Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Nastavnici i saradnici

/Nastavnici i saradnici
Nastavnici i saradnici 2020-12-04T10:10:25+00:00
Nastavnici i saradniciIzbor u nastavna i saradnička zvanjaNastavnici i saradniciProfesor emeritusDokumenta za preuzimanje

Nastavno osoblje na Fakultetu čine lica koja ostvaruju nastavni, naučni i istraživački rad.
Nastavno osoblje jesu: nastavnici, istraživači i saradnici.

Prava i obaveze nastavnika i saradnika: 

 • Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenim Zakonom i Statutom, nastavnici i saradnici imaju sledeća prava i obaveze:
 1.  u potpunosti održe nastavu, prema sadržaju i u predviđenom broju časova utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave i da učestvuju u svim drugim oblicima nastave;
 2. da svojim radom i ponašanjem čuvaju i podižu ugled Fakulteta i poštuju Kodeks profesionalne etike Univerziteta;
 3. da ostvaruju ciljeve i zadatke visokog obrazovanja i vaspitanja utvrđenih Zakonom;
 4. da se aktivno, stalno i odgovorno bave nastavno-obrazovnim i naučnim radom, po pravilu na Fakultetu odnosno nastavnim bazama i da rezultate svojih istraživanja i drugih aktivnosti koriste za stalno osavremenjivanje sadržaja obrazovnog procesa;
 5. predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa;
 6. organizuju i izvode naučnoistraživački rad, uključujući i rad sa studentima;
 7. da kroz obrazovni proces upoznaju studente sa savremenim naučnim dostignućima;
 8. da osposobljavaju nastavno-naučni i stručni podmladak i doprinose njihovom uključivanju u proces istraživačkog rada;
 9. da kod studenata razvijaju radne navike, podstiču ih na stvaralački rad, razvijaju njihovo interesovanje za dalje obrazovanje;
 10. da obezbeđuju izvore savremenih, naučnih i stručnih informacija i da samostalno ili u saradnji sa drugim nastavnicima i stručnjacima pripremaju udžbenike, priručnike, skripte i drugu obrazovnu literaturu;
 11. da se zalažu za humanu i progresivnu primenu medicinske nauke u društvu i da svojim radom i ponašanjem ispoljavaju humanizam;
 12. vode evidenciju o prisustvu nastavi, objavljenim ispitima i postignutom uspehu studenata, na način predviđen opštim aktom Fakulteta;
 13. aktivno i uz puno stručno angažovanje učestvuju u radu stručnih tela i organa upravljanja Fakulteta i Univerziteta.
 • Posebno, nastavnici imaju obavezu i pravo da:
 1. preporučuju dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji su izabrani;
 2. redovno održavaju ispite za studente, prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
 3. drže konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 4. budu mentori studentima pri izradi završnih radova i disertacija;
 5. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 6. učestvuju u zdravstvenoj delatnosti;
 7. obavljaju i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta, odnosno Fakulteta.
 • Posebno, saradnici imaju pravo i obavezu da:
 1. pripremaju i izvode vežbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
 2. pomažu nastavniku u pripremi nastavno-naučnog procesa;
 3. učestvuju u održavanju ispita, u skladu sa studijskim programom i planom izvođenja nastave;
 4. obavljaju konsultacije sa studentima;
 5. rade na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad, u svrhu sticanja višeg akademskog stepena, odnosno doktorata;
 6. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 7. se podvrgnu proveri uspešnosti svoga rada u nastavi u skladu sa opštim aktom koji donosi Senat;
 8. obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta, odnosno Fakulteta.
 • O pravima i obavezama nastavnika i saradnika odlučuje dekan, u skladu sa zakonom.

Član 149. i 164. Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu (Odluka br. 25/X-2 od 19.03.2018. godine).

Izveštaji o prijavljenim kandidatima koji su stavljeni na uvid javnosti

Zvanja nastavnika na Fakultetu su: redovni profesor, vanredni profesor i docent.
Saradnička zvanja na Fakultetu su: saradnik u nastavi, asistent i asistent sa doktoratom.

Nastavu stranih jezika mogu da izvode i nastavnici u zvanju nastavnika stranog jezika, koji imaju objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

Za potrebe realizacije dela praktične nastave, koja se realizuje u nastavnim bazama Fakulteta, Fakultet može da izabere u zvanje saradnika van radnog odnosa – kliničkog asistenta, lice zaposleno u odgovarajućoj nastavnoj bazi.

U zvanja nastavnika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu koje utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, opštim aktima Univerziteta, Statutom Medicnskog fakulteta i bliže uslove utvrđene Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

U zvanja saradnika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom i Statutom Medicinskog fakulteta, odnosno bliže uslove utvrđene Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

Način i postupak izbora u zvanje nastavnika i zasnivanje radnog odnosa bliže se uređuju opštim aktom Univerziteta koji donosi Senat, odnosno Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

Način i postupak izbora u zvanje saradnika i zasnivanja radnog odnosa bliže se uređuju Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

 

HEMIJA U MEDICINI
 1. Red.prof. IVANKA KARADŽIĆ
 2. Red.prof. VESNA VUJIĆ
 3. Red.prof. KRISTINA GOPČEVIĆ
 4. Red.prof. DANIJELA KRSTIĆ
 5. Van.prof. NATAŠA AVRAMOVIĆ
 6. Van.prof. VESNA DRAGUTINOVIĆ
 7. Van.prof. BRANIMIR RADOSAVLJEVIĆ
 8. Van.prof. LIDIJA IZRAEL ŽIVKOVIĆ
 9. Asistent ANA MEDIĆ
 10. Asistent SAŠA VATIĆ
BIOFIZIKA U MEDICINI
 1. Red.prof. MILORAD LETIĆ
 2. Red.prof. NEBOJŠA MILOŠEVIĆ
 3. Van.prof. ZORICA NESTOROVIĆ
 4. Van.prof. MIRJANA PLATIŠA
 5. Van.prof. DEJAN ŽIKIĆ
 6. Docent NEMANJA RAJKOVIĆ
 7. Asistent BOJANA STOJADINOVIĆ
 8. Asistent DAMJAN STOJIĆ
HUMANA GENETIKA
 1. Red.prof. IVANA NOVAKOVIĆ
 2. Red.prof. VERA BUNJEVAČKI
 3. Red.prof. OLIVER STOJKOVIĆ
 4. Red.prof. SUZANA CVJETIĆANIN
 5. Van.prof. TATJANA DAMNJANOVIĆ
 6. Van.prof. BILJANA JEKIĆ
 7. Van.prof. MOMČILO RISTANOVIĆ
 8. Docent   NELA MAKSIMOVIĆ
 9. Docent  DIJANA PEROVIĆ
 10. Asistent  MILKA GRK
 11. Asistent  MARIJA DUŠANOVIĆ PJEVIĆ
 12. Asistent  MILICA PEŠIĆ
 13. Sar. u nas. MARKO ANDABAKA
 14. Sar. u nas. ANA ĐURANOVIĆ
ANATOMIJA
 1. Red.prof. MILAN MILISAVLJEVIĆ
 2. Red.prof. BRANISLAV FILIPOVIĆ
 3. Red.prof. LASLO PUŠKAŠ
 4. Red.prof. MARIJA ĐURIĆ
 5. Red.prof. VALENTINA BEĆIROVIĆ
 6. Red.prof. ALEKSANDAR MALIKOVIĆ
 7. Van.prof. DANIJELA ĐONIĆ
 8. Van.prof. MILOŠ MALIŠ
 9. Van.prof. LAZAR STIJAK
 10. Van.prof. VUK ĐULEJIĆ
 11. Docent   MILAN AKSIĆ
 12. Docent  PETAR MILOVANOVIĆ
 13. Docent DUBRAVKA ALEKSIĆ
 14. Docent   ANA STARČEVIĆ
 15. Asistent sa doktoratom DARKO LAKETIĆ
 16. Asistent ANA ĆIROVIĆ
 17. Asistent JOKO POLEKSIĆ
 18. Asistent ĐORĐE ĐOROVIĆ
 19. Asistent ALEKSANDAR ĆIROVIĆ
 20. Asistent SLOBODAN KAPOR
 21. Asistent JELENA JADŽIĆ
 22. Sar. u nas. JELENA BOLJANOVIĆ
 23. Sar. u nas. ALEKSANDRA ZELENOVIĆ
HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
 1. Red.prof. MILJANA OBRADOVIĆ
 2. Van.prof. TAMARA KRAVIĆ STEVOVIĆ
 3. Van.prof. NELA PUŠKAŠ
 4. Van.prof. MILICA LABUDOVIĆ BOROVIĆ
 5. Van.prof. MILA ĆETKOVIĆ MILISAVLJEVIĆ
 6. Docent  MILOŠ BAJČETIĆ
 7. Docent   ALEKSANDAR MIRČIĆ
 8. Docent  TAMARA MARTINOVIĆ
 9. Docent   IVANA LALIĆ
 10. Docent   JELENA RAKOČEVIĆ
 11. Docent  DARKO ĆIRIĆ
 12. Asistent sa doktoratom SANJA DESPOTOVIĆ
 13. Asistent IVAN ZALETEL
 14. Asistent ALEKSANDRA MILOSAVLJEVIĆ
 15. Sar. u nas. KATARINA MILUTINOVIĆ
MEDICINSKA FIZIOLOGIJA
 1. Red.prof. DUŠAN MITROVIĆ
 2. Red.prof. DRAGAN ĐURIĆ
 3. Red.prof. OLIVERA STANOJLOVIĆ
 4. Red.prof. ZVEZDANA KOJIĆ
 5. Red.prof. SANJA MAZIĆ
 6. Van.prof. ALEKSANDRA RAŠIĆ MARKOVIĆ
 7. Van.prof. DEJAN NEŠIĆ
 8. Van.prof. PREDRAG BRKIĆ
 9. Van.prof. MARINA ĐELIĆ
 10. Docent IGOR PANTIĆ
 11. Docent DRAGAN HRNČIĆ
 12. Docent MARIJA STOJANOVIĆ
 13. Asistent JOVANA JAKOVLJEVIĆ UZELAC
 14. Asistent BILJANA ĐURIĆ
 15. Asistent SLAVICA MUTAVDŽIN
 16. Asistent NIKOLA TOPALOVIĆ
 17. Asistent RADA JEREMIĆ
 18. Asistent DUŠAN TODOROVIĆ
 19. Asistent NIKOLA ŠUTULOVIĆ

