Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Наставници и сарадници

/Наставници и сарадници
Наставници и сарадници 2020-06-01T13:18:10+00:00
Наставници и сараднициИзбор у наставна и сарадничка звањаНаставници и сараднициПрофесор емеритусДокумента за преузимање

Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад.
Наставно особље јесу: наставници, истраживачи и сарадници.

Права и обавезе наставника и сарадника: 

 • Ради остваривања циљева и задатака утврђеним Законом и Статутом, наставници и сарадници имају следећа права и обавезе:
 1.  у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном броју часова утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе и да учествују у свим другим облицима наставе;
 2. да својим радом и понашањем чувају и подижу углед Факултета и поштују Кодекс професионалне етике Универзитета;
 3. да остварују циљеве и задатке високог образовања и васпитања утврђених Законом;
 4. да се активно, стално и одговорно баве наставно-образовним и научним радом, по правилу на Факултету односно наставним базама и да резултате својих истраживања и других активности користе за стално осавремењивање садржаја образовног процеса;
 5. предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма;
 6. организују и изводе научноистраживачки рад, укључујући и рад са студентима;
 7. да кроз образовни процес упознају студенте са савременим научним достигнућима;
 8. да оспособљавају наставно-научни и стручни подмладак и доприносе њиховом укључивању у процес истраживачког рада;
 9. да код студената развијају радне навике, подстичу их на стваралачки рад, развијају њихово интересовање за даље образовање;
 10. да обезбеђују изворе савремених, научних и стручних информација и да самостално или у сарадњи са другим наставницима и стручњацима припремају уџбенике, приручнике, скрипте и другу образовну литературу;
 11. да се залажу за хуману и прогресивну примену медицинске науке у друштву и да својим радом и понашањем испољавају хуманизам;
 12. воде евиденцију о присуству настави, објављеним испитима и постигнутом успеху студената, на начин предвиђен општим актом Факултета;
 13. активно и уз пуно стручно ангажовање учествују у раду стручних тела и органа управљања Факултета и Универзитета.
 • Посебно, наставници имају обавезу и право да:
 1. препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који су изабрани;
 2. редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним испитним роковима;
 3. држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма;
 4. буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;
 5. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 6. учествују у здравственој делатности;
 7. обављају и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.
 • Посебно, сарадници имају право и обавезу да:
 1. припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
 2. помажу наставнику у припреми наставно-научног процеса;
 3. учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и планом извођења наставе;
 4. обављају консултације са студентима;
 5. раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за самосталан научноистраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена, односно доктората;
 6. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 7. се подвргну провери успешности свога рада у настави у складу са општим актом који доноси Сенат;
 8. обављају и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.
 • О правима и обавезама наставника и сарадника одлучује декан, у складу са законом.

Члан 149. и 164. Статута Медицинског факултета у Београду (Одлука бр. 25/X-2 од 19.03.2018. године).

Конкурси за наставна и сарадничка звања
Извештаји о пријављеним кандидатима који су стављени на увид јавности

Звања наставника на Факултету су: редовни професор, ванредни професор и доцент.
Сарадничка звања на Факултету су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом.

Наставу страних језика могу да изводе и наставници у звању наставника страног језика, који имају објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад.

За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује у наставним базама Факултета, Факултет може да изабере у звање сарадника ван радног односа – клиничког асистента, лице запослено у одговарајућој наставној бази.

У звања наставника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које утврђује Национални савет за високо образовање, општим актима Универзитета, Статутом Медицнског факултета и ближе услове утврђене Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

У звања сарадника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом и Статутом Медицинског факултета, односно ближе услове утврђене Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

Начин и поступак избора у звање наставника и заснивање радног односа ближе се уређују општим актом Универзитета који доноси Сенат, односно Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

Начин и поступак избора у звање сарадника и заснивања радног односа ближе се уређују Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

 

ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 1. Ред.проф. ИВАНКА КАРАЏИЋ
 2. Ред.проф. ВЕСНА ВУЈИЋ
 3. Ван.проф. КРИСТИНА ГОПЧЕВИЋ
 4. Ван.проф.  ДАНИЈЕЛА КРСТИЋ
 5. Ван.проф.  НАТАША АВРАМОВИЋ
 6. Ван.проф.  ВЕСНА ДРАГУТИНОВИЋ
 7. Ван.проф. БРАНИМИР РАДОСАВЉЕВИЋ
 8. Доцент   ЛИДИЈА ИЗРАЕЛ ЖИВКОВИЋ
 9. Асистент АНА МЕДИЋ
 10. Асистент САША ВАТИЋ
БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 1. Ред.проф. МИЛОРАД ЛЕТИЋ
 2. Ред.проф. НЕБОЈША МИЛОШЕВИЋ
 3. Ван.проф. ЗОРИЦА НЕСТОРОВИЋ
 4. Ван.проф. МИРЈАНА ПЛАТИША
 5. Ван.проф. ДЕЈАН ЖИКИЋ
 6. Асистент НЕМАЊА РАЈКОВИЋ
 7. Асистент БОЈАНА СТОЈАДИНОВИЋ
 8. Асистент ДАМЈАН СТОЈИЋ
ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 1. Ред.проф. ИВАНА НОВАКОВИЋ
 2. Ред.проф. ВЕРА БУЊЕВАЧКИ
 3. Ред.проф. ОЛИВЕР СТОЈКОВИЋ
 4. Ван.проф. СУЗАНА ЦВЈЕТИЋАНИН
 5. Ван.проф. ТАТЈАНА ДАМЊАНОВИЋ
 6. Ван.проф. БИЉАНА ЈЕКИЋ
 7. Ван.проф. МОМЧИЛО РИСТАНОВИЋ
 8. Доцент   НЕЛА МАКСИМОВИЋ
 9. Асистент  ДИЈАНА ПЕРОВИЋ
 10. Асистент  МИЛКА ГРК
 11. Асистент  МАРИЈА ДУШАНОВИЋ ПЈЕВИЋ
 12. Асистент  МИЛИЦА ПЕШИЋ
 13. Сар. у нас. МАРКО АНДАБАКА
 14. Сар. у нас. АНА ЂУРАНОВИЋ
АНАТОМИЈА
 1. Ред.проф. МИЛАН МИЛИСАВЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ
 3. Ред.проф. ЛАСЛО ПУШКАШ
 4. Ред.проф. МАРИЈА ЂУРИЋ
 5. Ред.проф. ВАЛЕНТИНА БЕЋИРОВИЋ
 6. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР МАЛИКОВИЋ
 7. Ван.проф. ДАНИЈЕЛА ЂОНИЋ
 8. Ван.проф. МИЛОШ МАЛИШ
 9. Ван.проф. ЛАЗАР СТИЈАК
 10. Ван.проф. ВУК ЂУЛЕЈИЋ
 11. Доцент   МИЛАН АКСИЋ
 12. Доцент  ПЕТАР МИЛОВАНОВИЋ
 13. Доцент ДУБРАВКА АЛЕКСИЋ
 14. Доцент   АНА СТАРЧЕВИЋ
 15. Асистент са докторатом ДАРКО ЛАКЕТИЋ
 16. Асистент АНА ЗЕКАВИЦА
 17. Асистент ЈОКО ПОЛЕКСИЋ
 18. Асистент ЂОРЂЕ ЂОРОВИЋ
 19. Асистент АЛЕКСАНДАР ЋИРОВИЋ
 20. Асистент СЛОБОДАН КАПОР
 21. Сар. у нас. ЈЕЛЕНА ЈАЏИЋ
 22. Сар. у нас. ЈЕЛЕНА БОЉАНОВИЋ
 23. Сар. у нас. АЛЕКСАНДРА ЗЕЛЕНОВИЋ
ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. СЕНКА ПАНТИЋ
 2. Ред.проф. МИЉАНА ОБРАДОВИЋ
 3. Ван.проф. ТАМАРА КРАВИЋ СТЕВОВИЋ
 4. Ван.проф. НЕЛА ПУШКАШ
 5. Ван.проф. МИЛИЦА ЛАБУДОВИЋ БОРОВИЋ
 6. Ван.проф. МИЛА ЋЕТКОВИЋ МИЛИСАВЉЕВИЋ
 7. Доцент  МИЛОШ БАЈЧЕТИЋ
 8. Доцент   АЛЕКСАНДАР МИРЧИЋ
 9. Доцент  ТАМАРА МАРТИНОВИЋ
 10. Доцент   ИВАНА ЛАЛИЋ
 11. Доцент   ЈЕЛЕНА РАКОЧЕВИЋ
 12. Доцент  ДАРКО ЋИРИЋ
 13. Асистент са докторатом САЊА ДЕСПОТОВИЋ
 14. Асистент ИВАН ЗАЛЕТЕЛ
 15. Сар. у нас. АЛЕКСАНДРА МИЛОСАВЉЕВИЋ
МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ДУШАН МИТРОВИЋ
 2. Ред.проф. ДРАГАН ЂУРИЋ
 3. Ред.проф. ЉИЉАНА ШЋЕПАНОВИЋ
 4. Ред.проф. ОЛИВЕРА СТАНОЈЛОВИЋ
 5. Ред.проф. ЗВЕЗДАНА КОЈИЋ
 6. Ван.проф. САЊА МАЗИЋ
 7. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА РАШИЋ МАРКОВИЋ
 8. Ван.проф. ДЕЈАН НЕШИЋ
 9. Ван.проф. ПРЕДРАГ БРКИЋ
 10. Доцент МАРИНА ЂЕЛИЋ
 11. Доцент ИГОР ПАНТИЋ
 12. Доцент ДРАГАН ХРНЧИЋ
 13. Доцент МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ
 14. Асистент ЈОВАНА ЈАКОВЉЕВИЋ УЗЕЛАЦ
 15. Асистент БИЉАНА ЂУРИЋ
 16. Асистент СЛАВИЦА МУТАВЏИН
 17. Асистент НИКОЛА ТОПАЛОВИЋ
 18. Асистент РАДА ЈЕРЕМИЋ
 19. Асистент ДУШАН ТОДОРОВИЋ
 20. Сар. у нас. НИКОЛА ШУТУЛОВИЋ

