Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Doktorske studije

//Doktorske studije
Doktorske studije 2024-05-13T08:55:22+00:00

Upisivanje ovog studijskog programa

Obaveštenja u vezi sa prethodnim i aktuelnim konkursima za upis ovog studijskog programa možete naći na stranici UPISI NA FAKULTET.

Prezentacije odbranjenih disertacija

Kratke prezentacije odbranjenih doktorskih disertacija možete pogledati na linku PREZENTACIJE ODBRANJENIH DISERTACIJA.

OSNOVNE INFORMACIJE

Studije trećeg stepena – doktorske akademske studije traju tri školske godine (180 ESPB) i osposobljavaju studenta za:

 • kompetentno izvođenje samostalnog naučno-istraživačkog rada i studija u odgovarajućoj oblasti
 • kritičku analizu naučne i medicinske literature, definisanje naučnih problema i njihovo rešavanje, pisanje naučnog projekta, organizovanje rada istraživačke grupe i rukovođenje naučnim projektom, kao i prezentaciju naučnih rezultata na naučnim skupovima i u naučnim časopisima
 • nastavak karijere na univerzitetima, istraživačkim institutima i drugim specijalizovanim ustanovama koje u svojim programima imaju potrebu za sprovođenjem i primenom rezultata različitih tipova istraživanja

Nastava se realizuje kao redovna i obavezna i student je obavezan da redovno prisustvuje nastavi uz aktivno učešće. Student može da odsustvuje opravdano sa nastave najviše 10% od ukupnog fonda časova.

U prvom semestru izvodi se nastava iz obaveznih predmeta:

 1. Metodologija NIR-a (4 ESPB)
 2. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka (bazični kurs) (4 ESPB)
 3. Informatika (1 ESPB)
 4. Istraživačka etika (1 ESPB)
Pored toga, kandidati čija istraživanja i doktorska disertacija obihvataju rad sa oglednim životinjama, dužni su da odslušaju i polože predmet Uvod u nauku o laboratorijskim životinjama. 
 
drugom semestru izvodi se nastava iz obaveznih predmeta u skladu sa programom modula koji je student upisao.

U trećem semestru izvodi se nastava iz izbornog predmeta (od većeg broja ponuđenih izbornih predmeta student sluša jedan predmet po sopstvenom izboru). Izbor predmeta koji će student slušati vrši se na odgovarajućoj Katedri. Svaki predmet završava se polaganjem ispita, čime student stiče bodove predviđene za taj predmet.

Četvrti, peti i šesti semestar su predviđeni za bavljenje naučnoistraživačkim radom.

U okviru svakog predmeta nastava se izvodi kroz predavanja i seminare. U prvom semestru nastava se uglavnom izvodi u popodnevnim časovima, a u drugom i trećem semestru pojedini programi studija realizuju se pre podne.

Ispiti iz predmeta koji se slušaju u prvom semestru obavezno se polažu pre pristupanja polaganju ispita iz predmeta koji se slušaju u drugom semestru.

Ispiti iz predmeta koji se slušaju u drugom i trećem semestru po odslušanoj nastavi i dobijenim potpisima, polažu se kod rukovodioca predmeta.

Temu doktorske disertacije student prijavljuje Programskom savetu doktorskih studija nakon ostvarenih 30 ESPB (Uputstvo i upitnik za prijavu teme i mentora nalazi se na sajtu Fakulteta).

Doktorska disertacija javno se brani pred Komisijom koju imenuje Nastavno-nučno veće po propisanoj proceduri.

Školska godina traje od 01. oktobra do 30. septembra. Overa se vrši po godini, a ne po semestru.

U vreme zimskog i letnjeg raspusta nema održavanja ispita ni javnih odbrana.

Doktorske akademske studije se završavaju najduže u dvostrukom/trostrukom broju školskih godina potrebnih za njihovu realizaciju. Ukoliko student ne završi sve obaveze predviđene planom i programom doktorskih studija u roku od tri školske godine, u narednoj školskoj godini obnavlja upis uz plaćanje troškova obnove godine, kako bi imao pravo završavanja studija i zadržao status studenta do odbrane doktorske disertacije.

Aktuelni podaci koji se tiču izvođenja nastave, obaveštenja i rasporedi za studente se nalaze na studijskom portalu.

STUDIJSKI PORTAL

SPISAK MODULA

Biologija skeleta

NAZIV MODULA: ­BIOLOGIJA SKELETA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Sadržaj modula Biologija skeleta obuhvata sticanje znanja potrebnih za razumevanje principa biologije skeleta neophodnih za laboratorijska i populaciona istraživanja koštanog sistema, razvijanje interdisciplinarnih veština bitnih za istraživanja u oblasti kompleksnih fenomena vezanih za skeletnu mehanobiologiju, pripremu studenata za primenu novih tehnologija u ispitivanju koštanog tkiva, pripremu studenata za terenska istraživanja u oblasti bioantropologije i forezične antropologije, sticanje veština neophodnih za kritičku analizu podataka dobijenih u laboratorijskom ili terenskom istraživanju, pripremu studenata za sprovođenje samostalnog istraživanja i pisanje doktorske disertacije, kao i sticanje praktičnih veština i teoretskih znanja koji osposobljavaju za stručan rad u oblasti biomehanike i bioantropologije i na poslovima koji su izvan akademskih karijera. U trećem semestru kandidati se opredeljuju za jedan od dva smera: 1) mehanobiologija i ortopedski aspekti koštane fragilnosti, i 2) bioantropologija i forenzična antropologija.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB); ILI lica sa završenim akademskim studijama koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Marija Đurić

Prof. dr Aleksandar Lešić

Prof. dr Slobodan Nikolić

Prof. dr Jelena Sopta

Prof. dr Nenad Filipović

Prof. dr Danijela Đonić

Doc. dr Petar Milovanović, naučni savetnik

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Funkcionalna osteologija i starenje koštanog sistema, Patologija skeleta i imaging tehnike za prikazivanje koštanog tkiva

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Ortopedski aspekti fragilnosti i degenerativnih oboljenja skeleta, Forenzični aspekti traume kostiju, Bioantropologija i forenzična antropologija, Napredne tehnologije u ispitivanju fragilnosti kostiju i tretmanu koštanih defekata

Biologija tumora i oksidativna oboljenja

NAZIV MODULA: ­BIOLOGIJA TUMORA I OKSIDATVNA OBOLJENJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

 1. Molekularna i ćelijska biologija tumora

Studenti će se upoznati sa metabolizmom informacionih makromolekula, genetičkim osnovama kancerogeneze, faktorima rasta i onkogenima, tumor supresorskim genima, kao i ulozi virusa u nastanku pojedinih tumora. Pored toga, studentima će biti predstavljen značaj antitumorskog imunskog odgovora i potencijal tumorskih ćelija za invazivnost i metastaziranje. U okviru ovog studijskog programa doktorskih studija studenti će imati priliku da prošire svoja znanja o hemioterapiji i rezistenciji tumora, da se upoznaju sa novim tehnologijama u dijagnostici malignih bolesti, kao i o razvoju novih lekova i dizajnu novih ciljanih terapijskih pristupa. Praktična nastava će biti realizovana u vidu laboratorijskih rotacija, eseja i samostalnog istraživačkog rada.

 1. Slobodni radikali u biologiji i medicini

Studenti će se upoznati sa slobodnim radikalima i reaktivnim vrstama, kao i sa mehanizmima antioksidantne zaštite i pokazateljima oksidativnog oštećenja. Pored toga, studentima će se pojasniti značaj izučavanja slobodnih radikala u nastanku i progresiji malignih i nemalignih oboljenja, kao što su kardiovaskularne bolesti, bolesti bubrega, bolesti jetre, neurološke bolesti i COVID-19. Posebna pažnja će biti posvećena povezanosti oksidativnog stresa i inflamacije, kao i značaju reaktivnih vrsta u nastanku autoimunskih oboljenja. Takođe, studenti će imati priliku da prošire svoja znanja o potencijalnoj primeni antioksidanasa u prevenciji i lečenju „oksidativnih“ oboljenja. Praktična nastava će biti realizovana u vidu laboratorijskih rotacija, eseja i samostalnog istraživačkog rada.

USLOVI ZA UPIS

 • Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB
 • Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Tatjana Simić, redovni profesor, Institut za medicisnku i klničku biohemiju, Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu, dopisni član SANU, predsednik

Prof. Nada Suvajdžić-Vuković, redovni profesor, Klninika za hematologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu, član

Prof. dr Marina Nikitović, redovni profesor, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu, član

Prof. dr Ana Savić-Radojević, redovni profesor, Institut za medicisnku i klničku biohemiju, Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu, član

Prof. dr Marija Plješa Ercegovac, redovni profesor, Institut za medicisnku i klničku biohemiju, Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu, član

Prof. dr Marija Matić, vanredni profesor, Institut za medicisnku i klničku biohemiju, Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu, član

Sekretar modula – doc. dr Vesna Ćorić, docent, Institut za medicinsku i kliničku biohemiju, Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Molekularna i ćelijska biologija tumora, Slobodni radikali u biologiji i medicini

