Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Nastavnici i saradnici

/Nastavnici i saradnici
Nastavnici i saradnici 2022-11-21T14:13:07+00:00
Nastavnici i saradniciIzbor u nastavna i saradnička zvanjaNastavnici i saradniciProfesor emeritusDokumenta za preuzimanje

Nastavno osoblje na Fakultetu čine lica koja ostvaruju nastavni, naučni i istraživački rad.
Nastavno osoblje jesu: nastavnici, istraživači i saradnici.

Prava i obaveze nastavnika i saradnika: 

 • Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenim Zakonom i Statutom, nastavnici i saradnici imaju sledeća prava i obaveze:
 1.  u potpunosti održe nastavu, prema sadržaju i u predviđenom broju časova utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave i da učestvuju u svim drugim oblicima nastave;
 2. da svojim radom i ponašanjem čuvaju i podižu ugled Fakulteta i poštuju Kodeks profesionalne etike Univerziteta;
 3. da ostvaruju ciljeve i zadatke visokog obrazovanja i vaspitanja utvrđenih Zakonom;
 4. da se aktivno, stalno i odgovorno bave nastavno-obrazovnim i naučnim radom, po pravilu na Fakultetu odnosno nastavnim bazama i da rezultate svojih istraživanja i drugih aktivnosti koriste za stalno osavremenjivanje sadržaja obrazovnog procesa;
 5. predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa;
 6. organizuju i izvode naučnoistraživački rad, uključujući i rad sa studentima;
 7. da kroz obrazovni proces upoznaju studente sa savremenim naučnim dostignućima;
 8. da osposobljavaju nastavno-naučni i stručni podmladak i doprinose njihovom uključivanju u proces istraživačkog rada;
 9. da kod studenata razvijaju radne navike, podstiču ih na stvaralački rad, razvijaju njihovo interesovanje za dalje obrazovanje;
 10. da obezbeđuju izvore savremenih, naučnih i stručnih informacija i da samostalno ili u saradnji sa drugim nastavnicima i stručnjacima pripremaju udžbenike, priručnike, skripte i drugu obrazovnu literaturu;
 11. da se zalažu za humanu i progresivnu primenu medicinske nauke u društvu i da svojim radom i ponašanjem ispoljavaju humanizam;
 12. vode evidenciju o prisustvu nastavi, objavljenim ispitima i postignutom uspehu studenata, na način predviđen opštim aktom Fakulteta;
 13. aktivno i uz puno stručno angažovanje učestvuju u radu stručnih tela i organa upravljanja Fakulteta i Univerziteta.
 • Posebno, nastavnici imaju obavezu i pravo da:
 1. preporučuju dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji su izabrani;
 2. redovno održavaju ispite za studente, prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
 3. drže konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 4. budu mentori studentima pri izradi završnih radova i disertacija;
 5. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 6. učestvuju u zdravstvenoj delatnosti;
 7. obavljaju i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta, odnosno Fakulteta.
 • Posebno, saradnici imaju pravo i obavezu da:
 1. pripremaju i izvode vežbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
 2. pomažu nastavniku u pripremi nastavno-naučnog procesa;
 3. učestvuju u održavanju ispita, u skladu sa studijskim programom i planom izvođenja nastave;
 4. obavljaju konsultacije sa studentima;
 5. rade na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad, u svrhu sticanja višeg akademskog stepena, odnosno doktorata;
 6. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 7. se podvrgnu proveri uspešnosti svoga rada u nastavi u skladu sa opštim aktom koji donosi Senat;
 8. obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta, odnosno Fakulteta.
 • O pravima i obavezama nastavnika i saradnika odlučuje dekan, u skladu sa zakonom.

Član 149. i 164. Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu (Odluka br. 25/X-2 od 19.03.2018. godine).

Zvanja nastavnika na Fakultetu su: redovni profesor, vanredni profesor i docent.
Saradnička zvanja na Fakultetu su: saradnik u nastavi, asistent i asistent sa doktoratom.

Nastavu stranih jezika mogu da izvode i nastavnici u zvanju nastavnika stranog jezika, koji imaju objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

Za potrebe realizacije dela praktične nastave, koja se realizuje u nastavnim bazama Fakulteta, Fakultet može da izabere u zvanje saradnika van radnog odnosa – kliničkog asistenta, lice zaposleno u odgovarajućoj nastavnoj bazi.

U zvanja nastavnika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu koje utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, opštim aktima Univerziteta, Statutom Medicnskog fakulteta i bliže uslove utvrđene Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

U zvanja saradnika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom i Statutom Medicinskog fakulteta, odnosno bliže uslove utvrđene Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

Način i postupak izbora u zvanje nastavnika i zasnivanje radnog odnosa bliže se uređuju opštim aktom Univerziteta koji donosi Senat, odnosno Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

Način i postupak izbora u zvanje saradnika i zasnivanja radnog odnosa bliže se uređuju Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta.

 

HEMIJA U MEDICINI
 1. Red.prof. IVANKA KARADŽIĆ
 2. Red.prof. VESNA VUJIĆ
 3. Red.prof. KRISTINA GOPČEVIĆ
 4. Red.prof. DANIJELA KRSTIĆ
 5. Van.prof. NATAŠA AVRAMOVIĆ
 6. Van.prof. VESNA DRAGUTINOVIĆ
 7. Van.prof. LIDIJA IZRAEL ŽIVKOVIĆ
 8. Asistent sa doktoratom ANA MEDIĆ
 9. Asistent SAŠA VATIĆ
BIOFIZIKA U MEDICINI
 1. Red.prof. NEBOJŠA MILOŠEVIĆ
 2. Van.prof. ZORICA NESTOROVIĆ
 3. Van.prof. MIRJANA PLATIŠA
 4. Van.prof. DEJAN ŽIKIĆ
 5. Docent NEMANJA RAJKOVIĆ
 6. Asistent BOJANA STOJADINOVIĆ
 7. Asistent DAMJAN STOJIĆ
HUMANA GENETIKA
 1. Red.prof. IVANA NOVAKOVIĆ
 2. Red.prof. VERA BUNJEVAČKI
 3. Red.prof. OLIVER STOJKOVIĆ
 4. Red.prof. SUZANA CVJETIĆANIN
 5. Van.prof. TATJANA DAMNJANOVIĆ
 6. Van.prof. BILJANA JEKIĆ
 7. Van.prof. MOMČILO RISTANOVIĆ
 8. Van.prof.   NELA MAKSIMOVIĆ
 9. Docent  DIJANA PEROVIĆ
 10. Asistent  MILKA GRK
 11. Asistent  MARIJA DUŠANOVIĆ PJEVIĆ
 12. Asistent  MILICA PEŠIĆ
 13. Asistent ANA ĐURANOVIĆ
 14. Sar. u nas. MILICA RAŠIĆ
 15. Sar. u nas. NATAŠA STOJANOVSKI
ANATOMIJA
 1. Red.prof. LASLO PUŠKAŠ
 2. Red.prof. MARIJA ĐURIĆ
 3. Red.prof. VALENTINA BLAGOJEVIĆ
 4. Red.prof. ALEKSANDAR MALIKOVIĆ
 5. Red.prof. DANIJELA ĐONIĆ
 6. Van.prof. MILOŠ MALIŠ
 7. Van.prof. LAZAR STIJAK
 8. Van.prof. VUK ĐULEJIĆ
 9. Van.prof.   MILAN AKSIĆ
 10. Docent  PETAR MILOVANOVIĆ
 11. Docent DUBRAVKA ALEKSIĆ
 12. Docent   ANA STARČEVIĆ
 13. Docent DARKO LAKETIĆ
 14. Asistent JOKO POLEKSIĆ
 15. Asistent ANA ĆIROVIĆ
 16. Asistent ĐORĐE ĐOROVIĆ
 17. Asistent ALEKSANDAR ĆIROVIĆ
 18. Asistent SLOBODAN KAPOR
 19. Asistent JELENA JADŽIĆ
 20. Asistent JELENA BOLJANOVIĆ
 21. Asistent  ALEKSANDRA ZELENOVIĆ
 22. Sar. u nas. GORANA AGATONOVIĆ
HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
 1. Red.prof. MILJANA OBRADOVIĆ
 2. Van.prof. TAMARA KRAVIĆ STEVOVIĆ
 3. Van.prof. NELA PUŠKAŠ
 4. Van.prof. MILICA LABUDOVIĆ BOROVIĆ
 5. Van.prof. MILA ĆETKOVIĆ MILISAVLJEVIĆ
 6. Van.prof. MILOŠ BAJČETIĆ
 7. Van.prof.  ALEKSANDAR MIRČIĆ
 8. Docent  TAMARA MARTINOVIĆ
 9. Docent   IVANA PAUNKOVIĆ
 10. Docent   JELENA RAKOČEVIĆ
 11. Docent  DARKO ĆIRIĆ
 12. Docent SANJA DESPOTOVIĆ
 13. Docent IVAN ZALETEL
 14. Asistent ALEKSANDRA MILOSAVLJEVIĆ
 15. Sar. u nas. KATARINA MILUTINOVIĆ
 16. Sar. u nas. ANA ILIJEVSKI
 17. Sar. u nas. SOFIJA JOVANOVIĆ
MEDICINSKA FIZIOLOGIJA
 1. Red.prof. DRAGAN ĐURIĆ
 2. Red.prof. OLIVERA STANOJLOVIĆ
 3. Red.prof. ZVEZDANA KOJIĆ
 4. Red.prof. SANJA MAZIĆ
 5. Red.prof. ALEKSANDRA RAŠIĆ MARKOVIĆ
 6. Red.prof. DEJAN NEŠIĆ
 7. Van.prof. PREDRAG BRKIĆ
 8. Van.prof. MARINA ĐELIĆ
 9. Van.prof. IGOR PANTIĆ
 10. Van.prof.  DRAGAN HRNČIĆ
 11. Docent MARIJA STOJANOVIĆ
 12. DocentJOVANA JAKOVLJEVIĆ UZELAC
 13. Asistent BILJANA ĐURIĆ
 14. Asistent SLAVICA MUTAVDŽIN
 15. Asistent NIKOLA TOPALOVIĆ
 16. Asistent RADA JEREMIĆ
 17. Asistent DUŠAN TODOROVIĆ
 18. Asistent NIKOLA ŠUTULOVIĆ
 19. Sar. u nas. MILICA ZEKOVIĆ
 20. Sar. u nas. JOVANA MARIČIĆ
 21. Sar. u nas. ALEKSANDRA MARKOVIĆ