 

MЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 1. Ред.проф. ТАТЈАНА СИМИЋ
 2. Ред.проф. НАТАША ПЕТРОНИЈЕВИЋ
 3. Ред.проф. ИВАНКА МАРКОВИЋ
 4. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ИСАКОВИЋ
 5. Ван.проф. АНА САВИЋ-РАДОЈЕВИЋ
 6. Ван.проф. МАРИЈА ПЉЕША ЕРЦЕГОВАЦ
 7. Ван.проф. МАРИЈА МАТИЋ
 8. Ван.проф. СОЊА МИСИРЛИЋ-ДЕНЧИЋ
 9. Доцент    ЖЕЉКА СТАНОЈЕВИЋ
 10. Доцент    ТАТЈАНА ЂУКИЋ
 11. Доцент    СОЊА ШУВАКОВ
 12. Доцент    ТАТЈАНА НИКОЛИЋ
 13. Доцент    ВЕСНА ЋОРИЋ
 14. Асистент  МИЛИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ БОГОСАВЉЕВИЋ
 15. Асистент  АНЂЕЛКА ИСАКОВИЋ
 16. Асистент  САШЕНКА ВИДИЧЕВИЋ НОВАКОВИЋ
 17. Асистент  ТИХОМИР СТОЈКОВИЋ
 18. Сар. у нас. МАРИЈА ЈЕРЕМИЋ
 19. Сар. у нас. ЂУРЂА ЈОВАНОВИЋ
 20. Сар. у нас. МИЛИЦА ВУКОЈЕВИЋ
 21. Сар. у нас. НИНА ТОМОЊИЋ
МИКРОБИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ТАЊА ЈОВАНОВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНИСЛАВА САВИЋ
 3. Ред.проф. САЊА МИТРОВИЋ
 4. Ред.проф. ЛАЗАР РАНИН
 5. Ред.проф. ВАЛЕНТИНА АРСИЋ АРСЕНИЈЕВИЋ
 6. Ред.проф. СЛОБОДАНКА ЂУКИЋ
 7. Ред.проф. МАЈА ЋУПИЋ
 8. Ред.проф. НАТАША ВУЧКОВИЋ ОПАВСКИ
 9. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ЏАМИЋ
 10. Ред.проф. ДРАГАНА ВУКОВИЋ
 11. Ред.проф. ИВАНА ДАКИЋ
 12. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА КНЕЖЕВИЋ
 13. Ван.проф. МАЈА СТАНОЈЕВИЋ
 14. Ван.проф ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
 15. Ван.проф ИВАНА ЋИРКОВИЋ
 16. Ван.проф. ВЕРА МИЈАЧ
 17. Ван.проф. ИВАНА ЧОЛОВИЋ ЧОЛОВСКИ
 18. Доцент    АНА БАНКО
 19. Доцент   ИНА ГАЈИЋ
 20. Доцент   ИРЕНА АРАНЂЕЛОВИЋ
 21. Доцент   ЕЛЕОНОРА ДУБЉАНИН
 22. Асистент ДАНИЈЕЛА МИЉАНОВИЋ
 23. Асистент МАРКО ЈАНКОВИЋ
 24. Асистент ДУШАН КЕКИЋ
 25. Сар. у нас. СТЕФАН МИЈАТОВИЋ
ИМУНОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ВЕРА ПРАВИЦА
 2. Ред.проф ДУШАН ПОПАДИЋ
 3. Ред.проф ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЋ
 4. Ван.проф МИЛОШ МАРКОВИЋ
 5. Доцент  ЕМИНА МИЛОШЕВИЋ
 6. Доцент ВЛАДИМИР ПЕРОВИЋ
 7. Асистент МАРИНА СТАМЕНКОВИЋ
 8. Асистент ИРЕНА ВУКОВИЋ ПЕТРОВИЋ
ПАТОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ИВАН БОРИЧИЋ
 2. Ред.проф. ДИМИТРИЈЕ БРАШАНАЦ
 3. Ред.проф. СВЕТИСЛАВ ТАТИЋ
 4. Ван.проф. ДЕЈАН ОПРИЋ
 5. Ван.проф. ЈЕЛЕНА СОПТА
 6. Ван.проф. ТАТЈАНА ТЕРЗИЋ
 7. Ван.проф.  НАДА ТОМАНОВИЋ
 8. Ван.проф.  САЊА РАДОЈЕВИЋ ШКОДРИЋ
 9. Доцент  ДРАГАН МИТРОВИЋ
 10. Доцент   ЉИЉАНА БОГДАНОВИЋ
 11. Доцент   СОФИЈА ГЛУМАЦ
 12. Доцент   ДУШКО ДУНЂЕРОВИЋ
 13. Доцент   ЕМИЛИЈА МАНОЈЛОВИЋ ГАЧИЋ
 14. Доцент   РАДМИЛА ЈАНКОВИЋ
 15. Доцент   МАРТИНА БОСИЋ
 16. Асистент ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ
 17. Асистент НОВИЦА БОРИЧИЋ
 18. Асистент ДАНИЛО ОБРАДОВИЋ
 19. Асистент ИВАНА САВИЋ
 20. Асистент МАЈА ЖИВОТИЋ
 21. Асистент ЈОВАН ЈЕВТИЋ
 22. Асистент МИРЈАНА ПРВАНОВИЋ
 23. Сар. у нас. ГОРАНА НИКОЛИЋ
 24. Сар. у нас. ЉУБИЦА СИМИЋ
 25. Сар. у нас. МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ
ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ТАТЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. ЉИЉАНА МАРКОВИЋ
 3. Ред.проф. СНЕЖАНА ЖУНИЋ
 4. Ван.проф. ДАНИЈЕЛА ВУЧЕВИЋ
 5. Ван.проф. СИЛВИО ДЕ ЛУКА
 6. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР ТРБОВИЋ
 7. Ван.проф. СРЂАН ЛОПИЧИЋ
 8. Ван.проф. ЈЕЛЕНА НЕШОВИЋ ОСТОЈИЋ
 9. Ван.проф. ДРАГО ЂОРЂЕВИЋ
 10. Ван.проф. ЈАСНА ТОДОРОВИЋ
 11. Доцент  ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ
 12. Доцент  МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ
 13. Доцент  МАРИЈА СТАНКОВИЋ –СТАНОЈЕВИЋ
 14. Доцент  БОЈАН ЈОРГАЧЕВИЋ
 15. Асистент МИЛЕНА ВЕСКОВИЋ
 16. Асистент ВЕДРАНА МАКЕВИЋ
 17. Асистент СВЕТОЛИК СПАСИЋ
 18. Асистент МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ
 19. Асистент САЊИН КОВАЧЕВИЋ
 20. Асистент МАРКО ДИНЧИЋ
 21. Асистент ЈОВАНА ПАУНОВИЋ ПАНТИЋ
ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. НИНА ЖИГОН
 2. Ред.проф. ЗОРАН ТОДОРОВИЋ
 3. Ред.проф. ЉИЉАНА ГОЈКОВИЋ БУКАРИЦА
 4. Ред.проф. ДРАГАН ОБРАДОВИЋ
 5. Ред.проф. СОЊА ВУЧКОВИЋ
 6. Ред.проф. МИРОСЛАВ РАДЕНКОВИЋ
 7. Ред.проф. МИЛИЦА БАЈЧЕТИЋ
 8. Ред.проф. РАДАН СТОЈАНОВИЋ
 9. Ван.проф. ГОРДАНА ДРАГОВИЋ ЛУКИЋ
 10. Ван.проф. ЗОРИЦА НЕШИЋ
 11. Ван.проф. НЕВЕНА ДИВАЦ
 12. Доцент   ДРАГАНА ПРОТИЋ
 13. Доцент   ЈАНКО САМАРЏИЋ
 14. Доцент   КАТАРИНА САВИЋ ВУЈОВИЋ
 15. Доцент  МАЈА ЛОЗИЋ ЂУРИЋ
 16. Доцент  БРАНИСЛАВА МЕДИЋ
 17. Доцент  МАРКО СТОЈАНОВИЋ
 18. Асистент БОЈАНА БОЖИЋ ЦВИЈАН
 19. Асистент МИЛОШ ЂУРИЋ
 20. Асистент ВЛАДИМИР ЂОКИЋ
 21. Асистент ДРАГАНА СРЕБРО
 22. Асистент БОЖАНА ОБРАДОВИЋ
 23. Асистент МАРИЈА МАТИЋ
 24. Асистент ВЛАДИСЛАВ ПАЈОВИЋ
 25. Сар. у нас. МИЛОШ БАСАИЛОВИЋ
 26. Сар. у нас. МАЈА СТОЈКОВИЋ
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф.ЉИЉАНА МАРКОВИЋ ДЕНИЋ
 2. Ред.проф. САНДРА ГРУЈИЧИЋ
 3. Ред.проф. ТАТЈАНА ПЕКМЕЗОВИЋ
 4. Ван.проф. ДАРИЈА КИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ
 5. Ван.проф.  ЈАДРАНКА МАКСИМОВИЋ
 6. Ван.проф.  НАТАША МАКСИМОВИЋ
 7. Доцент  ИСИДОРА ВУЈЧИЋ
 8. Доцент  ТАТЈАНА ГАЗИБАРА
 9. Асистент  ГОРИЦА МАРИЋ
 10. Асистент  ВУК МАРУШИЋ
 11. Асистент  АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ
 12. Сар. у нас. АЛЕКСА ЈОВАНОВИЋ
 13. Сар. у нас. ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 1. Ред.проф. ДРАГА ПЛЕЋАШ
 2. Ред.проф. ГОРАН БЕЛОЈЕВИЋ
 3. Ред.проф  НАЂА ВАСИЉЕВИЋ
 4. Ред.проф. ГОРИЦА СБУТЕГА МИЛОШЕВИЋ
 5. Ред.проф. БРАНКО ЈАКОВЉЕВИЋ
 6. Ред.проф. ДУШАН БАЦКОВИЋ
 7. Ван.проф.САЊА МИЛЕНКОВИЋ
 8. Ван.проф. МИЛОШ МАКСИМОВИЋ
 9. Ван.проф. КАТАРИНА ПАУНОВИЋ
 10. Доцент  ДРАГАНА ДАВИДОВИЋ
 11. Доцент  ЈЕЛЕНА ИЛИЋ ЖИВОЈИНОВИЋ
 12. Асистент  НИКОЛИНА БАЊАНИН
 13. Асистент  МИЛЕНА ТОМАНИЋ
 14. Сар. у нас. ДАНКА ЂОРОВИЋ
 15. Сар. у нас. АНА ЈОВАНОВИЋ
СУДСКА МЕДИЦИНА
 1. Ред.проф. СЛОБОДАН САВИЋ
 2. Ред.проф. ТАТЈАНА АТАНАСИЈЕВИЋ
 3. Ред.проф. СЛОБОДАН НИКОЛИЋ
 4. Ред.проф. ВЕСНА ПОПОВИЋ
 5. Ред.проф. ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ
 6. Ван.проф. ДРАГАН ЈЕЧМЕНИЦА
 7. Ван.проф. СНЕЖАНА ПАВЛЕКИЋ
 8. Ван.проф. ЗОРАН МИХАИЛОВИЋ
 9. Ван.проф. ВЛАДИМИР ЖИВКОВИЋ
 10. Доцент ИРИНА ДАМЈАЊУК
 11. Асистент са докторатом  ТИЈАНА ДУРМИЋ
 12. Асистент БОЈАНА РАДНИЋ
 13. Асистент МИЛЕНКО БОГДАНОВИЋ
 14. Асистент ДАНИЦА ЦВЕТКОВИЋ
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 1. Ред.проф. ВЕСНА БЈЕГОВИЋ МИКАНОВИЋ
 2. Ред.проф. ДЕЈАНА ВУКОВИЋ
 3. Ван.проф. БОЈАНА МАТЕЈИЋ
 4. Ван.проф. МИЛЕНА ШАНТРИЋ МИЛИЋЕВИЋ
 5. Ван.проф. ЗОРИЦА ТЕРЗИЋ ШУПИЋ
 6. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА ЈОВИЋ ВРАНЕШ
 7. Ван.проф. БОСИЉКА ЂИКАНОВИЋ
 8. Ван.проф. ЈАНКО ЈАНКОВИЋ
 9. Доцент     ЖЕЉКА СТАМЕНКОВИЋ
 10. Асистент  ЈОВАНА ТОДОРОВИЋ
 11. Сар. у нас. СТЕФАН МАНДИЋ РАЈЧЕВИЋ
СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 1. Ван.проф. ДЕЈАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ
 2. Ван.проф. НАТАША МИЛИЋ
 3. Доцент      ИВАН СОЛДАТОВИЋ
 4. Доцент      ЗОРАН БУКУМИРИЋ
 5. Асистент  АНЂА ЋИРКОВИЋ
 6. Асистент  ЈЕЛЕНА МИЛИН ЛАЗОВИЋ
 7. Сар. у нас. ОГЊЕН МИЛИЋЕВИЋ
 8. Сар. у нас. ВЕДРАНА ПАВЛОВИЋ
 9. Сар ван нас. ДРАГАН БАБИЋ
ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
 1. Ред.проф.  СОФИЈА МИЋИЋ КАНДИЈАШ
 2. Доцент       ДАНИЈЕЛА ТИОСАВЉЕВИЋ
 3. Доцент       ДАНКА СИНАДИНОВИЋ
 4. Нас.стр.јез.ВЕРА МАРКОВИЋ
 5. Нас.стр.јез. БИЉАНА ВУКЧЕВИЋ ЛАЦКОВИЋ
 6. Асистент   ВИДА ЈЕРЕМИЋ СТОЈКОВИЋ
 7. Асистент   СМИЉАНА ЦВЈЕТКОВИЋ
 8. Асистент   СТЕВАН МИЈОМАНОВИЋ
 9. Асистент   ПАВЛЕ ПИПЕРАЦ
МЕДИЦИНА РАДА
 1. Ред.проф. ПЕТАР БУЛАТ
 2. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР МИЛОВАНОВИЋ
 3. Доцент     МАРТИН ПОПЕВИЋ
 4. Доцент    ЈЕЛЕНА ЂОКОВИЋ
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