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Tumorski markeri

Biomedicinska informatika

NAZIV MODULA: BIOMEDICINSKA INFORMATIKA­

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Modul doktorskih studija iz Biomedicinske informatike (BMI) bavi se ispitivanjem jedinstvenih karakteristika kliničkih i naučnih podataka, kao i metoda za predstavljanje i transformaciju zdravstvenih podataka, informacija i znanja u cilju unapređenja zdravlja. Program podržava strogi naučni rigor sa naglaskom na razvoj i implementaciju novih računarskih metoda u biomedicinskim istraživanjima. Kroz obavezne i izborne predmete, program obezbeđuje razumevanje osnovnih i naprednih metoda biomedicinske informatike, uključujući pronalaženje informacija, medicinsko odlučivanje, evaluaciju naučnih dokaza i  sistematski prikaz generisanog znanja. Fokus BMI je na medicinskom zaključivanju zasnovanom na analizi podataka, uključujući i metode veštačke inteligencije, tj. mašinsko učenje. Tokom programa studenti usvajaju fundamentalne koncepte proračunavanja i analitičkog mišljenja neophodnog za rešavanje kompleksnih problema prisutnih u sistemu zdravstvene zaštite. Bezbednost i poverljivost informacija, zajedno sa funkcionalnim komponentama informacionih sistema u kliničkom okruženju i korišćenje baza podataka predstavljaju takođe predmet proučavanja BMI. Studenti se upoznaju sa postupkom evaluacije zdravstvenih informacionih tehnologija, uključujući dizajn studija, uzorkovanje, odgovarajuću upotrebu kontrola; prikupljanje podataka, analizu podataka, testiranje statističke značajnosti i prikazivanje rezultata. Modul upoznaje studente sa eksperimentalnim kontekstom i implementacijom ključnih algoritama u bioinformatici (molekularni i ćelijski procesi) i kliničkom imidžingu (tkiva i organi). Pored toga, uključuje otkrivanje odnosa među pojedincima, institucijama i tehnologijama (nivo pacijenta), i kako se ti odnosi razvijaju u specifičnim kulturnim kontekstima (nivo društva). Program unapređuje veštine studenata kako u pismenoj, tako i usmenoj naučnoj komunikaciji kroz pisanje naučnih radova, učešće u procesu recenzije i diskusiji etičkih pitanja prisutnih u istraživačkoj komunikaciji. Program pruža direktno, praktično iskustvo u pisanju naučnih radova, sažetaka i predloga projekata; kritičkoj evaluaciji biomedicinske literature; pripremi za i izlaganju na naučnim skupovima. Angažovanje studenata BMI je dinamično i posvećeno, otvara nove perspektive u medicinskim istraživanjima, o čemu svedoče brojne publikacije u vodećim međunarodnim časopisima u oblasti biomedicine. Modul BMI promoviše timski rad, zajedničko učešće studenta i nastavnika na projektima, razradu ideja i podršku u naučno-istraživačkom radu. Studenti rade pod supervizijom odgovornog nastavnika na tekućem istraživačkom problemu i pomažu u nastavi.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: završen integrisani akademski studijski program iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), ili završene akademske studije (osnovne + master) iz drugih oblasti (300 ESPB).

Opšti uslovi: srednja ocena iz prethodnog stepena studija najmanje 8, znanje engleskog jezika na nivou srednjeg kursa, odgovarajuće kompjuterske veštine, poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Svaki prijavljeni kandidat biće pozvan na intervju pred komisijom koju čine potencijalni mentori i članovi Programskog saveta doktorskih studija iz biomedicinske informatike.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

prof. dr Nataša Milić (predsednik), prof. dr Dejana Stanisavljević i prof. dr Biljana Miličić

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada, Informatika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka, Biostatistika (bazični kurs), Istraživačka etika, Medicinsko-informatičke metode I, Medicinsko-informatičke metode II, Biostatistika (napredni kurs)

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Metode evaluacije i sinteze informacija, Bioinformatika, Metode odlučivanja, Procesiranje biomedicinskih digitalnih signala/slika, Programski jezik i statističko okruženje

Ekološki i nutritivni faktori i zdravlje

NAZIV MODULA: EKOLOŠKI I NUTRITIVNI FAKTORI I ZDRAVLJE

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Modul „Ekološki i nutritivni faktori i zdravlje“ predstavlja jedinstven modul doktorskih studija koji proučava sve faktore iz životne sredine koji su povezani sa zdravljem, kao što su: zagađenje vazduha i komunalna buka, agenasi u vodi za piće, kancerogene materije, klimatski faktori, životne navike, urbanizacija, stanovanje. Modul pruža teorijsku i naučnu osnovu o načinima ispitivanja načina ishrane i procene telesne kompozicije, prepoznajući značaj primene stečenog znanja u naučno istraživačkom radu, i proceni zdravstvenog rizika. Modul takođe sagledava uticaj faktora školske sredine na psihofizičko zdravlje, rast i razvoj dece i omladine, uticaj štetnih agenasa (fizičkih, hemijskih, bioloških, radioloških i sociološko-psiholoških) u životnoj sredini sa posebnim osvrtom na ekotoksikologiju i kancerogene materije, te zahteve u ishrani različitih populacionih kategorija.
Studenti će savladati dizajniranje studija koje proučavaju uticaje činilaca iz životne sredine i ishrane na zdravlje i moći da osmisle i primene istraživačke metode za sprovođenje validnih bazičnih, kliničkih i populacionih studija u ovoj oblasti. Studenti se stimulušu da procenjuju značajnost potreba svih vulnerabilnih grupa (deca, adolescenati, žene u periodu laktacije, sportisti, žene u menopauzi, stari ljudi) vezanih za prisutne faktore u školskoj, socijalnoj i životnoj sredini. Studenti se osposobljavaju za samostalnu analizu i interpretaciju rezultata istraživanja, kritičku evaluaciju dokaza i formulisanje novih hipoteza. Pored toga, studenti mogu da planiraju interventne studije, predlažu preventivne mere u cilju smanjenju uticaja činilaca životne sredine i ishrane na zdravlje ljudi.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI završene akademske studije (osnovne i master) iz drugih oblasti (300 ESPB).
Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Prof. dr Branko Jakovljević
Prof. dr Nađa Vasiljević
Prof. dr Dušan Backović
Prof. dr Miloš Maksimović
Prof. dr Katarina Paunović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Životna sredina i zdravlje-metode i istraživački problemi, Ispitivanja ishrane i uhranjenosti: metode i istraživački problemi, Primenjena klinička ishrana

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
Istraživanje uticaja štetnih agenasa u vodi na zdravlje, Istraživanje uticaja faktora školske sredine na zdravlje, Istraživanje uticaja štetnih agenasa u životnoj sredini sa posebnim osvrtom na ekotoksikologiju i kancerogene materije, Istraživanja o ishrani različitih populacionih kategorija

Endokrinologija
NAZIV MODULA: ENDOKRINOLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
U okviru ovog modula studenti doktorskih studija stiču teoretska i praktična znanja vezana za aktuelne probleme u kliničkoj endokrinologiji i principe istraživanja endokrinoloških bolesti. Upoznavanje sa ispitivanjima poremećaja metabolizma, metodama kliničkog istraživanja, osposobljavanja za pronalaženje aktuelnih i izvodljivih programa, upoznavanja sa literaturom koja tretira probleme iz oblasti kliničke endokrinologije se takođe izučava u okviru obaveznih predmeta na ovom modulu. Sadržaj izbornih predmeta obuhvata širok spektar različitih oblasti endokrinologije.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)
Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Prof. dr Nebojša Lalić, predsednik

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Klinička endokrinologija: istraživački problemi i metode (prvi deo), Klinička endokrinologija: istraživački problemi i metode (drugi deo).

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
Gojaznost i energetska homeostaza, Dijabetes melitus i poremećaji endokrinog pankreasa, Poremećaji metabolizma lipida, Neuroendokrinologija, poremećaji osovina hipofiza nadbubreg gonade, GHRH-GHRP6/hormon rasta/IGFI i uloga novih molekula u neuroendokrinoj kontroli energetske homeostaze, Tumori endokrinog sistema, Poremećaji tireoideje i paratireoideje.

Epidemiologija

NAZIV MODULA: EPIDEMIOLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Metodske jedinice obuhvataju koncept uzročnosti, identifikaciju i definisanje entiteta, karakteristike prirodnog toka bolesti, pokazatelje obolevanja i umiranja u populaciji sa posebnim osvrtom na koncept osobe-vreme i metode standardizacije, pokazatelje opterećenja društva bolešću, analizu vitalnih statističkih podataka, matematičke epidemiološke modele, pojam uzorka i veličine uzorka, grupisanje u vremenu i prostoru. U okviru ovog predmeta izučavaće se osnovni principi dizajniranja deskriptivnih, analitičkih (studije preseka, studije slučajeva i kontrola, prospektivne i retrospektivne kohortne studije) i eksperimentalnih epidemioloških studija, koncept rizika (apsolutni, relativni, atributivni, atributivna frakcija izloženih, atributivna frakcija populacije) i oblasti vezane za greške merenja. Poseban akcenat biće stavljen na konstrukciju upitnika, hibridne studije, značaj kvalitativnih u odnosu na kvantitativna istraživanja i osnove demografije. Sadržajem studijskog programa predviđeno je i savladavanje analize nestratifikovanih podataka, stratifikovane analize i logističke regresione analize, kao i njihove primene u epidemiološkim istraživanjima. Posebno će biti izučavane greške merenja u različitim vrstama studija uključujući i problem konfaunding faktora i metode za njegovu kontrolu (mečovanje, stratifikacija, randomizacija, matematički modeli). Primena različitih metoda multivarijantne analize i rešavanje istraživačkih problema korišćenjem ovih metoda, takođe ulazi u sadržaj predmeta. Metodske jedinice vezane za meta-analizu i sistematski pregled, kao i osnove medicine zasnovane na dokazima, kroz teorijski i praktični koncept, su takođe uključene u sadržaj ovog predmeta. Deo nastave biće posvećen kritičkoj analizi epidemioloških studija. Analiza relevantnih epidemioloških studija koje ilustruju pomenute teorijske koncepte. Izrada prezentacija i eseja na zadate teme i njihova prezentacija uz interaktivnu diskusiju. Izrada dizajna studije prema zadatom problemu uz primenu stečenog znanja tokom predmeta.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB
Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
1. Prof. dr Tatjana Pekmezović, predsednik, 2. Prof. dr Ljiljana Marković Denić, 3. Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić, 4. Prof. dr Darija Kisić Tepavčević, 5. Prof. dr Jelena Drulović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (viši kurs), Epidemiološke metode prvi deo, Epidemiološke metode drugi deo.

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
Klinička epidemiologija, Skrining, Istraživanja kvaliteta života, Farmakoepidemiologija, Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti, Epidemiologija raka, Epidemiologija hroničnih respiratornih bolesti, Epidemiologija zaraznih bolesti, Epidemiologija endokrinih i metaboličkih oboljenja, Neuroepidemiologija, Bolničke infekcije, Perinatalna i reproduktivna epidemiologija, Epidemiologija reumatskih oboljenja, Nutritivna epidemiologija, Molekularna i genetska epidemiologija.