 

MEDICINSKA I KLINIČKA BIOHEMIJA
 1. Red.prof. TATJANA SIMIĆ
 2. Red.prof. NATAŠA PETRONIJEVIĆ
 3. Red.prof. IVANKA MARKOVIĆ
 4. Red.prof. ALEKSANDRA ISAKOVIĆ
 5. Red.prof. ANA SAVIĆ-RADOJEVIĆ
 6. Red.prof. MARIJA PLJEŠA ERCEGOVAC
 7. Van.prof. MARIJA MATIĆ
 8. Van.prof. SONJA MISIRLIĆ-DENČIĆ
 9. Van.prof.  ŽELJKA STANOJEVIĆ
 10. Docent    TATJANA ĐUKIĆ
 11. Docent    TATJANA NIKOLIĆ
 12. Docent    VESNA ĆORIĆ
 13. Docent MILICA VELIMIROVIĆ BOGOSAVLJEVIĆ
 14. Docent ANĐELKA ISAKOVIĆ
 15. Asistent  SAŠENKA VIDIČEVIĆ NOVAKOVIĆ
 16. Asistent  TIHOMIR STOJKOVIĆ
 17. Asistent  MARIJA JEREMIĆ
 18. Asistent  ĐURĐA JEROTIĆ
 19. Sar. u nas. MILICA ŽIVKOVIĆ
 20. Sar. u nas. JANKO ZEKOVIĆ
MIKROBIOLOGIJA
 1. Red.prof. SANJA MITROVIĆ
 2. Red.prof. LAZAR RANIN
 3. Red.prof. VALENTINA ARSIĆ ARSENIJEVIĆ
 4. Red.prof. SLOBODANKA ĐUKIĆ
 5. Red.prof. MAJA ĆUPIĆ
 6. Red.prof. NATAŠA VUČKOVIĆ OPAVSKI
 7. Red.prof. ALEKSANDAR DŽAMIĆ
 8. Red.prof. DRAGANA VUKOVIĆ
 9. Red.prof. IVANA DAKIĆ
 10. Red.prof. ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ
 11. Red.prof. MAJA STANOJEVIĆ
 12. Red.prof. IVANA LAZAREVIĆ
 13. Red.prof. IVANA ĆIRKOVIĆ
 14. Van.prof. VERA MIJAČ
 15. Van.prof. IVANA ČOLOVIĆ ČOLOVSKI
 16. Van.prof.  ANA BANKO
 17. Docent   INA GAJIĆ
 18. Docent   IRENA ARANĐELOVIĆ
 19. Docent   ELEONORA DUBLJANIN
 20. Docent DANIJELA MILJANOVIĆ
 21. Asistent MARKO JANKOVIĆ
 22. Asistent DUŠAN KEKIĆ
 23. Asistent STEFAN MIJATOVIĆ
 24. Sar. u nas. MILOŠ JOVIĆEVIĆ
IMUNOLOGIJA
 1. Red.prof. VERA PRAVICA
 2. Red.prof DUŠAN POPADIĆ
 3. Red.prof VLADIMIR TRAJKOVIĆ
 4. Red.prof MILOŠ MARKOVIĆ
 5. Docent  EMINA MILOŠEVIĆ
 6. Docent VLADIMIR PEROVIĆ
 7. Docent IRENA VUKOVIĆ
 8. Asistent MARINA STAMENKOVIĆ
PATOLOGIJA
 1. Red.prof. DIMITRIJE BRAŠANAC
 2. Red.prof. SVETISLAV TATIĆ
 3. Red.prof. DEJAN OPRIĆ
 4. Red.prof. JELENA SOPTA
 5. Van.prof. TATJANA TERZIĆ
 6. Van.prof.  NADA TOMANOVIĆ
 7. Van.prof.  SANJA RADOJEVIĆ ŠKODRIĆ
 8. Van.prof. LJILJANA BOGDANOVIĆ
 9. Van.prof. SOFIJA GLUMAC
 10. Van.prof.   DUŠKO DUNĐEROVIĆ
 11. Van.prof. EMILIJA MANOJLOVIĆ GAČIĆ
 12. Docent   RADMILA JANKOVIĆ
 13. Docent   MARTINA BOSIĆ
 14. Docent JELENA FILIPOVIĆ
 15. Asistent NOVICA BORIČIĆ
 16. Asistent DANILO OBRADOVIĆ
 17. Asistent IVANA SAVIĆ
 18. Asistent MAJA ŽIVOTIĆ
 19. Asistent JOVAN JEVTIĆ
 20. Asistent MIRJANA PRVANOVIĆ
 21. Asistent GORANA NIKOLIĆ
 22. Asistent LJUBICA SIMIĆ
 23. Asistent MILENA JOVANOVIĆ
 24. Sar. u nas. ANA MARIJA TOMIĆ
PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA
 1. Red.prof. TATJANA RADOSAVLJEVIĆ
 2. Red.prof. SNEŽANA ŽUNIĆ
 3. Red.prof. DANIJELA VUČEVIĆ
 4. Red.prof. SILVIO DE LUKA
 5. Red.prof. ALEKSANDAR TRBOVIĆ
 6. Red.prof. SRĐAN LOPIČIĆ
 7. Red.prof. JELENA NEŠOVIĆ OSTOJIĆ
 8. Van.prof. DRAGO ĐORĐEVIĆ
 9. Van.prof. JASNA TODOROVIĆ
 10. Van.prof. DUŠAN MLADENOVIĆ
 11. Docent  MARIJA STANOJEVIĆ
 12. Docent  MARIJA STANKOVIĆ –STANOJEVIĆ
 13. Docent  BOJAN JORGAČEVIĆ
 14. Docent MILENA VESKOVIĆ
 15. Docent SVETOLIK SPASIĆ
 16. Asistent VEDRANA MAKEVIĆ
 17. Asistent MIRJANA JOVANOVIĆ
 18. Asistent SANJIN KOVAČEVIĆ
 19. Asistent MARKO DINČIĆ
 20. Asistent JOVANA PAUNOVIĆ PANTIĆ
 21. Sar. u nas. ANDRIJA VUKOVIĆ
FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA
 1. Red.prof. NINA ŽIGON
 2. Red.prof. ZORAN TODOROVIĆ
 3. Red.prof. LJILJANA GOJKOVIĆ BUKARICA
 4. Red.prof. DRAGAN OBRADOVIĆ
 5. Red.prof. SONJA VUČKOVIĆ
 6. Red.prof. MIROSLAV RADENKOVIĆ
 7. Red.prof. MILICA BAJČETIĆ
 8. Red.prof. RADAN STOJANOVIĆ
 9. Red.prof. GORDANA DRAGOVIĆ LUKIĆ
 10. Red.prof. ZORICA NEŠIĆ
 11. Van.prof. NEVENA DIVAC
 12. Van.prof.  DRAGANA PROTIĆ
 13. Van.prof.  JANKO SAMARDŽIĆ
 14. Van.prof.  KATARINA SAVIĆ VUJOVIĆ
 15. Docent  BRANISLAVA MEDIĆ
 16. Docent  MARKO STOJANOVIĆ
 17. Docent BOJANA BOŽIĆ CVIJAN
 18. Docent VLADIMIR ĐOKIĆ
 19. Docent DRAGANA SREBRO
 20. Asistent BOŽANA OBRADOVIĆ
 21. Asistent MARIJA KOSIĆ
 22. Asistent VLADISLAV PAJOVIĆ
 23. Asistent MILOŠ BASAILOVIĆ
 24. Asistent MAJA STOJKOVIĆ
 25. Sar. u nas. ANA JAKOVLJEVIĆ
 26. Sar. u nas. MILOŠ GOSTIMIROVIĆ
 27. Sar. u nas. MILICA RADOSAVLJEVIĆ
EPIDEMIOLOGIJA
 1. Red.prof.LJILJANA MARKOVIĆ DENIĆ
 2. Red.prof. SANDRA GRUJIČIĆ
 3. Red.prof. TATJANA PEKMEZOVIĆ
 4. Van.prof. DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ
 5. Van.prof.  JADRANKA MAKSIMOVIĆ
 6. Van.prof.  NATAŠA MAKSIMOVIĆ
 7. Van.prof. ISIDORA VUJČIĆ
 8. Docent  TATJANA GAZIBARA
 9. Docent GORICA MARIĆ
 10. Docent VUK MARUŠIĆ
 11. Asistent  ALEKSANDRA NIKOLIĆ
 12. Asistent ALEKSA JOVANOVIĆ
 13. Asistent VLADIMIR NIKOLIĆ
HIGIJENA SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM
 1. Red.prof  NAĐA VASILJEVIĆ
 2. Red.prof. BRANKO JAKOVLJEVIĆ
 3. Red.prof. DUŠAN BACKOVIĆ
 4. Red.prof. SANJA MILENKOVIĆ
 5. Van.prof. MILOŠ MAKSIMOVIĆ
 6. Van.prof. KATARINA PAUNOVIĆ
 7. Docent  DRAGANA DAVIDOVIĆ
 8. Docent  JELENA ILIĆ ŽIVOJINOVIĆ
 9. Docent NIKOLINA BANJANIN
 10. Docent MILENA TOMANIĆ
 11. Asistent DANKA VUKAŠINOVIĆ
 12. Asistent ANA JOVANOVIĆ
 13. Sar. u nas. KATARINA ĐURĐEVIĆ
 14. Sar. u nas. MAJA MILORADOVIĆ
SUDSKA MEDICINA
 1. Red.prof. TATJANA ATANASIJEVIĆ
 2. Red.prof. SLOBODAN NIKOLIĆ
 3. Red.prof. VESNA POPOVIĆ
 4. Red.prof. ĐORĐE ALEMPIJEVIĆ
 5. Van.prof. DRAGAN JEČMENICA
 6. Van.prof. SNEŽANA PAVLEKIĆ
 7. Van.prof. ZORAN MIHAILOVIĆ
 8. Van.prof. VLADIMIR ŽIVKOVIĆ
 9. Docent IRINA BANJANIN
 10. Docent TIJANA PETROVIĆ
 11. Docent MILENKO BOGDANOVIĆ
 12. Docent BOJANA RADNIĆ
 13. Docent DANICA ĐUKIĆ
 14. Sar. u nas. ALEKSA LEKOVIĆ
SOCIJALNA MEDICINA
 1. Red.prof. VESNA BJEGOVIĆ MIKANOVIĆ
 2. Red.prof. DEJANA VUKOVIĆ
 3. Red.prof. BOJANA MATEJIĆ
 4. Red.prof. MILENA ŠANTRIĆ MILIĆEVIĆ
 5. Red.prof. ZORICA TERZIĆ ŠUPIĆ
 6. Red.prof. ALEKSANDRA JOVIĆ VRANEŠ
 7. Van.prof. BOSILJKA ĐIKANOVIĆ
 8. Van.prof. JANKO JANKOVIĆ
 9. Docent ŽELJKA STAMENKOVIĆ
 10. Asistent JOVANA TODOROVIĆ
 11. Asistent STEFAN MANDIĆ RAJČEVIĆ
 12. Sar. u nas. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ
STATISTIKA I INFORMATIKA U MEDICINI
 1. Red.prof. DEJANA STANISAVLJEVIĆ
 2. Van.prof. NATAŠA MILIĆ
 3. Docent IVAN SOLDATOVIĆ
 4. Docent  ZORAN BUKUMIRIĆ
 5. Docent  ANĐA ĆIRKOVIĆ
 6. Asistent  JELENA MILIN LAZOVIĆ
 7. Asistent  OGNJEN MILIĆEVIĆ
 8. Asistent  VEDRANA PAVLOVIĆ
 9. Sar u nas. NINA RAJOVIĆ
HUMANISTIČKE NAUKE
 1. Red.prof.  SOFIJA MIĆIĆ KANDIJAŠ
 2. Docent       DANIJELA TIOSAVLJEVIĆ
 3. Docent       DANKA SINADINOVIĆ
 4. Docent  VIDA JEREMIĆ STOJKOVIĆ
 5. Docent   SMILJANA CVJETKOVIĆ
 6. Nas.str.jez.VERA MARKOVIĆ
 7. Nas.str.jez. BILJANA VUKČEVIĆ LACKOVIĆ
 8. Nas.str.jez.STEVAN MIJOMANOVIĆ
 9. Asistent   PAVLE PIPERAC
 10. Sar. u nas. ANDRIJA PAVLOVIĆ
MEDICINA RADA
 1. Red.prof. PETAR BULAT
 2. Red.prof. ALEKSANDAR MILOVANOVIĆ
 3. Docent    JELENA ĐOKOVIĆ
 4. Klinički asistent TATJANA PETROVIĆ
NUKLEARNA MEDICINA