н.б. Клинички центар Србије –Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију

 1. Ред.проф. ДРАГАНА МАТАНОВИЋ
 2. Ван.проф. ЕМИЛИЈА ДУБЉАНИН РАСПОПОВИЋ
 3. Ван.проф. НАТАША МУЈОВИЋ
 4. Доцент МИРКО ГРАЈИЋ
 5. Доцент  НЕЛА ИЛИЋ
 6. Доцент  АНЂЕЛА МИЛОВАНОВИЋ
 7. Клинчки асистент УНА НЕДЕЉКОВИЋ
 8. Клинчки асистент САЊА ТОМАНОВИЋ ВУЈАДИНОВИЋ

 

н.б. Универзитетска дечја клиника 

 1. Ред.проф.  ИВАНА ПЕТРОНИЋ МАРКОВИЋ
 2. Ван.проф. ДРАГАНА ЋИРОВИЋ
 3. Клинички асистент ДЕЈАН НИКОЛИЋ
 4. Клинички асистент ЈАСНА СТОЈКОВИЋ

 

н.б. Клиника за рехабилитацију «Др М.Зотовић»

 1. Ред.проф   ЉУБИЦА КОНСТАНТИНОВИЋ
 2. Доцент   АЛЕКСАНДРА ВИДАКОВИЋ
 3. Доцент   ОЛИВЕРА ЂОРЂЕВИЋ
 4. Клинички асистент СИНДИ РОДИЋ

 

н.б. Клиника за рехабилитацију

 1. Ред.проф   МИЛИЦА ЛАЗОВИЋ
 2. Клинички асистент ТАМАРА ФИЛИПОВИЋ
 3. Клинички асистент ЈОВАНА КОЈОВИЋ

 

РАДИОЛОГИЈА

н.б. Институт за радиологију и онкологију  

 1. Ред.проф. ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ
 2. Ван.проф. ВЕСНА ПЛЕШИНАЦ КАРАПАНЏИЋ
 3. Ван.проф. МАРИНА НИКИТОВИЋ
 4. Доцент СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ РУНДИЋ
 5. Клинички асистент ТАТЈАНА АРСЕНИЈЕВИЋ
 6. Клинички асистент МИРЈАН НАДРЉАНСКИ
 7. Клинички асистент ДРАГАНА СТАНИЋ
 8. Клинички асистент AЛЕКСАНДАР ТОМАШЕВИЋ
 9. Клинички асистент ЈЕЛЕНА БОКУН

 

н.б. Клинички центар Србије-Центар за радиологију  и магнетну резонанцу  

 1. Ред.проф. ЖЕЉКО МАРКОВИЋ
 2. Ред.проф. ДРАГАН МАШУЛОВИЋ
 3. Ред.проф. РУЖИЦА МАКСИМОВИЋ
 4. Ред.проф. РУЖА СТЕВИЋ
 5. Ван.проф. ЈОВИЦА ШАПОЊСКИ
 6. Доцент    АЛЕКСАНДРА ЂУРИЋ СТЕФАНОВИЋ
 7. Доцент    АЛЕКСАНДАР ИВАНОВИЋ
 1. Доцент ЈЕЛЕНА КОВАЧ
 2. Клинички асистент КРИСТИНА ДАВИДОВИЋ
 3. Клинички асистент ЈЕЛЕНА Р. КОСТИЋ
 4. Клинички асистент АНА МЛАДЕНОВИЋ МАРКОВИЋ
 5. Клинички асистент ВЛАДИМИР ЦВЕТИЋ
 6. Клинички асистент МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ
 7. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВИЋ
 8.  Клинички асистент ИГОР ЂОРИЋ

____________________________________

 1. Ред.проф. ДРАГАН САГИЋ “Дедиње”
 2. Доцент ПОЛИНА ПАВИЋЕВИЋ            “Унивезитетска дечја клиника”
 3. Клинички асистент ГОРАН ЂУРИЧИЋ “Унивезитетска дечја клиника”

 

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

н.б. Клинички центар Србије-Центар за нуклеарну медицине

 1. Ред.проф  ДРАГАНА ШОБИЋ  ШАРАНОВИЋ
 2. Ред.проф  ВЕРА АРТИКО
 3. Ван.проф. СЛОБОДАНКА БЕАТОВИЋ
 4. Ван.проф. НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ
 5. Клинички асистент СТРАХИЊА ОДАЛОВИЋ
 6. Клинички асистент ИСИДОРА ГРОЗДИЋ МИЛОЈЕВИЋ
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за инфективне и тропске болести  

 1. Ван.проф. ЈАСМИНА СИМОНОВИЋ БАБИЋ
 2. Ван.проф. МИЛОШ КОРАЋ
 3. Ван.проф. ЈОВАН РАНИН
 4. Доцент    БРАНКО МИЛОШЕВИЋ
 5. Доцент    ГОРАН СТЕВАНОВИЋ
 6. Доцент    ЈАСМИНА  ПОЛУГА
 7. Доцент    КСЕНИЈА БОЈОВИЋ
 8. Доцент    ИВАНА МИЛОШЕВИЋ
 9. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА РАДОВАНОВИЋ СПУРНИЋ
 10. Клинички асистент НИКОЛА МИТРОВИЋ
 11. Клинички асистент НАТАША НИКОЛИЋ
 12. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ЈОРДОВИЋ
 13. Клинички асистент ЈОВАН МАЛИНИЋ