 

MEDICINSKA I KLINIČKA BIOHEMIJA
 1. Red.prof. TATJANA SIMIĆ
 2. Red.prof. NATAŠA PETRONIJEVIĆ
 3. Red.prof. IVANKA MARKOVIĆ
 4. Red.prof. ALEKSANDRA ISAKOVIĆ
 5. Red.prof. ANA SAVIĆ-RADOJEVIĆ
 6. Van.prof. MARIJA PLJEŠA ERCEGOVAC
 7. Van.prof. MARIJA MATIĆ
 8. Van.prof. SONJA MISIRLIĆ-DENČIĆ
 9. Docent    ŽELJKA STANOJEVIĆ
 10. Docent    TATJANA ĐUKIĆ
 11. Docent    SONJA ŠUVAKOV
 12. Docent    TATJANA NIKOLIĆ
 13. Docent    VESNA ĆORIĆ
 14. Docent MILICA VELIMIROVIĆ BOGOSAVLJEVIĆ
 15. Asistent sa doktoratom  ANĐELKA ISAKOVIĆ
 16. Asistent  SAŠENKA VIDIČEVIĆ NOVAKOVIĆ
 17. Asistent  TIHOMIR STOJKOVIĆ
 18. Asistent  MARIJA JEREMIĆ
 19. Asistent  ĐURĐA JOVANOVIĆ
 20. Sar. u nas. MILICA VUKOJEVIĆ
MIKROBIOLOGIJA
 1. Red.prof. TANJA JOVANOVIĆ
 2. Red.prof. BRANISLAVA SAVIĆ
 3. Red.prof. SANJA MITROVIĆ
 4. Red.prof. LAZAR RANIN
 5. Red.prof. VALENTINA ARSIĆ ARSENIJEVIĆ
 6. Red.prof. SLOBODANKA ĐUKIĆ
 7. Red.prof. MAJA ĆUPIĆ
 8. Red.prof. NATAŠA VUČKOVIĆ OPAVSKI
 9. Red.prof. ALEKSANDAR DŽAMIĆ
 10. Red.prof. DRAGANA VUKOVIĆ
 11. Red.prof. IVANA DAKIĆ
 12. Red.prof. ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ
 13. Van.prof. MAJA STANOJEVIĆ
 14. Van.prof IVANA LAZAREVIĆ
 15. Van.prof IVANA ĆIRKOVIĆ
 16. Van.prof. VERA MIJAČ
 17. Van.prof. IVANA ČOLOVIĆ ČOLOVSKI
 18. Docent    ANA BANKO
 19. Docent   INA GAJIĆ
 20. Docent   IRENA ARANĐELOVIĆ
 21. Docent   ELEONORA DUBLJANIN
 22. Asistent DANIJELA MILJANOVIĆ
 23. Asistent MARKO JANKOVIĆ
 24. Asistent DUŠAN KEKIĆ
 25. Asistent STEFAN MIJATOVIĆ
IMUNOLOGIJA
 1. Red.prof. VERA PRAVICA
 2. Red.prof DUŠAN POPADIĆ
 3. Red.prof VLADIMIR TRAJKOVIĆ
 4. Van.prof MILOŠ MARKOVIĆ
 5. Docent  EMINA MILOŠEVIĆ
 6. Docent VLADIMIR PEROVIĆ
 7. Asistent MARINA STAMENKOVIĆ
 8. Asistent IRENA VUKOVIĆ PETROVIĆ
PATOLOGIJA
 1. Red.prof. IVAN BORIČIĆ
 2. Red.prof. DIMITRIJE BRAŠANAC
 3. Red.prof. SVETISLAV TATIĆ
 4. Van.prof. DEJAN OPRIĆ
 5. Van.prof. JELENA SOPTA
 6. Van.prof. TATJANA TERZIĆ
 7. Van.prof.  NADA TOMANOVIĆ
 8. Van.prof.  SANJA RADOJEVIĆ ŠKODRIĆ
 9. Docent  DRAGAN MITROVIĆ
 10. Docent   LJILJANA BOGDANOVIĆ
 11. Docent   SOFIJA GLUMAC
 12. Docent   DUŠKO DUNĐEROVIĆ
 13. Docent   EMILIJA MANOJLOVIĆ GAČIĆ
 14. Docent   RADMILA JANKOVIĆ
 15. Docent   MARTINA BOSIĆ
 16. Asistent JELENA FILIPOVIĆ
 17. Asistent NOVICA BORIČIĆ
 18. Asistent DANILO OBRADOVIĆ
 19. Asistent IVANA SAVIĆ
 20. Asistent MAJA ŽIVOTIĆ
 21. Asistent JOVAN JEVTIĆ
 22. Asistent MIRJANA PRVANOVIĆ
 23. Asistent GORANA NIKOLIĆ
 24. Asistent LJUBICA SIMIĆ
 25. Sar. u nas. MILENA JOVANOVIĆ
PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA
 1. Red.prof. TATJANA RADOSAVLJEVIĆ
 2. Red.prof. LJILJANA MARKOVIĆ
 3. Red.prof. SNEŽANA ŽUNIĆ
 4. Red.prof. DANIJELA VUČEVIĆ
 5. Red.prof. SILVIO DE LUKA
 6. Van.prof. ALEKSANDAR TRBOVIĆ
 7. Van.prof. SRĐAN LOPIČIĆ
 8. Van.prof. JELENA NEŠOVIĆ OSTOJIĆ
 9. Van.prof. DRAGO ĐORĐEVIĆ
 10. Van.prof. JASNA TODOROVIĆ
 11. Docent  DUŠAN MLADENOVIĆ
 12. Docent  MARIJA STANOJEVIĆ
 13. Docent  MARIJA STANKOVIĆ –STANOJEVIĆ
 14. Docent  BOJAN JORGAČEVIĆ
 15. Docent MILENA VESKOVIĆ
 16. Asistent VEDRANA MAKEVIĆ
 17. Asistent SVETOLIK SPASIĆ
 18. Asistent MIRJANA JOVANOVIĆ
 19. Asistent SANJIN KOVAČEVIĆ
 20. Asistent MARKO DINČIĆ
 21. Asistent JOVANA PAUNOVIĆ PANTIĆ
FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA
 1. Red.prof. NINA ŽIGON
 2. Red.prof. ZORAN TODOROVIĆ
 3. Red.prof. LJILJANA GOJKOVIĆ BUKARICA
 4. Red.prof. DRAGAN OBRADOVIĆ
 5. Red.prof. SONJA VUČKOVIĆ
 6. Red.prof. MIROSLAV RADENKOVIĆ
 7. Red.prof. MILICA BAJČETIĆ
 8. Red.prof. RADAN STOJANOVIĆ
 9. Van.prof. GORDANA DRAGOVIĆ LUKIĆ
 10. Van.prof. ZORICA NEŠIĆ
 11. Van.prof. NEVENA DIVAC
 12. Van.prof.  DRAGANA PROTIĆ
 13. Van.prof.  JANKO SAMARDŽIĆ
 14. Docent   KATARINA SAVIĆ VUJOVIĆ
 15. Docent  MAJA LOZIĆ ĐURIĆ
 16. Docent  BRANISLAVA MEDIĆ
 17. Docent  MARKO STOJANOVIĆ
 18. Asistent BOJANA BOŽIĆ CVIJAN
 19. Asistent MILOŠ ĐURIĆ
 20. Asistent VLADIMIR ĐOKIĆ
 21. Asistent DRAGANA SREBRO
 22. Asistent BOŽANA OBRADOVIĆ
 23. Asistent MARIJA MATIĆ
 24. Asistent VLADISLAV PAJOVIĆ
 25. Asistent MILOŠ BASAILOVIĆ
 26. Asistent MAJA STOJKOVIĆ
EPIDEMIOLOGIJA
 1. Red.prof.LJILJANA MARKOVIĆ DENIĆ
 2. Red.prof. SANDRA GRUJIČIĆ
 3. Red.prof. TATJANA PEKMEZOVIĆ
 4. Van.prof. DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ
 5. Van.prof.  JADRANKA MAKSIMOVIĆ
 6. Van.prof.  NATAŠA MAKSIMOVIĆ
 7. Docent  ISIDORA VUJČIĆ
 8. Docent  TATJANA GAZIBARA
 9. Asistent  GORICA MARIĆ
 10. Asistent  VUK MARUŠIĆ
 11. Asistent  ALEKSANDRA NIKOLIĆ
 12. Sar. u nas. ALEKSA JOVANOVIĆ
 13. Sar. u nas. VLADIMIR NIKOLIĆ
HIGIJENA SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM
 1. Red.prof. GORAN BELOJEVIĆ
 2. Red.prof  NAĐA VASILJEVIĆ
 3. Red.prof. BRANKO JAKOVLJEVIĆ
 4. Red.prof. DUŠAN BACKOVIĆ
 5. Van.prof.SANJA MILENKOVIĆ
 6. Van.prof. MILOŠ MAKSIMOVIĆ
 7. Van.prof. KATARINA PAUNOVIĆ
 8. Docent  DRAGANA DAVIDOVIĆ
 9. Docent  JELENA ILIĆ ŽIVOJINOVIĆ
 10. Asistent  NIKOLINA BANJANIN
 11. Asistent  MILENA TOMANIĆ
 12. Sar. u nas. DANKA ĐOROVIĆ
 13. Sar. u nas. ANA JOVANOVIĆ
SUDSKA MEDICINA
 1. Red.prof. SLOBODAN SAVIĆ
 2. Red.prof. TATJANA ATANASIJEVIĆ
 3. Red.prof. SLOBODAN NIKOLIĆ
 4. Red.prof. VESNA POPOVIĆ
 5. Red.prof. ĐORĐE ALEMPIJEVIĆ
 6. Van.prof. DRAGAN JEČMENICA
 7. Van.prof. SNEŽANA PAVLEKIĆ
 8. Van.prof. ZORAN MIHAILOVIĆ
 9. Van.prof. VLADIMIR ŽIVKOVIĆ
 10. Docent IRINA DAMJANJUK
 11. Asistent sa doktoratom  TIJANA DURMIĆ
 12. Asistent BOJANA RADNIĆ
 13. Asistent MILENKO BOGDANOVIĆ
 14. Asistent DANICA CVETKOVIĆ
SOCIJALNA MEDICINA
 1. Red.prof. VESNA BJEGOVIĆ MIKANOVIĆ
 2. Red.prof. DEJANA VUKOVIĆ
 3. Red.prof. BOJANA MATEJIĆ
 4. Van.prof. MILENA ŠANTRIĆ MILIĆEVIĆ
 5. Van.prof. ZORICA TERZIĆ ŠUPIĆ
 6. Van.prof. ALEKSANDRA JOVIĆ VRANEŠ
 7. Van.prof. BOSILJKA ĐIKANOVIĆ
 8. Van.prof. JANKO JANKOVIĆ
 9. Docent     ŽELJKA STAMENKOVIĆ
 10. Asistent  JOVANA TODOROVIĆ
 11. Sar. u nas. STEFAN MANDIĆ RAJČEVIĆ
STATISTIKA I INFORMATIKA U MEDICINI
 1. Van.prof. DEJANA STANISAVLJEVIĆ
 2. Van.prof. NATAŠA MILIĆ
 3. Docent      IVAN SOLDATOVIĆ
 4. Docent      ZORAN BUKUMIRIĆ
 5. Asistent  ANĐA ĆIRKOVIĆ
 6. Asistent  JELENA MILIN LAZOVIĆ
 7. Asistent  OGNJEN MILIĆEVIĆ
 8. Asistent  VEDRANA PAVLOVIĆ
 9. Sar u nas. NINA RAJOVIĆ
 10. Sar van nas. DRAGAN BABIĆ
HUMANISTIČKE NAUKE
 1. Red.prof.  SOFIJA MIĆIĆ KANDIJAŠ
 2. Docent       DANIJELA TIOSAVLJEVIĆ
 3. Docent       DANKA SINADINOVIĆ
 4. Docent  VIDA JEREMIĆ STOJKOVIĆ
 5. Nas.str.jez.VERA MARKOVIĆ
 6. Nas.str.jez. BILJANA VUKČEVIĆ LACKOVIĆ
 7. Asistent   SMILJANA CVJETKOVIĆ
 8. Asistent   STEVAN MIJOMANOVIĆ
 9. Asistent   PAVLE PIPERAC
MEDICINA RADA
 1. Red.prof. PETAR BULAT
 2. Red.prof. ALEKSANDAR MILOVANOVIĆ
 3. Docent     MARTIN POPEVIĆ
 4. Docent    JELENA ĐOKOVIĆ
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