Studenti DAS Epidemiologija na ispitu

Zapaljenje i autoimunost

NAZIV MODULA: ­ZAPALJENJE I AUTOIMUNOST

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Zapaljenje i autoimunost je klinički interdisciplinarni modul.

Ćelije i medijatori imunskog sistema funkcionišu zajedno u veoma složenoj mreži kako bi održali integritet tela suočenog sa potencijalno štetnim mikrobama i drugim faktorima u našem okruženju. Kada je kontrola imunološkog sistema poremećena, može doći do autoimunosti i oštećenja tkiva usled zapaljenja.

Polaznici modula Inflamacija i autoimunitet izučavaju osnovne mehanizme funkcionisanja imunskog sistema i ulogu izmenjene aktivacije, regulacije i efektorske funkcije imunskog sistema u patogenezi sistemskih autoimunskih i inflamatornih bolesti.

Proučavaju se sistemski eritemski lupus, antifosfolipidni sindrom, reumatoidni artritis, skleroderma, vaskulitisi, alergijske i kožne zapaljenjske bolesti, sekundarne imunodeficijencije, inflamatorne bolesti creva i dr.  što ima za cilj da se identifikuju novi terapijski ciljevi i razviju bolji terapijski modaliteti za pacijente.

Ciljevi programa modula Zapaljenja i autoimunost su:

 • Karakterizacija mehanizama koji su u osnovi autoimunskih i inflamatornih bolesti
 • Identifikacija novih ciljeva za terapijske intervencije kod autoimunskih, inflamatornih i muskuloskeletnih bolesti

  

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica

Prof. dr Miodrag Krstić

Prof. dr Aleksandra Perić Popadić

Prof. dr Mirjana Milinković Srećković

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

 1. Metodologija naučno-istraživačkog rada
 2. Informatika
 3. Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
 4. Istraživačka etika
 5. Inflamacija – osnovni principi i kliničke korelacije
 6. Autoimunost – osnovni principi i kliničke korelacije

SPISAK IZBORNIH PREDMETA Zapaljenske i autoimunske reumatske bolesti

 1. Biomarkeri u bolestima koštano-mišićnog sistema
 2. Alergijske bolesti
 3. Sistemske bolesti, vaskulitisi i imunodeficijencije
 4. Rehabilitacija pacijenata sa zapaljenskim i autoimunskim bolestima
 5. Imunoinflamatorne i autoimunske bolesti digestivnog sistema
 6. Imunoinflamatorne i autoimunske bolesti jetre
 7. Imunoregulacija
 8. Modulacija imunskog odgovora
 9. Imunoinflamatorne i autoimunske bolesti kože

Istraživanja u rehabilitaciji

NAZIV MODULA:  ISTRAŽIVANJA U REHABILITACIJI

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Doktorske studije iz studijskog programa – Istraživanja u rehabilitaciji, bi trebalo da omoguće studentima sticanje specifičnih znanja i integrativnog istraživačkog iskustva koji su neophodni za istraživački rad. Studenti će biti upoznati sa najnovijim naučnim saznanjima u oblasti rehabilitacije, metodama primene specifičnih tehnika koje se koriste u istraživanju uz razumevanje etiopatogenetskih mehanizama funkcionisanja od interesa za rehabilitacione nauke. Uz aktivno učešće mentora, studenti će biti osposobljavani za formulisanje hipoteza i ciljeva istraživačkog problema, adekvatnim postavljanjem metodoloških tehnika, ovladavanjem izvođenja istraživačkog postupka i kritičkom analizom dobijenih rezultata. Predavanja i praktičan rad će biti koncipirani da studenti nauče metodološke postulate istraživačkog procesa, specifičnosti istraživanja u rehabilitaciji i da razumeju savremenu naučnu literaturu. Interaktivni rad sa studentima imaće za cilj ovladavanjem tehnika prezentacije rezultata svog rada na naučnim skupovima i pisanje naučnih publikacija. Edukacija kroz program doktorskih studije iz Istraživanja u rehabilitaciji bi trebalo da vodi formiranju kvalitetnih i modernih istraživača i univerzitetskih saradnika i nastavnika, koji će biti osposobljeni za formiranje novih istraživačkih pravaca i uvođenje novih tehnologija.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)
Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

 1. Doc. dr Dejan Nikolić
 2. Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
 3. Prof. dr Ivana Novaković
 4. Prof. dr Aleksandar Milovanović
 5. Prof. dr Dragana Ćirović
 6. Prof. dr Aleksandra Vidaković
 7. Prof. dr Milena Šantrić Milićević

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
• Metodologija naučno-istraživačkog rada
• Istraživačka etika
• Informatika
• Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
• Funkcionalna ispitivanja i dijagnostičke metode u rehabilitaciji
• Perspektive i kontraverze u istraživanjima u rehabilitaciji
• Onesposobljenost i istraživanja u rehabilitaciji

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
• Genetička osnova oporavka i rehabilitacije
• Istraživanja uloge kontrolisane fizičke aktivnosti u prevenciji i
rehabilitaciji hroničnih nezaraznih bolesti
• Istraživanja i uloga multidisciplinarnog modela u rehabilitacija moždanog
udara i traumatskih povreda glave i kičmene moždine
• Bol u rehabilitaciji – modaliteti i kontrola bola
• Funkcionalna ispitivanja za ocenu radne sposobnosti
• Istraživanja uloge modaliteta fizikalne terapije i balneoklimatologije u
rehabilitaciji
• Istraživanja i mehanizmi adaptacije u dečjoj rehabilitaciji
• Preventivne mere i terapijske intervencije u mišićnoskeletnoj rehabilitaciji
• Nove tehnologije i bioinžinjering u rehabilitaciji

Javno zdravlje

NAZIV MODULA: ­JAVNO ZDRAVLJE

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj programa je da omogući sticanje sveobuhvatnih teorijskih i istraživačkih kompetencija u oblasti javnog zdravlja, a posebno proučavanja determinanti zdravlja, istraživanja zdravstvene politike i menadžmenta, zdravstvenog sistema, promocije zdravlja, životne i radne sredine, pri čemu se istraživači osposobljavaju za izvođenje multidisciplinarnih, integrisanih i participatornih javnozdravstvenih istraživanja, koristeći metode rezličitih nauka: epidemiologije, biostatistike, medicinske antropologije i sociologije, zdravstvene ekonomike, politike.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: Završen integrisani akademski studijski program iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), ILI završene akademske studije (osnovne + diplomske) iz drugih oblasti  (300 ESPB).

Opšti: Srednja ocena iz prethodnog stepena studija najmanje 8, znanje engleskog jezika na nivou srednjeg kursa, odgovarajuće kompjuterske veštine, poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Svaki prijavljeni kandidat biće pozvan na intervju pred komisijom koju čine potencijalni mentori i članovi Programskog saveta doktorskih studija iz javnog zdravlja.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

 • Prof. dr Vesna Bjegović-Mikanović
 • Prof. dr Petar Bulat
 • Prof. dr Dejana Vuković
 • Prof.dr Bojana Matejić
 • Prof dr Katarina Paunović
 • Prof. dr Dejana Stanisavljević
 • Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

 • Metodologija naučno-istraživačkog rada
 • Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
 • Istraživačka etika
 • Informatika za istraživače
 • Javno zdravlje
 • Osnove javno-zdravstvenih istraživanja
 • Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (viši kurs)
 • Determinante zdravlja – rotacija
 • Kvalitativne metode u javno-zdravstvenim istraživanjima – rotacija

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

 • Istraživanja u promociji zdravlja
 • Zdravstvena politika i menadžment
 • Procena zdravstvenih tehnologija
 • Javnozdravstveni izazovi životne sredine
 • Zdravlje i bezbednost na radu
 • Istraživanja globalnog zdravlja
 • Zdravstveno ekonomske metode u javno-zdravstvenim istraživanjima

Medicinska farmakologija

NAZIV MODULA: MEDICINSKA FARMAKOLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Program čine tri obavezna i devet izbornih predmeta. Sadržaj obaveznog predmeta Farmakodinamija čini upoznavanje studenata sa mehanizmima delovanja lekova, eksperimentalnim modelima i tehnikama u farmakodinamskim istraživanjima, izučavanje lekova koji moduliraju, aktiviraju ili inhibiraju različit tip receptora, jonskih kanala, aktivnih transportera ili enzima kao i izučavanje odnosa strukture i funkcije leka. Sadržaj obaveznog predmeta Farmakokinetika i neželjene interakcije lekova čine tematske jedinice posvećene fiziološkim osnovama i faktorima varijabilnosti ADME procesa, prostornoj i neprostornoj FK analizi podataka, biološkoj raspoloživosti i bioekvivalentnosti lekova, određivanju režima doziranja lekova, populacionoj i translacionoj farmakokinetici lekova kod posebnih populacionih grupa kao i izučavanju toksikokinetike. U okviru obaveznog predmeta Specijalna klinička farmakologija studenti će se upoznati sa biološkim osnovama za izbor optimalne terapije različitih kardiovaskularnih, neuropsihijatrijskih, endokrinoloških i infektivnih bolesti a u cilju njihove racionalne primene, tj. primene koja mora biti zasnovana na dokazima, što znači efikasna, bezbedna i ekonomski opravdana. Biće reči o uticaju lekova na biohemijske markere ishemijsko-reperfuzijskog oštećenja kao i o ulozi redoks signala u usmeravanju odgovora unutar ćelije. Studenti će se upoznati i sa razvojem lekova i biocida na bazi aktivnih principa esencijalnih biljnih ulja za primenu i humanoj i veterinarskoj medicini. Približiće se koncept personalizovanog lečenja i kliničke farmakogenetike, odnosno odabiru pravog leka za pravog pacijenta. Posebna pažnja biće posvećena farmakogenetici u hematologiji i onkologiji kao i problemu rezistencije na antitrombocitne lekove. Dodatno, izborni predmeti pri ovom modulu su usmereni na laboratorijske tehnike u naučno-istraživačkom radu ali i na specifične oblasti kao što su farmakogenetika, etičnost u istraživanju, anestezija i analgezija, neuropsihofarmakologija i specifičnosti pedijatrijske farmakologije. Tri izborna predmeta su posvećena kardiovaskularnom sistemu – kardiovaskularna farmakologija, lekovi u regulaciji tonusa glatkih mišića i endotela kao i neurogena kontrola kardiovaskularne funkcije.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB
Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Prof. dr Ljiljana Gojković-Bukarica, Prof. dr Zoran Todorović, Prof. dr Dragan Obradović, prof. dr Nina Japundžić – Žigon, prof. dr Miroslav Radenković, prof. dr Sonja Vučković, prof. dr Milica Bajčetić

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Farmakodinamija, Farmakokinetika i neželjene interakcije lekova, Specijalna klinička farmakologija

SPISAK IZBORNIH PREDMETA: Etičnost ispitivanja na životinjama i ljudima, Laboratorijske tehnike u farmakologiji, Kardiovaskularna farmakologija, Lekovi u regulaciji tonusa glatkih mišića i endotela, Neurogena kontrola kardiovaskularnog sistema, Anestezija i analgezija, Neuropsihofarmakologija, Pedijatrijska farmakologija, Farmakogenetika.