 

ПСИХИЈАТРИЈА

 

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за психијатрију

 1. Ред.проф. ЉУБИЦА ЛЕПОСАВИЋ
 2. Ред.проф. ИВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
 3. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
 4. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВИЋ
 5. Ван.проф. САЊА ТОТИЋ ПОЗНАНОВИЋ
 6. Ван.проф. СРЂАН МИЛОВАНОВИЋ
 7. Ван.проф.  ГОРДАНА НИКОЛИЋ БАЛКОСКИ
 8. Ван.проф.  МИЛАН ЛАТАС
 9. Доцент   МАЈА ИВКОВИЋ
 10. Доцент   МАЈА ЛАЧКОВИЋ
 11. Клинички асистент ЗОРАНА ПАВЛОВИЋ
 12. Клинички асистент БОЈАНА ДУЊИЋ КОСТИЋ
 13. Клинички асистент АНДРЕЈ ИЛАНКОВИЋ
 14. Клинички асистент МАРИНА МИХАЉЕВИЋ
 15. Клинички асистент СЛОБОДАНКА ПЕЈОВИЋ НИКОЛИЋ
 16. Клинички асистент МАЈА ПАНТОВИЋ СТЕФАНОВИЋ

 

н.б. Институт за ментално здравље

 1. Ван.проф. НАЂА МАРИЋ БОЈОВИЋ
 2. Ван.проф. МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ МИЛОВАНЧЕВИЋ
 3. Доцент ОЛИВЕРА ВУКОВИЋ
 4. Доцент  ЧЕДО МИЉЕВИЋ
 5. Доцент БОЈАНА ПЕЈУШКОВИЋ
 6. Клинички асистент МАРИЈА МИТКОВИЋ ВОНЧИНА
 7. Клинички асистент МИЛУТИН КОСТИЋ
 8. Клинички асистент МАЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
 9. Клинички асистент ВАЊА МАНДИЋ МАРАВИЋ
 10. Клинички асистент АНА МУЊИЗА
НЕУРОЛОГИЈА

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за неурологију

 1. Ред.проф. ВЛАДИМИР КОСТИЋ
 2. Ред.проф. ДРАГАНА ЛАВРНИЋ
 3. Ред.проф. ЈЕЛЕНА ДРУЛОВИЋ
 4. Ред.проф. ЗОРИЦА СТЕВИЋ
 5. Ред.проф. ДРАГОСЛАВ СОКИЋ
 6. Ред.проф  МАРИНА СВЕТЕЛ
 7. Ред.проф. ВИДОСАВА  СТОЈАНОВИЋ
 8. Ред.проф. ЕЛКА СТЕФАНОВА
 9. Ван.проф. ДЕЈАНА ЈОВАНОВИЋ
 10. Ван.проф. НАТАША ДРАГАШЕВИЋ МИШКОВИЋ
 11. Ван.проф. ЈАСНА ЗИДВЕРЦ ТРАЈКОВИЋ
 12. Доцент   НИКОЛА ВОЈВОДИЋ
 13. Доцент   ШАРЛОТА МЕСАРОШ
 14. Доцент   ИВАНА БАСТА
 15. Доцент   АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ
 16. Доцент   АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ
 17. Доцент   МАРКО ЕРЦЕГОВАЦ
 18. Доцент   АЛЕКСАНДРА КАЧАР
 19. Доцент   МИЛИЈА МИЈАЈЛОВИЋ
 20. Доцент   ИГОР ПЕТРОВИЋ
 21. Клинички асистент ИВАНА БЕРИСАВАЦ
 22. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА РАДОЈИЧИЋ
 23. Клинички асистент ГОРАНА МАНДИЋ СТОЈИМЕНОВИЋ
 24. Клинички асистент ТАЊА СТОЈКОВИЋ
 25. Клинички асистент ВЛАДАНА МАРКОВИЋ
 26. Клинички асистент ПРЕДРАГ СТАНАРЧЕВИЋ
 27. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ
 28. Клинички асистент МИЛИЦА ЈЕЧМЕНИЦА ЛУКИЋ
 29. Клинички асистент СТОЈАН ПЕРИЋ

н.б. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

 1. Ред.проф. ВЕДРАНА МИЛИЋ РАШИЋ
 2. Ван.проф. ЈАСНА ЈАНЧИЋ
 3. Ван.проф. НАТАША ЦЕРОВАЦ

 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за дерматовенерологију  

 1. Ред.проф. МИЛОШ НИКОЛИЋ
 2. Ван.проф. ЈЕЛИЦА ВУКИЋЕВИЋ
 3. Ван.проф. СНЕЖАНА МИНИЋ
 4. Ван.проф. МИРЈАНА МИЛИНКОВИЋ СРЕЋКОВИЋ
 5. Ван.проф. ДАНИЈЕЛА ДОБРОСАВЉЕВИЋ ВУКОЈЕВИЋ
 6. Доцент  ДУШАН ШКИЉЕВИЋ
 7. Доцент  СВЕТЛАНА ПОПАДИЋ
 8. Доцент  МИРЈАНА ГАЈИЋ ВЕЉИЋ
 9. Доцент  ЈЕЛЕНА СТОЈКОВИЋ ФИЛИПОВИЋ
 10. Доцент  ДУБРАВКА ЖИВАНОВИЋ
 11. Доцент  СРЂАН ТАНАСИЛОВИЋ
 12. Клинички асистент ДАНИЈЕЛА МИЛЧИЋ
 13. Клинички асистент МИРЈАНА ПОПАДИЋ
 14. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ
 15. Клинички асистент ВЕСНА РЕЉИЋ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 1. Ред.проф. ВОЈКО ЂУКИЋ
 2. Ред.проф. ПРЕДРАГ СТАНКОВИЋ
 3. Ред.проф. СНЕЖАНА ЈЕШИЋ
 4. Ред.проф. МИЛОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
 5. Ред.проф. НЕНАД АРСОВИЋ
 6. Ред.проф. ЈОВИЦА МИЛОВАНОВИЋ
 7. Ван.проф. ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ
 8. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР ТРИВИЋ
 9. Доцент   ВЛАДИМИР НЕШИЋ
 10. Доцент   ЗОРАН ДУДВАРСКИ
 11. Доцент  САЊА КРЕЈОВИЋ ТРИВИЋ
 12. Доцент  БОЈАН ПАВЛОВИЋ
 13. Доцент  ЉИЉАНА ЧВОРОВИЋ
 14. Клинички асистент АНА ЈОТИЋ
 15. Клинички асистент БОЈАНА БУКУРОВ
 16. Клинички асистент МИЉАН ФОЛИЋ
 17. Клинички асистент ГОРАН СТОЈКОВИЋ

 

н.б. КБЦ «Земун» 

 1. Ред.проф. МИЛЕ ШТРБАЦ
 2. Ред.проф. МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
 3. Клинички асистент ОГЊЕН ЧУКИЋ
 4. Клинички асистент СВЕТЛАНА ВАЉАРЕВИЋ

  

ОФТАЛМОЛОГИЈА

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за очне болести

 1. Ред.проф.  БРАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ
 2. Ред.проф.  МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ
 3. Ред.проф.  ДРАГАН ВУКОВИЋ
 4. Ван.проф.  АНИЦА БОБИЋ-РАДОВАНОВИЋ
 5. Ван.проф.  МИРОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ
 6. Ван.проф.  МАРИЈА БОЖИЋ
 7. Доцент  СВЕТЛАНА СТАНОЈЛОВИЋ КУЉИЋ
 8. Доцент  ДИЈАНА РИСИМИЋ
 9. Доцент  ИГОР КОВАЧЕВИЋ
 10. Доцент  ИВАН МАРЈАНОВИЋ
 11. Доцент  ДЕЈАН РАШИЋ
 12. Доцент ТАЊА КАЛЕЗИЋ
 13. Доцент АЛЕКСАНДРА РАДОСАВЉЕВИЋ
 14. Клинички асистент БОЈАНА ДАЧИЋ КРЊАЈА
 15. Клинички асистент ЈЕЛЕНА КАРАЏИЋ
 16. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ
 17. Клинички асистент ВЕСНА МАРИЋ
 18. Клинички асистент ЈЕЛИЦА ПАНТЕЛИЋ
 19. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПОТИЋ

  н. б.  КБЦ »Звездара«

 1. Ван.проф.   ВЕСНА ЈАКШИЋ
ПЕДИЈАТРИЈА

н.б. Универзитетска дечја клиника

 1. Ред.проф. БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ
 2. Ред.проф. ДРАГАНА ЈАНИЋ
 3. Ред.проф. СИЛВИЈА САЈИЋ
 4. Ред.проф. МИРЈАНА КОСТИЋ
 5. Ред.проф  ПЕТАР ИВАНОВСКИ
 6. Ван.проф. МИЛАН ЂУКИЋ
 7. Ван.проф. ВОЈИСЛАВ ПАРЕЗАНОВИЋ
 8. Ван.проф. ДЕЈАН ШКОРИЋ
 9. Ван.проф. МИЛОШ ЈЕШИЋ
 10. Ван.проф. ЛИДИЈА КРИВОКАПИЋ ДОКМАНОВИЋ
 11. Ван.проф. ДИМИТРИЈЕ НИКОЛИЋ
 12. Ван.проф. НАДА КРСТОВСКИ
 13. Ван.проф. МАРИНА АТАНСКОВИЋ МАРКОВИЋ
 14. Доцент    ДРАГАНА БОГИЋЕВИЋ
 15. Доцент   ВЕРА ЗДРАВКОВИЋ
 16. Доцент   ГОРАН ЧУТУРИЛО
 17. Доцент   МАЈА ЈЕШИЋ
 18. Доцент   ДУШАН ПАРИПОВИЋ
 19. Доцент   БРАНКИЦА СПАСОЈЕВИЋ ДИМИТРИЈЕВА
 20. Доцент   ЗОРАН ЛЕКОВИЋ
 21. Доцент   БИЉАНА МЕЂО
 22. Доцент   ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ
 23. Клинички асистент ПРЕДРАГ РОДИЋ
 24. Клинички асистент ИРЕНА ВУЛИЋЕВИЋ
 25. Клинички асистент ИВАН МИЛОВАНОВИЋ
 26. Клинички асистент КАТАРИНА МИЛОШЕВИЋ
 27. Клинички асистент ИГОР СТЕФАНОВИЋ
 28. Клинички асистент МИРЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
 29. Клинички асистент НИНА РИСТИЋ

