Избор писма

Савет факултета

//Савет факултета
Савет факултета 2018-10-03T12:27:21+00:00

Руковођење радом Савета

 • Савет има председника и заменика председника.

 • Председник руководи радом Савета

 • Председник Савета се бира из реда чланова Савета са Факултета.

 • Председника и заменика председника Савет бира тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

Састав Савета

 • Орган управљања Факултетом је Савет.

 • Савет има 23 члана, од којих 15 чланова бирају запослени на Факултету с тим да је један представник ненаставног особља, 4 члана именује оснивач и 4 члана бира Студентски парламент Факултета.

 • Чланови Савета Факултета које именује оснивач су истакнуте личности из области медицинских наука, просвете, културе или привреде који нису запослени нити на други начин радно ангажовани на Факултету и који не обављају функције или послове који су у сукобу интереса у односу на делатности Факултета.

 • Изузетно, мандат чланова Савета који су представници студената траје једну годину.

 • Члана Савета може да разреши орган који га је изабрао по поступку предвиђеном за избор, на лични захтев или на предлог Наставно-научног већа.

Надлежност и рад Савета

 • Савет доноси Статут Факултета;

 • Савет доноси акт о мисији и циљевима Факултета;

 • Савет бира и разрешава декана и продекане;

 • Савет доноси финансијски план Факултета;

 • Савет усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета;

 • Савет усваја план коришћења средстава за инвестиције;

 • Савет доноси одлуку о висини школарине и ценама услуга из делатности Факултета;

 • Савет подноси извештај оснивачу о свом пословању најмање једном годишње;

 • Савет доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената;

 • Савет именује органе управљања, односно представнике у органима управљања орга; низација чији је оснивач Факултет и обавља и друге послове у вези са оснивач; ким правима у складу са законом и овим статутом;

 • Савет разматра питања студентског стандарда и даје предлоге надлежним органима за унапређивање стања у тој области;

 • Савет обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

 • О питањима из става 1 овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова.

 • Предлоге из става 1 овог члана утврђује Наставно-научно веће.

 • Ако Савет Факултета одбије или има суштинске примедбе на предлог Наставно; научног већа из става 1 овог члана а које председавајући Наставно; научног већа не прихвати на самој седници Савета, овај доставља образложени предлог за измене Наставно;научном већу на поновно разматрање ради усаглашавања ставова.