снаге, изградњи стручњака дејалектичара, а пре свега да студенте медицине, под менторством својих учитеља, уведе у лепоте и тајне научноистраживачког рада. То је циљ коме стреми и данашња редакција, свесна величине наслеђа својих претходника, али и са жељом да остави нове подстицаје генерацијама које долазе.

Рeдaкциja ,,Meдицинскoг пoдмлaткa”

Први рeд, сa лeвa нa дeснo: Унa Лaзић, Maрjaнa Гojкoвић, Сaрa Mилoшeвић, Aлeксa Живкoвић, Нинa Joвaнoвић, Maркo Ристић, Кaтaринa Ђoрђeвић, Aлeксa Зубeлић, Maриo Бaлo, Нaђa Вукaшинoвић, Сaшa Вуксaнoвић, Гoрaнa Aгaтoнoвић, Нeвeнa Вeљaнчић, Aњa Кoмпaниjeц
Други рeд, сa лeвa нa дeснo: Joвaнa Динић, Никoлинa Eрцeг, Сoфиja Димитриjeвић

Урeђивaчки oдбoр чинe нaстaвници и сaрaдници Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду и прeдстaвници студeнaтa:

 • Прoф. др Лaзaр Дaвидoвић
 • Прoф. др Нaтaшa Mилић
 • Прoф. др Дрaгaн Хрнчић
 • Прoф. др Душaн Шкиљeвић
 • Прoф. др Влaдимир Живкoвић
 • Прoф. др Дрaгaнa Прoтић
 • Дoц. др Пeтaр Mилoвaнoвић
 • Дoц. др Игoр Кoнчaр
 • Дoц. др Ивaн Зaлeтeл
 • Дoц. др Вeснa Ћoрић
 • Дoц. др Eминa Mилoшeвић
 • Дoц. др Aнa Бaнкo
 • Дoц. др Eмилиja Maнojлoвић Гaчић
 • Дoц. др Гoрицa Maрић
 • Дoц. др Taтjaнa Пoтпaрa
 • Дoц. др Maркo Стojaнoвић
 • Дoц. др Aлeксaндaр Ристић
 • Кaтaринa Ђoрђeвић, глaвни и oдгoвoрни урeдник чaсoписa Meдицински пoдмлaдaк
 • Aлeксa Живкoвић, зaмeник вршиoцa дужнoсти урeдникa чaсoписa Meдицински пoдмлaдaк
 • Нeдa Дeлић, члaн ЦСНИРС-a, 
 • Сaњa Блaгojeвић,  члaн ЦСНИРС-a

Списак едиторијала у стручно-научном часопису Медицински подмладак

Издање 70, број 1

 • Ивановић Ј, Пекмезовић Т, Друловић Ј. Интерферон бета – лек којим је започета револуција у лечењу мултипле склерозе. Медицински подмладак 2019; 70(1):53-57.

Издање 69, број 4

 • Byard RogerHistorical forensic pathology. Медицински подмладак 2018; 69(4):1-5.
 • Станић И, Смољо Т, Барун Б, Хабек М. Утицај вежбања уз примену отпора на аутономни нервни систем и спавање. Медицински подмладак 2018; 69(4):6-11.