н.б. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије

 1. Ред.проф. ПРЕДРАГ МИНИЋ
 2. Ред.проф. ЈОВАН КОШУТИЋ
 3. Ред.проф. СРЂАН ПАШИЋ
 4. Ван.проф. ДРАГАНА ВУЈИЋ
 5. Ван.проф. ВЛАДИСЛАВ ВУКОМАНОВИЋ
 6. Ван.проф. МИЛОШ КУЗМАНОВИЋ
 7. Доцент  МАЈА ЂОРЂЕВИЋ
 8. Доцент РУЖИЦА КРАВЉАНАЦ
 9. Доцент ЈЕЛЕНА МАРТИЋ
 10. Клинички асистент НАТАША СТАЈИЋ
 11. Клинички асистент СЕРГЕЈ ПРИЈИЋ
 12. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР СОВТИЋ
 13. Клинички асистент АДРИЈАН САРАЈЛИЈА
 14. Клинички асистент РАДЕ ВУКОВИЋ
 15. Клинички асистент СЛАВИЦА ОСТОЈИЋ
 16. Клинички асистент ЖЕЉКО ЗЕЧЕВИЋ
 17. Клинички асистент ДРАГАН ПРОКИЋ
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за гинекологију и акушерство

 1. Ред.проф. ВЕСНА КЕСИЋ
 2. Ред.проф. СВЕТЛАНА СПРЕМОВИЋ РАЂЕНОВИЋ
 3. Ред.проф. САША КАДИЈА
 4. Ред.проф. БИЉАНА КАСТРАТОВИЋ КОТЛИЦА
 5. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЋ
 6. Ред.проф. СНЕЖАНА ВИДАКОВИЋ
 7. Ред.проф. ЉИЉАНА МИРКОВИЋ
 8. Ред.проф. МИРОСЛАВА ГОЈНИЋ ДУГАЛИЋ
 9. Ред.проф. МИЛОШ ПЕТРОНИЈЕВИЋ
 10. Ред.проф СНЕЖАНА ПЛЕШИНАЦ
 11. Ред.проф. АНДРЕЈА ГЛИШИЋ
 12. Ван.проф. ОЛИВЕРА КОНТИЋ-ВУЧИНИЋ
 13. Ван.проф. ЈЕЛЕНА СТАМЕНКОВИЋ
 14. Ван.проф. ТАТЈАНА БОЖАНОВИЋ
 15. Ван.проф. СВЕТЛАНА ВРЗИЋ ПЕТРОНИЈЕВИЋ
 16. Доцент КАТАРИНА СТЕФАНОВИЋ
 17. Доцент МИЛАН ДОКИЋ
 18. Доцент ИВАНА ЛИКИЋ ЛАЂЕВИЋ
 19. Доцент СРБОЉУБ МИЛИЋЕВИЋ
 20. Доцент ЈЕЛЕНА МИЦИЋ
 21. Доцент ЈЕЛЕНА СТОЈНИЋ
 22. Доцент ИВАНА БАБОВИЋ
 23. Доцент ЈОВАН БИЛА
 24. Клинички асистент ЗОРАН ВИЛЕНДЕЧИЋ
 25. Клинички асистент СВЕТО ПАНТОВИЋ
 26. Клинички асистент ЛИДИЈА ТУЛИЋ
 27. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ДОТЛИЋ
 28. Клинички асистент МИЛЕНА МИТРОВИЋ
 29. Клинички асистент ИГОР ПИЛИЋ
 30. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ДМИТРОВИЋ
 31. Клинички асистент РАДМИЛА СПАРИЋ

н.б. ГАК «Народни фронт«  

 1. Ред.проф. МЛАДЕНКО ВАСИЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНКА НИКОЛИЋ
 3. Ред.проф. ЖЕЉКО МИКОВИЋ
 4. Ред.проф. СВЕТЛАНА ДРАГОЈЕВИЋ ДИКИЋ
 5. Ред.проф. ЖИВКО ПЕРИШИЋ
 6. Ред.проф. ЕЛИАНА ГАРАЛЕЈИЋ
 7. Ред.проф. СНЕЖАНА РАКИЋ
 8. Ред.проф АНА ЈОВАНОВИЋ
 9. Ред.проф. ВЛАДИМИР ПАЖИН
 10. Ван.проф. ЛИДИЈА ТАСИЋ
 11. Ван.проф. АМИРА ЕГИЋ
 12. Ван.проф. ДЕЈАН ФИЛИМОНОВИЋ
 13. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР ЈУРИШИЋ
 14. Доцент  ОЛИВЕРА ЏАТИЋ СМИЉКОВИЋ
 15. Доцент СВЕТЛАНА ЈАНКОВИЋ РАЖНАТОВИЋ
 16. Доцент ВЕСНА МАНДИЋ МАРКОВИЋ
 17. Доцент НАТАША КАРАЏОВ ОРЛИЋ
 18. Клинички асистент НЕБОЈША ЗЕЧЕВИЋ
 19. Клинички асистент РАСТКО МАГЛИЋ
 20. Клинички асистент РАДОМИР АНИЧИЋ
 21. Клинички асистент ЛАЗАР НЕЈКОВИЋ
 22. Клинички асистент ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
 23. Клинички асистент СЛАЂАНА МИХАЈЛОВИЋ
 24. Клинички асистент РЕЉА ЛУКИЋ
 25. Клинички асистент ЗАГОРКА МИЛОВАНОВИЋ
 26. Клинички асистент ДРАГАНА МАГЛИЋ
 27. Клинички асистент МИЛАН ПЕРОВИЋ
 28. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за алергологију и имунологију  

 1. Ред.проф. САНВИЛА РАШКОВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНКА БОНАЧИ НИКОЛИЋ
 3. Ван.проф. ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ
 4. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА ПЕРИЋ ПОПАДИЋ
 5. Ван.проф. ВЕСНА ТОМИЋ СПИРИЋ
 6. Ван.проф. ЈАСНА БОЛПАЧИЋ
 7. Доцент  СЛАЂАНА АНДРЕЈЕВИЋ
 8. Доцент СНЕЖАНА АРАНЂЕЛОВИЋ
 9. Клинички асистент ЖИКИЦА ЈОВИЧИЋ
 10. Клинички асистент РАЈИЦА СТОШОВИЋ
 11. Клинички асистент РАДА МИШКОВИЋ
 12. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ПЛАВШИЋ
 13. Клинички асистент МАЈА СТОЈАНОВИЋ
 14. Клинички асистент РАДОВАН МИЈАНОВИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за пулмологију

 1. Ред.проф. ВИОЛЕТА МИХАИЛОВИЋ ВУЧИНИЋ
 2. Ред.проф. ДРАГИЦА ПЕШУТ
 3. Ред.проф. БРАНИСЛАВА МИЛЕНКОВИЋ
 4. Ред.проф. ЉУДМИЛА НАГОРНИ ОБРАДОВИЋ
 5. Ред.проф. ВЕСНА ШКОДРИЋ ТРИФУНОВИЋ
 6. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ
 7. Доцент ВЛАДИМИР ЖУГИЋ
 8. Доцент   ТАТЈАНА АЏИЋ ВУКИЧЕВИЋ
 9. Доцент  ДРАГАНА МАРИЋ
 10. Клинички асистент СПАСОЈЕ ПОПЕВИЋ
 11. Клинички асистент МИЛИЦА КОНТИЋ ЈОВАНОВИЋ
 12. Клинички асистент МАРИНА РОКСАНДИЋ МИЛЕНКОВИЋ
 13. Клинички асистент МИХАИЛО СТЈЕПАНОВИЋ
 14. Клинички асистент САЊА ДИМИЋ ЈАЊИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за нефрологију 

 1. Ред.проф. ВИШЊА ЛЕЖАИЋ
 2. Ред.проф. ДИЈАНА ЈОВАНОВИЋ
 3. Ред.проф. МАРИНА САВИН
 4. Ред.проф МИЛАН РАДОВИЋ
 5. Доцент  АЛЕКСАНДРА КЕЗИЋ
 6. Доцент  МИРЈАНА ЛАУШЕВИЋ
 7. Клинички асистент ВЕРИЦА СТАНКОВИЋ ПОПОВИЋ
 8. Клинички асистент ВОИН БРКОВИЋ
 9. Клинички асистент МАРИЈА МИЛИНКОВИЋ
 10. Клинички асистент МИЛИЦА КРАВЉАЧА

