Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Specijalizacije

/Specijalizacije
Specijalizacije 2018-10-01T08:45:49+00:00

Režim obavljanja specijalističkog staža

Upisom na Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet stiče se status studenta specijalizanta ovog fakulteta i počinje obavljanje specijalističkog staža.

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije i Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Medicinski fakultet u Beogradu upisuje na specijalizacije zdravstvene radnike na 40 grana osnovnih specijalizacija za lekare i osnovne specijalizacije za zdravstvene saradnike, u trajanju od 3 – 6 godina.

Na osnovu potreba zdravstvene službe i kapaciteta Katedri, Fakultet svake godine (dva puta godišnje – septembar i mart) raspisuje Konkurs za upis na specijalizacije.

Specijalistički staž se obavlja prema planu i programu grane na koju je specijalizant upisan. Režim specijalističkih studija odnosno plan i program svake grane sadrži oblast u okviru grane sa vremenom trajanja za svaku oblast u okviru koje su predviđene veštine koje se moraju savladati u toku trajanja specijalističkog staža. To znači da specijalistički staž nije određen samo provedenim vremenom, već i savladavanjem konkretnih veština koje se moraju savladati pod nadzorom imenovanog mentora za tu veštinu.

Upisom na specijalizaciju specijalizant dobija indeks sa planom i programom specijalizacije kao i uput za mentora za veštine u okviru programa staža.

Za vreme obavljanja specijalističkog staža, specijalizant ovog Fakulteta je u stalnoj vezi sa fakultetom, koji preko informacionog sistema prati i kontroliše obavljanje specijalističkog staža svakog specijalizanta i izdaje upute za mentore, tj. Veštine po oblastima.

Specijalizant po savladanim veštinama kod određenog mentora, dobija potpis od mentora na uputu i indeksu da su savladane veštine na koje je upućen i obavezan je da taj uput vrati Fakultetu, koji ga razdužuje za uput, tj. Evidentira da je specijalizant obavio taj deo staža i izdaje mu uput za sledeće veštine po programu za određenu oblast – grupu veština kod novog mentora.

Za određenu oblast – grupu veština mentoru istovremeno mogu biti upućena samo dva specijalizanta. Ukoliko mentor kod koga bi specijalizant želeo da obavlja deo staža trenutno ima dva već upućena specijalizanta, specijalizant će biti upućen kod slobodnog mentora.

U toku obavljanja specijalističkog staža obavezno je polaganje Kolokvijuma prema planu i programu grane.
Specijalistički staž se mora obaviti u kontinuitetu. Svaki prekid staža odnosno svaka promena postojećeg stanja mora se regulisati na Fakultetu. Ukoliko se u toku specijalističkog staža napravi duži prekid, neophodno je ponovo odslušati dvosemestralnu nastavu čime bi stekao uslov za polaganje specijalističkog ispita. 

Za sve grane specijalizacije deo programa je i dvosemestalna nastava (9 meseci) koja se obavlja isključivo na Fakultetu. U toku dvosemestalne nastave obavlja se samo taj deo programa i ne može se obavljati drugi deo staža. Pored teorijske nastave (u toku dvosemestralne nastave) specijalizant je obavezan da obavlja praktičan rad u punom radnom vremenu prema rasporedu koji napravi Katedra.

Specijalizanti su obavezni da pre početka (1. oktobra) dvosemestralne nasave zaključe – vrate uput koji je dobijen za prethodne veštine.

Preporučuje se da dvosemestralnu nastavu specijalizanti upusiju u pretposlednjoj godini ili poslednjoj godini specijalističkog staža koju prijavljuju početkom školske godine prema raspisanom Konkursu.

Po obavljenom planu i programu specijalizacije (prema navedenom režimu studija) specijalizant stiče pravo polaganja specijalističkog ispita, koji je obavezan da položi u Zakonom predviđenom roku. Kada specijalizan stekne pravo polaganja specijalističkog ispita, ispit prijavljuje na fakultetu po važećim pravilima u trenutku sticanja prava prijave ispita.

Napomena: Svaka promena u statusu specijalizanta prema rešenju o odobrenju specijalizacije i indeksu upisa na Fakultet mora se blagovremeno regulisati na Fakultetu.

Režim studija za lekare upisane na uže specijalizacije

Uža specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu u svom trajanju (od 12 i 24 meseca) podrazumeva pored teorijske nastave i savladavanje veština predviđenih planom i programom uže specijalizacije.

