Savet fakulteta

//Savet fakulteta
Savet fakulteta 2018-10-03T12:27:21+00:00

Rukovođenje radom Saveta

 • Savet ima predsednika i zamenika predsednika.

 • Predsednik rukovodi radom Saveta

 • Predsednik Saveta se bira iz reda članova Saveta sa Fakulteta.

 • Predsednika i zamenika predsednika Savet bira tajnim glasanjem, većinom glasova ukupnog broja članova.

Sastav Saveta

 • Organ upravljanja Fakultetom je Savet.

 • Savet ima 23 člana, od kojih 15 članova biraju zaposleni na Fakultetu s tim da je jedan predstavnik nenastavnog osoblja, 4 člana imenuje osnivač i 4 člana bira Studentski parlament Fakulteta.

 • Članovi Saveta Fakulteta koje imenuje osnivač su istaknute ličnosti iz oblasti medicinskih nauka, prosvete, kulture ili privrede koji nisu zaposleni niti na drugi način radno angažovani na Fakultetu i koji ne obavljaju funkcije ili poslove koji su u sukobu interesa u odnosu na delatnosti Fakulteta.

 • Izuzetno, mandat članova Saveta koji su predstavnici studenata traje jednu godinu.

 • Člana Saveta može da razreši organ koji ga je izabrao po postupku predviđenom za izbor, na lični zahtev ili na predlog Nastavno-naučnog veća.

Nadležnost i rad Saveta

 • Savet donosi Statut Fakulteta;

 • Savet donosi akt o misiji i ciljevima Fakulteta;

 • Savet bira i razrešava dekana i prodekane;

 • Savet donosi finansijski plan Fakulteta;

 • Savet usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta;

 • Savet usvaja plan korišćenja sredstava za investicije;

 • Savet donosi odluku o visini školarine i cenama usluga iz delatnosti Fakulteta;

 • Savet podnosi izveštaj osnivaču o svom poslovanju najmanje jednom godišnje;

 • Savet donosi opšti akt o disciplinskoj odgovornosti studenata;

 • Savet imenuje organe upravljanja, odnosno predstavnike u organima upravljanja orga; nizacija čiji je osnivač Fakultet i obavlja i druge poslove u vezi sa osnivač; kim pravima u skladu sa zakonom i ovim statutom;

 • Savet razmatra pitanja studentskog standarda i daje predloge nadležnim organima za unapređivanje stanja u toj oblasti;

 • Savet obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 • O pitanjima iz stava 1 ovog člana Savet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

 • Predloge iz stava 1 ovog člana utvrđuje Nastavno-naučno veće.

 • Ako Savet Fakulteta odbije ili ima suštinske primedbe na predlog Nastavno; naučnog veća iz stava 1 ovog člana a koje predsedavajući Nastavno; naučnog veća ne prihvati na samoj sednici Saveta, ovaj dostavlja obrazloženi predlog za izmene Nastavno;naučnom veću na ponovno razmatranje radi usaglašavanja stavova.