n.b. Klinički centar Srbije-Centar za nuklearnu medicine

 1. Red.prof  DRAGANA ŠOBIĆ  ŠARANOVIĆ
 2. Red.prof  VERA ARTIKO
 3. Red.prof  SLOBODANKA BEATOVIĆ
 4. Van.prof. NEBOJŠA PETROVIĆ
 5. Docent STRAHINJA ODALOVIĆ
 6. Klinički asistent ISIDORA GROZDIĆ MILOJEVIĆ
 7. Klinički asistent JELENA PETROVIĆ
 8. Klinički asistent MILICA STOJILJKOVIĆ
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije -Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 1. Red.prof. DRAGANA MATANOVIĆ
 2. Van.prof. EMILIJA DUBLJANIN RASPOPOVIĆ
 3. Van.prof. NATAŠA MUJOVIĆ
 4. Van.prof. MIRKO GRAJIĆ
 5. Docent  NELA ILIĆ
 6. Docent  ANĐELA MILOVANOVIĆ
 7. Docent UNA NEDELJKOVIĆ
 8. Docent SANJA TOMANOVIĆ VUJADINOVIĆ
 9. Klinički asistent NEVANA KRSTIĆ
 10. Klinički asistent IVAN SELAKOVIĆ

n.b. Univerzitetska dečja klinika 

 1. Red.prof.  IVANA PETRONIĆ MARKOVIĆ
 2. Van.prof. DRAGANA ĆIROVIĆ
 3. Docent DEJAN NIKOLIĆ
 4. Klinički asistent JASNA STOJKOVIĆ

n.b. Klinika za rehabilitaciju «Dr M.Zotović»

 1. Red.prof   LJUBICA KONSTANTINOVIĆ
 2. Van.prof. ALEKSANDRA VIDAKOVIĆ
 3. Docent   OLIVERA ĐORĐEVIĆ
 4. Klinički asistent SINDI MITROVIĆ
 5. Klinički asistent SUZANA DEDIJER DUJOVIĆ

n.b. Klinika za rehabilitaciju

 1. Klinički asistent TAMARA FILIPOVIĆ
 2. Klinički asistent JOVANA KOJOVIĆ
 3. Klinički asistent MARIJA HRKOVIĆ
RADIOLOGIJA

n.b. Institut za radiologiju i onkologiju  

 1. Docent MIRJAN NADRLJANSKI

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Centar za radiologiju  i magnetnu rezonancu 

 1. Red.prof. DRAGAN MAŠULOVIĆ
 2. Red.prof. RUŽICA MAKSIMOVIĆ
 3. Red.prof. RUŽA STEVIĆ
 4. Van.prof. JOVICA ŠAPONJSKI
 5. Van.prof.  ALEKSANDRA ĐURIĆ STEFANOVIĆ
 6. Docent   ALEKSANDAR IVANOVIĆ
 7. Docent JELENA KOVAČ
 8. Klinički asistent KRISTINA DAVIDOVIĆ
 9. Klinički asistent JELENA R. KOSTIĆ
 10. Klinički asistent ANA MLADENOVIĆ MARKOVIĆ
 11. Klinički asistent VLADIMIR CVETIĆ
 12. Klinički asistent MARIJA JOVANOVIĆ
 13. Klinički asistent ALEKSANDAR FILIPOVIĆ
 14.  Klinički asistent IGOR ĐORIĆ
 15. Klinički asistent DRAGAN VASIN
 16. Klinički asistent FILIP VITOŠEVIĆ
 17. Klinički asistent ALEKSANDRA JANKOVIĆ
 18. Klinički asistent OLGA NEDELJKOVIĆ ARSENOVIĆ

____________________________________

 1. Red.prof. DRAGAN SAGIĆ   “Dedinje”
 2. Docent POLINA PAVIĆEVIĆ  “Univezitetska dečja klinika”
 3. Klinički asistent GORAN ĐURIČIĆ  “Univezitetska dečja klinika”

KLINIČKA ONKOLOGIJA SA RADIOTERAPIJOM
n.b. Institut za onkologiju i radiologiju

 1. Van.prof. VESNA PLEŠINAC KARAPANDŽIĆ
 2. Van.prof. MARINA NIKITOVIĆ
 3. Docent SUZANA STOJANOVIĆ RUNDIĆ
 4. Docent TATJANA ARSENIJEVIĆ
 5. Klinički asistent DRAGANA STANIĆ
 6. Klinički asistent ALEKSANDAR TOMAŠEVIĆ
 7. Klinički asistent JELENA BOKUN

 

INFEKTIVNE BOLESTI

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za infektivne i tropske bolesti  