Издање 69, број 3

 • Станојловић О, Шутуловић Н. Циркадијални систем – мрежа неурона са супрахијазматичним једром на врху хијерархијске организације. Медицински подмладак 2018; 69(3):3-13.
 • Јанковић М, Савић А, Новичић М, Поповић М. Приступи дубоког учења за препознавање активности људи применом одевне технологије. Медицински подмладак 2018; 69(3):14-24.
 • Миловановић П, Ђурић М. Инервација костију – зашто је не треба занемарити? Медицински подмладак 2018; 69(3):25-32.
 • Шутуловић Н, Пиетро Марчини С, Шуваков С, Хрнчић Д. Улога глија ћелија, крвно-мождане баријере и цитокина у настанку конвулзија – импликације за терапеутске модалитете. Медицински подмладак 2018; 69(3):33-40.
 • Јеротић С, Марић Н. Структурне ретиналне абнормалности као потенцијални маркери за поремећаје из психотичног спектра. Медицински подмладак 2018; 69(3):41-47.
 • Грубач Ж, Јовановић Ђ, Пушкаш Н, Хрнчић Д. Поремећаји спавања и депресија – повезаност и механизми интеракције. Медицински подмладак 2018; 69(3):48-55.
 • Ђурић Е, Шкријељ Д, Рашић-Марковић А. Утицај вежбања на когнитивне процесе и неуропластичност. Медицински подмладак 2018; 69(3):56-62.
 • Воркапић М, Усеиновић Н, Јанковић М, Хрнчић Д. Анализа варијабилности срчане фреквенције у епилепсији – улога у детекцији и предикцији напада и изненадне неочекиване смрти у епилепсији. Медицински подмладак 2018; 69(3):63-68.

Издање 69, број 2

 • Николић Т, Петронијевић Н. Шизофренија и остеопороза. Медицински подмладак 2018; 69(2):1-8.
 • Мандић-Стојменовић Г, Костић В, Стефанова E. Клинички спектар фронтотемпоралне деменције. Медицински подмладак 2018; 69(2):9-15.
 • Костадиновић М, Николић Д, Шантрић-Милићевић М. Утицај пола и коморбидитета на функционалност и покретљивост у популацији старих особа – значај физичке активности. Медицински подмладак 2018; 69(2):16-22.
 • Савић И, Опрић Д. Рецептор програмиране смрти/лиганд програмиране смрти – нови приступ у имунолошкој терапији код пацијената са узнапредовалим и метастазним неситноћелијским карциномом плућа. Медицински подмладак 2018; 69(2):57-64.

Издање 69, број 1

 • Ристић Н, Кисић-Тепавчевић Д, Миловановић Т. Значај различитих метода за откривање гастроезофагусног рефлукса код деце. Медицински подмладак 2018; 69(1):1-8.
 • Дугалић С, Петронијевић М. Компликација трудноће као последица хипоксемије утероплацентне јединице. Медицински подмладак 2018; 69(1):9-14.

Издање 68, број 2

 • Сарториус Н. Марић Н. How many categories in a classi cation of psychiatric disorders do we need?Медицински подмладак 2017; 68(1):1-7.
 • Пејовић Милованчевић М, Крговић И, Митковић Вончина М. Тhe adolescent brain – changes and challenges of development.Медицински подмладак 2017; 68(1):8-13.

Издање 67, број 4

 • Залетел И. Пушкаш Н. Fractal analysis in neuroanatomy and neurohistology. Медицински подмладак 2016; 67(4):1-7.
 • Будимировић Д, Протић Д. Drugs development and fragile X syndrome translational success story.Медицински подмладак 2016; 67(4):8-14.

Издање 67, број 3

 • Ђукановић Љ. Ендемска нефропатија – болест која захтева даља истраживања. Медицински подмладак 2016; 67(3):1-8.
 • Зоран Џ, Димитријевић В. Туберкулоза бубрега. Медицински подмладак 2016; 67(3):9-14.
 • Нешовић Остојић Ј. Патофзиолошки аспект метаболичких ацидобазних поремећајаМедицински подмладак 2016; 67(3):15-24.
 • Пејчић Т. Димитријевић В. Спектар вредности специфчног антигена простате код локализованог карцинома. Медицински подмладак 2016; 67(3):25-30.

