Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Nastavnici i saradnici

/Nastavnici i saradnici
Nastavnici i saradnici 2024-04-25T10:50:18+00:00
Nastavnici i saradniciIzbor u nastavna i saradnička zvanjaNastavnici i saradniciProfesor emeritusDokumenta za preuzimanje

Nastavno osoblje na Fakultetu čine lica koja ostvaruju nastavni, naučni i istraživački rad.
Nastavno osoblje jesu: nastavnici, istraživači i saradnici.

Prava i obaveze nastavnika i saradnika: 

 • Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenim Zakonom i Statutom, nastavnici i saradnici imaju sledeća prava i obaveze:
 1.  u potpunosti održe nastavu, prema sadržaju i u predviđenom broju časova utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave i da učestvuju u svim drugim oblicima nastave;
 2. da svojim radom i ponašanjem čuvaju i podižu ugled Fakulteta i poštuju Kodeks profesionalne etike Univerziteta;
 3. da ostvaruju ciljeve i zadatke visokog obrazovanja i vaspitanja utvrđenih Zakonom;
 4. da se aktivno, stalno i odgovorno bave nastavno-obrazovnim i naučnim radom, po pravilu na Fakultetu odnosno nastavnim bazama i da rezultate svojih istraživanja i drugih aktivnosti koriste za stalno osavremenjivanje sadržaja obrazovnog procesa;
 5. predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa;
 6. organizuju i izvode naučnoistraživački rad, uključujući i rad sa studentima;
 7. da kroz obrazovni proces upoznaju studente sa savremenim naučnim dostignućima;
 8. da osposobljavaju nastavno-naučni i stručni podmladak i doprinose njihovom uključivanju u proces istraživačkog rada;
 9. da kod studenata razvijaju radne navike, podstiču ih na stvaralački rad, razvijaju njihovo interesovanje za dalje obrazovanje;
 10. da obezbeđuju izvore savremenih, naučnih i stručnih informacija i da samostalno ili u saradnji sa drugim nastavnicima i stručnjacima pripremaju udžbenike, priručnike, skripte i drugu obrazovnu literaturu;
 11. da se zalažu za humanu i progresivnu primenu medicinske nauke u društvu i da svojim radom i ponašanjem ispoljavaju humanizam;
 12. vode evidenciju o prisustvu nastavi, objavljenim ispitima i postignutom uspehu studenata, na način predviđen opštim aktom Fakulteta;
 13. aktivno i uz puno stručno angažovanje učestvuju u radu stručnih tela i organa upravljanja Fakulteta i Univerziteta.
 • Posebno, nastavnici imaju obavezu i pravo da:
 1. preporučuju dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji su izabrani;
 2. redovno održavaju ispite za studente, prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
 3. drže konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 4. budu mentori studentima pri izradi završnih radova i disertacija;
 5. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 6. učestvuju u zdravstvenoj delatnosti;
 7. obavljaju i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta, odnosno Fakulteta.
 • Posebno, saradnici imaju pravo i obavezu da:
 1. pripremaju i izvode vežbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
 2. pomažu nastavniku u pripremi nastavno-naučnog procesa;
 3. učestvuju u održavanju ispita, u skladu sa studijskim programom i planom izvođenja nastave;
 4. obavljaju konsultacije sa studentima;
 5. rade na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad, u svrhu sticanja višeg akademskog stepena, odnosno doktorata;
 6. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 7. se podvrgnu proveri uspešnosti svoga rada u nastavi u skladu sa opštim aktom koji donosi Senat;
 8. obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta, odnosno Fakulteta.
 • O pravima i obavezama nastavnika i saradnika odlučuje dekan, u skladu sa zakonom.

Član 149. i 164. Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu (Odluka br. 25/X-2 od 19.03.2018. godine).

Zvanja nastavnika na Fakultetu su: redovni profesor, vanredni profesor i docent.
Saradnička zvanja na Fakultetu su: saradnik u nastavi, asistent i asistent sa doktoratom.

Nastavu stranih jezika mogu da izvode i nastavnici u zvanju nastavnika stranog jezika, koji imaju objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

Za potrebe realizacije dela praktične nastave, koja se realizuje u nastavnim bazama Fakulteta, Fakultet može da izabere u zvanje saradnika van radnog odnosa – kliničkog asistenta, lice zaposleno u odgovarajućoj nastavnoj bazi.

U zvanja nastavnika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu koje utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, opštim aktima Univerziteta, Statutom Medicnskog fakulteta i bliže uslove utvrđene Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

U zvanja saradnika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom i Statutom Medicinskog fakulteta, odnosno bliže uslove utvrđene Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

Način i postupak izbora u zvanje nastavnika i zasnivanje radnog odnosa bliže se uređuju opštim aktom Univerziteta koji donosi Senat, odnosno Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

Način i postupak izbora u zvanje saradnika i zasnivanja radnog odnosa bliže se uređuju Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

 