U toku uže specijalizacije (prvi deo prvog semestra) slušaju se opšti predmeti i to:

Opšti predmeti moraju da se polože do kraja drugog semestra.

U prvom semestru, posle odslušane nastave opštih predmeta, sluša se nastava odgovarajuće grane uže specijalizacije prema rasporedu teorijske nastave i obavlja se praktična nastava (savladavanje veština) prema rasporedu koji sačini katedra za svakog upisanog lekara.

U toku obavljanja nastave katedra može da vrši proveru stečenih znanja u vidu testova.

U poslednjem semestru (drugi ili četvrti) prijavljuje se tema i mentor za rad uže specijalizacije na upitniku koji je objavljen na internet stranici Fakulteta. Upitnik za prijavu teme potpisuju mentor i šef katedre.

Po završenom programu nastave (predavanja i savladane veštine), položenim opštim ispita i odobrenoj temi, pristupa se polaganju usmenog ispita.

Usmeni ispit sastoji se iz testa, praktičnog dela (koji se polaže pred predsednikom komisije ili mentorom) i usmenog dela (provere znanja) koji se polaže pred Komisijom.

Ispitni rokovi za polaganje usmenog ispita su: septembarski, oktobarski, decembarski, januarski, aprilski, junsko-julski. Usmeni ispit se prijavljuje prvih pet radnih dana u  mesecu za ispitni rok za koji se ispit prijavljuje. Za januarski ispitni rok prijava se vrši poslednje nedelje decembra. Ispit se prijavljuje sa ispitnom prijavom i indeksom.

Posle položenog usmenog ispita stiče se pravo predaje završenog rada na ocenu Veću za specijalističku  nastavu. Rad se predaje NEUKORIČEN u 4 primerka (ili 6 primeraka zavisno od broja članova komisije). Uz primerke radova predaje se indeks i obrazac na kome mentor, na osnovu teme rada, predlaže sastav komisije. Obrazac pored mentora potpisuje i šef odgovarajuće katedre za specijalističku nastavu.

Rok za polaganje usmenog ispita je do 6 meseci od završenog poslednjeg semestra uže specijalizacije, a rok za odbranu završenog rada uže specijalizacije je do 12 meseci od završenog obrazovanja.

Lekari koji svoj staž obavljaju u KC Srbije obavezni su da na osnovu uputa Fakulteta otvore karton svog boravka u Kliničkom centru Srbije. Karton dobijaju u Centru za NIR KC Srbije (zgrada Poliklinike).

Ispitni rokovi za polaganje specijalističkih ispita su: aprilski, junsko-julski, oktobarski i januarski.

Prijava ispita za ispitni rok obavlja se:

  • Aprilski ispitni rok – od 01. – 10. marta,
  • Junsko – julski rok – od 01. – 10. maja,
  • Oktobarski ispitni rok – od 01. – 10. septembra,
  • Januarski ispitni rok – od 01. – 10. decembra

Kompjutersko izvlačenje Komisija se obavlja prvog narednog dana radnog dana, nakon završene prijave kandidata za polaganje ispita (11. u mesecu u kome je ispit prijavljen).

Od 15. do 20. u mesecu, prijavljeni kandidati polažu predispitni test koji organizuju Katedre.

Ispitni rokovi traju, odnosno praktični i usmeni ispit se polažu:

  • Aprilski od 20. aprila do kraja aprila,
  • Junsko – julski od 20. juna do 15. jula,
  • Oktobarski od 20. Oktobra do kraja oktobra,
  • Januarski od 20. januara do kraja januara.
TELEFONI SLUŽBE SU: 3636-341; 3636-342; 3636-343; 3636-344.

Napominjemo Vam da se specijalsitički staž-savladavanje veština ne može obavljati bez izdatog uputa Fakulteta i ne postoji mogućnost da specijalizant istovremeno ima izdato više od jednog uputa. Uputi se ne mogu izdavati retrogradno.

UPUTE ZA OBAVLJANJE STAŽA DOBIJATE U SLUŽBI ZA POSLEDIPLOMSKU NASTAVU SVAKOG RADNOG DANA OD 9-13 ČASOVA SEM PETKA.

Zbog ažuriranja Vaše dokumentacije PETKOM Služba NE RADI sa strankama.

Predlog Komisije
Upitnik za temu
Uputstvo za popunjavanje upitnika za prijavu teme i mentora
Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika
Izmene i dopune pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika

Specijalizacije i uže specijilizacije

Javne odbrane specijalističkog rada