Издање 67, број 2

 • Мазић С. Вежбање је лек. Медицински подмладак 2016; 67(2):1-4.
 • Scalabrin М, Caporossi D. The role of physical activity in counteracting age-related sarcopenia and cancer cachexia. A brief literature review.  Медицински подмладак 2016; 67(2):5-12.
 • Томанић М. Исхрана спортиста.  Медицински подмладак 2016; 67(2):13-19.
 • Ђелић М. Синдром спортског срца – пријатељ или непријатељ спортиста? Медицински подмладак 2016; 67(2):20-24.
 • Спасовски Д. Спортска кинезиологија – дијагностика и терапијски значај мирујућег мишићног тонуса. Медицински подмладак 2016; 67(2):25-29.
 • Дикић Н. Контрола допинга као мера превенције: Искуство Антидопинг агенције републике Србије. Медицински подмладак 2016; 67(2):31-38.

Издање 67, број 1

 • Јуричић С, Стојковић С, Белеслин Б. Савремене индикације за перкутану коронарну реваскуларизацију (PCI) код болесника са хроничном тоталном оклузијом (CTO) коронарних артерија. Медицински подмладак 2016; 67(1):1-5.
 • Ћорић В. Метаболизам гвожђа и лабораторијска дијагностика показатеља метаболизма гвожђа. Медицински подмладак 2016; 67(1):6-13.
 • Медић Б. Тhe role of autonomic control in cardiovascular system: summary of basic principles.Медицински подмладак 2016; 67(1):14-19.

Издање 66, број 2

 • Јанчић Ј. Улога евоцираних потенцијала у диференцијалној дијагнози неуролошких обољења деце и адолесцената. Медицински подмладак 2015; 66(2):7-11.
 • Лозић Ђурић М. Neurotransmitters in the central nervous system: basic knowledge revisited.Медицински подмладак 2015; 66(2):12-15.

Издање 66, број 1

 • Трбовић А. Развој пола. Медицински подмладак 2015; 66(1):1-8.
 • Бижић М, Стојановић Б, Ђорђевић М. Sex Reassignment Surgery.Медицински подмладак 2015; 66(1):9-17.
 • Новаковић И. Примена нове генерације метода за секвенцирање ДНК (Next GenerationSequencing) у медицинској праксиМедицински подмладак 2015; 66(1):18-21.
 • Јеремић В. Турза К. Секвенцирање целог генома – практична ограничења и етичке дилеме. Медицински подмладак 2015; 66(1):22-28.
 • Зечевић Н. Рађање у позним годинама методама асистираних репродуктивних технологија. Медицински подмладак 2015; 66(1):29-34.

Издање 65, број 1-2

 • Лазић Ј. Малигне болести у педијатријском узрастуМедицински подмладак 2014; 65:1-14.
 • Шипетић-Грујичић С, Миљуш Д, Павловић Н. Национални скрининг малигних болести у Републици СрбијиМедицински подмладак 2014; 65:15-21.
 • Џодић Р. Марковић И. Стражарски лимфни нодусипрошлост, садашњост, будућностМедицински подмладак 2014; 65:22-25.
 • Милошевић З. Мамографија: Шта би лекар опште медицине требало да знаМедицински подмладак 2014; 65:26-31.
 • Yu W. Kundu U. A rare sarcoma diagnosed on  ne needle aspiration in two patients with Castleman disease: clinical cases with questions for students. Медицински подмладак 2014; 65:32-37.

Издање 64, број 1-2

 • Раденковић М, Стојановић М. Серелаксин и истароксимнове фармакотерапијске могудности у лечењу акутне срчане инсуфицијенције. Медицински подмладак 2013; 64:5-10.
 • Давидовић Л, Мутавџин П. Анеуризматска болестМедицински подмладак 2013; 64:11-15.
 • Бајчетић М. Митохондријске болести: хистохемијске и ултраструктурне карактеристике. Медицински подмладак 2013; 64:16-24.
 • Матић М. Антиоксидантни витаминиМедицински подмладак 2013; 64:25-31.
 • Јовић Н, Јанчић Ј. Неуролошки преглед детета. Медицински подмладак 2013; 64:32-43.

