Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Master akademske studije

//Master akademske studije
Master akademske studije 2020-08-06T09:54:45+00:00

Upisivanje ovog studijskog programa

Sva obaveštenja u vezi sa prethodnim i aktuelnim konkursima za upis ovog studijskog programa možete naći na stranici UPISI NA FAKULTET.

OSNOVNE INFORMACIJE

Master akademske studije

Čine obavezni i izborni predmeti sa ukupno 60 ESPB. Skup obaveznih predmeta je isti za sve polaznike, a sastoji se od 8 predmeta sa ukupno 40 bodova ESPB. Posle odslušanih obaveznih predmeta studenti se opredeljuju za 3 izborna predmeta (ukupno 15 bodova) od ponuđenih 14 predmeta. Napisani završni rad nosi 5 ESPB, što zajedno čini 60 ESPB. Način završetka master akademskih studija iz javnog zdravlja je javna odbrana rada.

Aktuelni podaci koji se tiču izvođenja nastave, obaveštenja i rasporedi za studente se nalaze na studijskom portalu.

STUDIJSKI PORTAL

SPISAK MODULA

Čine obavezni i izborni predmeti sa ukupno 60 ESPB. Skup obaveznih predmeta je isti za sve polaznike, a sastoji se od 8 predmeta sa ukupno 40 bodova ESPB. Posle odslušanih obaveznih predmeta studenti se opredeljuju za 3 izborna predmeta (ukupno 15 bodova) od ponuđenih 14 predmeta. Napisani završni rad nosi 5 ESPB, što zajedno čini 60 ESPB. Način završetka master akademskih studija iz javnog zdravlja je javna odbrana rada.

Osnovni cilj studijskog programa je priprema kompetentnih profesionalaca u oblasti javnog zdravlja koji će posedovati znanja i veštine potrebne za izvođenje javnozdravstvenih funkcija: praćenje, evaluacija i analiza zdravstvenog stanja populacije; javnozdravstveni nadzor, istraživanje i kontrola rizika i pretnji po javno zdravlje; promocija zdravlja; društveno učešće u čuvanju i unapređivanju zdravlja; razvoj politika za zdravlje putem participatornih procesa u okviru postojećih društveno-ekonomskih odnosa; jačanje institucionalnih kapaciteta za planiranje i menadžment u javnom zdravlju; podrška obezbeđivanju jednake dostupnosti neophodnoj i osnovnoj zdravstvenoj zaštiti; razvoj i obuka ljudskih resursa u javnom zdravlju; praćenje i podrška unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga na individualnom i populacionom nivou; sprovođenje naučnih istraživanja u oblasti javnog zdravlja, sa ciljem pronalaženja novih mera za rešavanje zdravstvenih problema; smanjivanje efekata vanrednih situacija i nesreća po zdravlje stanovništva, uključujući prevenciju, ublažavanje, spremnost, odgovor i saniranje posledica.

Uslov za upis na studije: Uslov za upis studijskog programa Javno zdravlje je prethodno ostvaren obim osnovnih studija od najmanje 240 ESPB, odnosno visoka stručna sprema iz oblasti zdravstvene struke, prava, ekonomije, organizacionih, političkih i filozofskih nauka i drugo.

Po završenim studijama kandidat stiče naučni naziv: Master menadžer

Master akademske studije – master iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite akreditovane su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Program je razvijen zajedničkim radom Medicinskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i renomiranih međunarodnih eksperata u oblasti menadžmenta zdravstvenih sistema, uz finansijsku podršku Evropske unije, putem projekta „Obuka za menadžment u zdravstvu u Srbiji“.

Studije iz Menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite traju jednu godinu, a program čini ukupno 60 bodova ESPB. Završavanjem studija odnosno odbranom master rada stiče se zvanje Master – menadžer u sistemu zdravstvene zaštite-master.

Master akademske studije farmaceutske medicine traju jednu godinu. Završetkom studija odnosno odbranom završnog rada stiče se zvanje Master farmaceutske medicine. Kandidati će biti osposobljeni za izvođenje poslova u farmaceutskoj industriji, zdravstvu, odgovarajućim ministarstvima i Agencijama ministarstava (ALIMS, RZZO).

Studijski program pripada polju naučnih oblasti Medicinske nauke i Farmaceutske nauke (IMT studijski program) i sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta.

Master akademske studije farmaceutske medicine akreditovane su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Program je razvijen zajedničkim radom domaćih i međunarodnih eksperata u oblasti farmaceutske medicine i akreditovan je od strane Međunarodne asocijacije za farmacutsku medicinu (International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians)

Studijski program pripada polju interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne nauke, a obuhvata 3 obavezna i 3 izborna od ponuđenih 7 izbornih predmeta, kao i izradu master akademskog rada. Studijski program pruža neophodna znanja i veštine za istraživanja iz domena neuronauka, rad u etičkim komitetima (odborima, komisijama), državnim organima i drugim telima u kojima se razmatra etičnost istraživanja iz domena neuronauka, rad u farmaceutskoj industriji, učešće u kliničkim istraživanjima iz domena neurologije i psihijatrije i srodnih oblasti,  klinički rad sa vulnerabilnim grupama, rad u nevladinim organizacijama i drugo. Pored toga, studijski program pruža i neophodne veštine za sprovođenje edukacije iz neuroetike na različitim nivoima (srednje škole, studije svih nivoa).

Master akademske studije iz Neuroetike traju jednu godinu, završavanjem studija odnosno odbranom master rada stiče se zvanje Master Neuroetike i omogućava nastavak daljeg obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja Srbije.

Master akademske studije se organizuju iz graničnih oblasti medicine i osposobljavaju studente koji inicijalno imaju različite akademske profile da efikasno komuniciraju i rade u interdisciplinarnom i multidisciplinarnom okruženju.

Master akademske studije fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem čine obavezni i izborni predmeti sa ukupno 60 ESPB. Skup obaveznih predmeta je isti za sve polaznike, a sastoji se od 7 predmeta sa ukupno 25 bodova ESPB. Posle odslušanih obaveznih predmeta studenti se opredeljuju za 3 izborna predmeta (ukupno 15 bodova) od ponuđenih 22 predmeta. Napisani završni rad nosi 20 ESPB, što zajedno čini 60 ESPB. Način završetka master akademskih studija fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem je javna odbrana rada.

Studijski program pruža neophodna znanja i veštine za analizu i unapređenje uloge fizičke aktivnosti i vežbanja u očuvanju i unapređenju kvaliteta života povezanog sa redovnim vežbanjem, prevencijom i terapijom bolesti. Na osnovu dokaza iz istraživanja i dobre pakse, razvijaju se veštine individualnog planiranja, doziranja i kontrole programa vežbanja i njegovo sprovođenje kroz formiranje i funkcionisanje multidisciplinarnih timova.

Metode izvođenja nastave uključuju interaktivna prezentacije u kojima se predavanja odvijaju uz postavljanje pitanja, aktivno učestvovanje studenata, vizuelna sredstva i štampane materijale. Studenti se uključuju u edukativni proces i kroz diskusije u malim grupama u kojima aktivno razmenjuju ideje, razmišljanja, postavljaju pitanja i dobijaju odgovore uz prisustvo nastavnika koji potpomaže diskusiju. Studije slučaja služe za prikaz realnih scenarija iz oblasti individualnog doziranja vežbanja u zdravstene namene i fokusiraju se na specifične teme i probleme; studenti čitaju ovakve studije slučaja i potom referišu nakon individualnog rada ili rada u malim grupama. „Brainstorming“ („vrtlog ideja“) u kojem studenti navode svoje ideje, razmišljanja, shvatanja i definicije pojedinih pojmova, povremeno se koristi sa ciljem da se stimuliše njihova kreativnost i aktivno uključivanje u proces nastave. Veoma često se koristi i tehnika nominalne grupe radi postizanja grupnog konsenzusa u rešavanju zadatih problema u procesu izvođenja nastave. Ispitivanje putem eseja – seminarskog rada koji se predaje u pismenoj formi i potom usmeno prezentuje, važan su deo nastave, a cilj je da se provere sposobnosti studenta da organizuje i izrazi vlastite ideje o uočenim naučnim i praktičnim problemima. Završni ispiti u okviru pojedinih predmeta kojim se procenjuje stečeno znanje, uključuje pored pisanja i odbrane eseja i testove sa pitanjima koja imaju po 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, a koji su povezani sa nastavnim sadržajima.

Za više informacija o „Master akademske studije fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem“ : http://www.medicinasporta.med.bg.ac.rs/