n.b. Klinički centar Srbije –Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 1. Red.prof. DRAGANA MATANOVIĆ
 2. Van.prof. EMILIJA DUBLJANIN RASPOPOVIĆ
 3. Van.prof. NATAŠA MUJOVIĆ
 4. Docent MIRKO GRAJIĆ
 5. Docent  NELA ILIĆ
 6. Docent  ANĐELA MILOVANOVIĆ
 7. Klinčki asistent UNA NEDELJKOVIĆ
 8. Klinčki asistent SANJA TOMANOVIĆ VUJADINOVIĆ

 

n.b. Univerzitetska dečja klinika 

 1. Red.prof.  IVANA PETRONIĆ MARKOVIĆ
 2. Van.prof. DRAGANA ĆIROVIĆ
 3. Klinički asistent DEJAN NIKOLIĆ
 4. Klinički asistent JASNA STOJKOVIĆ

 

n.b. Klinika za rehabilitaciju «Dr M.Zotović»

 1. Red.prof   LJUBICA KONSTANTINOVIĆ
 2. Docent   ALEKSANDRA VIDAKOVIĆ
 3. Docent   OLIVERA ĐORĐEVIĆ
 4. Klinički asistent SINDI RODIĆ

 

n.b. Klinika za rehabilitaciju

 1. Red.prof   MILICA LAZOVIĆ
 2. Klinički asistent TAMARA FILIPOVIĆ
 3. Klinički asistent JOVANA KOJOVIĆ

 

RADIOLOGIJA

n.b. Institut za radiologiju i onkologiju  

 1. Red.prof. ZORICA MILOŠEVIĆ
 2. Van.prof. VESNA PLEŠINAC KARAPANDŽIĆ
 3. Van.prof. MARINA NIKITOVIĆ
 4. Docent SUZANA STOJANOVIĆ RUNDIĆ
 5. Klinički asistent TATJANA ARSENIJEVIĆ
 6. Klinički asistent MIRJAN NADRLJANSKI
 7. Klinički asistent DRAGANA STANIĆ
 8. Klinički asistent ALEKSANDAR TOMAŠEVIĆ
 9. Klinički asistent JELENA BOKUN

 

n.b. Klinički centar Srbije-Centar za radiologiju  i magnetnu rezonancu  

 1. Red.prof. DRAGAN MAŠULOVIĆ
 2. Red.prof. RUŽICA MAKSIMOVIĆ
 3. Red.prof. RUŽA STEVIĆ
 4. Van.prof. JOVICA ŠAPONJSKI
 5. Van.prof.  ALEKSANDRA ĐURIĆ STEFANOVIĆ
 6. Docent   ALEKSANDAR IVANOVIĆ
 1. Docent JELENA KOVAČ
 2. Klinički asistent KRISTINA DAVIDOVIĆ
 3. Klinički asistent JELENA R. KOSTIĆ
 4. Klinički asistent ANA MLADENOVIĆ MARKOVIĆ
 5. Klinički asistent VLADIMIR CVETIĆ
 6. Klinički asistent MARIJA JOVANOVIĆ
 7. Klinički asistent ALEKSANDAR FILIPOVIĆ
 8.  Klinički asistent IGOR ĐORIĆ

____________________________________

 1. Red.prof. DRAGAN SAGIĆ “Dedinje”
 2. Docent POLINA PAVIĆEVIĆ            “Univezitetska dečja klinika”
 3. Klinički asistent GORAN ĐURIČIĆ “Univezitetska dečja klinika”

 

NUKLEARNA MEDICINA

n.b. Klinički centar Srbije-Centar za nuklearnu medicine

 1. Red.prof  DRAGANA ŠOBIĆ  ŠARANOVIĆ
 2. Red.prof  VERA ARTIKO
 3. Van.prof. SLOBODANKA BEATOVIĆ
 4. Van.prof. NEBOJŠA PETROVIĆ
 5. Klinički asistent STRAHINJA ODALOVIĆ
 6. Klinički asistent ISIDORA GROZDIĆ MILOJEVIĆ
INFEKTIVNE BOLESTI

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za infektivne i tropske bolesti  