 1. Van.prof. MILOŠ KORAĆ
 2. Van.prof. JOVAN RANIN
 3. Van.prof   BRANKO MILOŠEVIĆ
 4. Van.prof    GORAN STEVANOVIĆ
 5. Van.prof JASMINA  POLUGA
 6. Van.prof IVANA MILOŠEVIĆ
 7. Klinički asistent ALEKSANDRA RADOVANOVIĆ SPURNIĆ
 8. Klinički asistent NIKOLA MITROVIĆ
 9. Klinički asistent NATAŠA NIKOLIĆ
 10. Klinički asistent JELENA JORDOVIĆ
 11. Klinički asistent JOVAN MALINIĆ
 12. Klinički asistent OLJA STEVANOVIĆ
 13. Klinički asistent MARKO MARKOVIĆ
 14. Klinički asistent ALEKSANDRA BARAĆ
 15. Klinički asistent ANKICA VUJOVIĆ
 16. Klinički asistent BORIS JEGOROEVIĆ
 17. Klinički asistent UROŠ KARIĆ

 

PSIHIJATRIJA

 

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za psihijatriju

 1. Red.prof. SRĐAN MILOVANOVIĆ
 2. Van.prof. SANJA TOTIĆ POZNANOVIĆ
 3. Van.prof.  MILAN LATAS
 4. Van.prof.  MAJA IVKOVIĆ
 5. Docent   MAJA LAČKOVIĆ
 6. Docent ZORANA PAVLOVIĆ
 7. Klinički asistent BOJANA DUNJIĆ KOSTIĆ
 8. Klinički asistent ANDREJ ILANKOVIĆ
 9. Klinički asistent MARINA MIHALJEVIĆ
 10. Klinički asistent SLOBODANKA PEJOVIĆ NIKOLIĆ
 11. Klinički asistent MAJA PANTOVIĆ STEFANOVIĆ
 12. Klinički asistent SRETEN VIĆENTIĆ
 13. Klinički asistent MILICA NEŠIĆ
 14. Klinički asistent STEFAN JEROTIĆ
 15. Klinički asistent BOJANA SAVIĆ

 

n.b. Institut za mentalno zdravlje

 1. Van.prof. NAĐA MARIĆ BOJOVIĆ
 2. Van.prof. MILICA PEJOVIĆ MILOVANČEVIĆ
 3. Van.prof. OLIVERA VUKOVIĆ
 4. Docent  ČEDO MILJEVIĆ
 5. Docent BOJANA PEJUŠKOVIĆ
 6. Klinički asistent MARIJA MITKOVIĆ VONČINA
 7. Klinički asistent MILUTIN KOSTIĆ
 8. Klinički asistent MAJA MILOSAVLJEVIĆ
 9. Klinički asistent VANJA MANDIĆ MARAVIĆ
 10. Klinički asistent ANA MUNJIZA JOVANOVIĆ
 11. Klinički asistent SANJA ANDRIĆ PETROVIĆ
 12. Klinički asistent DANILO PEŠIĆ
NEUROLOGIJA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za neurologiju

 1. Red.prof. JELENA DRULOVIĆ
 2. Red.prof. ZORICA STEVIĆ
 3. Red.prof. DRAGOSLAV SOKIĆ
 4. Red.prof  MARINA SVETEL
 5. Red.prof. ELKA STEFANOVA
 6. Red.prof DEJANA JOVANOVIĆ
 7. Van.prof. NATAŠA DRAGAŠEVIĆ MIŠKOVIĆ
 8. Van.prof.   NIKOLA VOJVODIĆ
 9. Van.prof.  ŠARLOTA MESAROŠ
 10. Docent   IVANA BASTA
 11. Docent   ALEKSANDAR RISTIĆ
 12. Docent   MARKO ERCEGOVAC
 13. Docent   ALEKSANDRA KAČAR
 14. Docent   MILIJA MIJAJLOVIĆ
 15. Docent   IGOR PETROVIĆ
 16. Klinički asistent IVANA BERISAVAC
 17. Klinički asistent ALEKSANDRA RADOJIČIĆ
 18. Klinički asistent GORANA MANDIĆ STOJIMENOVIĆ
 19. Klinički asistent TANJA STOJKOVIĆ
 20. Klinički asistent VLADANA MARKOVIĆ
 21. Klinički asistent PREDRAG STANARČEVIĆ
 22. Klinički asistent ALEKSANDRA TOMIĆ
 23. Klinički asistent MILICA JEČMENICA LUKIĆ
 24. Klinički asistent STOJAN PERIĆ
 25. Klinički asistent NIKOLA VESELINOVIĆ
 26. Klinički asistent NIKOLA KRESOJEVIĆ
 27. Klinički asistent VIŠNJA PAĐEN
 28. Klinički asistent OLIVERA TAMAŠ
 29. Klinički asistent IVA STANKOVIĆ TUTUŠ
 30. Klinički asistent MAJA STEFANOVIĆ BUDIMKIĆ

n.b. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

 1. Red.prof. JASNA JANČIĆ
 2. Van.prof. NATAŠA CEROVAC

 

DERMATOVENEROLOGIJA

n.b. Klinički centar Srbije-Klinika za dermatovenerologiju  

 1. Red.prof. MILOŠ NIKOLIĆ
 2. Van.prof. SNEŽANA MINIĆ
 3. Van.prof. MIRJANA MILINKOVIĆ SREĆKOVIĆ
 4. Van.prof. DANIJELA DOBROSAVLJEVIĆ VUKOJEVIĆ
 5. Van.prof.  DUŠAN ŠKILJEVIĆ
 6. Van.prof. SVETLANA POPADIĆ
 7. Docent  MIRJANA GAJIĆ VELJIĆ
 8. Docent  JELENA STOJKOVIĆ FILIPOVIĆ
 9. Docent  DUBRAVKA ŽIVANOVIĆ
 10. Docent  SRĐAN TANASILOVIĆ
 11. Docent DANIJELA MILČIĆ
 12. Klinički asistent MIRJANA POPADIĆ
 13. Klinički asistent JELENA PERIĆ
 14. Klinički asistent VESNA RELJIĆ
 15. Klinički asistent JOVAN LALOŠEVIĆ
 16. Klinički asistent BRANISLAV LEKIĆ
OTORINOLARINGOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 1. Red.prof. NENAD ARSOVIĆ
 2. Red.prof. JOVICA MILOVANOVIĆ
 3. Red.prof. VLADIMIR ĐORĐEVIĆ
 4. Van.prof. ALEKSANDAR TRIVIĆ
 5. Van.prof.   VLADIMIR NEŠIĆ
 6. Van.prof   ZORAN DUDVARSKI
 7. Docent  SANJA KREJOVIĆ TRIVIĆ
 8. Docent  BOJAN PAVLOVIĆ
 9. Docent  LJILJANA ČVOROVIĆ
 10. Docent ANA JOTIĆ
 11. Klinički asistent BOJANA BUKUROV
 12. Klinički asistent MILJAN FOLIĆ
 13. Klinički asistent GORAN STOJKOVIĆ
 14. Klinički asistent ALEKSANDAR KRSTIĆ

 

n.b. KBC «Zemun» 

 1. Red.prof. MILAN JOVANOVIĆ
 2. Klinički asistent SVETLANA VALJAREVIĆ

  

OFTALMOLOGIJA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za očne bolesti

 1. Red.prof.  BRANISLAV STANKOVIĆ
 2. Red.prof.  MILENKO STOJKOVIĆ
 3. Red.prof.  DRAGAN VUKOVIĆ
 4. Van.prof.  MIROSLAV KNEŽEVIĆ
 5. Van.prof.  MARIJA BOŽIĆ
 6. Van.prof. SVETLANA STANOJLOVIĆ KULJIĆ
 7. Docent  DIJANA RISIMIĆ
 8. Docent  IGOR KOVAČEVIĆ
 9. Docent  IVAN MARJANOVIĆ
 10. Docent  DEJAN RAŠIĆ
 11. Docent TANJA KALEZIĆ
 12. Docent ALEKSANDRA RADOSAVLJEVIĆ
 13. Docent BOJANA DAČIĆ KRNJAJA
 14. Klinički asistent JELENA VASILIJEVIĆ
 15. Klinički asistent ALEKSANDRA ILIĆ
 16. Klinički asistent VESNA MARIĆ
 17. Klinički asistent JELICA PANTELIĆ
 18. Klinički asistent JELENA POTIĆ

  n. b.  KBC »Zvezdara«

 1. Van.prof.   VESNA JAKŠIĆ
PEDIJATRIJA

n.b. Univerzitetska dečja klinika

 1. Red.prof. MIRJANA KOSTIĆ
 2. Red.prof MILAN ĐUKIĆ
 3. Red.prof VOJISLAV PAREZANOVIĆ
 4. Red.prof. MILOŠ JEŠIĆ
 5. Red.prof. DIMITRIJE NIKOLIĆ
 6. Van.prof DEJAN ŠKORIĆ
 7. Van.prof. NADA KRSTOVSKI
 8. Van.prof. MARINA ATANSKOVIĆ MARKOVIĆ
 9. Van.prof.  VERA ZDRAVKOVIĆ
 10. Van.prof.  GORAN ČUTURILO
 11. Van.prof.   DRAGANA PETROVIĆ
 12. Docent   MAJA JEŠIĆ
 13. Docent   DUŠAN PARIPOVIĆ
 14. Docent   BRANKICA SPASOJEVIĆ DIMITRIJEVA
 15. Docent   ZORAN LEKOVIĆ
 16. Docent   BILJANA MEĐO
 17. Docent   JELENA LAZIĆ
 18. Docent PREDRAG RODIĆ
 19. Klinički asistent IVAN MILOVANOVIĆ
 20. Klinički asistent KATARINA MILOŠEVIĆ
 21. Klinički asistent IGOR STEFANOVIĆ
 22. Klinički asistent MIRJANA CVETKOVIĆ
 23. Klinički asistent NINA RISTIĆ
 24. Klinički asistent ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ
 25. Klinički asistent GORDANA MILOŠEVSKI LOMIĆ
 26. Klinički asistent GORAN MILOŠEVIĆ
 27. Klinički asistent NEVENA JOVIČIĆ
 28. Klinički asistent JASNA KALANJ
 29. Klinički asistent MIŠELA RAUS
 30. Klinički asistent SNEŽANA RSOVAC