Mikrobi i infekcija

NAZIV MODULA: MIKROBI I INFEKCIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Uprkos velikom napretku u poznavanju, sprečavanju i lečenju infektivnih bolesti, mikroorganizmi i infekcije i dalje predstavljaju značajnu pretnju ljudskom zdravlju – u aktuelne primere spadaju pandemija kovid-19 i rastuća učestalost i razmere antimikorbne rezistencije. Cilj modula je da formira istraživače sa znanjem i iskustvom iz mikrobioloških, imunoloških i kliničkih aspekata infekcije, objedinjujući klinički i bazično-naučni pristup biomedicinskim istraživanjima, uz podsticanje kritičkog i nezavisnog naučnog mišljenja. Nastava se odvija kroz tri obavezna i dvanaest izbornih predmeta, kao i drugih vidova edukativnih aktivnosti:

 • Rotacije između istraživačkih jedinica

Boravak u laboratorijama Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta, kao i u kliničkim istraživačkim jedinicama uključenim u program, pre svega na Klinici za infektivne i tropske bolesti UKCS tokom početnih godina studija, radi upoznavanja laboratorijskih i kliničkih metoda i veština neophodnih za istraživački rad.

 • Seminari („Journal Club“)

Na seminarima tipa „Journal Club“ studenti prikazuju i analiziraju rezultate relevantnih istraživanja iz najnovije naučne literature, kao i rezultate sopstvenih istraživanja. Cilj seminara je da kod studenata podstaknu kritičku analizu savremene naučne literature, kao i sticanje sposobnosti za prezentovanje sopstvenih rezultata istraživanja.

 • Predavanja po pozivu

Studenti pohađaju predavanja gostujućih profesora/predavača na Medicinskom fakultetu u Beogradu i drugim akademskim institucijama, iz šire oblasti obuhvaćene programom modula (najmanje dva tokom prve dve godine studija).

 • Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje

Rezulate svog istraživačkog rada studenti prezentuju (u svojstvu autora/koautora), najmanje u vidu postera, na naučnim sastancima najmanje nacionalnog nivoa. Navedeni rezultati mogu biti iz šire oblasti obuhvaćene programom modula.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

Uz prijavu je potrebno priložiti motivaciono pismo za upis na modul „Mikrobi i infekcija“

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Maja Stanojević, katedra za mikrobiologiju, predsednik

Prof. dr Vera Pravica, katedra za imunologiju

Prof. dr Miloš Korać, katedra za infektivne bolesti

Prof. dr Dragana Vuković, katedra za mikrobiologiju

Prof. dr Aleksandra Knežević, katedra za mikrobiologiju

Prof. dr Aleksandar Džamić, katedra za mikrobiologiju

Prof. dr Miloš Marković, katedra za imunologiju

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)

Molekularni i ćelijski aspekti patogeneze infektivnih bolesti, Imunost u infekciji, Molekularne metode u mikrobiologiji i imunologiji

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

 1. Bioinformatika, filogenetska analiza i evolutivna genetika patogena
 2. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobne lekove
 3. Opšta virusologija
 4. Molekularna epidemiologija bakterija
 5. Medicinska parazitologija – izabrana poglavlja
 6. Osnove medicinske mikologije
 7. Imunoprofilaksa infektivnih bolesti
 8. Humani mikrobiom
 9. Nove i preteće virusne infekcije
 10. Onkogeni virusi
 11. Virusi i trudnoća
 12. Zanemarene i tropske bolesti

Molekularna medicina

NAZIV MODULA: MOLEKULARNA MEDICINA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Prvenstvena namena doktorskih studija iz molekularne medicine je kvalitetno obrazovanje istraživača, koji bi posle završenih studija trebalo da steknu bazično razumevanje molekularnih mehanizama nastanka bolesti, razumevanje tehnika molekularne i ćelijske biologije u dijagnostici kao i potencijalnoj primeni u terapijskim intervencijama. Pored toga, oni bi trebalo da budu osposobljeni za kritičku analizu naučne i medicinske literature, uočavanje naučnih problema i njihovo rešavanje, pisanje naučnog projekta, organizovanje rada istraživačke grupe i rukovođenje naučnim projektom, kao i za prezentaciju naučnih rezultata na naučnim skupovima i u naučnim časopisima. Doktorske studije iz molekularne medicine bi trebalo da postanu izvor kvalitetnih i modernih univerzitetskih nastavnika, koji će biti spremni da odgovore potrebama za sve višim standardima obrazovanja na polju biomedicinskih nauka i medicine.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Ivanka Marković, Prof. dr Vladimir Trajković, Prof. dr Aleksandra Isaković, Prof. dr Dušan Popadić, Prof. dr Svetislav Tatić, Prof. dr Ivana Novaković, Prof. dr Tamara Kravić Stevović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

 1. Metodologija naučno-istraživačkog rada
 2. Informatika
 3. Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
 4. Istraživačka etika
 5. Molekularna genetika čoveka
 6. Ćelijska biologija
 7. Laboratorijske rotacije
 8. Eseji, prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

 1. Molekularna i ćelijska imunologija
 2. Neurobiologija
 3. Molekularna patologija bolesti
 4. Homeostaza ćelija, organa i organskih sistema
 5. Ćelijska signalizacija
 6. Molekularna farmakologija
 7. Molekularna biologija i metabolizam tumora
 8. Vizuelizacija ćelija
 9. Životinjski modeli u ispitivanju molekularnih mehanizama oboljenja kod ljudi

Neurologija

NAZIV MODULA: NEUROLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Teme koje će biti obrađene u okviru obaveznih modula su sledeće: Uvod u neurobiologiju; Razvoj i oblikovanje nervnog sistema; Funkcionalna anatomije CNS-a; Fiziološke osnove prenosa signala u CNS-u; Biohemijske osnove prenosa signala u CNS-u; Molekularne osnove pamćenja; Molekularne osnove procesa neurodegeneracije; Molekularne osnove demencije; Imunski posredovana oštećenja nervnog sistema; Trinukleotidni ponovci i njihova uloga u patogenezi oboljenja nervnog sistema; Molekularne osnove psihijatrijskih oboljenja; Molekularne osnove oboljenja perifernog nervnog sistema; detaljna neuroanatomija, razvoj lobanje i mozga i urođene anomalije, perinatalno oštećenje mozga, normalna mijelinacija, demijelinacija i dismijelinacija, fakomatoze, trauma mozga i lobanje, oboljenja bele moždane mase, vasklarna oboljenja i malformacije mozga i kičmene moždine, interventna neuroradiologija, infekcije i inflamacije mozga, kičmenog stuba i kičmene moždine, neurodegenerativna i neurometabolička oboljenja mozga, tumori mozga, kičmenog stuba i kičmene moždine, urođene anomalije i degenerativne bolesti kičme. Sadržaj izbornih predmeta obuhvata širok spektar različitih oblasti neurologije.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)
Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
1. Prof. dr Jelena Drulović, predsednik, 2. Prof. dr Dragana Lavrnić, 3. Prof. dr Dragoslav Sokić, 4. Prof. dr Marina Svetel, 5. Prof. Jasna Jančić, 6. Prof. dr Tatjana Pekmezović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (viši kurs), Neurobiologija, Neuroimidžing.

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
Vaskularne bolesti nervnog sistema, Degenerativne bolesti nervnog sistema, Klinička neurofizologija (EEG i EP) sa epileptologijom, Neuroimunologija i demijelinizacione bolesti nervnog sistema, Demencije, Neuromišićne bolesti sa EMNG, Dečija neurologija, Bol u neurologiji.

Dr Vladana Marković, DAS Neurologija, uručivanje nagrade za publikovane radove iz doktorske disertacije

Dr Jovana Ivanović, DAS Neurologija, odbrana doktorske disertacije

Neuronauke

NAZIV MODULA: NEURONAUKE
SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Doktorske studije iz neuronauka integrišu znanja na nekoliko nivoa uključujući molekularni, ćelijski, sistemski i bihejvioralni. Ovo omogućava da se u okviru modula vrše osnovna, translaciona i klinička istraživanja vezana za ispitivanje strukturne i funkcionalne osnove pojedinih bolesti centralnog nervnog sistema (CNS). Obavezni predmeti omogućavaju detaljno upoznavanje sa morfologijom, histološkom organizacijom, razvojem i molekularno-biološkim karakteristikama CNS-a, mehanizmima sinaptičke transmisije i sinaptičke plastičnosti, organizacijom neuronskih krugova, elektrofiziološkim karakteristikama neurona, kao i strukturnim, molekularno-biološkim i elektrofiziološkim osnovama pojedinih psihijatrijskih i neuroloških oboljenja. U okviru izbornih predmeta na drugoj godini studija studenti se mogu opredeliti za niz različitih pravaca edukacije počev od bihejvioralnih neuronauka, eksperimentalnih tehnika, mogućnosti primene računara u neuronaukama, neurofarmakologije, adultne neurogeneze, do istraživanja strukturnih, molekularno-bioloških i kliničkih karakteristika pojedinih psihijatrijskih i neuroloških oboljenja, neuroonkologije i funkcionalne neurohirurgije. Uz mentorsko vođenje, studenti će biti osposobljavani za prepoznavanje i rešavanje naučnog problema, uvođenje novih tehnika i pristupa uz maksimalnu podršku razvoju kreativnosti i originalnosti pojedinaca. Edukacija u okviru ovog modula bi trebalo da vodi formiranju kvalitetnih i modernih istraživača koji će biti u mogućnosti da lako razmenjuju stečeno znanje i iskustvo sa drugim istraživačima širom sveta dajući tako aktivan doprinos sagledavanju kompleksnih veza između strukture i funkcije nervnog sistema, razumevanju patogeneze pojedinih psihijatrijskih i neuroloških oboljenja kao i otkrivanju novih terapijskih meta i modaliteta lečenja.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB
Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Redovni profesor Nataša Petronijević
Redovni profesor Olivera Stanojlović
Redovni profesor Danica Grujičić
Redovni profesor Ivanka Marković
Vanredni profesor Milan Aksić

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
• Metodologija naučno-istraživačkog rada
• Informatika
• Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka
• Istraživačka etika
• Anatomija i razvoj nervnog sistema
• Molekularna biologija nervnog sistema
• Neurofiziologija

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
• Metode vizuelizacije nervnog sistema
• Bihejvioralne neuronauke
• Neurobiološke osnove mentalnih poremećaja
• Neurofarmakologija
• Primena računara u neuronaukama
• Eksperimentalne tehnike u neuronakukama
• Funkcionalna neurohirurgija
• Neuroonkologija
• Adultna neurogeneza
• Eksperimentalna i translaciona medicina spavanja

Nefrologija

NAZIV MODULA: NEFROLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
U okviru ovog studijskog programa studenti stiču teoretska i praktična znanja vezana za aktuelne probleme u kliničkoj nefrologiji i principe istraživanja: patogeneza, patomorfološki, radiološki, imunološki i genetski aspekti akutnih i hroničnih stanja uključujući glomerulonefritise, tubulointersticijske nefropatije, vaskularne bolesti bubrega, hipertenzivne i dijabetesne nefropatije i gerijatrijske nefrologije. Upoznavanje sa ispitivanjima poremećaja metabolizma vode, elektrolita acidobaznog statusa, metabolizma mineralai kalkuloze bubrega, poremećaja u sklopu akutnog i hroničnog oštećenja bubrega kao i istraživanja u sklopu metoda za zamenu funkcije bubrega.
Polaznici stiču opšta znanja vezana za naučno istraživački rad i to iz oblasti: metodologije naučno-istraživačkog rada, statistike u biomedicinskim naukama, upoznavanja sa metodama kliničkog istraživanja, osposobljavanja za pronalaženje aktuelnih i izvodljivih programa, upoznavanja sa literaturom koja tretira probleme iz oblasti kliničke nefrologije, a posle svega toga se upoznaju i sa načinompisanja eseja i prezentaciji rada, publikovanja, ali i istraživačkoj etici.
Kako se radi o veoma širokom polju, studijski program sadrži i 8 izbornih predmeta. Studenti se najpre upoznaju sa dijagnostikom bubrežnih oboljenja: od biohemijskih, imunoloških analiza preko biomarkera u dijagnostici bubrežnih oboljenja, i spitivanja urina i ispitivanja ekspresije markera imunološkog oštećenja u ćelijama sedimenta urina. Ispitivanje vrednosti vizualizacionih metoda u nefrologiji je od naročitog značaja u diferencijalnoj dijagnozi bubrežnih oboljenja.
Ove dijagnostičke metode primeniće se u okviru tubulointerstijskih bolesti, naslednih bolesti bubrega, glomerulskih i vaskularnih bolesti bubrega, ali i akutnog i hroničnog oštećenja bubrega. One su od značaja za postavljanje tačne dijagnoze, tako i za blagovremenu i adekvatnu terapiju. Sem toga, kod akutnog i hroničnog oštećenja bubrega govoriće se o metodama za zamenu funkcije bubrega: kako o hemodijalizi i peritoneumskoj dijalizi tako i o transplantaciji bubrega (od pripreme recipijenta, pripreme donora, preko same transplantacije i praćenja bolesnika posle nje, te imunosupresivne terapije koja se primenjuje.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)
Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Prof. dr Dijana Jovanović, Prof. dr Milan Radović, Prof. dr Mirjana Kostić, Doc. dr Mirjana Laušević

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Klinička nefrologija: istraživački problemi i metode

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
1.Akutno oštećenje bubrega
2.Hronična insuficijencija bubrega
3.Glomerulske bolesti
4.Tubulointersticijske bolesti bubrega
5.Nasledne bolesti bubrega i mokraćnih kanala
6.Vaskularne bolesti bubrega
7.Neinvazivna i invazivna dijagnostika bubrežnih oboljenja
8.Ekstrakorporalna depuracija i transplantacija bubrega

Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama

NAZIV MODULA: PRIMENJENA ISTRAŽIVANJA U MEDICINI SPORTA I MOTORNIM VEŠTINAMA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Obavezni i izborni predmeti obuhvataju: bazične teme (anatomija, biomehanika, medicinska fiziologija, biohemija, genetika, imunologija); specifičnosti adaptacije i integrativno-hijerarhijska povezanost odgovora organskih sistema na povremenu ili redovnu fizičku aktivnost; sport i motorne veštine; fizička aktivnost u prevenciji i terapiji, kao i značajni klinički sindromi i stanja u oblasti medicine sporta i fizičke aktivnosti. Sagledavanje aktuelnih istraživanja u oblasti savremene epidemiologije, patofiziologije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije kod zdravih, sportista i kod bolesti i stanja kod kojih su funkcionalne i/ili motorne sposobnosti narušene, omogućiće dizajniranje i izvođenje različitih tipova pretkliničkih, kliničkih i translacionih istraživanja.
Najveći broj naučnih studija u oblasti ¬primenjenih istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama, bavi se primenom individualno doziranog, programiranog i kontrolisanog vežbanja u prevenciji i terapiji hroničnih nezaraznih oboljenja. Uticajem ovih istraživanja mogu se smanjiti pojavu i progresiju kardiovaskularnih bolesti (angina pektoris, infarkt miokarda, koronarna bolest, kongestivna srčana bolest, periferna vaskularna oboljenja, hipertenzija, moždani udar), metaboličkih poremećaja (visok nivo triglicerida i holesterola u krvi, nizak nivo HDL u krvi, gojaznost, tip 2 dijabetesa), nekih maligniteta (karcinom dojke i debelog creva, tumor pankreasa i prostate), mišićno-skeletna oboljenja (osteoporoza, ukočenost zglobova, fizička slabost), psihijatrijskih oboljenja (depresija, smanjenje kognitivnih funkcija). Jednom rečju, istraživanja u ovoj oblasti doprineće boljem kvalitetu života i smanjenju preranog mortaliteta u populaciji.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: Završen integrisani akademski studijski program iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB); ili završene akademske studije Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili Filozofskog fakulteta-odsek psihologija, na kojima je u okviru prethodnih nivoaa studija ostvareno najmanje 300 ESPB.
Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Akademik prof. dr Dragan Micić, Akademik prof. dr Marko Bumbaširević, Prof. dr Ljubica Konstantinović, Prof. dr Sanja Mazić, Prof. dr Dejan Nešić

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada
2. Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
3. Informatika
4. Istraživačka etika
5. Mehanizmi odgovora organizma na fizičku aktivnost
6. Ispitivanja funkcionalne i motorne sposobnosti
7. Klinički sindromi i stanja u oblasti medicine sporta i fizičke aktivnosti

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
1. Biofizičke i anatomske osnovi ljudskih pokreta
2. Motorna kontrola i motorno učenje
3. Modulacija motornih sposobnosti i nove tehnologije
4. Faktori funkcionalne sposobnosti i fizičke aktivnosti
5. Sportska kardiologija
6. Specifičnosti adaptacije organizma u različitim sportskim disciplinama
7. Ekstremni sportovi i zdravlje
8. Istraživanje odgovora endokrinog sistema na fizičku aktivnost
9. Prilagođavanje imunskog sistema na fizičku aktivnost
10. Fizička aktivnost i starenje
11. Reparativna i regenerativna medicina
12. Genetski aspekti fizičke aktivnosti
13. Fizička aktivnost i mentalno zdravlje
14. Bazični aspekti nutricije, suplementacije i dopinga u sportu i fizičkoj aktivnosti

Pulmologija

NAZIV MODULA: ­PULMOLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Doktorske studije iz Pulmologije se sastoje iz dela u kojem se obavlja formalna edukacija kroz nastavne module, seminare i rotacije između istraživačkih jedinica, kao i istraživački program koji vodi ka diplomi doktora nauka.

Tokom doktorskih studija, student je obavezan da pohađa i položi četiri obavezna i jedan izborni nastavni modul. Obavezni predmeti se slušaju tokom prve i druge godine, a izborni u drugoj godini studija. Obavezni predmeti su: Metodologija naučno-istraživačkog rada, Biostatistika (bazični i viši kurs), Klinička pulmologija: metode i istraživački problemi. Izborni predmeti su: Hronične bolesti disajnih puteva, Palijativno lečenje i zbrinjavanje u respiratornim obolenjima, Hipoventilacioni sindrom, Tuberkuloza.

Studijski program prati savremene svetske tokove i stanje struke i nauke u odgovarajućem obrazovno-naučnom polju i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama u okviru evropskog obrazovnog prostora.  Omogućava sticanje sveobuhvatnih teorijskih i istraživačkih kompetencija u oblasti pulmologije, a istraživači se osposobljavaju za izvođenje istraživanja iz oblasti pulmologije, kao i invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih metoda i metoda procenjivanja terapijske efikasnosti, ali i za kritičku analizu naučne i medicinske literature, uočavanje naučnih problema i njihovo rešavanje, pisanje naučnog projekta, organizovanje rada istraživačke grupe i rukovođenje naučnim projektom, kao i prezentaciju naučnih rezultata na naučnim skupovima i u naučnim časopisima.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

Potrebno je priložiti prijavu sa potpisom i faksimilom mentora studija koji mora biti nastavnik Medicinskog fakulteta u Beogradu.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

 1. Prof. Branislava Milenković – predsednik
 2. Prof. Ljudmila Nagorni-Obradović
 3. Prof. Predrag Minić

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs), Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (viši kurs), Klinička pulmologija: metode istraživački problemi.

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Hronične bolesti disajnih puteva, Palijativno lečenje i zbrinjavanje u respiratornim obolenjima, Hipoventilacioni sindrom, Tuberkuloza.

Radiologija i nuklearna medicina

NAZIV MODULA: RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Principi rada i fizika standardne rendgen dijagnostike, digitalnih rendgen dijagnostičkih aparata i mamografa, ultrazvuka, kompijuterizovane tomografije i magnetne rezonance. Kontrastna sredstva i vrste. Indikacije za primenu kontrastnih radioloških metoda. Interventne dijagnostičke metode, nevaskularne i vaskularne (rekanalizacija krvnih sudova i nevaskularnih organa, tehnike transkateterska embolizacija, perkutana drenaža, skleroembolijske metode), indikacije. Dijagnostički protokoli za mamografiju, pregled glave i kičmenog stuba, grudnog koša, abdomena, karlice, muskuloskeletnog sistema kompjuterizovanom tomografijom i magnetnom rezonancom.

Osnovi fizičkih principa u nuklearnoj medicini. Uređaji za dijagnostiku. Hibridni uređaji. Primena nuklearne medicine sa indikacijama u neurologiji, endokrinologiji, pulmologiji, kardiologiji, dijagnostici muskuloskeletnog sistema, nefrourologiji, onkologiji, gastroenterohepatologiji,  hematologiji, onkologiji i infekcijaama i inflamacijama. Pozitronska emisiona tomografija. Teranostika. Radionuklidna terapija.

Posebna pažnja je posvećena radiološkim i nuklearno-medicinskim ispitivanjima organa toraksa, abdomena i male karlice, muskuloskeletnog sistema, primeni interventnih radioloških procedura, hibridnih sistema i teranostičkog principa u dijagnostici i radionuklidnoj terapiji.

USLOVI ZA UPIS

OPŠTI:

 •  srednja ocena sa svih prethodnih nivoa studija da iznosi najmanje 8,00
 • poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature
 • odgovarajuće kompjuterske veštine
 • poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

POSEBNI:

 • lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA:

Prof. dr Dragana Šobić Šaranović
Prof. dr Ruža Stević
Prof. dr Vera Artiko
Prof. dr Aleksandra Đurić-Stefanović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Radiološke metode
Nuklearnomedicinske metode

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Radiološka i nuklearno-medicinska ispitivanja organa toraksa
Radiološka i nuklearno-medicinska ispitivanja organa abdomena i male karlice
Radiološka i nuklearno-medicinska ispitivanja muskuloskeletnog sistema
Interventna radiologija
Hibridni sistemi i primena
Teranostički principi dijagnostike i radionuklidne terapije

Rekonstruktivna hirurgija

NAZIV MODULA: REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
U okviru ovog studijskog programa studenti stiču teoretska i praktična znanja vezana za savremene principe rekonstruktivnih zahvata koji se primenjuju u svim granama hirurgije. Polaznici stiču opšta znanja vezana za naučno istraživački rad i to iz oblasti: metodologije naučno-istraživačkog rada, statistike u biomedicinskim naukama, pisanja eseja i prezentaciji rada, publikovanja i istraživačke etike. Pored toga, izučavaju se teorijski i praktični pregled anatomskih struktura i regiona, relevantnih za hirurške intervencije i rekonstruktivne zahvate u svim oblastima hirurgije. Posebna pažnja se posvećuje izučavanju primene nebioloških (sintetičkih) materijala u rekonstrukciji organa i organskih sistema u modernoj hirurgiji. Kako svaka od oblasti ima svoje specifičnosti, posebno se obrađuju tipovi sintetskih materijala, njihova upotreba, kao i komplikacije prilikom primene u različitim granama hirurgije. Sva ova znanja stiču se u prvoj godini studijskog programa i pripadaju obaveznim predemtima.
Kako se radi o veoma širokom polju, studijski program sadrži i 10 izbornih predmeta. U okviru izbornih predemeta koji su vezani za oblasti digestivne hirurgije, kardio i vaskularne hirurgije, ortopedske hirurgije, hirurgije kože, mišića i dojke, urologije, neurohirurgije, dečije hirurgije, oftalmologije, otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, izučavaju se različiti tipovi rekonstruktivnih tehnika i zahvata, koji se primenjuju u svakoj od ovih hirurških grana. Sticanje znanja vezana za najsavremeniju tehnologiju u hirurgiji i načine njene primene, su sastavni deo ovog studijskog programa.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), započetu ili završenu zdravstvenu specijalizaciju iz odgovarajuće hirurške grane i koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)
Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Prof. dr Dejan Radenković, prof. dr Goran Tulić, prof. dr Miodrag Aćimović, prof. dr Lukas Rasulić, prof. dr Milenko Stojković i prof. dr Nenad Arsović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada
2. Informatika
3. Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
4. Istraživačka etika
5. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje
6. Rotacije između istraživačkih jedinica
7. Funkcionalna morfologija sistema i organa čoveka
8. Nebiološki materijali u rekonstrukciji organa i organskih sistema
9. Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (viši kurs)

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
1. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije digestivnog trakta
2. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije srčanog sistema
3. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije vaskularnog sistema
4. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije koštano-zglobnog sistema
5. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije urogenitalnog sistema
6. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije kože, mišićnog tkiva i dojke
7. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije nervnog tkiva
8. Biološki i klinički aspekti hirurške rekonstrukcije u dečjoj hirurgiji
9. Rekonstruktivna hirurgija u oftalmologiji
10. Rekonstruktivna hirurgija u otorinolaringologiji i maksilofacijalnoj regiji

 

Fiziološke nauke

NAZIV MODULA: ­FIZIOLOŠKE NAUKE

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj programa je da obezbedi kvalitetno obrazovanje istraživača u oblasti eksperimentalne, translacione i kliničke fiziologije i patološke fiziologije, a koji bi trebalo da se upoznaju sa homeostatskim mehanizmima i poremećajima na molekulskom, subcelularnom, celularnom, tkivnom i organskom nivou; da steknu integrativno razumevanje funkcionisanja homeostatskih sistema u zdravlju i bolesti, i steknu osnovu za uključivanje u bazična i klinička biomedicinska istraživanja. Očekuje se da studenti budu osposobljeni za dizajniranje i izvođenje različitih tipova eksperimentalnih, translacionih i kliničkih istraživanja primenom različitih tehnika/metoda istraživanja,  za analizu i interpretaciju rezultata istraživanja, pisanu i usmenu naučnu komunikaciju, kritičku analizu i interpretaciju medicinske literature. 

USLOVI ZA UPIS

Opšti: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB); ili lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB

Posebni: srednja ocena sa svih prethodnih nivoa studija da iznosi najmanje 8,00, poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine, poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom 

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Dragan Đurić (predsednik), prof. dr Olivera Stanojlović,  prof. dr Zvezdana Kojić,  prof. dr Tatjana Radosavljević, prof. dr Jelena Nešović Ostojić, prof. dr Nataša Petronijević, prof. dr Sonja Vučković. Sekretar: prof. dr Dragan Hrnčić. 

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

U prvom semestru izvodi se nastava iz obaveznih predmeta: Metodologija NIR-a (4 ESPB), Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka (bazični kurs) (4 ESPB), Informatika (1 ESPB), Istraživačka etika (1 ESPB). U drugom semestru izvodi se nastava iz obaveznih predmeta u skladu sa programom modula koji je student upisao: Homeostatski sistemi (7 ESPB), Poremećaji homeostaze (5 ESPB), Farmakološka modulacija poremećaja homeostaze (3 ESPB). Pored toga, kandidati čija istraživanja i doktorska disertacija obihvataju rad sa oglednim životinjama, dužni su da odslušaju i polože predmet Obuka za rad sa eksperimetalnim životinjama.

 SPISAK IZBORNIH PREDMETA

trećem semestru izvodi se nastava iz izbornog predmeta (od većeg broja ponuđenih izbornih predmeta student sluša jedan predmet po sopstvenom izboru): Translaciona neurofiziologija, Celularni aspekti patofiziologije nervnog sistema i epitela bubrežnog tkiva, Fiziologija ponašanja i hronobiologija, Kardiovaskularna biologija, Translaciona gastrointestinalna fiziologija, Reproduktivna biologija, Ćelijski i molekulski mehanizmi u patogenezi oboljenja jetre, Metode molekularne biologije u eksperimentalnoj i kliničkoj medicini, Klinička fiziologija u perioperativnoj medicini, anesteziologiji i intenzivnom lečenju. Svaki izborni predmet vrednuje se po 5 ESPB bodova.

Četvrti, peti i šesti semestar su predviđeni za samostalnim bavljenjem naučnoistraživačkim radom.

Humana reprodukcija, perinatologija i neonatologija

NAZIV MODULA: ¬HUMANA REPRODUKCIJA, PERINATOLOGIJA I NEONATOLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Studijski program Humana reprodukcija, perinatologija i neonatologija je koncipiran da omogući upoznavanje studenata sa osnovnim problemima u humanoj reprodukciji. Tokom doktorskih studija studenti stiču uvid u mogućnosti istraživačkih metoda u ovoj oblasti i u kliničkom, i u eksperimentalnom radu. Nakon završenih doktorskih studija iz Humane reprodukcije, perinatologije i neonatologije istraživači bi trebalo da budu osposobljeni za dizajniranje i izvođenje istraživanja, kritičku evaluaciju i interpretaciju medicinske literature, planiranje i dizajniranje istraživanja, pisanje naučnog projekta, organizovanje rada istraživačke grupe, rukovođenje naučnim projektom, kao i za prezentaciju naučnih rezultata na naučnim skupovima i u naučnim časopisima.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)
Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Prof Branka Nikolić; Prof Željko Miković; Prof Aleksandar Stefanović; Prof Marija Lukač

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada
Biostatistika (bazični kurs)
Istraživačka etika
Informatika
Morfologija, embriologija i fiziologija humane reprodukcije
Perinatologija i neonatologija – Prenatalna dijagnostika
Perinatologija i neonatologija – Patologija trudnoće

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
Genetski poremećaji u humanoj reprodukciji i pravovremeno otkrivanje genetskih bolesti
Imunologija humane reprodukcije
Endokrinologija u humanoj reprodukciji
Klinička neonatologija
Intenzivna terapija u neonatologiji
Neonatalna hirurgija

Biofizička istraživanja u medicini

NAZIV MODULA: ­BIOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA U MEDICINI

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Primena fizike u medicini je poslednjih decenija dovela do razvoja novih dijagnostičkih metoda i medicinskih invazivnih i neinvazivnih procedura, terapijskih procedura, kao i novih eksperimentalnih pristupa nauci i medicinskom istraživanju. Pored znanja i veština lekara ove metode i procedure zahtevaju u timu i obavezno jednog medicinskog fizičara. Posebno su napredovala istraživanja koja se bave kardiovaskularnom fizikom, nuklearnom magnetnom rezonancom, radijacionom fizikom, biomehanikom, primenom lasera u medicini, kao razvojem senzora i optičkim dijagnostičkim uređajima. Cilj modula Doktorskih studija pod nazivom Biofizička istzaživanja u medicini je da obrazuje fizičare i lekare koji rade u medicinskim institutima, klinikama, bolnicama, fakultetima a bave se istraživanjima iz oblasti biofizike vezane za primenu fizike u medicini u dijagnostici, terapiji.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: završene integrisane akademske studije iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB); završene akademske studije fizike sa najmanje 300 ESPB ostvarenim na prethodnim nivoima studija;

lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orjentacije koja su na prethodnim nivoima studija stvarila najmanje 300 ESPB

Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti  komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA:

Prof. dr Dejan Žikić
Prof. dr Nebojša Milošević
Prof. dr Mirjana Platiša
Prof. dr Zorica Nestorović
Prof. dr Sanja Mazić
Prof. dr Dragan Hrnčić

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

 1. Metodologija naučno-istraživačkog rada
 2. Biostatistika (bazični kurs)
 3. Istraživačka etika
 4. Primenjena istraživanja u oblasti medicinske fiziologije i biofizike
 5. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje
 6. Dinamika biofluida i sistemska biofizika
 7. Biotermodinamikai biomehanika

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

 1. Biofizika transporta kroz ćelijsku membranu
 2. Neurobiofizika
 3. Primenjena elektrofiziologija
 4. NMR u medicini
 5. Analiza biosignala
 6. Optički uređaji u medicini
 7. Tehnike obrade slike u medicini
 8. Fizika kardiovaskularnog sistema i hemodinamika
 9. Biofizičke tehnike u eksperimentalnoj onkologiji
 10. Biofizičke tehnike u medicini rada
 11. Radiobiologija i zaštita od jonizujućih zračenja

­Fetalno programiranje i prenatalna prevencija bolesti adultnog doba

NAZIV MODULA: ­FETALNO PROGRAMIRANJE I PRENATALNA PREVENCIJA BOLESTI ADULTNOG DOBA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Uz memorisanje podataka kroz studije medicine, neophodno je znanje postaviti na nivo razumevanja i povezivanja. To nije napor, naprotiv, jer se zasniva na logici, i profesori imaju zadatak da olakšaju „povezivanje“ i prikaz „logičnog povezivanja“ celine. Time obezbeđujemo lekarima „kognitivni nivo znanja primenjivog u praksi“.

Isto tako, obezbeđujemo povezivanje svih grana kliničke medicine u meri koja je neophodna za savremenim vođenjem trudnoće. Bazične nauke: imjunologiju, biohemiju predstavljamo u opsegu koji je potreban za dobrog lekara. Otvaramo „vrata“ saradnje sa bazičnim institutima, gde uzajamnim povezivanjem kliničara i bazičara dobijamo validne naučne podatke.

Ako želimo natalitet, moramo razmišljati i o kvalitetu novorođene populacije. Tokom trudnoće fetus raste i razvija se u uterusu kao i novorođeno dete kasnije u okruženju. Ukoliko je intrauterina sredina prijatna za formiranje ćelija, tkiva, organa fetusa, plod ima mogućnosti da ispolji maksimalni deo svog genetskog potencijala. Ukoliko je uteroplacenta jedinica, stanje zdravlja majke neadekvatno, plod trpi patnju koja će se ispoljiti u kasnijem životu te novorođene jedinke, kada postane odrasli čovek.

Ginekologije, perinatologija je interna i hirurgija „u malome“. Ključno je obezbediti lakoću tog povezivanja, a to je zadatak ovog modula.

Isto tako, bazična medicina, donosi potvrdu validnosti novih kliničkih pristupa. Povezivanjem imamo uzajamne benefite, veći kvalitet nauke naših prostora.

 
USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.
 

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof dr Miroslava Gojnić Dugalić
Prof dr Miloš Petronijević
Prof dr Svetlana Vrzić Petronijević
Prof dr Katarina Stefanović
 

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Informatika
Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
Istraživačka etika
Fetalno programiranje i prenatalna prevencija bolesti adultnog doba
Fetalni rast i razvoj i fetus kao pacijent
Individualni pristup vođenju porođaja patoloških trudnoća
 

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Istraživanje uticaja bolesti majke na zdravlje potomstva (maternalno-fetalni koncept)
Istraživanje poremećaja placente
Medijsko-pravni pristup istraživanjima u savremenoj perinatologiji
Istraživanja trudnoća proisteklih iz vantelesne oplodnje

Istraživanja psihopatoloških fenomena i poremećaja

NAZIV MODULA: ISTRAŽIVANJA PSIHOPATOLOŠKIH FENOMENA I POREMEĆAJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program pod nazivom Istraživanja psihopatoloških fenomena i poremećaja uključuje istraživanja iz oblasti poremećaja mentalnog zdravlja u svim njegovim aspektima a podrazumeva istraživanja na populaciji bolesnika obolelih od svih psihijatrijskih poremećaja (afektivni, psihotični, anksiozni, naurokognitivni…) i to na adultnoj i dečijoj populaciji. Pored psihopatoloških fenomena i poremećaja, fokus je usmeren i ka zdravoj populaciji, odnosno, istraživanjima koja su bazirana ka očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Na kraju, sadržaj modula je usmeren i ka unapređenju mantalnog stanja obolelih od mentalnih poremećaja istraživanjem ranog prepoznavanja i intervencija u psihijatriji ali i lečenju obolelih personalizovanim pristupom terapiji, bazirajući se pre svega na psihofarmakologiji a bez zanemarivanja psiho- i sociterapije obolelih. Dakle, sadržaj studijskog programa obrađuju se različite teme vezane za mentalno funkcionisanje u zdravlju i bolesti, analizu psihopatoloških fenomena i najznačajnijih komorbiditeta sa somatskim bolestima u okvirima različitih specifičnih populacija (deca/odrasli, zdravi/oboleli). Ovaj modul podrazumeva klinički ali transdisciplinarni pristup. To znači da je otvoren ka lekarima i medicini uopšte ali i ka psihologiji i srodnim disciplinama koje mogu da unaprede istraživanja uz oblasti mentalnog zdravlja i psihopatoloških fenomena i poremećaja.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor); ILI lica sa završenim akademskim studijama Filozofskog fakulteta -⁠ odsek
psihologija, koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB, koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

Opšti: srednja ocena iz prethodnog stepena studiranja da iznosi najmanje 8,00 (osam), poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature, odgovarajuće kompjuterske veštine i poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom, odnosno vrednovanje rezultata naučno-istraživačkog rada kandidata.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

 1. Prof. dr Milan Latas
 2. Prof. dr Maja Ivković
 3. Prof. dr Srđan Milovanović
 4. Prof. dr Nađa Marić
 5. Prof. dr Milica Pejović Milovančević
 6. Prof. dr Janko Samardžić
 7. Prof. dr Sanja Totić Poznanović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Informatika
Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)
Istraživačka etika
Biološke i psihološke osnove mentalnih poremećaja
Fundamentalni principi psihopatologije i terapije mentalnih poremećaja

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Savremena etiopatogeneza, terapija i intervencije stresa i anksioznih poremećaja
Molekularna osnova, psihosocijalni aspekti i integrativna terapija afektivnih poremećaja
Neurobiološke osnove, terapijski pristup i socijalne  implikacije psihotičnih poremećaja
Istraživanja u dečijoj i adolescentnoj psihijatriji
Rana detekcija i intervencije u psihijatrijskim poremećajima
Psihofarmakologija i personalizovani pristup terapiji

­Istraživanja u kardiovaskularnoj medicini

NAZIV MODULA: ­ISTRAŽIVANJA U KARDIOVASKULARNOJ MEDICINI

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Istraživanja u kardiovaskularnoj medicini je program koji se bavi aktulenim temama koje mogu biti predmet doktorskih studija pre svega iz kliničke kardiologije, ali i srodnih oblasti počev od bazičnih i tranlacionih istraživanja, pa sve do vaskularne medicine i tema iz oblasti kardiovaskularne hirurgije. Studenti će najpre kroz obavezne predmete biti upoznati sa savremenim temama u kardiovaskularnim istraživanjima, najčešće korišćene statističke metode u radovima iz oblasti kardiovaskulrne medicine, analizu postavke, metodologije i realizacije kliničkih istraživanja, a potom izabrati jedan od izbornih predmeta koji najbolje odgovaraju njihovim interesovanjima. Cilj ovih doktorskih studija je da tokom obaveznih i izbornih predmeta budu upoznati sa mogućnostima istraživanja u kardiovaskularnoj medicini koja će im omogućiti da zajedno sa mentorom izaberu najoptimalniju temu, a potom kroz pisanje eseja, naučne seminare i objavljivanje originalnih radova budu osposobljeni za realizaciju doktorske disertacije.

