Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Specijalizacije

/Specijalizacije
Specijalizacije 2023-08-29T15:20:48+00:00

Upisivanje na specijalizacije
Sva obaveštenja u vezi sa prethodnim i aktuelnim Konkursima za upis ovog studijskog programa možete naći na stranici  UPISI NA FAKULTET.

Specijalizacije – Aktuelnosti

Aktuelni podaci koji se tiču izvođenja nastave, ispitnih rokova, obaveštenja i rasporedi nastave za studente i lekare na specijalizaciji nalaze se na studijskom portalu studije.med.bg.ac.rs


OSNOVNE SPECIJALIZACIJEUŽE SPECIJALIZACIJE

Ispitni rokovi za polaganje specijalističkih ispita su: aprilski, junsko-julski, oktobarski i januarski.

Prijava ispita za ispitni rok obavlja se:

 • Aprilski ispitni rok – od 01. – 10. marta,
 • Junsko – julski rok – od 01. – 10. maja,
 • Oktobarski ispitni rok – od 01. – 10. septembra,
 • Januarski ispitni rok – od 01. – 10. decembra

Kompjutersko izvlačenje Komisija se obavlja prvog narednog dana radnog dana, nakon završene prijave kandidata za polaganje ispita (11. u mesecu u kome je ispit prijavljen).

Od 15. do 20. u mesecu, prijavljeni kandidati polažu predispitni test koji organizuju Katedre.

Ispitni rokovi traju, odnosno praktični i usmeni ispit se polažu:

 • Aprilski od 20. aprila do kraja aprila,
 • Junsko – julski od 20. juna do 15. jula,
 • Oktobarski od 20. Oktobra do kraja oktobra,
 • Januarski od 20. januara do kraja januara.

Režim obavljanja specijalističkog staža

Upisom na Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet stiče se status studenta specijalizanta ovog fakulteta i počinje obavljanje specijalističkog staža.

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije i Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Medicinski fakultet u Beogradu upisuje na specijalizacije zdravstvene radnike na 40 grana osnovnih specijalizacija za lekare i osnovne specijalizacije za zdravstvene saradnike, u trajanju od 3 – 6 godina.

Na osnovu potreba zdravstvene službe i kapaciteta Katedri, Fakultet svake godine (dva puta godišnje – septembar i mart) raspisuje Konkurs za upis na specijalizacije.

Specijalistički staž se obavlja prema planu i programu grane na koju je specijalizant upisan. Režim specijalističkih studija odnosno plan i program svake grane sadrži oblast u okviru grane sa vremenom trajanja za svaku oblast u okviru koje su predviđene veštine koje se moraju savladati u toku trajanja specijalističkog staža. To znači da specijalistički staž nije određen samo provedenim vremenom, već i savladavanjem konkretnih veština koje se moraju savladati pod nadzorom imenovanog mentora za tu veštinu.

Upisom na specijalizaciju specijalizant dobija indeks sa planom i programom specijalizacije kao i uput za mentora za veštine u okviru programa staža.

Za vreme obavljanja specijalističkog staža, specijalizant ovog Fakulteta je u stalnoj vezi sa fakultetom, koji preko informacionog sistema prati i kontroliše obavljanje specijalističkog staža svakog specijalizanta i izdaje upute za mentore, tj. Veštine po oblastima.

Specijalizant po savladanim veštinama kod određenog mentora, dobija potpis od mentora na uputu i indeksu da su savladane veštine na koje je upućen i obavezan je da taj uput vrati Fakultetu, koji ga razdužuje za uput, tj. Evidentira da je specijalizant obavio taj deo staža i izdaje mu uput za sledeće veštine po programu za određenu oblast – grupu veština kod novog mentora.

Za određenu oblast – grupu veština mentoru istovremeno mogu biti upućena samo dva specijalizanta. Ukoliko mentor kod koga bi specijalizant želeo da obavlja deo staža trenutno ima dva već upućena specijalizanta, specijalizant će biti upućen kod slobodnog mentora.