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за кардиологију

 1. Ред.проф. МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ
 2. Ред.проф. ГОРАН МИЛАШИНОВИЋ
 3. Ред.проф. СИНИША ПАВЛОВИЋ
 4. Ред.проф. БРАНИСЛАВА ИВАНОВИЋ
 5. Ред.проф. ИГОР МРДОВИЋ
 6. Ред.проф. ВЕСНА СТОЈАНОВ
 7. Ред.проф. ДРАГАН СИМИЋ
 8. Ред.проф. БРАНКО БЕЛЕСЛИН
 9. Ван.проф. ГОРАН СТАНКОВИЋ
 10. Ван.проф. СИНИША СТОЈКОВИЋ
 11. Ван.проф. АНА ЂОРЂЕВИЋ-ДИКИЋ
 12. Ван.проф. ПРЕДРАГ МИТРОВИЋ
 13. Ван.проф. АРСЕН РИСТИЋ
 14. Ван.проф. ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ
 15. Ван.проф. МИНА РАДОСАВЉЕВИЋ РАДОВАНОВИЋ
 16. Ван.проф. НЕБОЈША РАДОВАНОВИЋ
 17. Ван.проф. ВЛАДАН ВУКЧЕВИЋ
 18. Ван.проф. МИЛИКА АШАНИН
 19. Доцент ДЕЈАН ОРЛИЋ
 20. Доцент НЕБОЈША АНТОНИЈЕВИЋ
 21. Доцент ДЕЈАН СИМЕУНОВИЋ
 22. Доцент НЕБОЈША МУЈОВИЋ
 23. Доцент ТАТЈАНА ПОТПАРА
 24. Доцент ДАНИЈЕЛА ТРИФУНОВИЋ
 25. Доцент ВОЈИСЛАВ ГИГА
 26. Доцент ГОРДАНА КРЉАНАЦ
 27. Доцент РАТКО ЛАСИЦА
 28. Клинички асистент МАРКО БАНОВИЋ
 29. Клинички асистент МИЛАН ДОБРИЋ
 30. Клинички асистент МАРИЈА ПОЛОВИНА
 31. Клинички асистент ДРАГАН МАТИЋ
 32. Клинички асистент БИЉАНА ПАРАПИД
 33. Клинички асистент ЛИДИЈА САВИЋ СПАСИЋ
 34. Клинички асистент ЗЛАТКО МЕХМЕДБЕГОВИЋ
 35. Клинички асистент МИЛОРАД ТЕШИЋ
 36. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ
 37. Клинички асистент ДЕЈАН МИЛАШИНОВИЋ
 38. Клинички асистент ИВАН МИЛИНКОВИЋ
 39. Клинички асистент СРЂАН АЛЕКСАНДРИЋ
 40. Клинички асистент ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 1. Ред.проф. НЕБОЈША ЛАЛИЋ
 2. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА КЕНДЕРЕШКИ
 3. Ред.проф. СВЕТЛАНА ВУЈОВИЋ
 4. Ред.проф. МИЛОШ ЖАРКОВИЋ
 5. Ред.проф. МИРЈАНА ШУМАРАЦ ДУМАНОВИЋ
 6. Ред.проф. ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЕЋКОВИЋ
 7. Ред.проф. СРЂАН ПОПОВИЋ
 8. Ред.проф. МАРИНА НИКОЛИЋ ЂУРОВИЋ
 9. Ред.проф. ЈАСМИНА ЋИРИЋ
 10. Ред.проф. КАТАРИНА ЛАЛИЋ
 11. Ред.проф. МИЛАН ПЕТАКОВ
 12. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ
 13. Ред.проф ЂУРО МАЦУТ
 14. Ван.проф. САНДРА ЂУРЂЕВИЋ
 15. Ван.проф. МИРЈАНА ДОКНИЋ
 16. Доцент  БИЉАНА НЕДЕЉКОВИЋ БЕЛЕСЛИН
 17. Доцент ЉИЉАНА ЛУКИЋ
 18. Доцент ДРАГАНА МИЉИЋ
 19. Доцент НАТАША РАЈКОВИЋ
 20. Доцент МИОМИРА ИВОВИЋ
 21. Доцент ТАЊА МИЛИЧИЋ
 22. Доцент МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ
 23. Клинички асистент ДРАШКО ГОСТИЉАЦ
 24. Клинички асистент САЊА ОГЊАНОВИЋ
 25. Клинички асистент МИЛИНА ТАНЧИЋ ГАЈИЋ
 26. Клинички асистент ЈЕЛЕНА СЕФЕРОВИЋ
 27. Клинички асистент МАРКО СТОЈАНОВИЋ
 28. Клинички асистент ЉИЉАНА МАРИНА
 29. Клинички асистент МИРЈАНА СТОЈКОВИЋ
 30. Клинички асистент ИВАНА БОЖИЋ АНТИЋ
 31. Клинички асистент ЉИЉАНА ПОПОВИЋ
 32. Клинички асистент ДАНИЦА СТАМЕНКОВИЋ ПЕЈКОВИЋ
 33. Клинички асистент ТАТЈАНА ИСАИЛОВИЋ
 34. Клинички асистент МАРИЈА МАЋЕШИЋ
 35. Клинички асистент БОЈАНА ПОПОВИЋ
 36. Клинички асистент САНДРА СИНГХ ЛУКАЧ
 37. Клинички асистент МАРИЈА МИЛЕТИЋ
 38. Клинички асистент ЉУБИЦА СТОШИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за хематологију КЦС

 1. Ред.проф. ДРАГИЦА ТОМИН
 2. Ред.проф. МИРЈАНА ГОТИЋ
 3. Ред.проф. НАДА СУВАЈЏИЋ ВУКОВИЋ
 4. Ред.проф. БИЉАНА МИХАЉЕВИЋ
 5. Ред.проф. АНДРИЈА БОГДАНОВИЋ
 6. Ван.проф. АНА ВИДОВИЋ
 7. Ван.проф. МИЛЕНА ТОДОРОВИЋ БАЛИНТ
 8. Ван.проф. ПРЕДРАГ МИЉИЋ
 9. Ван.проф. ЈЕЛЕНА БИЛА
 10. Доцент   НАТАША ЧОЛОВИЋ
 11. Доцент ДАРКО АНТИЋ
 12. Клинички асистент МИРЈАНА МИТРОВИЋ
 13. Клинички асистент ИРЕНА ЂУНИЋ
 14. Клинички асистент ДАНИЈЕЛА ЛЕКОВИЋ
 15. Клинички асистент МАРИЈАНА ВИРИЈЕВИЋ
 16. Клинички асистент ВЛАДИСЛАВА ЂУРАШИНОВИЋ
 17. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА СРЕТЕНОВИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за гастроентерологију

 1. Ред.проф. МИОДРАГ КРСТИЋ
 2. Ред.проф. МИРЈАНА СТОЈКОВИЋ
 3. Ред.проф ЂОРЂЕ ЋУЛАФИЋ
 4. Ред.проф. СРЂАН ЂУРАНОВИЋ
 5. Ред.проф. ДРАГАН ПОПОВИЋ
 6. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ МАРКОВИЋ
 7. Ван.проф. ГОРАН ЈАНКОВИЋ
 8. Ван.проф. ИВАН ЈОВАНОВИЋ
 9. Ван.проф. ТАМАРА МИЛОВАНОВИЋ
 10. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА СОКИЋ МИЛУТИНОВИЋ
 11. Доцент СНЕЖАНА ЛУКИЋ
 12. Доцент ДРАГАНА МИЈАЧ
 13. Клинички асистент ДУШАН ПОПОВИЋ
 14. Клинички асистент ТИЈАНА ГЛИШИЋ
 15. Клинички асистент ЈЕЛЕНА НЕСТОРОВ
 16. Клинички асистент САЊА ДРАГАШЕВИЋ
 17. Клинички асистент ВЛАДИМИР МИЛИВОЈЕВИЋ
 18. Клинички асистент МИЛИЦА СТОЈКОВИЋ ЛАЛОШЕВИЋ

н.б. Институт за реуматологију

 1. Ред.проф. НЕМАЊА ДАМЈАНОВ
 2. Ред.проф. НАДА ВУЈАСИНОВИЋ-СТУПАР
 3. Ван.проф. МИРЈАНА ШЕФИК БУКИЛИЦА
 4. Доцент ГОРАН РАДУНОВИЋ
 5. Доцент ПРЕДРАГ ОСТОЈИЋ
 6. Доцент ВЕРА МИЛИЋ
 7. Клинички асистент СЛАВИЦА ПАВЛОВ ДOЛИЈАНОВИЋ
 8. Клинички асистент ИВИЦА ЈЕРЕМИЋ
 9. Клинички асистент МИРЈАНА ЗЛАТКОВИЋ ШВЕНДА
 10. Клинички асистент СЛАВИЦА ПРОДАНОВИЋ
 11. Клинички асистент МАЈА ЗЛАТАНОВИЋ
 12. Клинички асистент ТАТЈАНА ЖИВАНОВИЋ РАДНИЋ

н.б. КБЦ «Земун»

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ
 2. Доцент МИОДРАГ ВУКЧЕВИЋ
 3. Доцент РАТКО ТОМАШЕВИЋ
 4. Доцент РАДОСАВ ВИДАКОВИЋ
 5. Доцент ЗОРАН ГЛУВИЋ
 6. Клинички асистент ТАМАРА ЈЕМЦОВ
 7. Клинички асистент ИВАН СТАНКОВИЋ
 8. Клинички асистент ЗОРИЦА ЦВЕТКОВИЋ
 9. Клинички асистент МИЛЕНА ЛАЧКОВИЋ

н.б. КБЦ «Звездара»

 1. Ред.проф. ТЕОДОРА БЕЉИЋ ЖИВКОВИЋ
 2. Ред.проф. ПЕТАР СВОРЦАН
 3. Ред.проф. НЕБОЈША ДЕСПОТОВИЋ
 4. Ван.проф. МИЛИЦА ДЕКЛЕВА МАНОЈЛОВИЋ
 5. Ван.проф. РАДОМИР НАУМОВИЋ
 6. Ван.проф. НАТАША МАРКОВИЋ НИКОЛИЋ
 7. Доцент  ПРЕДРАГ ЕРЦЕГ
 8. Клинички асистент ТАТЈАНА ДАМЈАНОВИЋ
 9. Клинички асистент СРЂАН МАРКОВИЋ
 10. Клинички асистент ГОРДАНА МИХАЈЛОВИЋ
 11. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ
 12. Клинички асистент МИЉАНКА ВУКСАНОВИЋ
 13. Клинички асистент МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ ПЕТКОВИЋ
 14. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ТОШИЋ ДРАГОВИЋ

н.б. КБЦ «Бежанијска коса»