n.b. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

 1. Red.prof. SRĐAN PAŠIĆ
 2. Red.prof. DRAGANA VUJIĆ
 3. Red.prof. VLADISLAV VUKOMANOVIĆ
 4. Van.prof. MILOŠ KUZMANOVIĆ
 5. Van.prof. MAJA ĐORĐEVIĆ MILOŠEVIĆ
 6. Docent RUŽICA KRAVLJANAC
 7. Docent JELENA MARTIĆ
 8. Docent SERGEJ PRIJIĆ
 9. Docent ALEKSANDAR SOVTIĆ
 10. Docent ADRIJAN SARAJLIJA
 11. Klinički asistent NATAŠA STAJIĆ
 12. Klinički asistent RADE VUKOVIĆ
 13. Klinički asistent SLAVICA OSTOJIĆ
 14. Klinički asistent ŽELJKO ZEČEVIĆ
 15. Klinički asistent DRAGAN PROKIĆ
 16. Klinički asistent GORDANA KOVAČEVIĆ
 17. Klinički asistent KATARINA MITROVIĆ
 18. Klinički asistent ALEKSANDRA PARIPOVIĆ
 19. Klinički asistent BILJANA VUČETIĆ TADIĆ
 20. Klinički asistent IVANA KITIĆ
 21. Klinički asistent JOVANA PUTNIK
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za ginekologiju i akušerstvo

 1. Red.prof. VESNA KESIĆ
 2. Red.prof. SVETLANA SPREMOVIĆ RAĐENOVIĆ
 3. Red.prof. SAŠA KADIJA
 4. Red.prof. BILJANA KASTRATOVIĆ KOTLICA
 5. Red.prof. ALEKSANDAR STEFANOVIĆ
 6. Red.prof. SNEŽANA VIDAKOVIĆ
 7. Red.prof. LJILJANA MIRKOVIĆ
 8. Red.prof. MIROSLAVA GOJNIĆ DUGALIĆ
 9. Red.prof. MILOŠ PETRONIJEVIĆ
 10. Red.prof SNEŽANA PLEŠINAC
 11. Red.prof. ANDREJA GLIŠIĆ
 12. Red.prof. OLIVERA KONTIĆ-VUČINIĆ
 13. Van.prof. JELENA STAMENKOVIĆ
 14. Van.prof. TATJANA BOŽANOVIĆ
 15. Van.prof. SVETLANA VRZIĆ PETRONIJEVIĆ
 16. Van.prof. KATARINA STEFANOVIĆ
 17. Docent IVANA LIKIĆ LAĐEVIĆ
 18. Docent SRBOLJUB MILIĆEVIĆ
 19. Docent JELENA MICIĆ
 20. Docent JELENA STOJNIĆ
 21. Docent IVANA BABOVIĆ
 22. Docent JOVAN BILA
 23. Docent SVETO PANTOVIĆ
 24. Docent LIDIJA TULIĆ
 25. Docent JELENA DOTLIĆ
 26. Docent IGOR PILIĆ
 27. Klinički asistent ZORAN VILENDEČIĆ
 28. Klinički asistent MILENA MITROVIĆ
 29. Klinički asistent ALEKSANDAR DMITROVIĆ
 30. Klinički asistent RADMILA SPARIĆ
 31. Klinički asistent SLAVICA AKŠAM
 32. Klinički asistent DUŠICA KOCIJANČIĆ BELOVIĆ
 33. Klinički asistent DRAGIŠA ŠLJIVANČANIN
 34. Klinički asistent DANKA MOSTIĆ STANIŠIĆ
 35. Klinički asistent MILOŠ RADOJEVIĆ
 36. Klinički asistent IVANA VUKOVIĆ
 37. Klinički asistent STEFAN DUGALIĆ
 38. Klinički asistent TIJANA JANJIĆ
 39. Klinički asistent MIRJANA MARJANOVIĆ CVJETIĆANIN
 40. Klinički asistent BRANISLAV MILOŠEVIĆ

n.b. GAK «Narodni front«  

 1. Red.prof. MLADENKO VASILJEVIĆ
 2. Red.prof. ŽELJKO MIKOVIĆ
 3. Red.prof. SVETLANA DRAGOJEVIĆ DIKIĆ
 4. Red.prof ANA JOVANOVIĆ
 5. Red.prof. VLADIMIR PAŽIN
 6. Red.prof. DEJAN FILIMONOVIĆ
 7. Van.prof. ALEKSANDAR JURIŠIĆ
 8. Van.prof. SVETLANA JANKOVIĆ
 9. Van.prof. OLIVERA DŽATIĆ SMILJKOVIĆ
 10. Docent VESNA MANDIĆ MARKOVIĆ
 11. Docent NATAŠA KARADŽOV ORLIĆ
 12. Docent  NEBOJŠA ZEČEVIĆ
 13. Docent RASTKO MAGLIĆ
 14. Klinički asistent RADOMIR ANIČIĆ
 15. Klinički asistent LAZAR NEJKOVIĆ
 16. Klinički asistent DEJAN DIMITRIJEVIĆ
 17. Klinički asistent SLAĐANA MIHAJLOVIĆ
 18. Klinički asistent RELJA LUKIĆ
 19. Klinički asistent ZAGORKA MILOVANOVIĆ
 20. Klinički asistent DRAGANA MAGLIĆ
 21. Klinički asistent MILAN PEROVIĆ
 22. Klinički asistent ALEKSANDAR RISTIĆ
 23. Klinički asistent IVANA RUDIĆ BILJIĆ ERSKI
 24. Klinički asistent ALEKSANDAR DOBROSAVLJEVIĆ
 25. Klinički asistent MILENA ZAMUROVIĆ

 

INTERNA MEDICINA

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za alergologiju i imunologiju  

 1. Red.prof. SANVILA RAŠKOVIĆ
 2. Red.prof. BRANKA NIKOLIĆ
 3. Red.prof. ALEKSANDRA PERIĆ POPADIĆ
 4. Red.prof. VESNA TOMIĆ SPIRIĆ
 5. Van.prof. VOJISLAV ĐURIĆ
 6. Van.prof. JASNA BOLPAČIĆ
 7. Docent  SLAĐANA ANDREJEVIĆ
 8. Docent SNEŽANA ARANĐELOVIĆ
 9. Docent RAJICA STOŠOVIĆ
 10. Klinički asistent ŽIKICA JOVIČIĆ
 11. Klinički asistent RADA MIŠKOVIĆ
 12. Klinički asistent ALEKSANDRA PLAVŠIĆ
 13. Klinički asistent MAJA STOJANOVIĆ
 14. Klinički asistent RADOVAN MIJANOVIĆ
 15. Klinički asistent DRAGANA JOVANOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za pulmologiju

 1. Red.prof. BRANISLAVA MILENKOVIĆ
 2. Red.prof. LJUDMILA NAGORNI OBRADOVIĆ
 3. Red.prof. VESNA ŠKODRIĆ TRIFUNOVIĆ
 4. Van.prof. TATJANA ADŽIĆ VUKIČEVIĆ
 5. Docent  DRAGANA MARIĆ
 6. Docent SPASOJE POPEVIĆ
 7. Docent MILICA KONTIĆ JOVANOVIĆ
 8. Klinički asistent MIHAILO STJEPANOVIĆ
 9. Klinički asistent SANJA DIMIĆ JANJIĆ
 10. Klinički asistent IVANA BUHA
 11. Klinički asistent BRANISLAV ILIĆ
 12. Klinički asistent JELENA JANKOVIĆ
 13. Klinički asistent MAJA OMČIKUS
 14. Klinički asistent VESNA ĆERIMAN KRSTIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za kardiologiju