U toku obavljanja specijalističkog staža obavezno je polaganje Kolokvijuma prema planu i programu grane.
Specijalistički staž se mora obaviti u kontinuitetu. Svaki prekid staža odnosno svaka promena postojećeg stanja mora se regulisati na Fakultetu. Ukoliko se u toku specijalističkog staža napravi duži prekid, neophodno je ponovo odslušati dvosemestralnu nastavu čime bi stekao uslov za polaganje specijalističkog ispita. 

Za sve grane specijalizacije deo programa je i dvosemestalna nastava (9 meseci) koja se obavlja isključivo na Fakultetu. U toku dvosemestalne nastave obavlja se samo taj deo programa i ne može se obavljati drugi deo staža. Pored teorijske nastave (u toku dvosemestralne nastave) specijalizant je obavezan da obavlja praktičan rad u punom radnom vremenu prema rasporedu koji napravi Katedra.

Specijalizanti su obavezni da pre početka (1. oktobra) dvosemestralne nasave zaključe – vrate uput koji je dobijen za prethodne veštine.

Preporučuje se da dvosemestralnu nastavu specijalizanti upusiju u pretposlednjoj godini ili poslednjoj godini specijalističkog staža koju prijavljuju početkom školske godine prema raspisanom Konkursu.

Po obavljenom planu i programu specijalizacije (prema navedenom režimu studija) specijalizant stiče pravo polaganja specijalističkog ispita, koji je obavezan da položi u Zakonom predviđenom roku. Kada specijalizan stekne pravo polaganja specijalističkog ispita, ispit prijavljuje na fakultetu po važećim pravilima u trenutku sticanja prava prijave ispita.

Napomena: Svaka promena u statusu specijalizanta prema rešenju o odobrenju specijalizacije i indeksu upisa na Fakultet mora se blagovremeno regulisati na Fakultetu.

Prijavljivanje usmenog ispita uže specijalizacije

Uslovi za polaganje usmenog ispita uže specijalizacije su:

 1. odslušana i overena oba semestra nastave, što podrazumeva savladane veštine predvišene programom uže specijalizacije;
 2. odobrena tema za izradu rada uže specijalizacije.

Usmeni ispit se polaže u roku od 6 (šest) meseci od overe drugog semestra.

Ispitni rokovi za polaganje usmenih ispita uže specijalizacije su: decembarski, januarski, aprilski, junsko-julski, septembarski i oktobarski.

Prijava ispita za ispitni rok obavlja se:

 • Decembarski ispitni rok – od 01. – 05. decembra,
 • Januarski ispitni rok  – od 25. – 31.  decembra,
 • Aprilski ispitni rok – od 01. – 05. aprila,
 • Junsko – julski ispitni rok – od 01. – 05. juna,
 • Septembarksi ispitni rok – od 01. – 05. septembra,
 • Oktobarski ispitni rok – od 01. – 05. oktobra.

Prijava usmenog ispita uže specijalizacije je prvih 5 (pet) radnih dana u mesecu za ispitni rok u kom se prijavljuje polaganje ispita. Za prijavu ispita student podnosi indeks i studentsku prijavu.

Isptini rok počinje 10-tog u mesecu u kom je ispitni rok i traje do kraja meseca.

Kompjutersko izvlačenje Komisija se obavlja 10-tog u meseci ili prvog narednog radnog dana.

Posle obavljenog izvlačenja, obaveštenja o sastavu Komisije za polaganju ispita za svakog kandidata Služba za specijalističku nastavu dostavlja svakom članu Komisije. Mentoru kandidata, uz obaveštenje o sastavu Komisije za polaganju ispita, Služba dostavlja i Zapisnike za polaganje ispita, kao i studentsku prijavu kandidata. Kandidat svoje obaveštenje o sastavu Komisije za polaganje ispita i indeks preuzima u Službi za specijalističku nastavu.