 1. Ред.проф. ДРАГОМИР МАРИСАВЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ
 3. Ван.проф. СВЕТЛАНА ЈЕЛИЋ
 4. Доцент МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
 5. Доцент ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ
 6. Клинички асистент МАРИЈА БРАНКОВИЋ
 7. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ЂОКОВИЋ
 8. Клинички асистент ЈЕЛИЦА БЈЕКИЋ МАЦУТ

н.б. КБЦ «Др Драгиша Мишовић»

1. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА АРАНЂЕЛОВИЋ
2. Ван.проф. МИЛИЦА РАДОЈКОВИЋ
3. Ван.проф. ВЕРА ЋЕЛИЋ
4. Доцент БРАНКА ФИЛИПОВИЋ
5. Доцент ЈАСНА ТРБОЈЕВИЋ СТАНКОВИЋ
6. Клинички асистент НИКОЛА ПАНИЋ
7. Клинички асистент ЈЕЛЕНА СУЗИЋ ЛАЗИЋ

н.б. Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње»

 1. Ред.проф. РАДЕ БАБИЋ
 2. Ван.проф. НЕБОЈША ТАСИЋ
 3. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ
 4. Ван.проф. ПЕТАР ОТАШЕВИЋ
 5. Клинички асистент СРЂАН БОШКОВИЋ
 6. Клинички асистент ГОРАН ЛОНЧАР
 7. Клинички асистент ИВАН ИЛИЋ

  

ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за дигестивну хирургију –Прва хируршка клиника 

 1. Ред.проф. ПРЕДРАГ ПЕШКО
 2. Ред.проф. ЗОРАН КРИВОКАПИЋ
 3. Ред.проф. МИЛОРАД ПЕТРОВИЋ
 4. Ред.проф. ДРАГУТИН КЕЦМАНОВИЋ
 5. Ред.проф.МАРИНКО ЖУВЕЛА
 6. Ред.проф. НЕБОЈША РАДОВАНОВИЋ
 7. Ред.проф. МИЛОШ БЈЕЛОВИЋ
 8. Ред.проф. ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ
 9. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР СИМИЋ
 10. Ван.проф. СЛАВКО МАТИЋ
 11. Ван.проф. ВЕЛИМИР МАРКОВИЋ
 12. Ван.проф. ГОРАН БАРИШИЋ
 13. Ван.проф. МАЈА ПАВЛОВ
 14. Ван.проф. ИВАН ПАЛИБРК*
 15. Доцент НИКИЦА ГРУБОР
 16. Доцент ПРЕДРАГ САБЉАК
 17. Доцент ВЛАДИМИР ДУГАЛИЋ
 18. Доцент АНДРИЈА АНТИЋ
 19. Доцент КЕРАМАТОЛЛАХ ЕБРАХИМИ
 20. Доцент МИЉАН ЋЕРАНИЋ
 21. Доцент ДАНИЈЕЛ ГАЛУН
 22. Клинички асистент ДЕЈАН ВЕЛИЧКОВИЋ
 23. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВИЋ*
 24. Клинички асистент ЂОРЂЕ КНЕЖЕВИЋ
 25. Клинички асистент ОГЊАН СКРОБИЋ
 26. Клинички асистент ДРАГАН БАСАРИЋ
 27. Клинички асистент ИВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
 28. Клинички асистент СЛАВЕНКО ОСТОЈИЋ
 29. Клинички асистент НЕБОЈША ЛЕКИЋ
 30. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР БОГДАНОВИЋ
 31. Клинички асистент ИГОР ИГЊАТОВИЋ
 32. Клинички асистент ВЛАДИМИР ШЉУКИЋ
 33. Клинички асистент НИКОЛА ГРУБОР
 34. Клинички асистент СТОЈАН ЛАТИНЧИЋ
 35. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР СЕКУЛИЋ
 36. Клинички асистент НЕМАЊА БИЏИЋ
 37. Клинички асистент МАРИЈА ЂУКАНОВИЋ*
 38. Клинички асистент СТЕФАН КМЕЗИЋ
 39. Клинички асистент БОРИС ТАДИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за ургентну хирургију Ургентног центра

 1. Ред.проф. АНА ШИЈАЧКИ
 2. Ред.проф. ЖЕЉКО ЛАУШЕВИЋ
 3. Ред.проф.ВЕСНА БУМБАШИРЕВИЋ*
 4. Ред.проф. ВАСИЛИЈЕ ЈЕРЕМИЋ
 5. Ван.проф. ГОРДАНА ВЛАЈКОВИЋ (Офталмологија)*
 6. Ван.проф. НЕНАД ИВАНЧЕВИЋ
 7. Ван.проф. СЛОБОДАН КРСТИЋ
 8. Ван.проф. ПАВЛЕ ГРЕГОРИЋ
 9. Доцент БОЈАН ЈОВАНОВИЋ*
 10. Доцент КРСТИНА ДОКЛЕСТИЋ
 11. Доцент ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР
 12. Клинички асистент ВЛАДИМИР АРСЕНИЈЕВИЋ
 13. Клинички асистент СРЂАН МИЈАТОВИЋ
 14. Клинички асистент МИОДРАГ МИЛЕНОВИЋ*
 15. Клинички асистент ДУШАН МИЦИЋ
 16. Клинички асистент ГОРАН ВУКОВИЋ
 17. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ОЛУИЋ
 18. Клинички асистент ВЛАДИМИР РЕСАНОВИЋ
 19. Клинички асистент ДАНИЕЛ МИЈАЉИЦА
 20. Клинички асистент МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ*

н.б. Клинички центар Србије- Клиника за васкуларну хирургију и Клиника за кардиохирургију –Друга хируршка клиника

 1. Ред.проф. ЛАЗАР ДАВИДОВИЋ
 2. Ред.проф. МИЛОШ ВЕЛИНОВИЋ
 3. Ред.проф. ДУШАН КОСТИЋ
 4. Ред.проф МИРОСЛАВ МАРКОВИЋ
 5. Ван.проф. ДРАГУТИН САВИЋ
 6. Ван.проф. СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ
 7. Ван.проф. СВЕТОЗАР ПУТНИК
 8. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР МИКИЋ
 9. Доцент МАРКО ДРАГАШ
 10. Доцент НИКОЛА ИЛИЋ
 11. Доцент ДЕЈАН МАРКОВИЋ*
 12. Доцент ИГОР КОНЧАР
 13. Клинички асистент ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ
 14. Клинички асистент АНДРЕЈА ДИМИЋ
 15. Клинички асистент ИЛИЈА БИЛБИЈА
 16. Клинички асистент ВЛАДИМИР ЈОВИЧИЋ
 17. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ
 18. Клинички асистент РАДМИЛА КАРАН*
 19. Клинички асистент МИЛОШ СЛАДОЈЕВИЋ
 20. Клинички асистент КСЕНИЈА СТЕВАНОВИЋ*
 21. Клинички асистент МИЛОШ МАТКОВИЋ
 22. Клинички асистент НЕМАЊА АЛЕКСИЋ
 23. Клинички асистент МИЛОШ ГРУЈИЋ
 24. Клинички асистент ДУШКО ТЕРЗИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за ендокрину хирургију

 1. Ред.проф. ИВАН ПАУНОВИЋ
 2. Ред.проф. НЕВЕНА КАЛЕЗИЋ*
 3. Ван.проф. ВЛАДАН ЖИВАЉЕВИЋ
 4. Клинички асистент НИКОЛА СЛИЈЕПЧЕВИЋ
 5. Клинички асистент КАТАРИНА ТАУШАНОВИЋ

н.б.  Клинички центар Србије-Клиника за неурохирургију

 1. Ред.проф ДАНИЦА ГРУЈИЧИЋ
 2. Ред.проф. МИОДРАГ РАКИЋ
 3. Ред.проф. БРАНКО ЂУРОВИЋ
 4. Ред.проф. ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ
 5. Ред.проф. ДАНИЛО РАДУЛОВИЋ
 6. Ван.проф. БРАНКО МИЛАКОВИЋ*
 7. Ван.проф. ЛУКАС РАСУЛИЋ
 8. Ван.проф. МИЛОШ ЈОКОВИЋ
 9. Ван.проф. ГОРАН ТАСИЋ
 10. Доцент ВЛАДИМИР БАШЧАРЕВИЋ
 11. Доцент ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ
 12. Клинички асистент ВОЈИСЛАВ БОГОСАВЉЕВИЋ
 13. Клинички асистент ИГОР НИКОЛИЋ
 14. Клинички асистент МИРКО МИЋОВИЋ
 15. Клинички асистент ДРАГАН САВИЋ
 16. Клинички асистент ИВАН МИЛИЋ
 17. Клинички асистент МИХАИЛО МИЛИЋЕВИЋ
 18. Клинички асистент РОСАНДА ИЛИЋ
 19. Клинички асистент ИРЕНА ЦВРКОТА
 20. Клинички асистент РАДОВАН МИЈАЛЧИЋ
 21. Клинички асистент ТИЈАНА НАСТАСОВИЋ*
 22. Клинички асистент НИКОЛА РЕПАЦ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за грудну хирургију

 1. Ван.проф. МАЈА ЕРЦЕГОВАЦ
 2. Ван.проф. ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ
 3. Доцент МИЛАН САВИЋ
 4. Клинички асистент СЛАВИША БАШЧАРЕВИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за пластичну  и реконструктивну хирургију  

 1. Ван.проф. МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
 2. Доцент ЈЕЛЕНА ЈЕРЕМИЋ
 3. Доцент МИЛАН СТОЈИЧИЋ
 4. Клинички асистент МАРИНА СТОЈАНОВИЋ*
 5. Клинички асистент МАРКО ЈОВИЋ

н.б. Институт за онкологију и радиологију Србије

 1. Доцент ИВАН МАРКОВИЋ
 2. Доцент СРЂАН НИКОЛИЋ
 3. Клинички асистент МАРКО БУТА
 4. Клинички асистент МИЛАН ЖЕГАРАЦ
 5. Клинички асистент МЕРИМА ГОРАН
 6. Клинички асистент ИГОР СПУРНИЋ
 7. Клинички асистент ЗОРКА ИНИЋ
 8. Клинички асистент МАРКО ЈЕВРИЋ
 9. Клинички асистент АНА ЦВЕТКОВИЋ*

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за урологију

 1. Ред.проф. ЗОРАН ЏАМИЋ
 2. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР ВУКСАНОВИЋ
 3. Ван.проф. ДЕЈАН ДРАГИЧЕВИЋ
 4. Ван.проф. МИОДРАГ АЋИМОВИЋ
 5. Ван.проф. ЂОРЂЕ НАЛЕ
 6. Ван.проф. НЕБОЈША БОЈАНИЋ
 7. Ван.проф. НЕБОЈША ЛАЂЕВИЋ*
 8. Доцент  ОТАШ ДУРУТОВИЋ
 9. Доцент АЛЕКСАНДАР ЈАНИЧИЋ
 10. Доцент ИВАН ВУКОВИЋ
 11. Клинички асистент ПРЕДРАГ НИКИЋ
 12. Клинички асистент ТОМИСЛАВ ПЕЈЧИЋ
 13. Клинички асистент БОРИС КАЈМАКОВИЋ
 14. Клинички асистент УРОШ БАБИЋ
 15. Клинички асистент УРОШ БУМБАШИРЕВИЋ
 16. Клинички асистент БОГОМИР МИЛОЈЕВИЋ
 17. Клинички асистент ТЈАША ИВОШЕВИЋ * (Klinika za ORL)
 18. Клинички асистент МИЛАН РАДОВАНОВИЋ
 19. Клинички асистент ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ *
 20. Клинички асистент ВЕЉКО ШАНТРИЋ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ЛЕШИЋ
 2. Ред.проф. РАДОВАН МАНОЈЛОВИЋ
 3. Ван.проф. ГОРАН ТУЛИЋ
 4. Ван.проф. МАРКО КАДИЈА
 5. Доцент МИХАИЛО ИЛЛЕ
 6. Доцент ИВАН МИЛОШЕВИЋ
 7. Доцент СЛАЂАНА МАТИЋ
 8. Клинички асистент МАРКО ИЛИЋ
 9. Клинички асистент ДАРКО МИЛОВАНОВИЋ
 10. Клинички асистент ТОМИСЛАВ ПАЛИБРК
 11. Клинички асистент СЛАВИША ЗАГОРАЦ
 12. Клинички асистент СВЕТЛАНА СРЕЋКОВИЋ*
 13. Клинички асистент СУЗАНА МИЛУТИНОВИЋ

н.б. Институт за ортопедску хирургију «Бањица»

 1. Ред.проф. ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ
 2. Ван.проф. СЛАВКО ТОМИЋ
 3. Ван.проф. ЗОРАН БАШЧАРЕВИЋ
 4. Ван.проф. МИЛАН АПОСТОЛОВИЋ
 5. Доцент НЕМАЊА СЛАВКОВИЋ
 6. Доцент  ДУШКО СПАСОВСКИ
 7. Клинички асистент БОРИС ВУКОМАНОВИЋ
 8. Клинички асистент ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ
 9. Клинички асистент ОГЊЕН ВУКАДИН
 10. Клинички асистент МИОДРАГ ГЛИШИЋ
 11. Клинички асистент БОРИС ГЛУШЧЕВИЋ
 12. Клинички асистент БРАНИСЛАВ КРИВОКАПИЋ

н.б. Универзитетска дечја клиника

 1. Ред.проф. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
 2. Ред.проф МАРИЈА ЛУКАЧ
 3. Ред.проф. ДУШИЦА СИМИЋ*
 4. Ред.проф. ЗОРАН РАДОЈИЧИЋ
 5. Ван.проф. ЗОРАН ГОЛУБОВИЋ
 6. Ван.проф. СЛОБОДАН ИЛИЋ
 7. Ван.проф. САЊА СИНЂИЋ-АНТУНОВИЋ
 8. Доцент АЛЕКСАНДАР СРЕТЕНОВИЋ
 9. Доцент СИНИША ДУЧИЋ
 10. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ
 11. Клинички асистент МАРТА БИЖИЋ
 12. Клинички асистент МАРКО МАЈСТОРОВИЋ
 13. Клинички асистент ВЛАДИМИР МИЛОВАНОВИЋ
 14. Клинички асистент МАРИЈА СТЕВИЋ*
 15. Клинички асистент ДРАГАНА ВУЈОВИЋ
 16. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
 17. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПЕЈАНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
 18. Клинички асистент БОЈАН БУКВА
 19. Клинички асистент ВЛАДИМИР РАДЛОВИЋ
 20. Клинички асистент БОРКО СТОЈАНОВИЋ

н.б. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије

 1. Ван.проф. МИЛА СТАЈЕВИЋ ПОПОВИЋ
 2. Ван.проф. ЂОРЂЕ САВИЋ
 3. Доцент   РАДОЈЕ СИМИЋ
 4. Доцент   АЛЕКСАНДАР ВЛАХОВИЋ
 5. Доцент   БЛАГОЈЕ ГРУЈИЋ
 6. Клинички асистент ВЛАДИМИР КОЈОВИЋ
 7. Клинички асистент МАЈА МИЛИЧКОВИЋ
 8. Клинички асистент ЂОРЂЕ КРАВЉАНАЦ
 9. Клинички асистент НИКОЛА СТАНКОВИЋ*
 10. Клинички асистент ПРЕДРАГ ИЛИЋ
 11. Клинички асистент НИНОСЛАВ БЕГОВИЋ
 12. Клинички асистент ВЕСНА МИЛОЈКОВИЋ МАРИНОВИЋ

н.б. КБЦ „ Земун“ 

 1. Ред.проф. ДРАГОШ СТОЈАНОВИЋ
 2. Ван.проф. ДЕЈАН  СТЕВАНОВИЋ
 3. Доцент НЕБОЈША МИТРОВИЋ
 4. Клинички асистент ДАМИР ЈАШАРОВИЋ
 5. Клинички асистент МИРКО ЛАКИЋЕВИЋ*

н.б. КБЦ «Бежанијска коса»

 1. Ред.проф. МИРОСЛАВ ГРАНИЋ
 2. Ред.проф. ДЕЈАН НИКОЛИЋ
 3. Ван.проф. НЕБОЈША ИВАНОВИЋ
 4. Ван.проф. СРЂАН ДИКИЋ
 5. Доцент ДАРКО ЗДРАВКОВИЋ
 6. Клинички асистент БОРИСЛАВ ТОШКОВИЋ
 7. Клинички асистент ЈАСНА ГАЧИЋ
 8. Клинички асистент НАТАША ЧОЛАКОВИЋ
 9. Клинички асистент АНА СЕКУЛИЋ*

н.б. КБЦ «Др Драгиша Мишовић» 

 1. Ред. проф. ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ
 2. Ред.проф. ВЛАДИМИР ЂУКИЋ
 3. Ред.проф. ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ*
 4. Ван.проф. РАДОСЛАВ ПЕРУНОВИЋ
 5. Доцент ДЕЈАН СТОЈАКОВ
 6. Клинички асистент ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ
 7. Клинички асистент РАСТКО ЖИВИЋ
 8. Клинички асистент СЛАВИША САВИЋ

 

н.б. Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње»

 1. Ред.проф. МИОМИР ЈОВИЋ*
 2. Ван.проф. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ
 3. Ван.проф. ДРАГОСЛАВ НЕНЕЗИЋ
 4. Ван.проф. НЕНАД ИЛИЈЕВСКИ
 5. Ван.проф. МИОДРАГ ПЕРИЋ
 6. Ван.проф. ИВАН СТОЈАНОВИЋ
 7. Доцент ПРЕДРАГ ГАЈИН
 8. Доцент СЛОБОДАН МИЋОВИЋ
 9. Клинички асистент ПРЕДРАГ МАТИЋ
 10. Клинички асистент САША БОРОВИЋ
 11. Клинички асистент ДРАГАНА УНИЋ СТОЈАНОВИЋ*
 12. Клинички асистент ПЕТАР ВУКОВИЋ
 13. Клинички асистент СРЂАН БАБИЋ
 14. Клинички асистент СЛОБОДАН ТАНАСКОВИЋ
 15. Клинички асистент СУЗАНА БОЈИЋ*
 16. Клинички асистент МИРОСЛАВ МИЛИЧИЋ
 17. Клинички асистент МАРКО ЈОВАНОВИЋ
 18. Клинички асистент ПЕТАР МИЛАЧИЋ
 19. Клинички асистент МАРКО КАИТОВИЋ

н.б. КБЦ «Звездара» 

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР КАРАМАРКОВИЋ
 2. Клинички асистент ЉИЉАНА МИЛИЋ
 3. Клинички асистент МАРКО КЕНИЋ
 4. Клинички асистент ИГОР КРЏИЋ
 5. Клинички асистент МАЈА СТОЈАНОВИЋ*

 

 

 

1. Одлуком Сената Универзитета у Београду број 150-58/VII -3.1 од 24. фебруара 2010. године, 
проф. др РАДОЈУ ЧОЛОВИЋУ
, редовном професору Медицинског факултета у пензији, додељено је звање ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

2. Одлуком Сената Универзитета у Београду број 020-18145/XXIX-3.2. од 05. априла 2012. године, 
проф. др МИОДРАГУ ОСТОЈИЋУ
, редовном професору Медицинског факултета у пензији, додељено је звање ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

3. Одлуком Сената Универзитета у Београду број 612-256/7-2014 од 18. јуна 2014. године,
проф. др МАРИЈИ МОСТАРИЦИ СТОЈКОВИЋ, редовном професору Медицинског факултета у пензији, додељено је звање ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Документа за расписивање конкурса

 

Документа за реферат о пријављеним кандидатима