 1. Red.prof. GORAN MILAŠINOVIĆ
 2. Red.prof. SINIŠA PAVLOVIĆ
 3. Red.prof. BRANISLAVA IVANOVIĆ
 4. Red.prof. IGOR MRDOVIĆ
 5. Red.prof. VESNA STOJANOV
 6. Red.prof. DRAGAN SIMIĆ
 7. Red.prof. BRANKO BELESLIN
 8. Red.prof. GORAN STANKOVIĆ
 9. Red.prof. SINIŠA STOJKOVIĆ
 10. Red.prof ANA ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ
 11. Red.prof. PREDRAG MITROVIĆ
 12. Red.prof. ARSEN RISTIĆ
 13. Van.prof. IVANA NEDELJKOVIĆ
 14. Van.prof. MINA RADOSAVLJEVIĆ RADOVANOVIĆ
 15. Van.prof. NEBOJŠA RADOVANOVIĆ
 16. Van.prof. VLADAN VUKČEVIĆ
 17. Van.prof. MILIKA AŠANIN
 18. Van.prof. DEJAN ORLIĆ
 19. Van.prof. NEBOJŠA ANTONIJEVIĆ
 20. Van.prof. DEJAN SIMEUNOVIĆ
 21. Docent NEBOJŠA MUJOVIĆ
 22. Docent TATJANA POTPARA
 23. Docent DANIJELA TRIFUNOVIĆ
 24. Docent VOJISLAV GIGA
 25. Docent GORDANA KRLJANAC
 26. Docent RATKO LASICA
 27. Docent MARKO BANOVIĆ
 28. Docent MARIJA POLOVINA
 29. Klinički asistent DRAGAN MATIĆ
 30. Klinički asistent BILJANA PARAPID
 31. Klinički asistent LIDIJA SAVIĆ
 32. Klinički asistent ZLATKO MEHMEDBEGOVIĆ
 33. Klinički asistent MILORAD TEŠIĆ
 34. Klinički asistent ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ
 35. Klinički asistent DEJAN MILAŠINOVIĆ
 36. Klinički asistent IVAN MILINKOVIĆ
 37. Klinički asistent SRĐAN ALEKSANDRIĆ
 38. Klinički asistent EMILIJA NESTOROVIĆ
 39. Klinički asistent BRATISLAV KIRĆANSKI
 40. Klinički asistent ALEKSANDAR KOCIJANČIĆ
 41. Klinički asistent OLGA PETROVIĆ
 42. Klinički asistent NIKOLA RADOVANOVIĆ
 43. Klinički asistent IVANA VELJIĆ
 44. Klinički asistent MILAN MARINKOVIĆ
 45. Klinički asistent ANA UŠĆUMLIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 1. Red.prof. NEBOJŠA LALIĆ
 2. Red.prof. ALEKSANDRA KENDEREŠKI
 3. Red.prof. SVETLANA VUJOVIĆ
 4. Red.prof. MILOŠ ŽARKOVIĆ
 5. Red.prof. MIRJANA ŠUMARAC DUMANOVIĆ
 6. Red.prof. VESNA DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ
 7. Red.prof. SRĐAN POPOVIĆ
 8. Red.prof. MARINA NIKOLIĆ ĐUROVIĆ
 9. Red.prof. JASMINA ĆIRIĆ
 10. Red.prof. KATARINA LALIĆ
 11. Red.prof. MILAN PETAKOV
 12. Red.prof. ALEKSANDRA JOTIĆ
 13. Red.prof ĐURO MACUT
 14. Van.prof. SANDRA ĐURĐEVIĆ
 15. Van.prof. MIRJANA DOKNIĆ
 16. Van.prof. BILJANA NEDELJKOVIĆ BELESLIN
 17. Docent LJILJANA LUKIĆ
 18. Docent DRAGANA MILJIĆ
 19. Docent NATAŠA RAJKOVIĆ
 20. Docent MIOMIRA IVOVIĆ
 21. Docent TANJA MILIČIĆ
 22. Docent MILOŠ STOJANOVIĆ
 23. Docent DRAŠKO GOSTILJAC
 24. Docent SANJA OGNJANOVIĆ
 25. Docent MILINA TANČIĆ GAJIĆ
 26. Docent MARKO STOJANOVIĆ
 27. Docent LJILJANA MARINA
 28. Klinički asistent JELENA SEFEROVIĆ
 29. Klinički asistent MIRJANA STOJKOVIĆ
 30. Klinički asistent LJILJANA POPOVIĆ
 31. Klinički asistent MARIJA MAĆEŠIĆ
 32. Klinički asistent BOJANA POPOVIĆ
 33. Klinički asistent SANDRA SINGH LUKAČ
 34. Klinički asistent MARIJA MILETIĆ
 35. Klinički asistent LJUBICA STOŠIĆ
 36. Klinički asistent JELENA BOGDANOVIĆ
 37. Klinički asistent DANKA JEREMIĆ
 38. Klinički asistent JELENA STANARČIĆ GAJOVIĆ
 39. Klinički asistent GORDANA MILIĆ
 40. Klinički asistent IVA RASULIĆ
 41. Klinički asistent MILICA STOILJKOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za hematologiju KCS

 1. Red.prof. MIRJANA GOTIĆ
 2. Red.prof. NADA SUVAJDŽIĆ VUKOVIĆ
 3. Red.prof. BILJANA MIHALJEVIĆ
 4. Red.prof. ANDRIJA BOGDANOVIĆ
 5. Red.prof. ANA VIDOVIĆ
 6. Red.prof. MILENA TODOROVIĆ BALINT
 7. Van.prof. PREDRAG MILJIĆ
 8. Van.prof. JELENA BILA
 9. Van.prof. NATAŠA ČOLOVIĆ
 10. Docent DARKO ANTIĆ
 11. Docent MIRJANA MITROVIĆ
 12. Docent IRENA ĐUNIĆ
 13. Docent DANIJELA LEKOVIĆ
 14. Klinički asistent MARIJANA VIRIJEVIĆ
 15. Klinički asistent ALEKSANDRA SRETENOVIĆ
 16. Klinički asistent VOJIN VUKOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za gastroenterologiju

 1. Red.prof. MIODRAG KRSTIĆ
 2. Red.prof. MIRJANA STOJKOVIĆ
 3. Red.prof ĐORĐE ĆULAFIĆ
 4. Red.prof. SRĐAN ĐURANOVIĆ
 5. Red.prof. DRAGAN POPOVIĆ
 6. Red.prof. ALEKSANDRA PAVLOVIĆ MARKOVIĆ
 7. Van.prof. GORAN JANKOVIĆ
 8. Van.prof. TAMARA MILOVANOVIĆ
 9. Van.prof. ALEKSANDRA SOKIĆ MILUTINOVIĆ
 10. Docent SNEŽANA LUKIĆ
 11. Docent DRAGANA MIJAČ
 12. Docent DUŠAN POPOVIĆ
 13. Klinički asistent TIJANA GLIŠIĆ
 14. Klinički asistent JELENA MARTINOV NESTOROV
 15. Klinički asistent SANJA DRAGAŠEVIĆ
 16. Klinički asistent VLADIMIR MILIVOJEVIĆ
 17. Klinički asistent MILICA STOJKOVIĆ LALOŠEVIĆ
 18. Klinički asistent MILOŠ ŠTULIĆ
 19. Klinički asistent IVAN RANKOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za nefrologiju

 1. Red.prof. DIJANA JOVANOVIĆ
 2. Red.prof MILAN RADOVIĆ
 3. Van.prof. ALEKSANDRA KEZIĆ
 4. Docent  MIRJANA LAUŠEVIĆ
 5. Docent VERICA STANKOVIĆ POPOVIĆ
 6. Klinički asistent VOIN BRKOVIĆ
 7. Klinički asistent MARIJA MILINKOVIĆ
 8. Klinički asistent MILICA KRAVLJAČA
 9. Klinički asistent ANA BONTIĆ
 10. Klinički asistent MARKO BARALIĆ
 11. Klinički asistent JELENA PAVLOVIĆ

n.b. Institut za reumatologiju

 1. Van.prof. MIRJANA ŠEFIK BUKILICA
 2. Van.prof. GORAN RADUNOVIĆ
 3. Docent PREDRAG OSTOJIĆ
 4. Docent SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ
 5. Docent IVICA JEREMIĆ
 6. Klinički asistent KATARINA SIMIĆ PAŠALIĆ
 7. Klinički asistent MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA
 8. Klinički asistent MAJA ZLATANOVIĆ
 9. Klinički asistent TATJANA ŽIVANOVIĆ RADNIĆ
 10. Klinički asistent BRANKO BARAĆ
 11. Klinički asistent MILICA GRUJIĆ

n.b. KBC «Zemun»

 1. Red.prof. ALEKSANDAR NEŠKOVIĆ
 2. Docent MIODRAG VUKČEVIĆ
 3. Docent RATKO TOMAŠEVIĆ
 4. Docent RADOSAV VIDAKOVIĆ
 5. Docent ZORAN GLUVIĆ
 6. Docent TAMARA JEMCOV
 7. Klinički asistent IVAN STANKOVIĆ
 8. Klinički asistent ZORICA CVETKOVIĆ
 9. Klinički asistent MILENA LAČKOVIĆ

n.b. KBC «Zvezdara»

 1. Red.prof. TEODORA BELJIĆ ŽIVKOVIĆ
 2. Red.prof. PETAR SVORCAN
 3. Red.prof. NEBOJŠA DESPOTOVIĆ
 4. Red.prof. RADOMIR NAUMOVIĆ
 5. Red.prof. NATAŠA MARKOVIĆ NIKOLIĆ
 6. Van.prof.  PREDRAG ERCEG
 7. Docent TATJANA DAMJANOVIĆ
 8. Docent SRĐAN MARKOVIĆ
 9. Docent GORDANA MIHAJLOVIĆ
 10. Klinički asistent ALEKSANDAR JANKOVIĆ
 11. Klinički asistent MILJANKA VUKSANOVIĆ
 12. Klinički asistent MILICA MARJANOVIĆ PETKOVIĆ
 13. Klinički asistent JELENA BJEDOV
 14. Klinički asistent ANA BULATOVIĆ
 15. Klinički asistent PETAR ĐURIĆ

n.b. KBC «Bežanijska kosa»

 1. Red.prof. BRANISLAV MILOVANOVIĆ
 2. Van.prof. SVETLANA JELIĆ
 3. Docent MARIJA ZDRAVKOVIĆ
 4. Docent OLIVERA MARKOVIĆ
 5. Docent ALEKSANDRA ĐOKOVIĆ
 6. Docent JELICA BJEKIĆ MACUT
 7. Klinički asistent MARIJA BRANKOVIĆ
 8. Klinički asistent NATAŠA STANISAVLJEVIĆ

n.b. KBC «Dr Dragiša Mišović»

1. Van.prof. MILICA RADOJKOVIĆ
2. Van.prof. VERA ĆELIĆ
3. Docent BRANKA FILIPOVIĆ
4. Docent JASNA TRBOJEVIĆ STANKOVIĆ
5. Klinički asistent NIKOLA PANIĆ
6. Klinički asistent JELENA SUZIĆ LAZIĆ

n.b. Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje»

 1. Red.prof. ALEKSANDRA ARANĐELOVIĆ
 2. Van.prof. NEBOJŠA TASIĆ
 3. Van.prof. ALEKSANDRA NIKOLIĆ
 4. Van.prof. PETAR OTAŠEVIĆ
 5. Docent  MILAN DOBRIĆ
 6. Klinički asistent SRĐAN BOŠKOVIĆ
 7. Klinički asistent GORAN LONČAR
 8. Klinički asistent IVAN ILIĆ
 9. Klinički asistent IVANA BURAZOR

  

HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za digestivnu hirurgiju –Prva hirurška klinika

 1. Red.prof. NEBOJŠA RADOVANOVIĆ
 2. Red.prof. DEJAN RADENKOVIĆ
 3. Red.prof. ALEKSANDAR SIMIĆ
 4. Red.prof. VELIMIR MARKOVIĆ
 5. Van.prof. GORAN BARIŠIĆ
 6. Van.prof. MAJA PAVLOV
 7. Van.prof. IVAN PALIBRK*
 8. Van.prof. NIKICA GRUBOR
 9. Van.prof. PREDRAG SABLJAK
 10. Van.prof. VLADIMIR DUGALIĆ
 11. Docent ANDRIJA ANTIĆ
 12. Docent KERAMATOLLAH EBRAHIMI
 13. Docent DANIJEL GALUN
 14. Docent DEJAN VELIČKOVIĆ
 15. Docent JELENA VELIČKOVIĆ*
 16. Docent ĐORĐE KNEŽEVIĆ
 17. Docent OGNJAN SKROBIĆ
 18. Klinički asistent DRAGAN BASARIĆ
 19. Klinički asistent IVAN DIMITRIJEVIĆ
 20. Klinički asistent SLAVENKO OSTOJIĆ
 21. Klinički asistent NEBOJŠA LEKIĆ
 22. Klinički asistent ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ
 23. Klinički asistent IGOR IGNJATOVIĆ
 24. Klinički asistent VLADIMIR ŠLJUKIĆ
 25. Klinički asistent STOJAN LATINČIĆ
 26. Klinički asistent ALEKSANDAR SEKULIĆ
 27. Klinički asistent NEMANJA BIDŽIĆ
 28. Klinički asistent MARIJA ĐUKANOVIĆ*
 29. Klinički asistent STEFAN KMEZIĆ
 30. Klinički asistent BORIS TADIĆ
 31. Klinički asistent MILAN VESELINOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za urgentnu hirurgiju UC

 1. Red.prof. ŽELJKO LAUŠEVIĆ
 2. Red.prof. VASILIJE JEREMIĆ
 3. Red.prof. SLOBODAN KRSTIĆ
 4. Van.prof. NENAD IVANČEVIĆ
 5. Van.prof. PAVLE GREGORIĆ
 6. Docent BOJAN JOVANOVIĆ*
 7. Docent KRSTINA DOKLESTIĆ VASILJEV
 8. Docent ZLATIBOR LONČAR
 9. Docent MILAN ĆERANIĆ
 10. Docent MIODRAG MILENOVIĆ*
 11. Klinički asistent VLADIMIR ARSENIJEVIĆ
 12. Klinički asistent SRĐAN MIJATOVIĆ
 13. Klinički asistent MIODRAG MILENOVIĆ*
 14. Klinički asistent DUŠAN MICIĆ
 15. Klinički asistent GORAN VUKOVIĆ
 16. Klinički asistent BRANISLAV OLUIĆ
 17. Klinički asistent VLADIMIR RESANOVIĆ
 18. Klinički asistent NIKOLA GRUBOR
 19. Klinički asistent DANIEL MIJALJICA
 20. Klinički asistent MARIJA MILENKOVIĆ*
 21. Klinički asistent JOVANA STANISAVLJEVIĆ*
 22. Klinički asistent ZLATKO PERIŠIĆ
 23. Klinički asistent MARIJA RAJKOVIĆ*
 24. Klinički asistent SANJA RATKOVIĆ*

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije- Klinika za vaskularnu hirurgiju i Klinika za kardiohirurgiju –Druga hirurška klinika

 1. Red.prof. LAZAR DAVIDOVIĆ
 2. Red.prof. MILOŠ VELINOVIĆ
 3. Red.prof. DUŠAN KOSTIĆ
 4. Red.prof MIROSLAV MARKOVIĆ
 5. Van.prof. SLOBODAN CVETKOVIĆ
 6. Van.prof. SVETOZAR PUTNIK
 7. Van.prof. ALEKSANDAR MIKIĆ
 8. Van.prof. MARKO DRAGAŠ
 9. Docent NIKOLA ILIĆ
 10. Docent DEJAN MARKOVIĆ*
 11. Docent IGOR KONČAR
 12. Docent DRAGAN CVETKOVIĆ
 13. Docent ANDREJA DIMIĆ
 14. Klinički asistent ILIJA BILBIJA
 15. Klinički asistent VLADIMIR JOVIČIĆ
 16. Klinički asistent ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ
 17. Klinički asistent RADMILA KARAN*
 18. Klinički asistent MILOŠ SLADOJEVIĆ
 19. Klinički asistent KSENIJA STEVANOVIĆ*
 20. Klinički asistent MILOŠ MATKOVIĆ
 21. Klinički asistent NEMANJA ALEKSIĆ
 22. Klinički asistent MILOŠ GRUJIĆ
 23. Klinički asistent DUŠKO TERZIĆ
 24. Klinički asistent IVAN TOMIĆ
 25. Klinički asistent PERICA MUTAVDŽIĆ
 26. Klinički asistent RANKO TRAILOVIĆ*
 27. Klinički asistent DEJAN LAZOVIĆ
 28. Klinički asistent VLADIMIR TUTUŠ*
 29. Klinički asistent JELENA ČUMIĆ*
 30. Klinički asistent MILICA KARADŽIĆ KOČICA*

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Centar za endokrinu hirurgiju

 1. Van.prof. VLADAN ŽIVALJEVIĆ
 2. Klinički asistent NIKOLA SLIJEPČEVIĆ
 3. Klinički asistent KATARINA TAUŠANOVIĆ
 4. Klinički asistent MILAN JOVANOVIĆ
 5. Klinički asistent BRANISLAV ROVČANIN

n.b.  Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za neurohirurgiju

 1. Red.prof DANICA GRUJIČIĆ
 2. Red.prof. LJILJANA VUJOTIĆ
 3. Red.prof. DANILO RADULOVIĆ
 4. Red.prof. LUKAS RASULIĆ
 5. Red.prof. MILOŠ JOKOVIĆ
 6. Van.prof. GORAN TASIĆ
 7. Van.prof. VLADIMIR BAŠČAREVIĆ
 8. Docent VLADIMIR JOVANOVIĆ
 9. Docent VOJISLAV BOGOSAVLJEVIĆ
 10. Klinički asistent IGOR NIKOLIĆ
 11. Klinički asistent MIRKO MIĆOVIĆ
 12. Klinički asistent IVAN MILIĆ
 13. Klinički asistent MIHAILO MILIĆEVIĆ
 14. Klinički asistent ROSANDA ILIĆ
 15. Klinički asistent IRENA CVRKOTA
 16. Klinički asistent RADOVAN MIJALČIĆ
 17. Klinički asistent TIJANA NASTASOVIĆ*
 18. Klinički asistent NIKOLA REPAC
 19. Klinički asistent ALEKSANDAR JANIĆIJEVIĆ
 20. Klinički asistent ANDRIJA SAVIĆ
 21. Klinički asistent VUK ŠĆEPANOVIĆ
 22. Klinički asistent IVAN BOGDANOVIĆ
 23. Klinički asistent MARINA MILIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za grudnu hirurgiju

 1. Van.prof. MAJA ERCEGOVAC
 2. Docent MILAN SAVIĆ
 3. Klinički asistent SLAVIŠA BAŠČAREVIĆ
 4. Klinički asistent MARKO KOSTIĆ
 5. Klinički asistent RADOMIR VEŠOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za plastičnu  i rekonstruktivnu hirurgiju

 1. Red.prof. MILAN JOVANOVIĆ
 2. Docent JELENA JEREMIĆ
 3. Docent MILAN STOJIČIĆ
 4. Docent MARINA STOJANOVIĆ*
 5. Klinički asistent MARKO JOVIĆ

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za urologiju

 1. Red.prof. ZORAN DŽAMIĆ
 2. Red.prof. ALEKSANDAR VUKSANOVIĆ
 3. Red.prof. MIODRAG AĆIMOVIĆ
 4. Red.prof. DEJAN DRAGIČEVIĆ
 5. Red.prof. NEBOJŠA LAĐEVIĆ*
 6. Van.prof. ĐORĐE NALE
 7. Van.prof. NEBOJŠA BOJANIĆ
 8. Docent  OTAŠ DURUTOVIĆ
 9. Docent ALEKSANDAR JANIČIĆ
 10. Docent IVAN VUKOVIĆ
 11. Docent PREDRAG NIKIĆ
 12. Docent TOMISLAV PEJČIĆ
 13. Klinički asistent BORIS KAJMAKOVIĆ
 14. Klinički asistent UROŠ BABIĆ
 15. Klinički asistent UROŠ BUMBAŠIREVIĆ
 16. Klinički asistent BOGOMIR MILOJEVIĆ
 17. Klinički asistent TJAŠA IVOŠEVIĆ * (Klinika za ORL)
 18. Klinički asistent MILAN RADOVANOVIĆ
 19. Klinički asistent VESNA JOVANOVIĆ *
 20. Klinički asistent VELJKO ŠANTRIĆ
 21. Klinički asistent BOJAN ČEGAR
 22. Klinički asistent JELENA JOVIČIĆ*

n.b. Univerzitetski Klinički centar Srbije-Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. Red.prof. ALEKSANDAR LEŠIĆ
 2. Red.prof. GORAN TULIĆ
 3. Van.prof. MARKO KADIJA
 4. Van.prof. MIHAILO ILLE
 5. Van.prof. IVAN MILOŠEVIĆ
 6. Docent SLAĐANA MATIĆ
 7. Klinički asistent MARKO ILIĆ
 8. Klinički asistent DARKO MILOVANOVIĆ
 9. Klinički asistent TOMISLAV PALIBRK
 10. Klinički asistent SLAVIŠA ZAGORAC
 11. Klinički asistent SVETLANA SREĆKOVIĆ*
 12. Klinički asistent SUZANA MILUTINOVIĆ

 

n.b. Institut za ortopedsku hirurgiju «Banjica»

 1. Red.prof. ZORAN BAŠČAREVIĆ
 2. Van.prof. MILAN APOSTOLOVIĆ
 3. Van.prof. NEMANJA SLAVKOVIĆ
 4. Docent  DUŠKO SPASOVSKI
 5. Docent BORIS VUKOMANOVIĆ
 6. Docent VLADAN STEVANOVIĆ
 7. Klinički asistent OGNJEN VUKADIN
 8. Klinički asistent MIODRAG GLIŠIĆ
 9. Klinički asistent BORIS GLUŠČEVIĆ
 10. Klinički asistent BRANISLAV KRIVOKAPIĆ
 11. Klinički asistent MARKO ALEKSIĆ
 12. Klinički asistent ANDREJA BALJOZOVIĆ
 13. Klinički asistent ALEKSANDAR JEVTIĆ
 14. Klinički asistent DANILO JEREMIĆ
 15. Klinički asistent STANISLAV RAJKOVIĆ

 

n.b. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

 1. Van.prof. IVAN MARKOVIĆ
 2. Docent SRĐAN NIKOLIĆ
 3. Docent MARKO BUTA
 4. Klinički asistent MILAN ŽEGARAC
 5. Klinički asistent MERIMA GORAN
 6. Klinički asistent IGOR SPURNIĆ
 7. Klinički asistent ZORKA INIĆ
 8. Klinički asistent MARKO JEVRIĆ
 9. Klinički asistent ANA CVETKOVIĆ*
 10. Klinički asistent ZORAN KOZOMARA
 11. Klinički asistent ALEKSANDAR MARTINOVIĆ
 12. Klinički asistent DEJAN STOJILJKOVIĆ (grudna hir.)
 13. Klinički asistent NADA SANTRAČ

n.b. Univerzitetska dečja klinika

 1. Red.prof. MIROSLAV ĐORĐEVIĆ
 2. Red.prof. DUŠICA SIMIĆ*
 3. Red.prof. ZORAN RADOJIČIĆ
 4. Red.prof. SANJA SINĐIĆ-ANTUNOVIĆ
 5. Van.prof. ALEKSANDAR SRETENOVIĆ
 6. Docent SINIŠA DUČIĆ
 7. Klinički asistent BRANISLAV TRIFUNOVIĆ
 8. Klinički asistent MARTA BIŽIĆ
 9. Klinički asistent MARKO MAJSTOROVIĆ
 10. Klinički asistent VLADIMIR MILOVANOVIĆ
 11. Klinički asistent MARIJA STEVIĆ*
 12. Klinički asistent DRAGANA VUJOVIĆ
 13. Klinički asistent BRANISLAV JOVANOVIĆ
 14. Klinički asistent JELENA PEJANOVIĆ JOVANOVIĆ
 15. Klinički asistent BOJAN BUKVA
 16. Klinički asistent VLADIMIR RADLOVIĆ
 17. Klinički asistent BORKO STOJANOVIĆ
 18. Klinički asistent MARKO BENČIĆ
 19. Klinički asistent SAŠA MILIVOJEVIĆ
 20. Klinički asistent IVANA PETROV BOJIČIĆ*

n.b. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

 1. Red.prof. MILA STAJEVIĆ POPOVIĆ
 2. Van.prof. ĐORĐE SAVIĆ
 3. Van.prof. RADOJE SIMIĆ
 4. Docent   ALEKSANDAR VLAHOVIĆ
 5. Docent   BLAGOJE GRUJIĆ
 6. Klinički asistent VLADIMIR KOJOVIĆ
 7. Klinički asistent MAJA MILIČKOVIĆ
 8. Klinički asistent ĐORĐE KRAVLJANAC
 9. Klinički asistent PREDRAG ILIĆ
 10. Klinički asistent NINOSLAV BEGOVIĆ
 11. Klinički asistent VESNA MILOJKOVIĆ MARINOVIĆ
 12. Klinički asistent VESNA STEVANOVIĆ*
 13. Klinički asistent ZORAN PAUNOVIĆ
 14. Klinički asistent ANA MANDRAŠ*

n.b. KBC „ Zemun“ 

 1. Red.prof. DRAGOŠ STOJANOVIĆ
 2. Van.prof. DEJAN  STEVANOVIĆ
 3. Docent NEBOJŠA MITROVIĆ
 4. Klinički asistent DAMIR JAŠAROVIĆ
 5. Klinički asistent MIRKO LAKIĆEVIĆ*
 6. Klinički asistent ALEKSANDAR LAZIĆ

n.b. KBC «Bežanijska kosa»

 1. Red.prof. MIROSLAV GRANIĆ
 2. Red.prof. DEJAN NIKOLIĆ
 3. Van.prof. NEBOJŠA IVANOVIĆ
 4. Van.prof. DARKO ZDRAVKOVIĆ
 5. Docent BORISLAV TOŠKOVIĆ
 6. Klinički asistent JASNA GAČIĆ
 7. Klinički asistent NATAŠA ČOLAKOVIĆ
 8. Klinički asistent ANA SEKULIĆ*
 9. Klinički asistent BOGDAN CRNOKRAK
 10. Klinički asistent SLOBODAN TODOROVIĆ

n.b. KBC «Dr Dragiša Mišović» 

 1. Red. prof. DRAGAN RADOVANOVIĆ
 2. Red.prof. VLADIMIR ĐUKIĆ
 3. Red.prof. PREDRAG STEVANOVIĆ*
 4. Van. prof  DEJAN STOJAKOV
 5. Docent VLADIMIR ŽIVANOVIĆ
 6. Docent RASTKO ŽIVIĆ
 7. Klinički asistent SUZANA BOJIĆ*
 8. Klinički asistent SLAVIŠA SAVIĆ
 9. Klinički asistent MILJAN MILANOVIĆ
 10. Klinički asistent PREDRAG SAVIĆ
 11. Klinički asistent NEMANJA DIMIĆ*
 12. Klinički asistent MARKO ĐURIĆ*
 13. Klinički asistent IRINA NENADIĆ*

 

n.b. Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje»

 1. Red.prof. NENAD ILIJEVSKI
 2. Van.prof. IVAN STOJANOVIĆ
 3. Docent PREDRAG GAJIN
 4. Docent SLOBODAN MIĆOVIĆ
 5. Docent PREDRAG MATIĆ
 6. Docent DRAGANA UNIĆ STOJANOVIĆ*
 7. Docent PETAR VUKOVIĆ
 8. Klinički asistent SAŠA BOROVIĆ
 9. Klinički asistent SRĐAN BABIĆ
 10. Klinički asistent SLOBODAN TANASKOVIĆ
 11. Klinički asistent MIROSLAV MILIČIĆ
 12. Klinički asistent PETAR MILAČIĆ
 13. Klinički asistent MARKO KAITOVIĆ
 14. Klinički asistent IGOR ŽIVKOVIĆ
 15. Klinički asistent IVAN NEŠIĆ
 16. Klinički asistent JELENA LEŠANOVIĆ*

n.b. KBC «Zvezdara» 

 1. Red.prof. ALEKSANDAR KARAMARKOVIĆ
 2. Docent LJILJANA MILIĆ
 3. Klinički asistent MARKO KENIĆ
 4. Klinički asistent IGOR KRDŽIĆ
 5. Klinički asistent MAJA STOJANOVIĆ*
 6. Klinički asistent JOVAN JULOSKI
 7. Klinički asistent VLADICA ĆUK

 

 

 

1. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 150-58/VII -3.1 od 24. februara 2010. godine, 
prof. dr RADOJU ČOLOVIĆU
, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS

2. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 020-18145/XXIX-3.2. od 05. aprila 2012. godine, 
prof. dr MIODRAGU OSTOJIĆU
, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS

3. Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj 612-256/7-2014 od 18. juna 2014. godine,
prof. dr MARIJI MOSTARICI STOJKOVIĆ, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u penziji, dodeljeno je zvanje PROFESOR EMERITUS