 1. Van.prof. JASMINA SIMONOVIĆ BABIĆ
 2. Van.prof. MILOŠ KORAĆ
 3. Van.prof. JOVAN RANIN
 4. Van.prof   BRANKO MILOŠEVIĆ
 5. Van.prof    GORAN STEVANOVIĆ
 6. Docent    JASMINA  POLUGA
 7. Docent    KSENIJA BOJOVIĆ
 8. Docent    IVANA MILOŠEVIĆ
 9. Klinički asistent ALEKSANDRA RADOVANOVIĆ SPURNIĆ
 10. Klinički asistent NIKOLA MITROVIĆ
 11. Klinički asistent NATAŠA NIKOLIĆ
 12. Klinički asistent JELENA JORDOVIĆ
 13. Klinički asistent JOVAN MALINIĆ
 14. Klinički asistent OLJA STEVANOVIĆ

 

PSIHIJATRIJA

 

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za psihijatriju

 1. Red.prof. LJUBICA LEPOSAVIĆ
 2. Red.prof. ALEKSANDAR JOVANOVIĆ
 3. Van.prof. SANJA TOTIĆ POZNANOVIĆ
 4. Van.prof. SRĐAN MILOVANOVIĆ
 5. Van.prof.  GORDANA NIKOLIĆ BALKOSKI
 6. Van.prof.  MILAN LATAS
 7. Docent   MAJA IVKOVIĆ
 8. Docent   MAJA LAČKOVIĆ
 9. Klinički asistent ZORANA PAVLOVIĆ
 10. Klinički asistent BOJANA DUNJIĆ KOSTIĆ
 11. Klinički asistent ANDREJ ILANKOVIĆ
 12. Klinički asistent MARINA MIHALJEVIĆ
 13. Klinički asistent SLOBODANKA PEJOVIĆ NIKOLIĆ
 14. Klinički asistent MAJA PANTOVIĆ STEFANOVIĆ

 

n.b. Institut za mentalno zdravlje

 1. Van.prof. NAĐA MARIĆ BOJOVIĆ
 2. Van.prof. MILICA PEJOVIĆ MILOVANČEVIĆ
 3. Docent OLIVERA VUKOVIĆ
 4. Docent  ČEDO MILJEVIĆ
 5. Docent BOJANA PEJUŠKOVIĆ
 6. Klinički asistent MARIJA MITKOVIĆ VONČINA
 7. Klinički asistent MILUTIN KOSTIĆ
 8. Klinički asistent MAJA MILOSAVLJEVIĆ
 9. Klinički asistent VANJA MANDIĆ MARAVIĆ
 10. Klinički asistent ANA MUNJIZA
NEUROLOGIJA

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za neurologiju

 1. Red.prof. VLADIMIR KOSTIĆ
 2. Red.prof. DRAGANA LAVRNIĆ
 3. Red.prof. JELENA DRULOVIĆ
 4. Red.prof. ZORICA STEVIĆ
 5. Red.prof. DRAGOSLAV SOKIĆ
 6. Red.prof  MARINA SVETEL
 7. Red.prof. VIDOSAVA  STOJANOVIĆ
 8. Red.prof. ELKA STEFANOVA
 9. Red.prof DEJANA JOVANOVIĆ
 10. Van.prof. NATAŠA DRAGAŠEVIĆ MIŠKOVIĆ
 11. Van.prof. JASNA ZIDVERC TRAJKOVIĆ
 12. Van.prof.   NIKOLA VOJVODIĆ
 13. Van.prof.  ŠARLOTA MESAROŠ
 14. Docent   IVANA BASTA
 15. Docent   ALEKSANDAR RISTIĆ
 16. Docent   MARKO ERCEGOVAC
 17. Docent   ALEKSANDRA KAČAR
 18. Docent   MILIJA MIJAJLOVIĆ
 19. Docent   IGOR PETROVIĆ
 20. Klinički asistent IVANA BERISAVAC
 21. Klinički asistent ALEKSANDRA RADOJIČIĆ
 22. Klinički asistent GORANA MANDIĆ STOJIMENOVIĆ
 23. Klinički asistent TANJA STOJKOVIĆ
 24. Klinički asistent VLADANA MARKOVIĆ
 25. Klinički asistent PREDRAG STANARČEVIĆ
 26. Klinički asistent ALEKSANDRA TOMIĆ
 27. Klinički asistent MILICA JEČMENICA LUKIĆ
 28. Klinički asistent STOJAN PERIĆ
 29. Klinički asistent NIKOLA VESELINOVIĆ
 30. Klinički asistent NIKOLA KRESOJEVIĆ
 31. Klinički asistent VIŠNJA PAĐEN
 32. Klinički asistent OLIVERA TAMAŠ

n.b. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

 1. Red.prof. VEDRANA MILIĆ RAŠIĆ
 2. Van.prof. JASNA JANČIĆ
 3. Van.prof. NATAŠA CEROVAC

 

DERMATOVENEROLOGIJA

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za dermatovenerologiju  

 1. Red.prof. MILOŠ NIKOLIĆ
 2. Van.prof. JELICA VUKIĆEVIĆ
 3. Van.prof. SNEŽANA MINIĆ
 4. Van.prof. MIRJANA MILINKOVIĆ SREĆKOVIĆ
 5. Van.prof. DANIJELA DOBROSAVLJEVIĆ VUKOJEVIĆ
 6. Van.prof.  DUŠAN ŠKILJEVIĆ
 7. Docent  SVETLANA POPADIĆ
 8. Docent  MIRJANA GAJIĆ VELJIĆ
 9. Docent  JELENA STOJKOVIĆ FILIPOVIĆ
 10. Docent  DUBRAVKA ŽIVANOVIĆ
 11. Docent  SRĐAN TANASILOVIĆ
 12. Klinički asistent DANIJELA MILČIĆ
 13. Klinički asistent MIRJANA POPADIĆ
 14. Klinički asistent JELENA PERIĆ
 15. Klinički asistent VESNA RELJIĆ
 16. Klinički asistent JOVAN LALOŠEVIĆ
OTORINOLARINGOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 1. Red.prof. PREDRAG STANKOVIĆ
 2. Red.prof. SNEŽANA JEŠIĆ
 3. Red.prof. MILOVAN DIMITRIJEVIĆ
 4. Red.prof. NENAD ARSOVIĆ
 5. Red.prof. JOVICA MILOVANOVIĆ
 6. Van.prof. VLADIMIR ĐORĐEVIĆ
 7. Van.prof. ALEKSANDAR TRIVIĆ
 8. Van.prof.   VLADIMIR NEŠIĆ
 9. Docent   ZORAN DUDVARSKI
 10. Docent  SANJA KREJOVIĆ TRIVIĆ
 11. Docent  BOJAN PAVLOVIĆ
 12. Docent  LJILJANA ČVOROVIĆ
 13. Docent ANA JOTIĆ
 14. Klinički asistent BOJANA BUKUROV
 15. Klinički asistent MILJAN FOLIĆ
 16. Klinički asistent GORAN STOJKOVIĆ
 17. Klinički asistent ALEKSANDAR KRSTIĆ

 

n.b. KBC «Zemun» 

 1. Red.prof. MILE ŠTRBAC
 2. Red.prof. MILAN JOVANOVIĆ
 3. Klinički asistent OGNJEN ČUKIĆ
 4. Klinički asistent SVETLANA VALJAREVIĆ

  

OFTALMOLOGIJA

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za očne bolesti

 1. Red.prof.  BRANISLAV STANKOVIĆ
 2. Red.prof.  MILENKO STOJKOVIĆ
 3. Red.prof.  DRAGAN VUKOVIĆ
 4. Van.prof.  ANICA BOBIĆ-RADOVANOVIĆ
 5. Van.prof.  MIROSLAV KNEŽEVIĆ
 6. Van.prof.  MARIJA BOŽIĆ
 7. Docent  SVETLANA STANOJLOVIĆ KULJIĆ
 8. Docent  DIJANA RISIMIĆ
 9. Docent  IGOR KOVAČEVIĆ
 10. Docent  IVAN MARJANOVIĆ
 11. Docent  DEJAN RAŠIĆ
 12. Docent TANJA KALEZIĆ
 13. Docent ALEKSANDRA RADOSAVLJEVIĆ
 14. Klinički asistent BOJANA DAČIĆ KRNJAJA
 15. Klinički asistent JELENA KARADŽIĆ
 16. Klinički asistent ALEKSANDRA ILIĆ
 17. Klinički asistent VESNA MARIĆ
 18. Klinički asistent JELICA PANTELIĆ
 19. Klinički asistent JELENA POTIĆ

  n. b.  KBC »Zvezdara«

 1. Van.prof.   VESNA JAKŠIĆ
PEDIJATRIJA

n.b. Univerzitetska dečja klinika

 1. Red.prof. SILVIJA SAJIĆ
 2. Red.prof. MIRJANA KOSTIĆ
 3. Van.prof. MILAN ĐUKIĆ
 4. Van.prof. VOJISLAV PAREZANOVIĆ
 5. Van.prof. DEJAN ŠKORIĆ
 6. Van.prof. MILOŠ JEŠIĆ
 7. Van.prof. LIDIJA KRIVOKAPIĆ DOKMANOVIĆ
 8. Van.prof. DIMITRIJE NIKOLIĆ
 9. Van.prof. NADA KRSTOVSKI
 10. Van.prof. MARINA ATANSKOVIĆ MARKOVIĆ
 11. Docent    DRAGANA BOGIĆEVIĆ
 12. Docent   VERA ZDRAVKOVIĆ
 13. Docent   GORAN ČUTURILO
 14. Docent   MAJA JEŠIĆ
 15. Docent   DUŠAN PARIPOVIĆ
 16. Docent   BRANKICA SPASOJEVIĆ DIMITRIJEVA
 17. Docent   ZORAN LEKOVIĆ
 18. Docent   BILJANA MEĐO
 19. Docent   JELENA LAZIĆ
 20. Klinički asistent PREDRAG RODIĆ
 21. Klinički asistent IRENA VULIĆEVIĆ
 22. Klinički asistent IVAN MILOVANOVIĆ
 23. Klinički asistent KATARINA MILOŠEVIĆ
 24. Klinički asistent IGOR STEFANOVIĆ
 25. Klinički asistent MIRJANA CVETKOVIĆ
 26. Klinički asistent NINA RISTIĆ
 27. Klinički asistent ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ
 28. Klinički asistent GORDANA MILOŠEVSKI LOMIĆ
 29. Klinički asistent GORAN MILOŠEVIĆ

n.b. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

 1. Red.prof. PREDRAG MINIĆ
 2. Red.prof. SRĐAN PAŠIĆ
 3. Red.prof. DRAGANA VUJIĆ
 4. Van.prof. VLADISLAV VUKOMANOVIĆ
 5. Van.prof. MILOŠ KUZMANOVIĆ
 6. Docent  MAJA ĐORĐEVIĆ MILOŠEVIĆ
 7. Docent RUŽICA KRAVLJANAC
 8. Docent JELENA MARTIĆ
 9. Klinički asistent NATAŠA STAJIĆ
 10. Klinički asistent SERGEJ PRIJIĆ
 11. Klinički asistent ALEKSANDAR SOVTIĆ
 12. Klinički asistent ADRIJAN SARAJLIJA
 13. Klinički asistent RADE VUKOVIĆ
 14. Klinički asistent SLAVICA OSTOJIĆ
 15. Klinički asistent ŽELJKO ZEČEVIĆ
 16. Klinički asistent DRAGAN PROKIĆ
 17. Klinički asistent GORDANA KOVAČEVIĆ
 18. Klinički asistent KATARINA MITROVIĆ
 19. Klinički asistent ALEKSANDRA PARIPOVIĆ
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za ginekologiju i akušerstvo

 1. Red.prof. VESNA KESIĆ
 2. Red.prof. SVETLANA SPREMOVIĆ RAĐENOVIĆ
 3. Red.prof. SAŠA KADIJA
 4. Red.prof. BILJANA KASTRATOVIĆ KOTLICA
 5. Red.prof. ALEKSANDAR STEFANOVIĆ
 6. Red.prof. SNEŽANA VIDAKOVIĆ
 7. Red.prof. LJILJANA MIRKOVIĆ
 8. Red.prof. MIROSLAVA GOJNIĆ DUGALIĆ
 9. Red.prof. MILOŠ PETRONIJEVIĆ
 10. Red.prof SNEŽANA PLEŠINAC
 11. Red.prof. ANDREJA GLIŠIĆ
 12. Red.prof. OLIVERA KONTIĆ-VUČINIĆ
 13. Van.prof. JELENA STAMENKOVIĆ
 14. Van.prof. TATJANA BOŽANOVIĆ
 15. Van.prof. SVETLANA VRZIĆ PETRONIJEVIĆ
 16. Docent KATARINA STEFANOVIĆ
 17. Docent MILAN DOKIĆ
 18. Docent IVANA LIKIĆ LAĐEVIĆ
 19. Docent SRBOLJUB MILIĆEVIĆ
 20. Docent JELENA MICIĆ
 21. Docent JELENA STOJNIĆ
 22. Docent IVANA BABOVIĆ
 23. Docent JOVAN BILA
 24. Klinički asistent ZORAN VILENDEČIĆ
 25. Klinički asistent SVETO PANTOVIĆ
 26. Klinički asistent LIDIJA TULIĆ
 27. Klinički asistent JELENA DOTLIĆ
 28. Klinički asistent MILENA MITROVIĆ
 29. Klinički asistent IGOR PILIĆ
 30. Klinički asistent ALEKSANDAR DMITROVIĆ
 31. Klinički asistent RADMILA SPARIĆ
 32. Klinički asistent SLAVICA AKŠAM
 33. Klinički asistent DUŠICA KOCIJANČIĆ BELOVIĆ
 34. Klinički asistent DRAGIŠA ŠLJIVANČANIN

n.b. GAK «Narodni front«  

 1. Red.prof. MLADENKO VASILJEVIĆ
 2. Red.prof. BRANKA NIKOLIĆ
 3. Red.prof. ŽELJKO MIKOVIĆ
 4. Red.prof. SVETLANA DRAGOJEVIĆ DIKIĆ
 5. Red.prof. ŽIVKO PERIŠIĆ
 6. Red.prof. ELIANA GARALEJIĆ
 7. Red.prof. SNEŽANA RAKIĆ
 8. Red.prof ANA JOVANOVIĆ
 9. Red.prof. VLADIMIR PAŽIN
 10. Van.prof. LIDIJA TASIĆ
 11. Van.prof. AMIRA EGIĆ
 12. Van.prof. DEJAN FILIMONOVIĆ
 13. Van.prof. ALEKSANDAR JURIŠIĆ
 14. Docent  OLIVERA DŽATIĆ SMILJKOVIĆ
 15. Docent SVETLANA JANKOVIĆ RAŽNATOVIĆ
 16. Docent VESNA MANDIĆ MARKOVIĆ
 17. Docent NATAŠA KARADŽOV ORLIĆ
 18. Klinički asistent NEBOJŠA ZEČEVIĆ
 19. Klinički asistent RASTKO MAGLIĆ
 20. Klinički asistent RADOMIR ANIČIĆ
 21. Klinički asistent LAZAR NEJKOVIĆ
 22. Klinički asistent DEJAN DIMITRIJEVIĆ
 23. Klinički asistent SLAĐANA MIHAJLOVIĆ
 24. Klinički asistent RELJA LUKIĆ
 25. Klinički asistent ZAGORKA MILOVANOVIĆ
 26. Klinički asistent DRAGANA MAGLIĆ
 27. Klinički asistent MILAN PEROVIĆ
 28. Klinički asistent ALEKSANDAR RISTIĆ

 

INTERNA MEDICINA

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za alergologiju i imunologiju  

 1. Red.prof. SANVILA RAŠKOVIĆ
 2. Red.prof. BRANKA BONAČI NIKOLIĆ
 3. Van.prof. VOJISLAV ĐURIĆ
 4. Van.prof. ALEKSANDRA PERIĆ POPADIĆ
 5. Van.prof. VESNA TOMIĆ SPIRIĆ
 6. Van.prof. JASNA BOLPAČIĆ
 7. Docent  SLAĐANA ANDREJEVIĆ
 8. Docent SNEŽANA ARANĐELOVIĆ
 9. Klinički asistent ŽIKICA JOVIČIĆ
 10. Klinički asistent RAJICA STOŠOVIĆ
 11. Klinički asistent RADA MIŠKOVIĆ
 12. Klinički asistent ALEKSANDRA PLAVŠIĆ
 13. Klinički asistent MAJA STOJANOVIĆ
 14. Klinički asistent RADOVAN MIJANOVIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za pulmologiju

 1. Red.prof. VIOLETA MIHAILOVIĆ VUČINIĆ
 2. Red.prof. DRAGICA PEŠUT
 3. Red.prof. BRANISLAVA MILENKOVIĆ
 4. Red.prof. LJUDMILA NAGORNI OBRADOVIĆ
 5. Red.prof. VESNA ŠKODRIĆ TRIFUNOVIĆ
 6. Van.prof. ALEKSANDRA ILIĆ
 7. Docent   TATJANA ADŽIĆ VUKIČEVIĆ
 8. Docent  DRAGANA MARIĆ
 9. Klinički asistent SPASOJE POPEVIĆ
 10. Klinički asistent MILICA KONTIĆ JOVANOVIĆ
 11. Klinički asistent MIHAILO STJEPANOVIĆ
 12. Klinički asistent SANJA DIMIĆ JANJIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za nefrologiju 

 1. Red.prof. DIJANA JOVANOVIĆ
 2. Red.prof. MARINA SAVIN
 3. Red.prof MILAN RADOVIĆ
 4. Van.prof. ALEKSANDRA KEZIĆ
 5. Docent  MIRJANA LAUŠEVIĆ
 6. Klinički asistent VERICA STANKOVIĆ POPOVIĆ
 7. Klinički asistent VOIN BRKOVIĆ
 8. Klinički asistent MARIJA MILINKOVIĆ
 9. Klinički asistent MILICA KRAVLJAČA
 10. Klinički asistent ANA BONTIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za kardiologiju

