Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

03.08.2022 – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна/03.08.2022 – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

03.08.2022 – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                                                              Б Е О Г Р А Д
Гундулићев венац 23-25

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 1. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на одређено време од 5 година
 2. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 3. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 4. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ на одређено време од 5 година
 5. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија) на одређено време од 5 година
 6. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на одређено време од 5 година
 7. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на одређено време од 5 година
 8. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година
 9. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија) на одређено време од 5 година
 10. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ендокрина хирургија) на одређено време од 5 година
 11. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година
 12. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

 

УСЛОВИ 1-12: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“
дана 03.08.2022. године

     Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
  Проф др Лазар Давидовић