HEMIJA U MEDICINI
 1. Red.prof. IVANKA KARADŽIĆ
 2. Red.prof. VESNA VUJIĆ
 3. Red.prof. KRISTINA GOPČEVIĆ
 4. Red.prof. DANIJELA KRSTIĆ
 5. Van.prof. NATAŠA AVRAMOVIĆ
 6. Van.prof. LIDIJA IZRAEL ŽIVKOVIĆ
 7. Docent ANA MEDIĆ
 8. Asistent TEODORA ĐUKIĆ
 9. Asistent  ZORANA LOPANDIĆ
BIOFIZIKA U MEDICINI
 1. Red.prof. NEBOJŠA MILOŠEVIĆ
 2. Red.prof. MIRJANA PLATIŠA
 3. Red.prof. DEJAN ŽIKIĆ
 4. Van.prof. ZORICA NESTOROVIĆ
 5. Docent NEMANJA RAJKOVIĆ
 6. Docent BOJANA STOJADINOVIĆ
 7. Asistent DAMJAN STOJIĆ
 8. Asistent ZORANA NEDELJKOVIĆ
 9. Asistent  ALEKSANDRA BIBIĆ
HUMANA GENETIKA
 1. Red.prof. IVANA NOVAKOVIĆ
 2. Red.prof. VERA BUNJEVAČKI
 3. Red.prof. OLIVER STOJKOVIĆ
 4. Red.prof. SUZANA CVJETIĆANIN
 5. Red.prof. TATJANA DAMNJANOVIĆ
 6. Red.prof. BILJANA JEKIĆ
 7. Red.prof. MOMČILO RISTANOVIĆ
 8. Van.prof. NELA MAKSIMOVIĆ
 9. Docent  DIJANA PEROVIĆ
 10. Docent MILKA GRK
 11. Docent MARIJA DUŠANOVIĆ PJEVIĆ
 12. Asistent MILICA PEŠIĆ
 13. Asistent ANA ĐURANOVIĆ
 14. Asistent MILICA RAŠIĆ
 15. Asistent NATAŠA STOJANOVSKI
ANATOMIJA
 1. Red.prof. LASLO PUŠKAŠ
 2. Red.prof. MARIJA ĐURIĆ
 3. Red.prof. VALENTINA BLAGOJEVIĆ
 4. Red.prof. ALEKSANDAR MALIKOVIĆ
 5. Red.prof. DANIJELA ĐONIĆ
 6. Red.prof. MILOŠ MALIŠ
 7. Van.prof. LAZAR STIJAK
 8. Van.prof. VUK ĐULEJIĆ
 9. Van.prof. MILAN AKSIĆ
 10. Van.prof. PETAR MILOVANOVIĆ
 11. Van.prof. DUBRAVKA ALEKSIĆ
 12. Docent  ANA STARČEVIĆ
 13. Docent DARKO LAKETIĆ
 14. Docent JOKO POLEKSIĆ
 15. Asistent ANA ĆIROVIĆ
 16. Asistent ĐORĐE ĐOROVIĆ
 17. Asistent ALEKSANDAR ĆIROVIĆ
 18. Asistent SLOBODAN KAPOR
 19. Asistent JELENA JADŽIĆ
 20. Asistent JELENA BOLJANOVIĆ
 21. Asistent  ALEKSANDRA PUCAR
 22. Sar. u nas. GORANA BASAILOVIĆ
 23. Sar. u nas. JOVANA ANDREJIĆ
 24. Sar. u nas. KATARINA ĐURĐEVIĆ
 25. Sar. u nas. NEMANJA STOJILOVIĆ
 26. Sar. u nas. MILICA MAKSIMOVIĆ
HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
 1. Red.prof. MILJANA OBRADOVIĆ
 2. Red.prof. TAMARA KRAVIĆ STEVOVIĆ
 3. Red.prof. NELA PUŠKAŠ
 4. Van.prof. MILICA LABUDOVIĆ BOROVIĆ
 5. Van.prof. MILA ĆETKOVIĆ MILISAVLJEVIĆ
 6. Van.prof. MILOŠ BAJČETIĆ
 7. Van.prof. ALEKSANDAR MIRČIĆ
 8. Docent  TAMARA MARTINOVIĆ
 9. Docent IVANA PAUNKOVIĆ
 10. Docent   JELENA RAKOČEVIĆ
 11. Docent  DARKO ĆIRIĆ
 12. Docent   SANJA DESPOTOVIĆ
 13. Docent   IVAN ZALETEL
 14. Asistent ALEKSANDRA MILOSAVLJEVIĆ
 15. Asistent KATARINA MILUTINOVIĆ
 16. Sar. u nas. ANA ILIJEVSKI
MEDICINSKA FIZIOLOGIJA
 1. Red.prof. DRAGAN ĐURIĆ
 2. Red.prof. OLIVERA STANOJLOVIĆ
 3. Red.prof. ZVEZDANA KOJIĆ
 4. Red.prof. SANJA MAZIĆ
 5. Red.prof. ALEKSANDRA RAŠIĆ MARKOVIĆ
 6. Red.prof. DEJAN NEŠIĆ
 7. Van.prof. PREDRAG BRKIĆ
 8. Van.prof. MARINA ĐELIĆ
 9. Van.prof. IGOR PANTIĆ
 10. Van.prof. DRAGAN HRNČIĆ
 11. Van.prof. MARIJA STOJANOVIĆ
 12. Docent JOVANA JAKOVLJEVIĆ UZELAC
 13. Docent SLAVICA MUTAVDŽIN KRNETA
 14. Docent BILJANA ĐURIĆ
 15. Docent NIKOLA TOPALOVIĆ
 16. Asistent RADA JEREMIĆ
 17. Asistent DUŠAN TODOROVIĆ
 18. Asistent sa dok. NIKOLA ŠUTULOVIĆ
 19. Sar. u nas. MILICA ZEKOVIĆ
 20. Sar. u nas. JOVANA MARIČIĆ
MEDICINSKA I KLINIČKA BIOHEMIJA
 1. Red.prof. TATJANA SIMIĆ
 2. Red.prof. NATAŠA PETRONIJEVIĆ
 3. Red.prof. IVANKA MARKOVIĆ
 4. Red.prof. ALEKSANDRA ISAKOVIĆ
 5. Red.prof. ANA SAVIĆ-RADOJEVIĆ
 6. Red.prof. MARIJA PLJEŠA ERCEGOVAC
 7. Red.prof. MARIJA MATIĆ
 8. Van.prof. SONJA MISIRLIĆ-DENČIĆ
 9. Van.prof.  ŽELJKA STANOJEVIĆ
 10. Van.prof.  TATJANA ĐUKIĆ
 11. Docent    TATJANA NIKOLIĆ
 12. Docent    VESNA ĆORIĆ
 13. Docent MILICA VELIMIROVIĆ BOGOSAVLJEVIĆ
 14. Docent ANĐELKA ISAKOVIĆ
 15. Docent TIHOMIR STOJKOVIĆ
 16. Asistent  SAŠENKA VIDIČEVIĆ NOVAKOVIĆ
 17. Asistent  MARIJA JEREMIĆ
 18. Asistent  ĐURĐA JEROTIĆ
 19. Asistent JANKO ZEKOVIĆ
 20. Sar. u nas. MILICA ŽIVKOVIĆ
 21. Sar. u nas. SANJA BLAGOJEVIĆ
 22. Sar. u nas. TAMARA STANISAVLJEVIĆ
MIKROBIOLOGIJA
 1. Red.prof. SANJA MITROVIĆ
 2. Red.prof. VALENTINA ARSIĆ ARSENIJEVIĆ
 3. Red.prof. SLOBODANKA ĐUKIĆ
 4. Red.prof. MAJA ĆUPIĆ
 5. Red.prof. NATAŠA VUČKOVIĆ OPAVSKI
 6. Red.prof. ALEKSANDAR DŽAMIĆ
 7. Red.prof. DRAGANA VUKOVIĆ
 8. Red.prof. IVANA DAKIĆ
 9. Red.prof. ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ
 10. Red.prof. MAJA STANOJEVIĆ
 11. Red.prof. IVANA LAZAREVIĆ
 12. Red.prof. IVANA ĆIRKOVIĆ
 13. Red.prof. VERA MIJAČ
 14. Red.prof. IVANA ČOLOVIĆ ČOLOVSKI
 15. Van.prof.  ANA BANKO
 16. Docent   INA GAJIĆ
 17. Docent   IRENA ARANĐELOVIĆ
 18. Docent   ELEONORA DUBLJANIN
 19. Docent DANIJELA MILJANOVIĆ
 20. Docent DUŠAN KEKIĆ
 21. Asistent MARKO JANKOVIĆ
 22. Asistent STEFAN MIJATOVIĆ
 23. Asistent MILOŠ JOVIĆEVIĆ
IMUNOLOGIJA
 1. Red.prof. VERA PRAVICA
 2. Red.prof DUŠAN POPADIĆ
 3. Red.prof VLADIMIR TRAJKOVIĆ
 4. Red.prof MILOŠ MARKOVIĆ
 5. Van.prof. EMINA MILOŠEVIĆ
 6. Docent VLADIMIR PEROVIĆ
 7. Docent   IRENA VUKOVIĆ
 8. Docent MARINA STAMENKOVIĆ
PATOLOGIJA
 1. Red.prof. DIMITRIJE BRAŠANAC
 2. Red.prof. SVETISLAV TATIĆ
 3. Red.prof. DEJAN OPRIĆ
 4. Red.prof. JELENA SOPTA
 5. Red.prof. TATJANA TERZIĆ
 6. Red.prof. NADA TOMANOVIĆ
 7. Red.prof.  SANJA RADOJEVIĆ ŠKODRIĆ
 8. Van.prof.  LJILJANA BOGDANOVIĆ
 9. Van.prof.  SOFIJA GLUMAC
 10. Van.prof.  DUŠKO DUNĐEROVIĆ
 11. Van.prof.  EMILIJA MANOJLOVIĆ GAČIĆ
 12. Van.prof.  RADMILA JANKOVIĆ
 13. Van.prof.  MARTINA BOSIĆ
 14. Docent JELENA FILIPOVIĆ
 15. Docent IVANA SAVIĆ
 16. Docent MAJA ŽIVOTIĆ
 17. Docent DANILO OBRADOVIĆ
 18. Docent  MIRJANA PRVANOVIĆ
 19. Docent NOVICA BORIČIĆ
 20. Asistent JOVAN JEVTIĆ
 21. Asistent GORANA NIKOLIĆ
 22. Asistent LJUBICA SIMIĆ
 23. Asistent MILENA JOVANOVIĆ
 24. Asistent ANA MARIJA TOMIĆ
 25. Sar. u nas. MILENA MIHAJLOVIĆ
 26. Sar. u nas. ISIDORA FILIPOVIĆ
 27. Sar. u nas. MILOŠ ĐUKNIĆ
PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA
 1. Red.prof. TATJANA RADOSAVLJEVIĆ
 2. Red.prof. SNEŽANA ŽUNIĆ
 3. Red.prof. DANIJELA VUČEVIĆ
 4. Red.prof. SILVIO DE LUKA
 5. Red.prof. SRĐAN LOPIČIĆ
 6. Red.prof. JELENA NEŠOVIĆ OSTOJIĆ
 7. Van.prof. JASNA TODOROVIĆ
 8. Van.prof. DUŠAN MLADENOVIĆ
 9. Van.prof. MARIJA STANOJEVIĆ
 10. Van.prof. MARIJA STANKOVIĆ–STANOJEVIĆ
 11. Docent  BOJAN JORGAČEVIĆ
 12. Docent  MILENA VESKOVIĆ
 13. Docent  SVETOLIK SPASIĆ
 14. Docent SANJIN KOVAČEVIĆ
 15. Docent JOVANA PAUNOVIĆ PANTIĆ
 16. Asistent VEDRANA MAKEVIĆ
 17. Asistent MIRJANA JOVANOVIĆ
 18. Asistent MARKO DINČIĆ
 19. Sar. u nas. ANDRIJA VUKOVIĆ
 20. Sar. u nas. NIKOLA MITOVIĆ
 21. Sar. u nas. ALEKSANDRA NENADOVIĆ
FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA
 1. Red.prof. NINA ŽIGON
 2. Red.prof. ZORAN TODOROVIĆ
 3. Red.prof. LJILJANA GOJKOVIĆ BUKARICA
 4. Red.prof. DRAGAN OBRADOVIĆ
 5. Red.prof. SONJA VUČKOVIĆ
 6. Red.prof. MIROSLAV RADENKOVIĆ
 7. Red.prof. MILICA BAJČETIĆ
 8. Red.prof. RADAN STOJANOVIĆ
 9. Red.prof. GORDANA DRAGOVIĆ LUKIĆ
 10. Red.prof. ZORICA NEŠIĆ
 11. Red.prof. NEVENA DIVAC
 12. Van.prof.  DRAGANA PROTIĆ
 13. Van.prof.  JANKO SAMARDŽIĆ
 14. Van.prof.  KATARINA SAVIĆ VUJOVIĆ
 15. Van.prof. BRANISLAVA MEDIĆ
 16. Docent  MARKO STOJANOVIĆ
 17. Docent BOJANA BOŽIĆ CVIJAN
 18. Docent DRAGANA SREBRO
 19. Asistent BOŽANA OBRADOVIĆ
 20. Asistent MARIJA KOSIĆ
 21. Asistent VLADISLAV PAJOVIĆ
 22. Asistent MILOŠ BASAILOVIĆ
 23. Asistent MAJA STOJKOVIĆ
 24. Asistent MILOŠ GOSTIMIROVIĆ
 25. Asistent MILICA RADOSAVLJEVIĆ
 26. Sar. u nas. SARA MILOJEVIĆ
EPIDEMIOLOGIJA
 1. Red.prof. SANDRA GRUJIČIĆ
 2. Red.prof. TATJANA PEKMEZOVIĆ
 3. Red.prof. DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ
 4. Red.prof. JADRANKA MAKSIMOVIĆ
 5. Red.prof. NATAŠA MAKSIMOVIĆ
 6. Van.prof. ISIDORA VUJČIĆ
 7. Docent  TATJANA GAZIBARA
 8. Docent GORICA MARIĆ
 9. Docent VUK MARUŠIĆ
 10. Asistent  ALEKSANDRA NIKOLIĆ
 11. Asistent ALEKSA JOVANOVIĆ
 12. Asistent VLADIMIR NIKOLIĆ
HIGIJENA SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM
 1. Red.prof  NAĐA VASILJEVIĆ
 2. Red.prof. BRANKO JAKOVLJEVIĆ
 3. Red.prof. DUŠAN BACKOVIĆ
 4. Red.prof. SANJA MILENKOVIĆ
 5. Red.prof. MILOŠ MAKSIMOVIĆ
 6. Red.prof. KATARINA PAUNOVIĆ
 7. Van.prof. DRAGANA DAVIDOVIĆ
 8. Van.prof. JELENA ILIĆ ŽIVOJINOVIĆ
 9. Docent  NIKOLINA BANJANIN
 10. Docent  MILENA TOMANIĆ
 11. Asistent  DANKA VUKAŠINOVIĆ
 12. Asistent  ANA JOVANOVIĆ
 13. Asistent KATARINA ĐURĐEVIĆ
 14. Asistent MAJA MILORADOVIĆ
SUDSKA MEDICINA
 1. Red.prof. TATJANA ATANASIJEVIĆ
 2. Red.prof. SLOBODAN NIKOLIĆ
 3. Red.prof. VESNA POPOVIĆ
 4. Red.prof. ĐORĐE ALEMPIJEVIĆ
 5. Red.prof. ZORAN MIHAILOVIĆ
 6. Van.prof. DRAGAN JEČMENICA
 7. Van.prof. SNEŽANA PAVLEKIĆ
 8. Van.prof. VLADIMIR ŽIVKOVIĆ
 9. Docent IRINA BANJANIN
 10. Docent TIJANA PETROVIĆ
 11. Docent MILENKO BOGDANOVIĆ
 12. Docent BOJANA RADNIĆ
 13. Docent DANICA ĐUKIĆ
 14. Asistent ALEKSA LEKOVIĆ
 15. Sar. u nas. VELJKO MILOŠEVIĆ
SOCIJALNA MEDICINA
 1. Red.prof. VESNA BJEGOVIĆ MIKANOVIĆ
 2. Red.prof. DEJANA VUKOVIĆ
 3. Red.prof. BOJANA MATEJIĆ
 4. Red.prof. MILENA ŠANTRIĆ MILIĆEVIĆ
 5. Red.prof. ZORICA TERZIĆ ŠUPIĆ
 6. Red.prof. ALEKSANDRA JOVIĆ VRANEŠ
 7. Van.prof. BOSILJKA ĐIKANOVIĆ
 8. Van.prof. JANKO JANKOVIĆ
 9. Docent     ŽELJKA STAMENKOVIĆ
 10. Docent     JOVANA TODOROVIĆ
 11. Asistent  STEFAN MANDIĆ RAJČEVIĆ
 12. Asistent  ALEKSANDAR STEVANOVIĆ
 13. Sar. u nas. IVANA SOTIROVIĆ
 14. Sar. u nas. JOVANA VIDOJEVIĆ
STATISTIKA I INFORMATIKA U MEDICINI
 1. Red.prof. DEJANA STANISAVLJEVIĆ
 2. Red.prof. NATAŠA MILIĆ
 3. Van.prof. IVAN SOLDATOVIĆ
 4. Van.prof. ZORAN BUKUMIRIĆ
 5. Docent ANĐA ĆIRKOVIĆ
 6. Docent JELENA MILIN LAZOVIĆ
 7. Asistent OGNJEN MILIĆEVIĆ
 8. Asistent VEDRANA PAVLOVIĆ
 9. Asistent NINA RAJOVIĆ
 10. Sar. u nas. ALEKSA DESPOTOVIĆ
 11. Sar. u nas. NIKOLA GRUBOR
 12. Sar. u nas. KSENIJA MARKOVIĆ
HUMANISTIČKE NAUKE
 1. Red.prof. SOFIJA MIĆIĆ KANDIJAŠ
 2. Van.prof. DANIJELA TIOSAVLJEVIĆ
 3. Docent  DANKA SINADINOVIĆ
 4. Docent  VIDA JEREMIĆ STOJKOVIĆ
 5. Docent  SMILJANA CVJETKOVIĆ
 6. Docent  PAVLE PIPERAC
 7. Nas.str.jez. VERA MARKOVIĆ
 8. Nas.str.jez. BILJANA VUKČEVIĆ LACKOVIĆ
 9. Nas.str.jez. STEVAN MIJOMANOVIĆ
 10. Asistent  ANDRIJA PAVLOVIĆ
 11. Asistent  TAMARA TOŠIĆ
MEDICINA RADA
 1. Red.prof. PETAR BULAT
 2. Red.prof. ALEKSANDAR MILOVANOVIĆ
 3. Klinički asistent TATJANA PETROVIĆ
 4. Klinički asistent SLAĐANA VUKOVIĆ
NUKLEARNA MEDICINA

n.b. Klinički centar Srbije-Centar za nuklearnu medicine

 1. Red.prof  DRAGANA ŠOBIĆ  ŠARANOVIĆ
 2. Red.prof  VERA ARTIKO
 3. Red.prof  SLOBODANKA BEATOVIĆ
 4. Van.prof. NEBOJŠA PETROVIĆ
 5. Docent STRAHINJA ODALOVIĆ
 6. Klinički asistent ISIDORA GROZDIĆ MILOJEVIĆ
 7. Klinički asistent JELENA PETROVIĆ
 8. Klinički asistent MILICA STOJILJKOVIĆ
 9. Klinički asistent MILOŠ VELJKOVIĆ
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije -Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 1. Red.prof. DRAGANA MATANOVIĆ
 2. Red.prof. EMILIJA DUBLJANIN RASPOPOVIĆ
 3. Van.prof. NATAŠA MUJOVIĆ
 4. Van.prof. MIRKO GRAJIĆ
 5. Docent  NELA ILIĆ
 6. Docent  ANĐELA MILOVANOVIĆ
 7. Docent UNA NEDELJKOVIĆ
 8. Docent SANJA TOMANOVIĆ VUJADINOVIĆ
 9. Klinički asistent NEVANA KRSTIĆ
 10. Klinički asistent IVAN SELAKOVIĆ

n.b. Univerzitetska dečja klinika 

 1. Red.prof. DRAGANA ĆIROVIĆ
 2. Docent DEJAN NIKOLIĆ
 3. Klinički asistent JASNA STOJKOVIĆ
 4. Klinički asistent TATJANA KNEŽEVIĆ

n.b. Klinika za rehabilitaciju «Dr M.Zotović»

 1. Red.prof. LJUBICA KONSTANTINOVIĆ
 2. Van.prof. ALEKSANDRA VIDAKOVIĆ
 3. Docent OLIVERA ĐORĐEVIĆ
 4. Klinički asistent SINDI MITROVIĆ
 5. Klinički asistent SUZANA DEDIJER DUJOVIĆ
 6. Klinički asistent TIJANA DIMKIĆ

n.b. Klinika za rehabilitaciju

 1. Docent TAMARA FILIPOVIĆ
 2. Klinički asistent JOVANA AVRAMOVIĆ
 3. Klinički asistent MARIJA HRKOVIĆ
RADIOLOGIJA

n.b. Institut za radiologiju i onkologiju  

 1. Docent MIRJAN NADRLJANSKI

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Centar za radiologiju  i magnetnu rezonancu 

  1. Red.prof. DRAGAN MAŠULOVIĆ
  2. Red.prof. RUŽICA MAKSIMOVIĆ
  3. Red.prof. RUŽA STEVIĆ
  4. Van.prof. JOVICA ŠAPONJSKI
  5. Van.prof. ALEKSANDRA ĐURIĆ STEFANOVIĆ
  6. Docent    ALEKSANDAR IVANOVIĆ
  7. Docent JELENA KOVAČ
  8. Docent JELENA KOSTIĆ
  9. Docent ANA MLADENOVIĆ MARKOVIĆ
  10. Docent VLADIMIR CVETIĆ
  11. Klinički asistent KRISTINA DAVIDOVIĆ
  12. Klinički asistent MARIJA JOVANOVIĆ
  13. Klinički asistent ALEKSANDAR FILIPOVIĆ
  14.   Klinički asistent IGOR ĐORIĆ
  15.   Klinički asistent DRAGAN VASIN
  16.   Klinički asistent ALEKSANDRA JANKOVIĆ
  17.   Klinički asistent OLGA NEDELJKOVIĆ ARSENOVIĆ
  18.   Klinički asistent BORIVOJE LUKIĆ
  19.   Klinički asistent MILICA MITROVIĆ JOVANOVIĆ
  20.   Klinički asistent DUŠAN ŠAPONJSKI
  21. Klinički asistent MILOŠ ZAKOŠEK
  22. Klinički asistent NIKOLA ČOLIĆ

n.b. Univerzitetska dečja klinika

 1. Docent POLINA PAVIĆEVIĆ
 2. Klinički asistent GORAN ĐURIČIĆ
 3. Klinički asistent TIJANA RADOVIĆ

 

KLINIČKA ONKOLOGIJA SA RADIOTERAPIJOM
n.b. Institut za onkologiju i radiologiju

 1. Red.prof. MARINA NIKITOVIĆ
 2. Docent SUZANA STOJANOVIĆ RUNDIĆ
 3. Docent TATJANA ARSENIJEVIĆ
 4. Klinički asistent DRAGANA STANIĆ
 5. Klinički asistent ALEKSANDAR TOMAŠEVIĆ
 6. Klinički asistent JELENA BOKUN
 7. Klinički asistent IVANA BOŽOVIĆ SPASOJEVIĆ
 8. Klinički asistent MARIJANA MILOVIĆ KOVAČEVIĆ
 9. Klinički asistent PREDRAG PETRAŠINOVIĆ
 10. Klinički asistent ALEKSANDAR STEPANOVIĆ
 11. Klinički asistent JELENA DIMITRIJEVIĆ
 12. Klinički asistent MLADEN MARINKOVIĆ
 13. Klinički asistent MARIJA POPOVIĆ VUKOVIĆ
 14. Klinički asistent JELENA STANIĆ

 

INFEKTIVNE BOLESTI

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za infektivne i tropske bolesti  

 1. Van.prof. MILOŠ KORAĆ
 2. Van.prof. JOVAN RANIN
 3. Van.prof   BRANKO MILOŠEVIĆ
 4. Van.prof    GORAN STEVANOVIĆ
 5. Van.prof JASMINA  POLUGA
 6. Van.prof IVANA MILOŠEVIĆ
 7. Klinički asistent ALEKSANDRA RADOVANOVIĆ SPURNIĆ
 8. Klinički asistent NIKOLA MITROVIĆ
 9. Klinički asistent NATAŠA NIKOLIĆ
 10. Klinički asistent JELENA JORDOVIĆ
 11. Klinički asistent JOVAN MALINIĆ
 12. Klinički asistent OLJA STEVANOVIĆ
 13. Klinički asistent MARKO MARKOVIĆ
 14. Klinički asistent ALEKSANDRA BARAĆ
 15. Klinički asistent ANKICA VUJOVIĆ
 16. Klinički asistent BORIS JEGOROVIĆ
 17. Klinički asistent UROŠ KARIĆ

 

PSIHIJATRIJA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za psihijatriju

 1. Red.prof. SRĐAN MILOVANOVIĆ
 2. Van.prof.  MILAN LATAS
 3. Van.prof.  MAJA IVKOVIĆ
 4. Docent MAJA LAČKOVIĆ
 5. Docent ZORANA PAVLOVIĆ
 6. Klinički asistent ANDREJ ILANKOVIĆ
 7. Klinički asistent MARINA MIHALJEVIĆ
 8. Klinički asistent SLOBODANKA PEJOVIĆ NIKOLIĆ
 9. Klinički asistent MAJA PANTOVIĆ STEFANOVIĆ
 10. Klinički asistent SRETEN VIĆENTIĆ
 11. Klinički asistent MILICA NEŠIĆ
 12. Klinički asistent STEFAN JEROTIĆ
 13. Klinički asistent BOJANA SAVIĆ
 14. Klinički asistent NIKOLA LALOVIĆ
 15. Klinički asistent ANA OPANKOVIĆ

n.b. Institut za mentalno zdravlje

 1. Red.prof. NAĐA MARIĆ BOJOVIĆ
 2. Van.prof. MILICA PEJOVIĆ MILOVANČEVIĆ
 3. Van.prof. OLIVERA VUKOVIĆ
 4. Docent ČEDO MILJEVIĆ
 5. Docent BOJANA PEJUŠKOVIĆ
 6. Docent MILUTIN KOSTIĆ
 7. Docent   BOJANA DUNJIĆ KOSTIĆ
 8. Klinički asistent MARIJA MITKOVIĆ VONČINA
 9. Klinički asistent MAJA MILOSAVLJEVIĆ
 10. Klinički asistent VANJA MANDIĆ MARAVIĆ
 11. Klinički asistent ANA MUNJIZA JOVANOVIĆ
 12. Klinički asistent SANJA ANDRIĆ PETROVIĆ
 13. Klinički asistent DANILO PEŠIĆ
 14. Klinički asistent ROBERTO GRUJIČIĆ
 15. Klinički asistent IVAN RISTIĆ
NEUROLOGIJA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za neurologiju

 1. Red.prof. JELENA DRULOVIĆ
 2. Red.prof. ZORICA STEVIĆ
 3. Red.prof. DRAGOSLAV SOKIĆ
 4. Red.prof  MARINA SVETEL
 5. Red.prof. ELKA STEFANOVA
 6. Red.prof. DEJANA JOVANOVIĆ
 7. Red.prof. NATAŠA DRAGAŠEVIĆ MIŠKOVIĆ
 8. Van.prof. NIKOLA VOJVODIĆ
 9. Van.prof. ŠARLOTA MESAROŠ
 10. Docent  IVANA BASTA
 11. Docent  ALEKSANDAR RISTIĆ
 12. Docent  MARKO ERCEGOVAC
 13. Docent  ALEKSANDRA KAČAR
 14. Docent  MILIJA MIJAJLOVIĆ
 15. Docent  IGOR PETROVIĆ
 16. Docent  IVANA BERISAVAC
 17. Docent  ALEKSANDRA RADOJIČIĆ
 18. Docent  GORANA MANDIĆ STOJMENOVIĆ
 19. Docent  TANJA STOJKOVIĆ
 20. Docent  VLADANA MARKOVIĆ
 21. Docent ALEKSANDRA TOMIĆ
 22. Klinički asistent PREDRAG STANARČEVIĆ
 23. Klinički asistent MILICA JEČMENICA LUKIĆ
 24. Klinički asistent STOJAN PERIĆ
 25. Klinički asistent NIKOLA VESELINOVIĆ
 26. Klinički asistent NIKOLA KRESOJEVIĆ
 27. Klinički asistent VIŠNJA PAĐEN
 28. Klinički asistent OLIVERA TAMAŠ
 29. Klinički asistent IVA STANKOVIĆ TUTUŠ
 30. Klinički asistent MAJA BUDIMKIĆ
 31. Klinički asistent MAŠA KOVAČEVIĆ
 32. Klinički asistent TAMARA ŠVABIĆ MEĐEDOVIĆ
 33. Klinički asistent ALEKSA PEJOVIĆ

n.b. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

 1. Red.prof. JASNA JANČIĆ
 2. Red.prof. NATAŠA CEROVAC
 3. Klinički asistent NIKOLA IVANČEVIĆ
 4. Klinički asistent ANA KOSAĆ
 5. Klinički asistent BLAŽO NIKOLIĆ

 

DERMATOVENEROLOGIJA

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za dermatovenerologiju  

 1. Red.prof. MILOŠ NIKOLIĆ
 2. Red.prof. DANIJELA DOBROSAVLJEVIĆ VUKOJEVIĆ
 3. Red.prof. SNEŽANA MINIĆ
 4. Van.prof. MIRJANA MILINKOVIĆ SREĆKOVIĆ
 5. Van.prof.  DUŠAN ŠKILJEVIĆ
 6. Van.prof. SVETLANA POPADIĆ
 7. Van.prof. MIRJANA GAJIĆ VELJIĆ
 8. Van.prof. JELENA STOJKOVIĆ FILIPOVIĆ
 9. Docent  DUBRAVKA ŽIVANOVIĆ
 10. Docent DANIJELA MILČIĆ
 11. Klinički asistent JELENA PERIĆ
 12. Klinički asistent VESNA RELJIĆ
 13. Klinički asistent JOVAN LALOŠEVIĆ
 14. Klinički asistent BRANISLAV LEKIĆ
OTORINOLARINGOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 1. Red.prof. NENAD ARSOVIĆ
 2. Red.prof. JOVICA MILOVANOVIĆ
 3. Red.prof. VLADIMIR ĐORĐEVIĆ
 4. Van.prof. ALEKSANDAR TRIVIĆ
 5. Van.prof. VLADIMIR NEŠIĆ
 6. Van.prof. ZORAN DUDVARSKI
 7. Van.prof. SANJA KREJOVIĆ TRIVIĆ
 8. Docent  BOJAN PAVLOVIĆ
 9. Docent  LJILJANA ČVOROVIĆ
 10. Docent  ANA JOTIĆ
 11. Docent  BOJANA BUKUROV
 12. Docent  MILJAN FOLIĆ
 13. Klinički asistent GORAN STOJKOVIĆ
 14. Klinički asistent ALEKSANDAR KRSTIĆ
 15. Klinički asistent SAŠA JAKOVLJEVIĆ
 16. Klinički asistent NEMANJA RADIVOJEVIĆ

n.b. KBC «Zemun» 

 1. Red.prof. MILAN JOVANOVIĆ
 2. Klinički asistent SVETLANA VALJAREVIĆ
OFTALMOLOGIJA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za očne bolesti

 1. Red.prof. BRANISLAV STANKOVIĆ
 2. Red.prof. MILENKO STOJKOVIĆ
 3. Red.prof. DRAGAN VUKOVIĆ
 4. Red.prof. MIROSLAV KNEŽEVIĆ
 5. Van.prof.  MARIJA BOŽIĆ
 6. Van.prof. SVETLANA STANOJLOVIĆ KULJIĆ
 7. Van.prof. DIJANA RISIMIĆ
 8. Docent  IGOR KOVAČEVIĆ
 9. Docent  IVAN MARJANOVIĆ
 10. Docent  DEJAN RAŠIĆ
 11. Docent TANJA KALEZIĆ
 12. Docent ALEKSANDRA RADOSAVLJEVIĆ
 13. Docent BOJANA DAČIĆ KRNJAJA
 14. Docent JELENA VASILIJEVIĆ
 15. Klinički asistent ALEKSANDRA ILIĆ
 16. Klinički asistent VESNA MARIĆ
 17. Klinički asistent JELICA PANTELIĆ
 18. Klinički asistent JELENA POTIĆ
 19. Klinički asistent MLADEN BILA
 20. Klinički asistent SANJA PETROVIĆ PAJIĆ
 21. Klinički asistent MIROSLAV JEREMIĆ
 22. Klinički asistent VESNA ŠOBOT

  n. b.  KBC »Zvezdara«

 1. Van.prof.   VESNA JAKŠIĆ
PEDIJATRIJA

n.b. Univerzitetska dečja klinika

 1. Red.prof MILAN ĐUKIĆ
 2. Red.prof VOJISLAV PAREZANOVIĆ
 3. Red.prof. MILOŠ JEŠIĆ
 4. Red.prof. DIMITRIJE NIKOLIĆ
 5. Red.prof. NADA KRSTOVSKI
 6. Van.prof DEJAN ŠKORIĆ
 7. Van.prof. MARINA ATANSKOVIĆ MARKOVIĆ
 8. Van.prof.  VERA ZDRAVKOVIĆ
 9. Van.prof.  GORAN ČUTURILO
 10. Docent   MAJA JEŠIĆ
 11. Docent   DUŠAN PARIPOVIĆ
 12. Docent   BRANKICA SPASOJEVIĆ DIMITRIJEVA
 13. Docent   ZORAN LEKOVIĆ
 14. Docent   BILJANA MEĐO
 15. Docent   JELENA LAZIĆ
 16. Docent PREDRAG RODIĆ
 17. Klinički asistent IVAN MILOVANOVIĆ
 18. Klinički asistent KATARINA MILOŠEVIĆ
 19. Klinički asistent IGOR STEFANOVIĆ
 20. Klinički asistent MIRJANA CVETKOVIĆ
 21. Klinički asistent NINA RISTIĆ
 22. Klinički asistent ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ
 23. Klinički asistent GORDANA MILOŠEVSKI LOMIĆ
 24. Klinički asistent GORAN MILOŠEVIĆ
 25. Klinički asistent NEVENA JOVIČIĆ
 26. Klinički asistent JASNA KALANJ
 27. Klinički asistent MIŠELA RAUS
 28. Klinički asistent SNEŽANA RSOVAC
 29. Klinički asistent STEFAN ĐORĐEVIĆ
 30. Klinički asistent ANDRIJA PAVLOVIĆ

n.b. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

 1. Red.prof. SRĐAN PAŠIĆ
 2. Red.prof. DRAGANA VUJIĆ
 3. Red.prof. VLADISLAV VUKOMANOVIĆ
 4. Van.prof. MILOŠ KUZMANOVIĆ
 5. Van.prof. MAJA ĐORĐEVIĆ MILOŠEVIĆ
 6. Docent RUŽICA KRAVLJANAC
 7. Docent JELENA MARTIĆ
 8. Docent SERGEJ PRIJIĆ
 9. Docent ALEKSANDAR SOVTIĆ
 10. Docent ADRIJAN SARAJLIJA
 11. Klinički asistent NATAŠA STAJIĆ
 12. Klinički asistent RADE VUKOVIĆ
 13. Klinički asistent SLAVICA OSTOJIĆ
 14. Klinički asistent DRAGAN PROKIĆ
 15. Klinički asistent GORDANA KOVAČEVIĆ
 16. Klinički asistent KATARINA MITROVIĆ
 17. Klinički asistent ALEKSANDRA PARIPOVIĆ
 18. Klinički asistent BILJANA VUČETIĆ TADIĆ
 19. Klinički asistent JOVANA PUTNIK
 20. Klinički asistent ANKICA JOVANOVIĆ
 21. Klinički asistent IVANA CEROVIĆ
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za ginekologiju i akušerstvo

 1. Red.prof. SVETLANA SPREMOVIĆ RAĐENOVIĆ
 2. Red.prof. SAŠA KADIJA
 3. Red.prof. BILJANA KASTRATOVIĆ KOTLICA
 4. Red.prof. ALEKSANDAR STEFANOVIĆ
 5. Red.prof. SNEŽANA VIDAKOVIĆ
 6. Red.prof. LJILJANA MIRKOVIĆ
 7. Red.prof. MIROSLAVA GOJNIĆ DUGALIĆ
 8. Red.prof. MILOŠ PETRONIJEVIĆ
 9. Red.prof SNEŽANA PLEŠINAC
 10. Red.prof. ANDREJA GLIŠIĆ
 11. Red.prof. OLIVERA KONTIĆ-VUČINIĆ
 12. Red.prof. TATJANA BOŽANOVIĆ
 13. Red.prof. JELENA STAMENKOVIĆ
 14. Van.prof. SVETLANA VRZIĆ PETRONIJEVIĆ
 15. Van.prof. KATARINA STEFANOVIĆ
 16. Docent MILAN DOKIĆ
 17. Docent IVANA LIKIĆ LAĐEVIĆ
 18. Docent SRBOLJUB MILIĆEVIĆ
 19. Docent JELENA MICIĆ
 20. Docent JELENA STOJNIĆ
 21. Docent IVANA BABOVIĆ
 22. Docent JOVAN BILA
 23. Docent SVETO PANTOVIĆ
 24. Docent LIDIJA TULIĆ
 25. Docent JELENA BABIĆ
 26. Docent IGOR PILIĆ
 27. Docent ALEKSANDAR DMITROVIĆ
 28. Docent RADMILA SPARIĆ
 29. Klinički asistent ZORAN VILENDEČIĆ
 30. Klinički asistent MILENA MITROVIĆ
 31. Klinički asistent SLAVICA AKŠAM
 32. Klinički asistent DUŠICA KOCIJANČIĆ BELOVIĆ
 33. Klinički asistent DRAGIŠA ŠLJIVANČANIN
 34. Klinički asistent DANKA MOSTIĆ STANIŠIĆ
 35. Klinički asistent MILOŠ RADOJEVIĆ
 36. Klinički asistent IVANA VUKOVIĆ
 37. Klinički asistent STEFAN DUGALIĆ
 38. Klinički asistent TIJANA JANJIĆ
 39. Klinički asistent MIRJANA MARJANOVIĆ CVJETIĆANIN
 40. Klinički asistent BRANISLAV MILOŠEVIĆ

n.b. GAK «Narodni front«  

 1. Red.prof. ŽELJKO MIKOVIĆ
 2. Red.prof. SVETLANA DRAGOJEVIĆ DIKIĆ
 3. Red.prof ANA JOVANOVIĆ
 4. Red.prof. VLADIMIR PAŽIN
 5. Red.prof. DEJAN FILIMONOVIĆ
 6. Red.prof.ALEKSANDAR JURIŠIĆ
 7. Van.prof. SVETLANA JANKOVIĆ
 8. Van.prof. OLIVERA DŽATIĆ SMILJKOVIĆ
 9. Docent VESNA MANDIĆ MARKOVIĆ
 10. Docent NATAŠA KARADŽOV ORLIĆ
 11. Docent  NEBOJŠA ZEČEVIĆ
 12. Docent RASTKO MAGLIĆ
 13. Docent RADOMIR ANIČIĆ
 14. Docent LAZAR NEJKOVIĆ
 15. Klinički asistent DEJAN DIMITRIJEVIĆ
 16. Klinički asistent SLAĐANA MIHAJLOVIĆ
 17. Klinički asistent RELJA LUKIĆ
 18. Klinički asistent ZAGORKA MILOVANOVIĆ
 19. Klinički asistent DRAGANA MAGLIĆ
 20. Klinički asistent MILAN PEROVIĆ
 21. Klinički asistent ALEKSANDAR RISTIĆ
 22. Klinički asistent MILENA ZAMUROVIĆ

 

INTERNA MEDICINA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za alergologiju i imunologiju  

 1. Red.prof. SANVILA RAŠKOVIĆ
 2. Red.prof. BRANKA NIKOLIĆ
 3. Red.prof. ALEKSANDRA PERIĆ POPADIĆ
 4. Red.prof. VESNA TOMIĆ SPIRIĆ
 5. Van.prof. VOJISLAV ĐURIĆ
 6. Van.prof. JASNA BOLPAČIĆ
 7. Docent  SLAĐANA ANDREJEVIĆ
 8. Docent SNEŽANA ARANĐELOVIĆ
 9. Docent RAJICA STOŠOVIĆ
 10. Klinički asistent ŽIKICA JOVIČIĆ
 11. Klinički asistent RADA MIŠKOVIĆ
 12. Klinički asistent ALEKSANDRA PLAVŠIĆ
 13. Klinički asistent MAJA STOJANOVIĆ
 14. Klinički asistent RADOVAN MIJANOVIĆ
 15. Klinički asistent DRAGANA JOVANOVIĆ
 16. Klinički asistent IRENA OŠTRIĆ PAVLOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za pulmologiju

 1. Red.prof. BRANISLAVA MILENKOVIĆ
 2. Red.prof. LJUDMILA NAGORNI OBRADOVIĆ
 3. Red.prof. VESNA ŠKODRIĆ TRIFUNOVIĆ
 4. Van.prof. TATJANA ADŽIĆ VUKIČEVIĆ
 5. Docent  DRAGANA MARIĆ
 6. Docent SPASOJE POPEVIĆ
 7. Docent MILICA KONTIĆ JOVANOVIĆ
 8. Klinički asistent MIHAILO STJEPANOVIĆ
 9. Klinički asistent SANJA DIMIĆ JANJIĆ
 10. Klinički asistent IVANA BUHA
 11. Klinički asistent BRANISLAV ILIĆ
 12. Klinički asistent JELENA JANKOVIĆ
 13. Klinički asistent MAJA OMČIKUS
 14. Klinički asistent VESNA ĆERIMAN KRSTIĆ
 15. Klinički asistent SLOBODAN BELIĆ
 16. Klinički asistent NATAŠA ĐURĐEVIĆ
 17. Klinički asistent JOVANA MAŠKOVIĆ PEKMEZOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za kardiologiju

 1. Red.prof. BRANISLAVA IVANOVIĆ
 2. Red.prof. IGOR MRDOVIĆ
 3. Red.prof. VESNA STOJANOV
 4. Red.prof. DRAGAN SIMIĆ
 5. Red.prof. BRANKO BELESLIN
 6. Red.prof. GORAN STANKOVIĆ
 7. Red.prof. SINIŠA STOJKOVIĆ
 8. Red.prof ANA ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ
 9. Red.prof. PREDRAG MITROVIĆ
 10. Red.prof. ARSEN RISTIĆ
 11. Red.prof. IVANA NEDELJKOVIĆ
 12. Red.prof. MINA RADOSAVLJEVIĆ RADOVANOVIĆ
 13. Red.prof. VLADAN VUKČEVIĆ
 14. Red.prof. MILIKA AŠANIN
 15. Van.prof. NEBOJŠA RADOVANOVIĆ
 16. Van.prof. DEJAN ORLIĆ
 17. Van.prof. NEBOJŠA ANTONIJEVIĆ
 18. Van.prof. DEJAN SIMEUNOVIĆ
 19. Docent NEBOJŠA MUJOVIĆ
 20. Docent TATJANA POTPARA
 21. Docent DANIJELA TRIFUNOVIĆ
 22. Docent VOJISLAV GIGA
 23. Docent GORDANA KRLJANAC
 24. Docent RATKO LASICA
 25. Docent MARKO BANOVIĆ
 26. Docent MARIJA POLOVINA
 27. Docent DRAGAN MATIĆ
 28. Docent LIDIJA SAVIĆ
 29. Klinički asistent BILJANA PARAPID
 30. Klinički asistent ZLATKO MEHMEDBEGOVIĆ
 31. Klinički asistent MILORAD TEŠIĆ
 32. Klinički asistent ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ
 33. Klinički asistent DEJAN MILAŠINOVIĆ
 34. Klinički asistent IVAN MILINKOVIĆ
 35. Klinički asistent SRĐAN ALEKSANDRIĆ
 36. Klinički asistent EMILIJA NESTOROVIĆ
 37. Klinički asistent BRATISLAV KIRĆANSKI
 38. Klinički asistent ALEKSANDAR KOCIJANČIĆ
 39. Klinički asistent OLGA PETROVIĆ
 40. Klinički asistent NIKOLA RADOVANOVIĆ
 41. Klinički asistent IVANA VELJIĆ
 42. Klinički asistent MILAN MARINKOVIĆ
 43. Klinički asistent ANA UŠĆUMLIĆ
 44. Klinički asistent VLADIMIR DEDOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 1. Red.prof. NEBOJŠA LALIĆ
 2. Red.prof. SVETLANA VUJOVIĆ
 3. Red.prof. MILOŠ ŽARKOVIĆ
 4. Red.prof. MIRJANA ŠUMARAC DUMANOVIĆ
 5. Red.prof. VESNA DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ
 6. Red.prof. MARINA NIKOLIĆ ĐUROVIĆ
 7. Red.prof. JASMINA ĆIRIĆ
 8. Red.prof. KATARINA LALIĆ
 9. Red.prof. MILAN PETAKOV
 10. Red.prof. ALEKSANDRA JOTIĆ
 11. Red.prof ĐURO MACUT
 12. Red.prof MIRJANA DOKNIĆ
 13. Red.prof SANDRA ĐURĐEVIĆ
 14. Van.prof. BILJANA NEDELJKOVIĆ BELESLIN
 15. Docent LJILJANA LUKIĆ
 16. Docent DRAGANA MILJIĆ
 17. Docent MIOMIRA IVOVIĆ
 18. Docent TANJA MILIČIĆ
 19. Docent DRAŠKO GOSTILJAC
 20. Docent SANJA OGNJANOVIĆ
 21. Docent MILINA TANČIĆ GAJIĆ
 22. Docent MARKO STOJANOVIĆ
 23. Docent LJILJANA MARINA
 24. Docent MIRJANA STOJKOVIĆ
 25. Docent LJILJANA POPOVIĆ
 26. Docent MARIJA MAĆEŠIĆ
 27. Docent BOJANA POPOVIĆ
 28. Klinički asistent JELENA SEFEROVIĆ
 29. Klinički asistent SANDRA SINGH LUKAČ
 30. Klinički asistent MARIJA MILETIĆ
 31. Klinički asistent JELENA BOGDANOVIĆ
 32. Klinički asistent DANKA JEREMIĆ
 33. Klinički asistent JELENA STANARČIĆ GAJOVIĆ
 34. Klinički asistent GORDANA MILIĆ
 35. Klinički asistent IVA RASULIĆ
 36. Klinički asistent MILICA STOILJKOVIĆ
 37. Klinički asistent VALENTINA ELEZOVIĆ KOVAČEVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za hematologiju KCS

 1. Red.prof. MIRJANA GOTIĆ
 2. Red.prof. NADA SUVAJDŽIĆ VUKOVIĆ
 3. Red.prof. ANDRIJA BOGDANOVIĆ
 4. Red.prof. ANA VIDOVIĆ
 5. Red.prof. MILENA TODOROVIĆ BALINT
 6. Red.prof. PREDRAG MILJIĆ
 7. Red.prof. JELENA BILA
 8. Van.prof. NATAŠA ČOLOVIĆ
 9. Docent DARKO ANTIĆ
 10. Docent MIRJANA MITROVIĆ
 11. Docent IRENA ĐUNIĆ
 12. Docent DANIJELA LEKOVIĆ
 13. Docent MARIJANA VIRIJEVIĆ
 14. Klinički asistent ALEKSANDRA SRETENOVIĆ
 15. Klinički asistent VOJIN VUKOVIĆ
 16. Klinički asistent JELENA BODROŽIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za gastroenterologiju

 1. Red.prof. MIODRAG KRSTIĆ
 2. Red.prof ĐORĐE ĆULAFIĆ
 3. Red.prof. SRĐAN ĐURANOVIĆ
 4. Red.prof. DRAGAN POPOVIĆ
 5. Red.prof. ALEKSANDRA PAVLOVIĆ MARKOVIĆ
 6. Red.prof. TAMARA MILOVANOVIĆ
 7. Red.prof.. ALEKSANDRA SOKIĆ MILUTINOVIĆ
 8. Docent SNEŽANA LUKIĆ
 9. Docent DRAGANA MIJAČ
 10. Docent TIJANA GLIŠIĆ
 11. Klinički asistent JELENA MARTINOV NESTOROV
 12. Klinički asistent SANJA DRAGAŠEVIĆ
 13. Klinički asistent VLADIMIR MILIVOJEVIĆ
 14. Klinički asistent MILICA STOJKOVIĆ LALOŠEVIĆ
 15. Klinički asistent MILOŠ ŠTULIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za nefrologiju

 1. Red.prof. DIJANA JOVANOVIĆ
 2. Red.prof MILAN RADOVIĆ
 3. Van.prof. ALEKSANDRA KEZIĆ
 4. Docent  MIRJANA LAUŠEVIĆ
 5. Docent VERICA STANKOVIĆ POPOVIĆ
 6. Klinički asistent VOIN BRKOVIĆ
 7. Klinički asistent MARIJA MILINKOVIĆ
 8. Klinički asistent MILICA KRAVLJAČA
 9. Klinički asistent ANA BONTIĆ
 10. Klinički asistent MARKO BARALIĆ
 11. Klinički asistent JELENA PAVLOVIĆ

n.b. Institut za reumatologiju

 1. Red.prof. MIRJANA ŠEFIK BUKILICA
 2. Van.prof. GORAN RADUNOVIĆ
 3. Docent PREDRAG OSTOJIĆ
 4. Docent SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ
 5. Docent IVICA JEREMIĆ
 6. Docent MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA
 7. Klinički asistent KATARINA SIMIĆ PAŠALIĆ
 8. Klinički asistent MAJA ZLATANOVIĆ
 9. Klinički asistent TATJANA ŽIVANOVIĆ RADNIĆ
 10. Klinički asistent BRANKO BARAĆ
 11. Klinički asistent MILICA GRUJIĆ
 12. Klinički asistent SLAĐANA ŽIVOJINOVIĆ
 13. Klinički asistent JELENA ČOLIĆ

n.b. KBC «Zemun»

 1. Red.prof. ALEKSANDAR NEŠKOVIĆ
 2. Docent MIODRAG VUKČEVIĆ
 3. Docent RATKO TOMAŠEVIĆ
 4. Docent RADOSAV VIDAKOVIĆ
 5. Docent ZORAN GLUVIĆ
 6. Docent TAMARA JEMCOV
 7. Docent ZORICA CVETKOVIĆ
 8. Klinički asistent IVAN STANKOVIĆ
 9. Klinički asistent MILENA LAČKOVIĆ
 10. Klinički asistent SRĐAN KAFEDŽIĆ
 11. Klinički asistent BOJAN MITROVIĆ
 12. Klinički asistent JOVANA KUŠIĆ MILIČEVIĆ

n.b. KBC «Zvezdara»

 1. Red.prof. TEODORA BELJIĆ ŽIVKOVIĆ
 2. Red.prof. PETAR SVORCAN
 3. Red.prof. NEBOJŠA DESPOTOVIĆ
 4. Red.prof. RADOMIR NAUMOVIĆ
 5. Red.prof. NATAŠA MARKOVIĆ NIKOLIĆ
 6. Van.prof.  PREDRAG ERCEG
 7. Docent TATJANA DAMJANOVIĆ
 8. Docent SRĐAN MARKOVIĆ
 9. Docent GORDANA MIHAJLOVIĆ
 10. Docent MILJANKA VUKSANOVIĆ
 11. Docent ALEKSANDAR JANKOVIĆ
 12. Klinički asistent MILICA MARJANOVIĆ PETKOVIĆ
 13. Klinički asistent JELENA BJEDOV
 14. Klinički asistent ANA BULATOVIĆ
 15. Klinički asistent PETAR ĐURIĆ

n.b. KBC «Bežanijska kosa»

 1. Van.prof. SVETLANA JELIĆ
 2. Docent MARIJA ZDRAVKOVIĆ
 3. Docent OLIVERA MARKOVIĆ
 4. Docent ALEKSANDRA ĐOKOVIĆ
 5. Docent JELICA BJEKIĆ MACUT
 6. Docent MARIJA BRANKOVIĆ
 7. Klinički asistent NATAŠA STANISAVLJEVIĆ
 8. Klinički asistent MILICA BRAJKOVIĆ

n.b. KBC «Dr Dragiša Mišović»

 1. Red.prof. MILICA RADOJKOVIĆ
 2. Red.prof. VERA ĆELIĆ
 3. Docent BRANKA FILIPOVIĆ
 4. Docent JASNA TRBOJEVIĆ STANKOVIĆ
 5. Docent DUŠAN POPOVIĆ
 6. Klinički asistent NIKOLA PANIĆ
 7. Klinički asistent JELENA SUZIĆ LAZIĆ

n.b. Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje»

 1. Red.prof. BRANISLAV MILOVANOVIĆ
 2. Red.prof. NEBOJŠA TASIĆ
 3. Red.prof. ALEKSANDRA NIKOLIĆ
 4. Van.prof. PETAR OTAŠEVIĆ
 5. Docent  MILAN DOBRIĆ
 6. Docent GORAN LONČAR
 7. Klinički asistent SRĐAN BOŠKOVIĆ
 8. Klinički asistent IVAN ILIĆ
 9. Klinički asistent IVANA BURAZOR

  

HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za digestivnu hirurgiju–Prva hirurška klinika

 1. Red.prof. DEJAN RADENKOVIĆ
 2. Red.prof. ALEKSANDAR SIMIĆ
 3. Red.prof. VELIMIR MARKOVIĆ
 4. Red.prof. GORAN BARIŠIĆ
 5. Van.prof. MAJA PAVLOV
 6. Van.prof. IVAN PALIBRK*
 7. Van.prof. NIKICA GRUBOR
 8. Van.prof. PREDRAG SABLJAK
 9. Van.prof. VLADIMIR DUGALIĆ
 10. Docent ANDRIJA ANTIĆ
 11. Docent KERAMATOLLAH EBRAHIMI
 12. Docent DANIJEL GALUN
 13. Docent DEJAN VELIČKOVIĆ
 14. Docent JELENA VELIČKOVIĆ*
 15. Docent ĐORĐE KNEŽEVIĆ
 16. Docent OGNJAN SKROBIĆ
 17. Docent IVAN DIMITRIJEVIĆ
 18. Docent SLAVENKO OSTOJIĆ
 19. Klinički asistent DRAGAN BASARIĆ
 20. Klinički asistent NEBOJŠA LEKIĆ
 21. Klinički asistent ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ
 22. Klinički asistent IGOR IGNJATOVIĆ
 23. Klinički asistent VLADIMIR ŠLJUKIĆ
 24. Klinički asistent STOJAN LATINČIĆ
 25. Klinički asistent ALEKSANDAR SEKULIĆ
 26. Klinički asistent NEMANJA BIDŽIĆ
 27. Klinički asistent MARIJA ĐUKANOVIĆ*
 28. Klinički asistent STEFAN KMEZIĆ
 29. Klinički asistent BORIS TADIĆ
 30. Klinički asistent MILAN VESELINOVIĆ
 31. Klinički asistent NENAD IVANOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za urgentnu hirurgiju UC

 1. Red.prof. ŽELJKO LAUŠEVIĆ
 2. Red.prof. VASILIJE JEREMIĆ
 3. Red.prof. SLOBODAN KRSTIĆ
 4. Red.prof. NENAD IVANČEVIĆ
 5. Red.prof. PAVLE GREGORIĆ
 6. Docent BOJAN JOVANOVIĆ*
 7. Docent KRSTINA DOKLESTIĆ VASILJEV
 8. Docent ZLATIBOR LONČAR
 9. Docent MILAN ĆERANIĆ
 10. Docent MIODRAG MILENOVIĆ*
 11. Docent DUŠAN MICIĆ
 12. Klinički asistent VLADIMIR ARSENIJEVIĆ
 13. Klinički asistent SRĐAN MIJATOVIĆ
 14. Klinički asistent MIODRAG MILENOVIĆ*
 15. Klinički asistent GORAN VUKOVIĆ
 16. Klinički asistent BRANISLAV OLUIĆ
 17. Klinički asistent VLADIMIR RESANOVIĆ
 18. Klinički asistent NIKOLA GRUBOR
 19. Klinički asistent DANIEL MIJALJICA
 20. Klinički asistent MARIJA MILENKOVIĆ*
 21. Klinički asistent JOVANA STANISAVLJEVIĆ*
 22. Klinički asistent ZLATKO PERIŠIĆ
 23. Klinički asistent MARIJA RAJKOVIĆ*
 24. Klinički asistent SANJA RATKOVIĆ*

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije- Klinika za vaskularnu hirurgiju i Klinika za kardiohirurgiju –Druga hirurška klinika

 1. Red.prof. LAZAR DAVIDOVIĆ
 2. Red.prof. MILOŠ VELINOVIĆ
 3. Red.prof. DUŠAN KOSTIĆ
 4. Red.prof MIROSLAV MARKOVIĆ
 5. Red.prof. SLOBODAN CVETKOVIĆ
 6. Red.prof. SVETOZAR PUTNIK
 7. Van.prof. ALEKSANDAR MIKIĆ
 8. Van.prof. MARKO DRAGAŠ
 9. Docent NIKOLA ILIĆ
 10. Docent DEJAN MARKOVIĆ*
 11. Docent   IGOR KONČAR
 12. Docent DRAGAN CVETKOVIĆ
 13. Docent ANDREJA DIMIĆ
 14. Docent ILIJA BILBIJA
 15. Klinički asistent VLADIMIR JOVIČIĆ
 16. Klinički asistent ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ
 17. Klinički asistent RADMILA KARAN*
 18. Klinički asistent MILOŠ SLADOJEVIĆ
 19. Klinički asistent KSENIJA JOVANOVIĆ*
 20. Klinički asistent MILOŠ MATKOVIĆ
 21. Klinički asistent NEMANJA ALEKSIĆ
 22. Klinički asistent MILOŠ GRUJIĆ
 23. Klinički asistent DUŠKO TERZIĆ
 24. Klinički asistent IVAN TOMIĆ
 25. Klinički asistent PERICA MUTAVDŽIĆ
 26. Klinički asistent RANKO TRAILOVIĆ*
 27. Klinički asistent DEJAN LAZOVIĆ
 28. Klinički asistent VLADIMIR TUTUŠ*
 29. Klinički asistent JELENA ČUMIĆ*
 30. Klinički asistent MILICA KARADŽIĆ KOČICA*
 31. Klinički asistent DRAGAN IVANIŠEVIĆ
 32. Klinički asistent NEMANJA KARAMARKOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Centar za endokrinu hirurgiju

 1. Red.prof. VLADAN ŽIVALJEVIĆ
 2. Klinički asistent NIKOLA SLIJEPČEVIĆ
 3. Klinički asistent KATARINA TAUŠANOVIĆ
 4. Klinički asistent MILAN JOVANOVIĆ
 5. Klinički asistent BRANISLAV ROVČANIN

n.b.  Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za neurohirurgiju

 1. Red.prof DANICA GRUJIČIĆ
 2. Red.prof. DANILO RADULOVIĆ
 3. Red.prof. LUKAS RASULIĆ
 4. Red.prof. MILOŠ JOKOVIĆ
 5. Red.prof. GORAN TASIĆ
 6. Van.prof. VLADIMIR BAŠČAREVIĆ
 7. Van.prof. VLADIMIR JOVANOVIĆ
 8. Docent VOJISLAV BOGOSAVLJEVIĆ
 9. Docent MIHAILO MILIĆEVIĆ
 10. Docent ROSANDA ILIĆ
 11. Klinički asistent IGOR NIKOLIĆ
 12. Klinički asistent MIRKO MIĆOVIĆ
 13. Klinički asistent IVAN MILIĆ
 14. Klinički asistent IRENA CVRKOTA
 15. Klinički asistent TIJANA NASTASOVIĆ*
 16. Klinički asistent NIKOLA REPAC
 17. Klinički asistent ALEKSANDAR JANIĆIJEVIĆ
 18. Klinički asistent ANDRIJA SAVIĆ
 19. Klinički asistent VUK ŠĆEPANOVIĆ
 20. Klinički asistent IVAN BOGDANOVIĆ
 21. Klinički asistent MARINA MILIĆ
 22. Klinički asistent NEMANJA JOVANOVIĆ
 23. Klinički asistent SAŠA KNEŽEVIĆ*
 24. Klinički asistent IGOR LAZIĆ*
 25. Klinički asistent BOJANA ŽIVKOVIĆ
 26. Klinički asistent ALEKSANDAR STANIMIROVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za grudnu hirurgiju

 1. Van.prof. MAJA ERCEGOVAC
 2. Docent MILAN SAVIĆ
 3. Docent   MARINA STOJANOVIĆ*
 4. Klinički asistent SLAVIŠA BAŠČAREVIĆ
 5. Klinički asistent MARKO KOSTIĆ
 6. Klinički asistent RADOMIR VEŠOVIĆ
 7. Klinički asistent ŽELJKO GARABINOVIĆ
 8. Klinički asistent VLADIMIR MILENKOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za plastičnu  i rekonstruktivnu hirurgiju

 1. Red.prof. MILAN JOVANOVIĆ
 2. Docent JELENA JEREMIĆ
 3. Docent MILAN STOJIČIĆ
 4. Docent MARKO JOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za urologiju

 1. Red.prof. ZORAN DŽAMIĆ
 2. Red.prof. ALEKSANDAR VUKSANOVIĆ
 3. Red.prof. MIODRAG AĆIMOVIĆ
 4. Red.prof. DEJAN DRAGIČEVIĆ
 5. Red.prof. NEBOJŠA LAĐEVIĆ*
 6. Red.prof. NEBOJŠA BOJANIĆ
 7. Van.prof. ĐORĐE NALE
 8. Van.prof. OTAŠ DURUTOVIĆ
 9. Docent ALEKSANDAR JANIČIĆ
 10. Docent IVAN VUKOVIĆ
 11. Docent PREDRAG NIKIĆ
 12. Docent TOMISLAV PEJČIĆ
 13. Docent UROŠ BABIĆ
 14. Klinički asistent BORIS KAJMAKOVIĆ
 15. Klinički asistent UROŠ BUMBAŠIREVIĆ
 16. Klinički asistent BOGOMIR MILOJEVIĆ
 17. Klinički asistent TJAŠA IVOŠEVIĆ * (Klinika za ORL)
 18. Klinički asistent MILAN RADOVANOVIĆ
 19. Klinički asistent VESNA JOVANOVIĆ *
 20. Klinički asistent VELJKO ŠANTRIĆ
 21. Klinički asistent BOJAN ČEGAR
 22. Klinički asistent JELENA JOVIČIĆ*
 23. Klinički asistent NATAŠA PETROVIĆ*

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. Red.prof. ALEKSANDAR LEŠIĆ
 2. Red.prof. GORAN TULIĆ
 3. Red.prof. MARKO KADIJA
 4. Van.prof. MIHAILO ILLE
 5. Van.prof. IVAN MILOŠEVIĆ
 6. Docent SLAĐANA MATIĆ
 7. Klinički asistent MARKO ILIĆ
 8. Klinički asistent DARKO MILOVANOVIĆ
 9. Klinički asistent TOMISLAV PALIBRK
 10. Klinički asistent SLAVIŠA ZAGORAC
 11. Klinički asistent SVETLANA SREĆKOVIĆ*
 12. Klinički asistent SUZANA MILUTINOVIĆ
 13. Klinički asistent MARIJA RAJKOVIĆ*
 14. Klinički asistent IVANA GLIŠOVIĆ JOVANOVIĆ
 15. Klinički asistent UROŠ DABETIĆ
 16. Klinički asistent MARKO SIMIĆ
 17. Klinički asistent STEFAN KORICA

 

n.b. Institut za ortopedsku hirurgiju «Banjica»

 1. Red.prof. ZORAN BAŠČAREVIĆ
 2. Van.prof. MILAN APOSTOLOVIĆ
 3. Van.prof. NEMANJA SLAVKOVIĆ
 4. Docent  DUŠKO SPASOVSKI
 5. Docent BORIS VUKOMANOVIĆ
 6. Docent VLADAN STEVANOVIĆ
 7. Klinički asistent MIODRAG GLIŠIĆ
 8. Klinički asistent BORIS GLUŠČEVIĆ
 9. Klinički asistent BRANISLAV KRIVOKAPIĆ
 10. Klinički asistent MARKO ALEKSIĆ
 11. Klinički asistent ANDREJA BALJOZOVIĆ
 12. Klinički asistent ALEKSANDAR JEVTIĆ
 13. Klinički asistent DANILO JEREMIĆ
 14. Klinički asistent STANISLAV RAJKOVIĆ
 15. Klinički asistent NIKOLA BOGOSAVLJEVIĆ

 

n.b. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

 1. Van.prof. IVAN MARKOVIĆ
 2. Docent SRĐAN NIKOLIĆ
 3. Docent MARKO BUTA
 4. Docent MILAN ŽEGARAC
 5. Klinički asistent MERIMA GORAN
 6. Klinički asistent IGOR SPURNIĆ
 7. Klinički asistent ZORKA INIĆ
 8. Klinički asistent MARKO JEVRIĆ
 9. Klinički asistent ANA CVETKOVIĆ*
 10. Klinički asistent ZORAN KOZOMARA
 11. Klinički asistent ALEKSANDAR MARTINOVIĆ
 12. Klinički asistent DEJAN STOJILJKOVIĆ (grudna hir.)
 13. Klinički asistent NADA SANTRAČ

n.b. Univerzitetska dečja klinika

 1. Red.prof. MIROSLAV ĐORĐEVIĆ
 2. Red.prof. DUŠICA SIMIĆ*
 3. Red.prof. ZORAN RADOJIČIĆ
 4. Red.prof. SANJA SINĐIĆ-ANTUNOVIĆ
 5. Van.prof. ALEKSANDAR SRETENOVIĆ
 6. Docent SINIŠA DUČIĆ
 7. Docent MARTA BIŽIĆ
 8. Docent MARIJA STEVIĆ*
 9. Docent VLADIMIR MILOVANOVIĆ
 10. Klinički asistent BRANISLAV TRIFUNOVIĆ
 11. Klinički asistent MARKO MAJSTOROVIĆ
 12. Klinički asistent DRAGANA VUJOVIĆ
 13. Klinički asistent BRANISLAV JOVANOVIĆ
 14. Klinički asistent JELENA PEJANOVIĆ JOVANOVIĆ
 15. Klinički asistent BOJAN BUKVA
 16. Klinički asistent VLADIMIR RADLOVIĆ
 17. Klinički asistent BORKO STOJANOVIĆ
 18. Klinički asistent MARKO BENČIĆ
 19. Klinički asistent SAŠA MILIVOJEVIĆ
 20. Klinički asistent IVANA PETROV BOJIČIĆ*

n.b. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

 1. Red.prof. MILA STAJEVIĆ POPOVIĆ
 2. Red.prof. ĐORĐE SAVIĆ
 3. Van.prof. RADOJE SIMIĆ
 4. Docent ALEKSANDAR VLAHOVIĆ
 5. Docent BLAGOJE GRUJIĆ
 6. Docent VLADIMIR KOJOVIĆ
 7. Docent MAJA MILIČKOVIĆ
 8. Klinički asistent ĐORĐE KRAVLJANAC
 9. Klinički asistent PREDRAG ILIĆ
 10. Klinički asistent NINOSLAV BEGOVIĆ
 11. Klinički asistent VESNA MILOJKOVIĆ MARINOVIĆ
 12. Klinički asistent VESNA STEVANOVIĆ*
 13. Klinički asistent ZORAN PAUNOVIĆ
 14. Klinički asistent ANA MANDRAŠ*

n.b. KBC „ Zemun“ 

 1. Red.prof. DRAGOŠ STOJANOVIĆ
 2. Van.prof. DEJAN  STEVANOVIĆ
 3. Docent NEBOJŠA MITROVIĆ
 4. Docent DAMIR JAŠAROVIĆ
 5. Klinički asistent MIRKO LAKIĆEVIĆ*
 6. Klinički asistent GORAN ALEKSANDRIĆ

n.b. KBC «Bežanijska kosa»

 1. Red.prof. DEJAN NIKOLIĆ
 2. Red.prof. NEBOJŠA IVANOVIĆ
 3. Van.prof. DARKO ZDRAVKOVIĆ
 4. Docent BORISLAV TOŠKOVIĆ
 5. Docent JASNA GAČIĆ
 6. Klinički asistent NATAŠA ČOLAKOVIĆ
 7. Klinički asistent ANA SEKULIĆ*
 8. Klinički asistent BOGDAN CRNOKRAK
 9. Klinički asistent SLOBODAN TODOROVIĆ
 10. Klinički asistent SIMONA PETRIČEVIĆ

n.b. KBC «Dr Dragiša Mišović» 

 1. Red. prof. DRAGAN RADOVANOVIĆ
 2. Red.prof. VLADIMIR ĐUKIĆ
 3. Red.prof. PREDRAG STEVANOVIĆ*
 4. Van. prof  DEJAN STOJAKOV
 5. Docent VLADIMIR ŽIVANOVIĆ
 6. Docent RASTKO ŽIVIĆ
 7. Klinički asistent SUZANA BOJIĆ*
 8. Klinički asistent SLAVIŠA SAVIĆ
 9. Klinički asistent MILJAN MILANOVIĆ
 10. Klinički asistent PREDRAG SAVIĆ
 11. Klinički asistent NEMANJA DIMIĆ*
 12. Klinički asistent MARKO ĐURIĆ*
 13. Klinički asistent IRINA NENADIĆ*
 14. Klinički asistent MARINA BOBOŠ *

 

n.b. Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje»

 1. Red.prof. NENAD ILIJEVSKI
 2. Van.prof. IVAN STOJANOVIĆ
 3. Docent PREDRAG GAJIN
 4. Docent SLOBODAN MIĆOVIĆ
 5. Docent PREDRAG MATIĆ
 6. Docent DRAGANA UNIĆ STOJANOVIĆ*
 7. Docent PETAR VUKOVIĆ
 8. Docent SRĐAN BABIĆ
 9. Docent SLOBODAN TANASKOVIĆ
 10. Docent SAŠA BOROVIĆ
 11. Klinički asistent MIROSLAV MILIČIĆ
 12. Klinički asistent MAJA STOJANOVIĆ*
 13. Klinički asistent PETAR MILAČIĆ
 14. Klinički asistent MARKO KAITOVIĆ
 15. Klinički asistent IGOR ŽIVKOVIĆ
 16. Klinički asistent IVAN NEŠIĆ
 17. Klinički asistent JELENA LEŠANOVIĆ*
 18. Klinički asistent MIHAILO NEŠKOVIĆ

n.b. KBC «Zvezdara» 

 1. Red.prof. ALEKSANDAR KARAMARKOVIĆ
 2. Docent LJILJANA MILIĆ
 3. Klinički asistent MARKO KENIĆ
 4. Klinički asistent IGOR KRDŽIĆ
 5. Klinički asistent JOVAN JULOSKI
 6. Klinički asistent VLADICA ĆUK

 

1. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 150-58/VII -3.1 od 24. februara 2010. godine, 
prof. dr RADOJU ČOLOVIĆU
, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS

2. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 020-18145/XXIX-3.2. od 05. aprila 2012. godine, 
prof. dr MIODRAGU OSTOJIĆU
, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS

3. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 612-256/7-2014 od 18. juna 2014. godine,
prof. dr MARIJI MOSTARICI STOJKOVIĆ, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS

Dokumenta za raspisivanje konkursaDokumenta za referat o prijavljenim kandidatima