Posle održanog ispita kandidat dostavlja Službi: Zapisnik o polaganju ispita, ispitnu prijavu i indeks popunjene i potpisane od svih članova Komisije, kao i dokaz o uplati troškova za polaganje usmenog ispita uže specijalizacije.

Režim studija za lekare upisane na uže specijalizacije

Uža specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu u svom trajanju (od 12 i 24 meseca) podrazumeva pored teorijske nastave i savladavanje veština predviđenih planom i programom uže specijalizacije.

U toku uže specijalizacije (prvi deo prvog semestra) slušaju se opšti predmeti i to:

Opšti predmeti moraju da se polože do kraja drugog semestra.

U prvom semestru, posle odslušane nastave opštih predmeta, sluša se nastava odgovarajuće grane uže specijalizacije prema rasporedu teorijske nastave i obavlja se praktična nastava (savladavanje veština) prema rasporedu koji sačini katedra za svakog upisanog lekara.

U toku obavljanja nastave katedra može da vrši proveru stečenih znanja u vidu testova.

U poslednjem semestru (drugi ili četvrti) prijavljuje se tema i mentor za rad uže specijalizacije na upitniku koji je objavljen na internet stranici Fakulteta. Upitnik za prijavu teme potpisuju mentor i šef katedre.

Po završenom programu nastave (predavanja i savladane veštine), položenim opštim ispita i odobrenoj temi, pristupa se polaganju usmenog ispita.

Usmeni ispit sastoji se iz testa, praktičnog dela (koji se polaže pred predsednikom komisije ili mentorom) i usmenog dela (provere znanja) koji se polaže pred Komisijom.

Ispitni rokovi za polaganje usmenog ispita su: septembarski, oktobarski, decembarski, januarski, aprilski, junsko-julski. Usmeni ispit se prijavljuje prvih pet radnih dana u  mesecu za ispitni rok za koji se ispit prijavljuje. Za januarski ispitni rok prijava se vrši poslednje nedelje decembra. Ispit se prijavljuje sa ispitnom prijavom i indeksom.

Posle položenog usmenog ispita stiče se pravo predaje završenog rada na ocenu Veću za specijalističku  nastavu. Rad se predaje NEUKORIČEN u 4 primerka (ili 6 primeraka zavisno od broja članova komisije). Uz primerke radova predaje se indeks i obrazac na kome mentor, na osnovu teme rada, predlaže sastav komisije. Obrazac pored mentora potpisuje i šef odgovarajuće katedre za specijalističku nastavu.

Pozitivan izveštaj kandidat predaje Službi za specijalističku nastavu u tri primerka, potpisan od svih članova komisije, zajedno sa ukoričenim radovima (u tvrdom povezu – strane se ne mogu vaditi) u 4 ili 6 primeraka. Veće za specijalističku nastavu usvaja pozitivan izveštaj, odobrava javnu odbranu i imenuje Komisiju za odbranu u istom sastavu.

Način zakazivanja javne odbrane

Posle sednice Veća za specijalističku nastavu na kojoj je usvojen pozitivan izveštaj Komisije za ocenu rada kandidat zakazuje javnu odbranu u dogovoru sa članovima imenovane Komisije.

Rad uže specijalizacije javno se brani na Medicinskom fakultet u Beogradu uz obavezno prisustvo publike.

Rok za polaganje usmenog ispita je do 6 meseci od završenog poslednjeg semestra uže specijalizacije, a rok za odbranu završenog rada uže specijalizacije je do 12 meseci od završenog obrazovanja.

Lekari koji svoj staž obavljaju u KC Srbije obavezni su da na osnovu uputa Fakulteta otvore karton svog boravka u Kliničkom centru Srbije. Karton dobijaju u Centru za NIR KC Srbije (zgrada Poliklinike).

 

Aktuelni podaci koji se tiču izvođenja nastave, obaveštenja i rasporedi za studente se nalaze na studijskom portalu.

STUDIJSKI PORTAL