Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Specijalističke akademske studije

//Specijalističke akademske studije
Specijalističke akademske studije 2019-02-05T09:40:36+00:00

Kurikulum studijskog programa sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i modula i njihov opis.

Specijalističke akademske studije u okviru obaveznih predmeta imaju četiri predmeta: Uvod u naučni rad, Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka, Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka i Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo. Predmet Uvod u naučni rad upoznaje studente sa osnovama naučno istraživačkog rada i etičkim kodeksima istraživanja, vrstama naučnog istraživanja i njihovim metodama. U okviru predmeta Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i konceptima iz oblasti medicinskih nauka. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka upoznaje studente sa neophodnim biostatističkim metodama, alatima, tehnikama i računarskim veštinama, statističkim veštinama razmišljanja i uloge u statističkom razmišljanju. Okvir predmeta Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo studentu pruža saznanja i osposobljava ga da samostalno napiše sve delove naučnog rada, da ga pripremi za publikovanje, usmeno izlaganje ili poster prezentaciju.

Izborni predmeti su svrstani u dve grupe:

Eksperimentalna istraživanja u medicini, Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini- dobra laboratorijska praksa, Kliničko istraživanje u medicini – od kojih student bira jedan od navedena tri predmeta u zavisnosti odizbornog područja- modula koji je student upisao. U okviru predmeta Epidemiološka istraživanja student se osposobljava da izračuna pokazatelje oboljenja, umiranja zatim tumačenje indikatora zdravlja s akcentom na specifičnosti kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja dobra laboratorijska praksa, upućuje studenta na sticanje znanja vezanih za zakonodavstvo i osnovne principe dobre laboratorijske prakse. U modulu Klinička istraživanja u medicini upoznaju se studenti sa ciljevima, osnovnim karakteristikama, dizajnom i ishodom kliničkih istraživanja. Zavisno od izbornog područja-modula specijalističkih studija, student se opredenjuje za izborne predmete iz prve i druge grupe izbornih predmeta.

U drugoj grupi je pet predmeta: Osnovi ćelijske biologije, Osnovi imunologije, Metode molekularne genetike, Fiziologija nervnog i endokrinog sistema i Fiziologija kardiovaskularnog sistema- od kojih se biraju tri predmeta.
Osnovi ćelijske biologije pružaju znanja o ključnim pojmovima vezanim za osnovne karakterisitike eukariotipske ćelije.
Osnovi imunologije – ovladavanje saznanjima o karakterisitikama imunskog sistema i njegovim funkcijama.
Metode molekularne medicine pružaju ključne pojmove vezane za osnovne osobenosti genoma čoveka.
Fiziologija nervnog i endokrinog sistema i Fiziologija kardiovaskularnog sistema upoznaje studente sa osnovama fiziologije ovih sistema sa aspekra najnovijih otkrića.

Obavezni predmeti nose 3 ESPB, osim Statistike koja nosi 9 ESPB i izborni predmeti su 3 ESPB. U toku daljih studija, student izučava dva obavezna i jedan izborni predmet iz smera na koji je opredelje. Usmerenja se odnose na bazične medicinske grane, kliničke i javno-zdravstvene. Putem ovih predmeta studenti dobijaju naučna saznanja za svoj budući naučno-istraživački rad.