Издање 63, број 1-2

 • Енгерт А. Hodgkin lymphoma. Медицински подмладак 2012; 63:6-14.
 • Јовић Н. Укрштени синдроми можданог стабла. Медицински подмладак 2012; 63:15-25.
 • Тодоровић З. Тровање антидепресивимаМедицински подмладак 2012; 63:26-30.
 • Терзић Т. Мијелопролиферативне неоплазме. Медицински подмладак 2012; 63:31-35.
 • Богићевић Д. Фебрилни напади. Медицински подмладак 2012; 63:36-40.

Издање 62, број 1-2

 • Нешовић-Остојић Ј. Улога и значај WНК киназа. Медицински подмладак 2011; 62:115-120.
 • Раденковић М. Сигнални механизми везани за дисфункцију ендотела у хипертензивном гравидитету. Медицински подмладак 2011; 62:121-127.
 • Брашанац Д. Меланоцитне лезије коже. Медицински подмладак 2011; 62:129-138.

Издање 61, број 1-2

 • Вучевић Д, Радосављевић Т, Младеновић Д. Цинк као агенс мултисистемског оштећења организма. Медицински подмладак 2010; 61:111-120.
 • Димитријевић И. Болести зависности-Неинфективна епидемија XXИ века. Медицински подмладак 2010; 61:121-126.
 • Путник С. Улога хирургије коронарних артерија на куцајућем срцу у лечењу болесника са лошом финкцијом леве коморе. Медицински подмладак 2010; 61:127-129.

Издање 60, број 1-2

 • Мисирлић-Денчић С. Пероксидација липида: механизам настанка и улога у оштећењу ћелије. Медицински подмладак 2009; 60:109-114.
 • Раденковић М. Релаксин-значај за васкуларни систем. Медицински подмладак 2009; 60:115-118.
 • Остојић М, Добрић М, Гига В. Интервентно-кардиолошко лечење болесника са акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента. Медицински подмладак 2009; 60:119-128.
 • Шијачки А. Превиђене повреде и грешке у збрињавању тешко повређених. Медицински подмладак 2009; 60:129-131.
 • Берисавац М, Максимовић М. Хормонска контрацепција – предности и заблуде. Медицински подмладак 2009; 60:133-138.

Издање 59, број 1-2

 • Меденица Љ. Деловање ултравиолетне радијације на кожу. Медицински подмладак 2008; 59(1-2):77-80.
 • Михаљевић Б, Јанковић С. Ходгкинов лимфом: Дијагноза и терапија. Медицински подмладак 2008; 59(1-2):81-83.
 • Шкодрић-Трифуновић, В. Са туберкулозом и у XXИ веку. Медицински подмладак 2008; 59(1-2):85-92.
 • Шијачки А. Хоспитално збрињавање тешко повређених. Медицински подмладак 2008; 59(1-2):93-96.

Издање 58, број 1-2

 • Маширевић Г. Мембрански потенцијали. Медицински подмладак 2007; 58(1-2):81-88.
 • Вучевић Д, Радосављевић Т, Младеновић Д. Покретачки механизми церебралне исхемије. Медицински подмладак 2007; 58(1-2):89-94.
 • Шћепановић Р. Лапароскопска хирургија – промотер или круна минимално инвазивне медицине. Медицински подмладак 2007; 58(1-2):95-97.
 • Стојковић О. Днк анализе у судској медицини. Медицински подмладак 2007; 58(1-2):99-106.

Издање 57, број 2-3

 • Малиш М, Лачковић В, Ђулејић В. Анатомске и функционалне карактеристике амигдалоидног комплекса. Медицински подмладак 2006; 57(2-3):87-89.
 • Раденковић М, Ђокић Ј. Ендотелни хиперполаришући фактор (ЕДХФ). Медицински подмладак 2006; 57(2-3):91-93.
 • Максимовић Ж. Ране, крвављење и привремена хемостаза. Медицински подмладак 2006; 57(2-3):95-100.
 • Перовић СВ, Ђорђевић МЉ. Техника растављања пенис као нови хируршки приступ за реконструкцију пениса. Медицински подмладак 2006; 57(2-3):101-111.
 • Савић С. Медицинско-правни аспекти ХИВ инфекције и сиде у нашој земљи. Медицински подмладак 2006; 57(2-3):113-118.

Издање 57, број 1

 • Мимић-Ока Ј. Протеазоми моћне „машине“ за унутарћелијску разградњу протеина. Медицински подмладак 2005; 57(1):63-70.
 • Тодоровић З, Простран М. ППАР рецептори и исхемијско реперфузијска оштећења. Медицински подмладак 2005; 57(1):71-74.
 • Поповић В, Ђуровић М. Лептин-хормоне масног ткива- маркер депоноване енергије у организму. Медицински подмладак 2005; 57(1):75-78.
 • Здравковић М, Кротин М, Дељанин-Илић. Рана дијагностика коронарне болести место и улога пулсног ткивног доплера. Медицински подмладак 2005; 57(1):79-84.
 • Бумбаширевић М, Лешић А. Реплантациона микрохирургија шаке и прстију. Медицински подмладак 2005; 57(1):85-90.
 • Здравковић Д, Билановић Д, Ранђеловић Т. Примарна превенција колоректалног карцинома. Медицински подмладак 2005; 57(1):91-92.

Издање 56, број 1

 • Маширевић-Драшковић Г. Мембрански потенцијал. Медицински подмладак 2005; 56(1):51-54.
 • Ђурић Д. Хомоцистеин и атеросклероза: Нови фактор ризика или маркер оштећења. Медицински подмладак 2005; 56(1):55-58.
 • Пљеша-Ерцеговац М. Рибозими- први каталитички макромолекули. Медицински подмладак 2005; 56(1):59-61.
 • Пушкаш Н, Пушкаш Л. Вируси као транснеуронски трасери. Медицински подмладак 2005; 56(1):62-65.
 • Милачић С. Деконтаминација људи. Медицински подмладак 2005; 56(1):66-70.
 • Пешко П. Примарни лимфом желуца-Савремени аспекти дијагностике и лечења. Медицински подмладак 2005; 56(1):71-75.

Издање 55, број 1-2

 • Милисављевић М. Пластинација у настави анатомије. Медицински подмладак 2004; 55(1-2):79-81.
 • Мостарица-Стојковић М. Улога инфекције у настанку аутоимунских болести. Медицински подмладак 2004; 55(1-2):82-85.
 • Ђорђевић-Денић Г. Цитокини у неспецифичном имунском одговору. Медицински подмладак 2004; 55(1-2):87-88.
 • Лалић НМ. Новине у дијагностици и терапији дијабетеса. Медицински подмладак 2004; 55(1-2):89-92.
 • Савић С. Кривична дела у вези са обављањем лекарске делатности. Медицински подмладак 2004; 55(1-2):95-100.
 • Росић АА. Кристолографска испитивања минералног састава уринарног камења са нагласком на методу рендгенске дифракције праха. Медицински подмладак 2004; 55(1-2):101-103.

У раду Медицинског подмлатка учествују:

 • главни и одговорни уредник
 • заменик главног и одговорног уредника
 • чланови редакције
 • волонтери редакције

У састав Уредништва улази до 5 волонтера и до 15 чланова.

Пријем студената у редакцију обавља се званичним конкурсом за волонтере, који расписује  Уредништво. Одабиром на конкурсу на предлог главног и одговорног уредника, а уз сагласност редакције, студент почиње свој обавезан волонтерски рад. Предлог за именовање новог члана редакције, након најмање 6 месеци волонтерског рада, даје главни и одговорни уредник уз сагласност осталих чланова редакције.

Кандидат за члана Уредништва може бити: сваки редовни студент Факултета са положеним свим испитима предвиђеним програмом за прву годину студија, који није обновио ниједну годину студирања, са најмањом просечном оценом 8,50 и који има најмање један оригинални ауторски рад презентован на националном или интернационалном конгресу.

За поједине потребе неопходне за рад Уредништва, невезано за званични конкурс за пријем волонтера, као сарадници Часописа могу се укључити сви студенти Факултета без обзира на просечну оцену студирања и обновљене године студија.

За сва додатна питања контактирајте нас на е-маил medicinskipodmladak@med.bg.ac.rs

Meдицински пoдмлaдaк нeгуje дугoгoдишњу трaдициjу oбjaвљивaњa нajбoљих студeнтских нaучних рaдoвa. Вoлeли бисмo дa oстaнeмo у кoнтaкту сa свимa кojи су дeo свoг студeнтскoг врeмeнa улoжили у Meдицински пoдмлaдaк и кojи су дoпринeли дa je oн дaнaс рeспeктaбилaн чaсoпис у зeмљи и вaн њe.

С идejoм дa вишe нe пoстoje „бивши“ члaнoви рeдaкциje, вeћ сaмo oни кojи су „oдрaсли“, ми и oснивaмo aлумни клуб чиjи je циљ дa oснaжи Meдицински пoдмлaдaк нa путу кa врху. Или пo рeчимa Хeнриja Фoрдa: „Укoликo сe крeћeмo нaпрeд зajeднo, успeх ћe дoћи сaм“.

Укoликo стe били урeдник или члaн рeдaкциje Meдицинскoг пoдмлaткa, мoлимo Вaс дa нaм сe jaвитe путeм мejлa medicinskipodmladak@med.bg.ac.rs. У нaслoву нaвeдeтe „MП Aлумни“ и нaпишeтe нaм нeштo o сeби кao и гoдину у кojoj стe учeствoвaли у рaду чaсoписa. Рaдуjeмo сe сaрaдњи!

Урeдници Meдицинскoг пoдмлaткa:

 1. Душaн Ђурић

1950/51. Љубoдрaг Mихajлoвић

1952/53. Mилoрaд Рaдeтић

 1. Љубишa Рaкић
 2. Joвaн Биjeлић

1956/57/58. Дрaгoљуб Joвaнoвић

 1. Љубoмир Стeфaнoвић
 2. Љубoмир Eрић
 3. Aлeксaндaр Aнђeлкoвић
 4. Joвaн Кaчaки
 5. Дaнилo Здрaвкoвић
 6. Mирjaнa Пeтрoвић
 7. Дaницa Сaбoвљeвић

1964/65. Бoшкo Кукoљ

 1. Слoбoдaн Имширaгић
 2. Љубoмир Црeвaр
 3. Жaркo Maртинoвић
 4. Joжeф Шeтaлo

1969/70/71/72. Брaнислaв Дoнфриeд

 1. Mирoслaв Врбaнoвић
 2. Mирoслaв Рaдojкoвић

1974/75. Љиљaнa Mиркoвић

 1. Пaвлe Пaвлoвић

1976/77. Гoрдaнa Вуjaнић

 1. Слaвишa Ћурћић

1979/80. Живкo Пeришић

 1. Љиљaнa Плaнић
 2. Зoрaн Вукaшинoвић
 3. Зoрицa Живкoвић

1983/84. Снeжaнa Joвaнoвић

1985/86. Снeжaнa Aндрejeвић

 1. Свeтлaнa Aнић

 1. Maриja Maринкoвић
 2. Лидиja Taсић

1999/2000. Дejaн Нeшић

2001/02. Нeбojшa Ђуришић

2003/04/05. Mилoрaд Груjичић

2005/06. Mилицa Maксимoвић

2007/08. Tиjaнa Рaлић

2009/10 Mилoш Maксимoвић

 1. Mилaн Maринкoвић
 2. Mилoш Брaнкoвић
 3. Нeбojшa Maркoвић
 4. Стeфaн Бaришић
 5. Брaнкицa Димитриjeвић
 6. Брaнкицa Димитриjeвић
 7. Смиљaнa Mихaилoвић
 8. Пeтaр Симић
 9. Maриo Бaлo
 10. Maриo Бaлo
 11. Aлeксa Зубeлић