 
USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan originalni rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

 
SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Branko Beleslin, rukovodilac
Prof. dr Milan Nedeljković
Prof. dr Brnaislava Ivanović
Prof. dr Aleksandar Nešković
Akademik Prof. dr Goran Stanković
Prof. dr Arsen Ristić
Doc. dr Tatjana Potpara

 
SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada, Istraživačka etika, Informatika, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs)

Savremene teme u kardiovaskularnim istraživanjima, Napredna analitika naučnog rada i prezentacija, Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (viši kurs)

 
SPISAK IZBORNIH PREDMETA

 • Ishemijska bolest srca
 • Srčana insuficijencija
 • Aritmije i elektrostimulacija srca
 • Invazivna dijagnostika i interventna kardiologija
 • Neinvazivna funkcionalna dijagnostika i kardiovaskularni imidžing
 • Kardiovaskularni rizik (hipertenzija, hiperlipidemija, kardiodijabetologija, primarna i sekundarna prevencija)


 

Patološke osnove bolesti

NAZIV MODULA: ­ PATOLOŠKE OSNOVE BOLESTI

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

U okviru modula Patološke osnove bolesti predviđeno je savladavanje korišćenja i analize bazičnih metoda u patologiji, kao i primena različitih metoda molekularne patologije. Pored toga, doktorandi će se upoznavati  sa savremenim konceptima patologije nemalignih bolesti, (uključujući pre svega patologiju cirkulacije, zapaljenja, autoimunih bolesti i transplantacije), kao i sa patologijom tumora i fundamentalnim mehanizmima tumorigeneze, dijagnostičkim algoritmima, korišćenjem metoda obrade i analize tkivnih uzoraka po sistemima organa. Posebno će biti izučavana primena prognostičkih i teragnostičkih markera u tumorskoj patologiji. Doktorandi će biti u prilici da svoja uža interesovanja iskažu kroz izborne predmete, u okviru kojih će moći da se posvete savladavanju analize i interpretacije rezultata dobijenih autopsijom, sagledavanju patoloških procesa (inflamatornih, autoimunih, degenerativnih, tumorskih) aerodigestivnog trakta, centralnog nervnog sistema, hematopoetskog sistema, urogenitalnog trakta, kože, mekih tkiva, endokrinog sistema i dojke.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB) ILI lica sa završenim akademskim studijama biološke ili medicinske orijentacije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Svetislav Tatić, predsednik
Prof. dr Dimitrije Brašanac
Prof. dr Sanja Radojević Škodrić
Prof. dr Svetozar Putnik

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Biostatistika (bazični kurs)
Istraživačka etika
Informatika
Metode u patologiji i molekularnoj patologiji
Patološke osnove nemalignih bolesti
Patologija tumora

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Autopsijska kazuistika
Patologija aerodigestivnog trakta
Patologija kože, mekih tkiva, endokrinog sistema i dojke
Patologija centralnog nervnog sistema
Patologija hematopoetskog sistema
Patologija urogenitalnog trakta

Kognitivne neuronauke

NAZIV MODULA: ­ KOGNITIVNE NEURONAUKE

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB); ILI lica sa završenim akademskim studijama Filozofskog fakulteta – odsek psihologija, koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB; ILI lica sa završenim akademskim studijama biologije koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA

Prof. dr Elka Stefanova
Prof. dr Aleksandar Maliković
Prof. dr Olivera Stanojlović
Prof. dr Nataša Dragašević Mišković

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Biostatistika (bazični kurs)
Istraživačka etika
Informatika
Savremene teorijske postavke u kognitivnim neuronaukama
Kognitivna neurofiziologija
Neuroanatomija kognicije

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Bihejvioralna fiziologija
EEG u kognitivnim neuronaukama
Kognicija i spavanje
Uvod u narednu analizu MR snimaka centralnog nervnog sistrma
Neurofarmakologija kognitivnih poremećaja
Prefrontalni korteks
Vidni sistem

Ginekologija i ginekološka onkologija

NAZIV MODULA: ­ GINEKOLOGIJA I GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Modul obuhvata upoznavanje sa izvorima podataka i informacija u kliničkom okruženju i postulatima geneze novih saznanja kroz metodologiju istraživanja u kliničkoj praksi. Savladavajući metodologiju istraživanja u oblasti ginekologije, ginekološke onkologije, onkofertiliteta, infertiliteta, genitalnih infekcija, patologije donjeg genitalnog trakta i komplementarnih oblasti dijagnostike i terapije (imidžing dijagnostike, radiijacione onkologije, medikalne onkologije i inovativnih onkoloških terapija) studenti će dobiti mogućnost kritičkog pristupa doktrinama i inovacijama u ovim oblastima. Predviđeno je da studenti nauče da kritički analiziraju različite tipove publikacija iz oblasti studija i da nova saznanja stavljaju u ispravan kontekst.

USLOVI ZA UPIS

Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA:

Prof. dr Aleksandar Stefanović
Prof. dr Saša Kadija
Prof. dr Vladimir Pažin
Prof. dr Snežana Vidaković
Prof. dr Katarina Stefanović

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Biostatistika (bazični kurs)
Istraživačka etika
Informatika
Ginekološka onkologija
Ginekologija
Onkofertilitet

SPISAK IZBORNIH PREDMETA

Infertilitet
Imidžing u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji
Klinička istraživanja urgentnih stanja u ginekologiji
Benigne i premaligne promene donjih genitalnih organa
Pelvične inflamatorne bolesti i seksualno prenosive bolesti
Osnovni principi radioterapije, hemioterapije i inovativnih terapija u ginekološkoj onkologiji

Personalizovana terapija hematoloških oboljenja

NAZIV MODULA: ­ PERSONALIZOVANA TERAPIJA HEMATOLOŠKIH OBOLJENJA

SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Studijski program ima dva obavezna i sedam izbornih modula, čime pruža širok dijapazon aktuelnih naučnih i stručnih informacija za polaznike. Tematika prvog obaveznog modula omogućava da studenti usvoje znanja koja se odnose na  osnovne principe hematopoeze  i kompleksne regulatorne procese koji dovodi do proliferacije, diferencijacije i sazrevanja krvnih ćelija u fiziološkim i patološkim uslovima, uz razumevanje molekulskih, intra i ekstraćelijskih mehanizama kontrole proliferacije i diferencijacije krvnih ćelija. U drugom obaveznom modulu se studenti upoznaju sa biologijom maligne ćelije, molekularno genetskim, imunološkim i biohemijskim karakteristikama hematoloških neoplazmi, kao i savremenim terapijskim modalitetima, uključujući primenu „ciljne terapije“. Sedam izbornih modula pružaju kompletnu naučnu informaciju, uz učešće i inostranih gostujućih profesora MFUB. U izbornom modulu 1 studenti se upoznaju sa svim heterogenim, višestepenim procesom transformacije normalne hematopoetske ćelije u leukemijsku ćeliju. U izbornom modulu 2 studenti stiču sazanja o mehanizmima nastanka hroničnih limfoproliferativnih bolesti: limfoma, hroničnih lifocitnih leukemija, kao i imunoproliferativnih oboljenja. U izbornom modulu 3 studenti ovladavaju mehanizmima nastanka hroničnih mijeloproliferativnih bolesti. U izbornom modulu 4 stiču se saznanja o mehanizmima tromboze povezane sa malignitetima koja je je drugi vodeći uzrok smrti tih pacijenata. Izborni modul 5 pruža saznanja o bazičnoj hemostazi koja obuhvata sve urođene poremećaje hemostaznog sistema, uključujući i hemofilije. Izborni modul 6 odnosi se na saznanja o urođenim i stečenim bolestima limfohematopoeznog sistema dečijeg doba. Izborni modul 7 pruža sva savremena saznanja o transplantacionoj biologiji  i adoptivnoj imunoterapiji.

USLOVI ZA UPIS
Posebni: lica sa završenim integrisanim akademskim studijama iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koja su pokazala smisao za naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti što se dokazuje publikacijama u kojima je kandidat autor (jedan rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor)

Opšti: lica koja su na svim prethodnim nivoima studija ostavarila srednju ocenu 8,00 ili višu; znanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; odgovarajuće kompjuterske veštine; poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

SASTAV PROGRAMSKOG SAVETA
Prof. dr Milena Todorović Balint, redovni profesor MFUB
Prof dr. Biljana Mihaljević, redovni profesor MFUB
Prof. dr Dragana Vujić, redovni profesor MFUB
Prof. dr. Andrija Bogdanović, redovni profesor MFUB
Naučni savetnik Vladan Čokić, Institut za medicinska istraživanja, UB

SPISAK OBAVEZNIH PREDMETA
Metodologija naučno-istraživačkog rada
Biostatistika (bazični kurs)
Istraživačka etika
Informatika
Molekularni mehanizmi regulacije hematopoeze
Fundamentalni principi patogeneze hematoloških neoplazmi i savremeni terapijski modaliteti

SPISAK IZBORNIH PREDMETA
Mehanizmi leukemogeneze i savremeni modaliteti lečenja akutnih leukemija odraslih
Molekularno genetičke i imunofenotipske odlike hroničnih limfoproliferativnih neoplazmi
Molekularna patogeneza i savremena terapija mijeloproliferativnih neoplazmi(MPN) i mijelodisplastičnih sindroma (MDS)
Tromboza i inflamacija kod maligniteta
Urođeni poremećaji koagulacionog sistema
Pedijatrijska hematologija
Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze i adoptivna imunoterapija