Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Годишње награде

Годишње награде

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 7483/1
Датум: 16.10.2020.год.
Б Е О Г Р А Д

 

На основу члана 5. Правилника о додели награда за научно–истраживачки рад и за унапређење наставе на Медицинском факултету од 28.05.2013. године, декан Медицинског факултета објављује

 

О Г Л А С

за

 

 1. годишњу награду за научно–истраживачки рад за младе истраживаче
 2. годишњу награду за научни допринос
 3. годишњу награду за унапређење наставе

 

Награда се додељује у складу са Правилником о додели награда за научно–истраживачки рад и за унапређење наставе на Медицинском факултету усвојеним на седници Савета Факултета Одлуком бр. 95/III-10 од 28.05.2013. године, који се налази на интернет страници Факултета.

 

Право предлагања за годишњу награду Факултета за научноистраживачки рад имају:

 • кандидат за годишњу награду,
 • један или више наставника Факултета,
 • једна или више катедри за редовну или последипломску наставу,
 • Комисија за праћење истраживачког рада на Медицинском факултету.

Право предлагања за годишњу награду Факултета за унапређење наставе имају:

 • једна или више катедри за редовну или последипломску наставу,
 • најмање три наставника Факултета,
 • Комисија за праћење, измене и допуне наставног плана и програма на Медицинском факултету,
 • Комисија Већа за наставу Медицинског факултета за праћење публикација које служе за едукацију,
 • Студентски парламент.

 

Образложени предлози достављају се у писменој и електронској форми на обрасцима Анекс 1 -за кандидате који конкуришу за годишњу награду за научно-истраживачки рад за младе истраживаче и за научни допринос и Анекс 2 -за кандидате који конкуришу за годишњу награду за унапређење наставе.

 

Предлози се достављају до 31.10.2020. године, Комисији за доделу награда преко Службе за опште послове.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози се не узимају у разматрање.

Награде се уручују на свечаности поводом Дана Факултета.

 

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Небојша Лалић