 1. Red.prof. MILAN NEDELJKOVIĆ
 2. Red.prof. GORAN MILAŠINOVIĆ
 3. Red.prof. SINIŠA PAVLOVIĆ
 4. Red.prof. BRANISLAVA IVANOVIĆ
 5. Red.prof. IGOR MRDOVIĆ
 6. Red.prof. VESNA STOJANOV
 7. Red.prof. DRAGAN SIMIĆ
 8. Red.prof. BRANKO BELESLIN
 9. Red.prof. GORAN STANKOVIĆ
 10. Red.prof. SINIŠA STOJKOVIĆ
 11. Van.prof. ANA ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ
 12. Van.prof. PREDRAG MITROVIĆ
 13. Van.prof. ARSEN RISTIĆ
 14. Van.prof. IVANA NEDELJKOVIĆ
 15. Van.prof. MINA RADOSAVLJEVIĆ RADOVANOVIĆ
 16. Van.prof. NEBOJŠA RADOVANOVIĆ
 17. Van.prof. VLADAN VUKČEVIĆ
 18. Van.prof. MILIKA AŠANIN
 19. Docent DEJAN ORLIĆ
 20. Docent NEBOJŠA ANTONIJEVIĆ
 21. Docent DEJAN SIMEUNOVIĆ
 22. Docent NEBOJŠA MUJOVIĆ
 23. Docent TATJANA POTPARA
 24. Docent DANIJELA TRIFUNOVIĆ
 25. Docent VOJISLAV GIGA
 26. Docent GORDANA KRLJANAC
 27. Docent RATKO LASICA
 28. Klinički asistent MARKO BANOVIĆ
 29. Klinički asistent MILAN DOBRIĆ
 30. Klinički asistent MARIJA POLOVINA
 31. Klinički asistent DRAGAN MATIĆ
 32. Klinički asistent BILJANA PARAPID
 33. Klinički asistent LIDIJA SAVIĆ
 34. Klinički asistent ZLATKO MEHMEDBEGOVIĆ
 35. Klinički asistent MILORAD TEŠIĆ
 36. Klinički asistent ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ
 37. Klinički asistent DEJAN MILAŠINOVIĆ
 38. Klinički asistent IVAN MILINKOVIĆ
 39. Klinički asistent SRĐAN ALEKSANDRIĆ
 40. Klinički asistent EMILIJA NESTOROVIĆ
 41. Klinički asistent BRATISLAV KIRĆANSKI

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 1. Red.prof. NEBOJŠA LALIĆ
 2. Red.prof. ALEKSANDRA KENDEREŠKI
 3. Red.prof. SVETLANA VUJOVIĆ
 4. Red.prof. MILOŠ ŽARKOVIĆ
 5. Red.prof. MIRJANA ŠUMARAC DUMANOVIĆ
 6. Red.prof. VESNA DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ
 7. Red.prof. SRĐAN POPOVIĆ
 8. Red.prof. MARINA NIKOLIĆ ĐUROVIĆ
 9. Red.prof. JASMINA ĆIRIĆ
 10. Red.prof. KATARINA LALIĆ
 11. Red.prof. MILAN PETAKOV
 12. Red.prof. ALEKSANDRA JOTIĆ
 13. Red.prof ĐURO MACUT
 14. Van.prof. SANDRA ĐURĐEVIĆ
 15. Van.prof. MIRJANA DOKNIĆ
 16. Docent  BILJANA NEDELJKOVIĆ BELESLIN
 17. Docent LJILJANA LUKIĆ
 18. Docent DRAGANA MILJIĆ
 19. Docent NATAŠA RAJKOVIĆ
 20. Docent MIOMIRA IVOVIĆ
 21. Docent TANJA MILIČIĆ
 22. Docent MILOŠ STOJANOVIĆ
 23. Klinički asistent DRAŠKO GOSTILJAC
 24. Klinički asistent SANJA OGNJANOVIĆ
 25. Klinički asistent MILINA TANČIĆ GAJIĆ
 26. Klinički asistent JELENA SEFEROVIĆ
 27. Klinički asistent MARKO STOJANOVIĆ
 28. Klinički asistent LJILJANA MARINA
 29. Klinički asistent MIRJANA STOJKOVIĆ
 30. Klinički asistent IVANA BOŽIĆ ANTIĆ
 31. Klinički asistent LJILJANA POPOVIĆ
 32. Klinički asistent DANICA STAMENKOVIĆ PEJKOVIĆ
 33. Klinički asistent TATJANA ISAILOVIĆ
 34. Klinički asistent MARIJA MAĆEŠIĆ
 35. Klinički asistent BOJANA POPOVIĆ
 36. Klinički asistent SANDRA SINGH LUKAČ
 37. Klinički asistent MARIJA MILETIĆ
 38. Klinički asistent LJUBICA STOŠIĆ
 39. Klinički asistent JELENA BOGDANOVIĆ
 40. Klinički asistent DANKA JEREMIĆ
 41. Klinički asistent JELENA STANARČIĆ GAJOVIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za hematologiju KCS

 1. Red.prof. DRAGICA TOMIN
 2. Red.prof. MIRJANA GOTIĆ
 3. Red.prof. NADA SUVAJDŽIĆ VUKOVIĆ
 4. Red.prof. BILJANA MIHALJEVIĆ
 5. Red.prof. ANDRIJA BOGDANOVIĆ
 6. Red.prof. ANA VIDOVIĆ
 7. Red.prof. MILENA TODOROVIĆ BALINT
 8. Van.prof. PREDRAG MILJIĆ
 9. Van.prof. JELENA BILA
 10. Docent   NATAŠA ČOLOVIĆ
 11. Docent DARKO ANTIĆ
 12. Klinički asistent MIRJANA MITROVIĆ
 13. Klinički asistent IRENA ĐUNIĆ
 14. Klinički asistent DANIJELA LEKOVIĆ
 15. Klinički asistent MARIJANA VIRIJEVIĆ
 16. Klinički asistent VLADISLAVA ĐURAŠINOVIĆ
 17. Klinički asistent ALEKSANDRA SRETENOVIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za gastroenterologiju

 1. Red.prof. MIODRAG KRSTIĆ
 2. Red.prof. MIRJANA STOJKOVIĆ
 3. Red.prof ĐORĐE ĆULAFIĆ
 4. Red.prof. SRĐAN ĐURANOVIĆ
 5. Red.prof. DRAGAN POPOVIĆ
 6. Red.prof. ALEKSANDRA PAVLOVIĆ MARKOVIĆ
 7. Van.prof. GORAN JANKOVIĆ
 8. Van.prof. IVAN JOVANOVIĆ
 9. Van.prof. TAMARA MILOVANOVIĆ
 10. Van.prof. ALEKSANDRA SOKIĆ MILUTINOVIĆ
 11. Docent SNEŽANA LUKIĆ
 12. Docent DRAGANA MIJAČ
 13. Klinički asistent DUŠAN POPOVIĆ
 14. Klinički asistent TIJANA GLIŠIĆ
 15. Klinički asistent JELENA NESTOROV
 16. Klinički asistent SANJA DRAGAŠEVIĆ
 17. Klinički asistent VLADIMIR MILIVOJEVIĆ
 18. Klinički asistent MILICA STOJKOVIĆ LALOŠEVIĆ

n.b. Institut za reumatologiju

 1. Red.prof. NEMANJA DAMJANOV
 2. Red.prof. NADA VUJASINOVIĆ-STUPAR
 3. Van.prof. MIRJANA ŠEFIK BUKILICA
 4. Docent GORAN RADUNOVIĆ
 5. Docent PREDRAG OSTOJIĆ
 6. Docent VERA MILIĆ
 7. Klinički asistent SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ
 8. Klinički asistent IVICA JEREMIĆ
 9. Klinički asistent MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA
 10. Klinički asistent SLAVICA PRODANOVIĆ
 11. Klinički asistent MAJA ZLATANOVIĆ
 12. Klinički asistent TATJANA ŽIVANOVIĆ RADNIĆ

n.b. KBC «Zemun»

 1. Red.prof. ALEKSANDAR NEŠKOVIĆ
 2. Docent MIODRAG VUKČEVIĆ
 3. Docent RATKO TOMAŠEVIĆ
 4. Docent RADOSAV VIDAKOVIĆ
 5. Docent ZORAN GLUVIĆ
 6. Klinički asistent TAMARA JEMCOV
 7. Klinički asistent IVAN STANKOVIĆ
 8. Klinički asistent ZORICA CVETKOVIĆ
 9. Klinički asistent MILENA LAČKOVIĆ

n.b. KBC «Zvezdara»

 1. Red.prof. TEODORA BELJIĆ ŽIVKOVIĆ
 2. Red.prof. PETAR SVORCAN
 3. Red.prof. NEBOJŠA DESPOTOVIĆ
 4. Van.prof. MILICA DEKLEVA MANOJLOVIĆ
 5. Van.prof. RADOMIR NAUMOVIĆ
 6. Van.prof. NATAŠA MARKOVIĆ NIKOLIĆ
 7. Van.prof.  PREDRAG ERCEG
 8. Klinički asistent TATJANA DAMJANOVIĆ
 9. Klinički asistent SRĐAN MARKOVIĆ
 10. Klinički asistent GORDANA MIHAJLOVIĆ
 11. Klinički asistent ALEKSANDAR JANKOVIĆ
 12. Klinički asistent MILJANKA VUKSANOVIĆ
 13. Klinički asistent MILICA MARJANOVIĆ PETKOVIĆ
 14. Klinički asistent JELENA TOŠIĆ DRAGOVIĆ
 15. Klinički asistent ANA BULATOVIĆ

n.b. KBC «Bežanijska kosa»

 1. Red.prof. DRAGOMIR MARISAVLJEVIĆ
 2. Red.prof. BRANISLAV MILOVANOVIĆ
 3. Van.prof. SVETLANA JELIĆ
 4. Docent MARIJA ZDRAVKOVIĆ
 5. Docent OLIVERA MARKOVIĆ
 6. Klinički asistent MARIJA BRANKOVIĆ
 7. Klinički asistent ALEKSANDRA ĐOKOVIĆ
 8. Klinički asistent JELICA BJEKIĆ MACUT
 9. Klinički asistent NATAŠA STANISAVLJEVIĆ

n.b. KBC «Dr Dragiša Mišović»

1. Red.prof. ALEKSANDRA ARANĐELOVIĆ
2. Van.prof. MILICA RADOJKOVIĆ
3. Van.prof. VERA ĆELIĆ
4. Docent BRANKA FILIPOVIĆ
5. Docent JASNA TRBOJEVIĆ STANKOVIĆ
6. Klinički asistent NIKOLA PANIĆ
7. Klinički asistent JELENA SUZIĆ LAZIĆ

n.b. Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje»

 1. Red.prof. ALEKSANDRA ARANĐELOVIĆ
 2. Red.prof. RADE BABIĆ
 3. Van.prof. NEBOJŠA TASIĆ
 4. Van.prof. ALEKSANDRA NIKOLIĆ
 5. Van.prof. PETAR OTAŠEVIĆ
 6. Klinički asistent SRĐAN BOŠKOVIĆ
 7. Klinički asistent GORAN LONČAR
 8. Klinički asistent IVAN ILIĆ

  

HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za digestivnu hirurgiju –Prva hirurška klinika 

 1. Red.prof. ZORAN KRIVOKAPIĆ
 2. Red.prof. MILORAD PETROVIĆ
 3. Red.prof.MARINKO ŽUVELA
 4. Red.prof. NEBOJŠA RADOVANOVIĆ
 5. Red.prof. MILOŠ BJELOVIĆ
 6. Red.prof. DEJAN RADENKOVIĆ
 7. Red.prof. ALEKSANDAR SIMIĆ
 8. Van.prof. SLAVKO MATIĆ
 9. Van.prof. VELIMIR MARKOVIĆ
 10. Van.prof. GORAN BARIŠIĆ
 11. Van.prof. MAJA PAVLOV
 12. Van.prof. IVAN PALIBRK*
 13. Van.prof. NIKICA GRUBOR
 14. Van.prof. PREDRAG SABLJAK
 15. Docent VLADIMIR DUGALIĆ
 16. Docent ANDRIJA ANTIĆ
 17. Docent KERAMATOLLAH EBRAHIMI
 18. Docent MILJAN ĆERANIĆ
 19. Docent DANIJEL GALUN
 20. Docent DEJAN VELIČKOVIĆ
 21. Klinički asistent JELENA VELIČKOVIĆ*
 22. Klinički asistent ĐORĐE KNEŽEVIĆ
 23. Klinički asistent OGNJAN SKROBIĆ
 24. Klinički asistent DRAGAN BASARIĆ
 25. Klinički asistent IVAN DIMITRIJEVIĆ
 26. Klinički asistent SLAVENKO OSTOJIĆ
 27. Klinički asistent NEBOJŠA LEKIĆ
 28. Klinički asistent ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ
 29. Klinički asistent IGOR IGNJATOVIĆ
 30. Klinički asistent VLADIMIR ŠLJUKIĆ
 31. Klinički asistent NIKOLA GRUBOR
 32. Klinički asistent STOJAN LATINČIĆ
 33. Klinički asistent ALEKSANDAR SEKULIĆ
 34. Klinički asistent NEMANJA BIDŽIĆ
 35. Klinički asistent MARIJA ĐUKANOVIĆ*
 36. Klinički asistent STEFAN KMEZIĆ
 37. Klinički asistent BORIS TADIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra

 1. Red.prof. ANA ŠIJAČKI
 2. Red.prof. ŽELJKO LAUŠEVIĆ
 3. Red.prof. VASILIJE JEREMIĆ
 4. Van.prof. GORDANA VLAJKOVIĆ (Oftalmologija)*
 5. Van.prof. NENAD IVANČEVIĆ
 6. Van.prof. SLOBODAN KRSTIĆ
 7. Van.prof. PAVLE GREGORIĆ
 8. Docent BOJAN JOVANOVIĆ*
 9. Docent KRSTINA DOKLESTIĆ
 10. Docent ZLATIBOR LONČAR
 11. Klinički asistent VLADIMIR ARSENIJEVIĆ
 12. Klinički asistent SRĐAN MIJATOVIĆ
 13. Klinički asistent MIODRAG MILENOVIĆ*
 14. Klinički asistent DUŠAN MICIĆ
 15. Klinički asistent GORAN VUKOVIĆ
 16. Klinički asistent BRANISLAV OLUIĆ
 17. Klinički asistent VLADIMIR RESANOVIĆ
 18. Klinički asistent DANIEL MIJALJICA
 19. Klinički asistent MARIJA MILENKOVIĆ*

n.b. Klinički centar Srbije- Klinika za vaskularnu hirurgiju i Klinika za kardiohirurgiju –Druga hirurška klinika

 1. Red.prof. LAZAR DAVIDOVIĆ
 2. Red.prof. MILOŠ VELINOVIĆ
 3. Red.prof. DUŠAN KOSTIĆ
 4. Red.prof MIROSLAV MARKOVIĆ
 5. Van.prof. SLOBODAN CVETKOVIĆ
 6. Van.prof. SVETOZAR PUTNIK
 7. Van.prof. ALEKSANDAR MIKIĆ
 8. Docent MARKO DRAGAŠ
 9. Docent NIKOLA ILIĆ
 10. Docent DEJAN MARKOVIĆ*
 11. Docent IGOR KONČAR
 12. Docent DRAGAN CVETKOVIĆ
 13. Klinički asistent ANDREJA DIMIĆ
 14. Klinički asistent ILIJA BILBIJA
 15. Klinički asistent VLADIMIR JOVIČIĆ
 16. Klinički asistent ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ
 17. Klinički asistent RADMILA KARAN*
 18. Klinički asistent MILOŠ SLADOJEVIĆ
 19. Klinički asistent KSENIJA STEVANOVIĆ*
 20. Klinički asistent MILOŠ MATKOVIĆ
 21. Klinički asistent NEMANJA ALEKSIĆ
 22. Klinički asistent MILOŠ GRUJIĆ
 23. Klinički asistent DUŠKO TERZIĆ
 24. Klinički asistent IVAN TOMIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za endokrinu hirurgiju

 1. Red.prof. IVAN PAUNOVIĆ
 2. Red.prof. NEVENA KALEZIĆ*
 3. Van.prof. VLADAN ŽIVALJEVIĆ
 4. Klinički asistent NIKOLA SLIJEPČEVIĆ
 5. Klinički asistent KATARINA TAUŠANOVIĆ

n.b.  Klinički centar Srbije-Klinika za neurohirurgiju

 1. Red.prof DANICA GRUJIČIĆ
 2. Red.prof. MIODRAG RAKIĆ
 3. Red.prof. BRANKO ĐUROVIĆ
 4. Red.prof. LJILJANA VUJOTIĆ
 5. Red.prof. DANILO RADULOVIĆ
 6. Van.prof. BRANKO MILAKOVIĆ*
 7. Van.prof. LUKAS RASULIĆ
 8. Van.prof. MILOŠ JOKOVIĆ
 9. Van.prof. GORAN TASIĆ
 10. Docent VLADIMIR BAŠČAREVIĆ
 11. Docent VLADIMIR JOVANOVIĆ
 12. Klinički asistent VOJISLAV BOGOSAVLJEVIĆ
 13. Klinički asistent IGOR NIKOLIĆ
 14. Klinički asistent MIRKO MIĆOVIĆ
 15. Klinički asistent DRAGAN SAVIĆ
 16. Klinički asistent IVAN MILIĆ
 17. Klinički asistent MIHAILO MILIĆEVIĆ
 18. Klinički asistent ROSANDA ILIĆ
 19. Klinički asistent IRENA CVRKOTA
 20. Klinički asistent RADOVAN MIJALČIĆ
 21. Klinički asistent TIJANA NASTASOVIĆ*
 22. Klinički asistent NIKOLA REPAC

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za grudnu hirurgiju

 1. Van.prof. MAJA ERCEGOVAC
 2. Docent MILAN SAVIĆ
 3. Klinički asistent SLAVIŠA BAŠČAREVIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za plastičnu  i rekonstruktivnu hirurgiju  

 1. Red.prof. MILAN JOVANOVIĆ
 2. Docent JELENA JEREMIĆ
 3. Docent MILAN STOJIČIĆ
 4. Klinički asistent MARINA STOJANOVIĆ*
 5. Klinički asistent MARKO JOVIĆ

n.b. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

 1. Docent IVAN MARKOVIĆ
 2. Docent SRĐAN NIKOLIĆ
 3. Klinički asistent MARKO BUTA
 4. Klinički asistent MILAN ŽEGARAC
 5. Klinički asistent MERIMA GORAN
 6. Klinički asistent IGOR SPURNIĆ
 7. Klinički asistent ZORKA INIĆ
 8. Klinički asistent MARKO JEVRIĆ
 9. Klinički asistent ANA CVETKOVIĆ*

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za urologiju

 1. Red.prof. ZORAN DŽAMIĆ
 2. Red.prof. ALEKSANDAR VUKSANOVIĆ
 3. Van.prof. DEJAN DRAGIČEVIĆ
 4. Van.prof. MIODRAG AĆIMOVIĆ
 5. Van.prof. ĐORĐE NALE
 6. Van.prof. NEBOJŠA BOJANIĆ
 7. Van.prof. NEBOJŠA LAĐEVIĆ*
 8. Docent  OTAŠ DURUTOVIĆ
 9. Docent ALEKSANDAR JANIČIĆ
 10. Docent IVAN VUKOVIĆ
 11. Klinički asistent PREDRAG NIKIĆ
 12. Klinički asistent TOMISLAV PEJČIĆ
 13. Klinički asistent BORIS KAJMAKOVIĆ
 14. Klinički asistent UROŠ BABIĆ
 15. Klinički asistent UROŠ BUMBAŠIREVIĆ
 16. Klinički asistent BOGOMIR MILOJEVIĆ
 17. Klinički asistent TJAŠA IVOŠEVIĆ * (Klinika za ORL)
 18. Klinički asistent MILAN RADOVANOVIĆ
 19. Klinički asistent VESNA JOVANOVIĆ *
 20. Klinički asistent VELJKO ŠANTRIĆ

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. Red.prof. ALEKSANDAR LEŠIĆ
 2. Red.prof. RADOVAN MANOJLOVIĆ
 3. Van.prof. GORAN TULIĆ
 4. Van.prof. MARKO KADIJA
 5. Docent MIHAILO ILLE
 6. Docent IVAN MILOŠEVIĆ
 7. Docent SLAĐANA MATIĆ
 8. Klinički asistent MARKO ILIĆ
 9. Klinički asistent DARKO MILOVANOVIĆ
 10. Klinički asistent TOMISLAV PALIBRK
 11. Klinički asistent SLAVIŠA ZAGORAC
 12. Klinički asistent SVETLANA SREĆKOVIĆ*
 13. Klinički asistent SUZANA MILUTINOVIĆ

n.b. Institut za ortopedsku hirurgiju «Banjica»

 1. Red.prof. SLAVKO TOMIĆ
 2. Van.prof. ZORAN BAŠČAREVIĆ
 3. Van.prof. MILAN APOSTOLOVIĆ
 4. Docent NEMANJA SLAVKOVIĆ
 5. Docent  DUŠKO SPASOVSKI
 6. Klinički asistent BORIS VUKOMANOVIĆ
 7. Klinički asistent VLADAN STEVANOVIĆ
 8. Klinički asistent OGNJEN VUKADIN
 9. Klinički asistent MIODRAG GLIŠIĆ
 10. Klinički asistent BORIS GLUŠČEVIĆ
 11. Klinički asistent BRANISLAV KRIVOKAPIĆ

n.b. Univerzitetska dečja klinika

 1. Red.prof. MIROSLAV ĐORĐEVIĆ
 2. Red.prof MARIJA LUKAČ
 3. Red.prof. DUŠICA SIMIĆ*
 4. Red.prof. ZORAN RADOJIČIĆ
 5. Van.prof. ZORAN GOLUBOVIĆ
 6. Van.prof. SLOBODAN ILIĆ
 7. Van.prof. SANJA SINĐIĆ-ANTUNOVIĆ
 8. Van.prof. ALEKSANDAR SRETENOVIĆ
 9. Docent SINIŠA DUČIĆ
 10. Klinički asistent BRANISLAV TRIFUNOVIĆ
 11. Klinički asistent MARTA BIŽIĆ
 12. Klinički asistent MARKO MAJSTOROVIĆ
 13. Klinički asistent VLADIMIR MILOVANOVIĆ
 14. Klinički asistent MARIJA STEVIĆ*
 15. Klinički asistent DRAGANA VUJOVIĆ
 16. Klinički asistent BRANISLAV JOVANOVIĆ
 17. Klinički asistent JELENA PEJANOVIĆ JOVANOVIĆ
 18. Klinički asistent BOJAN BUKVA
 19. Klinički asistent VLADIMIR RADLOVIĆ
 20. Klinički asistent BORKO STOJANOVIĆ

n.b. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

 1. Van.prof. MILA STAJEVIĆ POPOVIĆ
 2. Van.prof. ĐORĐE SAVIĆ
 3. Docent   RADOJE SIMIĆ
 4. Docent   ALEKSANDAR VLAHOVIĆ
 5. Docent   BLAGOJE GRUJIĆ
 6. Klinički asistent VLADIMIR KOJOVIĆ
 7. Klinički asistent MAJA MILIČKOVIĆ
 8. Klinički asistent ĐORĐE KRAVLJANAC
 9. Klinički asistent PREDRAG ILIĆ
 10. Klinički asistent NINOSLAV BEGOVIĆ
 11. Klinički asistent VESNA MILOJKOVIĆ MARINOVIĆ
 12. Klinički asistent VESNA STEVANOVIĆ*

n.b. KBC „ Zemun“ 

 1. Red.prof. DRAGOŠ STOJANOVIĆ
 2. Van.prof. DEJAN  STEVANOVIĆ
 3. Docent NEBOJŠA MITROVIĆ
 4. Klinički asistent DAMIR JAŠAROVIĆ
 5. Klinički asistent MIRKO LAKIĆEVIĆ*

n.b. KBC «Bežanijska kosa»

 1. Red.prof. MIROSLAV GRANIĆ
 2. Red.prof. DEJAN NIKOLIĆ
 3. Van.prof. NEBOJŠA IVANOVIĆ
 4. Van.prof. SRĐAN DIKIĆ
 5. Docent DARKO ZDRAVKOVIĆ
 6. Klinički asistent BORISLAV TOŠKOVIĆ
 7. Klinički asistent JASNA GAČIĆ
 8. Klinički asistent NATAŠA ČOLAKOVIĆ
 9. Klinički asistent ANA SEKULIĆ*

n.b. KBC «Dr Dragiša Mišović» 

 1. Red. prof. DRAGAN RADOVANOVIĆ
 2. Red.prof. VLADIMIR ĐUKIĆ
 3. Red.prof. PREDRAG STEVANOVIĆ*
 4. Van. prof  DEJAN STOJAKOV
 5. Klinički asistent SUZANA BOJIĆ*
 6. Klinički asistent VLADIMIR ŽIVANOVIĆ
 7. Klinički asistent RASTKO ŽIVIĆ
 8. Klinički asistent SLAVIŠA SAVIĆ
 9. Klinički asistent MILJAN MILANOVIĆ
 10. Klinički asistent PREDRAG SAVIĆ

 

n.b. Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje»

 1. Red.prof. NENAD ILIJEVSKI
 2. Van.prof. PREDRAG MILOJEVIĆ
 3. Van.prof. MIODRAG PERIĆ
 4. Van.prof. IVAN STOJANOVIĆ
 5. Docent PREDRAG GAJIN
 6. Docent SLOBODAN MIĆOVIĆ
 7. Klinički asistent PREDRAG MATIĆ
 8. Klinički asistent SAŠA BOROVIĆ
 9. Klinički asistent DRAGANA UNIĆ STOJANOVIĆ*
 10. Klinički asistent PETAR VUKOVIĆ
 11. Klinički asistent SRĐAN BABIĆ
 12. Klinički asistent SLOBODAN TANASKOVIĆ
 13. Klinički asistent MIROSLAV MILIČIĆ
 14. Klinički asistent MARKO JOVANOVIĆ
 15. Klinički asistent PETAR MILAČIĆ
 16. Klinički asistent MARKO KAITOVIĆ

n.b. KBC «Zvezdara» 

 1. Red.prof. ALEKSANDAR KARAMARKOVIĆ
 2. Klinički asistent LJILJANA MILIĆ
 3. Klinički asistent MARKO KENIĆ
 4. Klinički asistent IGOR KRDŽIĆ
 5. Klinički asistent MAJA STOJANOVIĆ*

 

 

 

1. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 150-58/VII -3.1 od 24. februara 2010. godine, 
prof. dr RADOJU ČOLOVIĆU
, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS

2. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 020-18145/XXIX-3.2. od 05. aprila 2012. godine, 
prof. dr MIODRAGU OSTOJIĆU
, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS

3. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 612-256/7-2014 od 18. juna 2014. godine,
prof. dr MARIJI MOSTARICI STOJKOVIĆ, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS