Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

20.07.2022. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна/20.07.2022. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

20.07.2022. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

 

Конкурси за наставна и сарадничка звања

 

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д
Гундулићев венац 23-25

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

  1. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА на одређено време од 3 година
  2. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 3 година

УСЛОВИ 1: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ  2: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 20.07.2022. године

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Лазар Давидовић