Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Centar za obezbeđivanje kvaliteta i unapređivanje nastave

//Centar za obezbeđivanje kvaliteta i unapređivanje nastave
Centar za obezbeđivanje kvaliteta i unapređivanje nastave 2018-01-10T13:31:51+00:00

Centar za obezbeđivanje kvaliteta i unapređivanje nastave

 

Adresa: Dr Subotića 8, 11 000 Beograd
Telefon: + 381 11 36 36 367, + 381 11 36 36 397

e-mail: kvalitet@mfub.bg.ac.rs

Sekretar Centra: Biljana Buljugić, dipl. pravnik
Stručni saradnik: Dušica Stefanović, dipl. sociolog

Centar za obezbeđivanje kvaliteta i unapređivanje nastave je osnovan 2006. godine. Stručna tela Centra su Komisija za obezbeđenje kvaliteta, kao i Komisija za praćenje nastavnog plana i programa i Komisija za akreditaciju.

 

Komisija za obezbeđenje kvaliteta:
1. Promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Fakultetu
2. Priprema predloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
3. Planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta, najmanje jednom godišnje
4. Razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Fakulteta
5. Podnosi izveštaj Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta u Beogradu o stanju u oblastima kvaliteta, najmanje jednom godišnje
6. Predlaže po potrebi vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima
7. Predlaže spoljašnju proveru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom
8. Prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđivanja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta
9. Obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada