Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Јавни контакти

//Јавни контакти
Јавни контакти 2024-04-12T13:20:24+00:00

Кабинет Декана и продекана
011/36-36-300

Секретар Факултета
Марија Радовановић
011/36-36-300

ДОДИПЛОМСКА НАСТАВА

Интегрисане  академске студије

Шеф студентске службе
Јелена Спасић 011/36-36-302


Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333

Референт за трећу годину
Сања Јовановић 011/36-36-328

Референт за четврту годину
Зорица Главашки 011/36-36-312

Референт за пету годину
Милица Митровић 011/36-36-312

Референт за шесту годину и апсолвенте
Драгана Атанацковић 011/36-36-313

Референт за дипломиране студенте
Виолета Вулетић 011/36-36-319

Референт за студентски стандард
Ирена Матић 011/36-36-384, 36-36-385

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310


Основне  академске студије
Слађана Марковић 011/36-36-333


Интегрисане академске студије на енглеском језику
Бојана Станковић 011/36-36-368

Милена Михаиловић 011/36-36-370ПОСЛЕДИПЛОМСКА НАСТАВА

Шеф службе ПДС
Викторија Поповић 011/36-36-348

Координатор службе
Специјалистичке струковне студије
Уже специјализације
Невен Пајић 011/36-36-345

Специјалистичке академске студије
Снежана Угарковић 011/36-36-347

Мастер академске студије
Ненад Павловић 011/36-36-369ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Дејан Горгијевски 011/36-36-341

Весна Асановић 011/36-36-342

Наташа Борисов 011/36-36-343

Јелена Ненадовић 011/36-36-344

Служба за научно-⁠истраживачки рад и докторске академске студије

Шеф службе за НИР и ДАС
Сања Менђан-⁠Павловић 011/⁠36-⁠36-⁠335

Филип Огњановић 011/⁠36-⁠36-⁠337

Сања Моравчић 011/⁠36-⁠36-⁠338

Ана Вукмирица 011/⁠36-⁠36-⁠334

nauka@med.bg.ac.rs

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Бранислава Ћалић  011/36-36-301


Служба за економско-финансијске послове

Синиша Главашки 011/36-36-308 и 011/36-36-359

Драгана Васиљевић 011/36-36-371

Зорица Дамњановић 011/36-36-366 и 011/36-36-359

Јасенка Чучковић 011/36-36-362


Општа ликвидатура

Ана Појужина 011/36-36-315

Милена Тримовски 011/36-36-306

Нада Стојановић 011/36-36-331

Ирена Павловић 011/36-36-314


Ликвидатура Фонда за НИР

Ивана Кекуш 011/36-36-311

Милица Вуковић 011/36-36-311

Драгана Дамњановић 011/36-36-350


Обрачун зарада – ликвидатура

Весна Павловић 011/36-36-356

Сања Вучковић 011/36-36-357

Јадранка Пајић 011/36-36-355

Јована Јовановић 011/36-36-356


Благајна

Мирослава Николић 011/36-36-317


Књиговодство

Шеф књиговодства
Драгана Богићевић 011/36-36-304

Књиговодство 011/36-36-316

Александра Ћирић 011/36-36-318

Славица Томић 011/36-36-307

Бранка Чоловић 011/36-36-373

Данијела Пановић 011/36-36-305


Скриптарница

Радивоје Мрдак 011/36-36-383

Сузана Стојановић 011/36-36-395

Шеф Правне службе
Тијана Угарковић 011/36-36-358

Органи управљања
Марија Вићентијевић 011/36-36-351

Општи правни послови
Љубица Рачић-Николић 011/36-36-360

Лице за заштиту података о личности и поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Драгана Савић  011/36-36-361
dragana.savic@med.bg.ac.rs

Шеф кадровске службе
Дуња Курдулија 011/36-36-321

Ивана Павићевић 011/36-36-320

Наташа Вулић 011/36-36-322

Шеф службе радних односа
Мирјана Мишчевић 011/36-36-354

Уговори
Ана Симић 011/36-36-354

Здравствено осигурање
Ивана Миковић-Цветковски 011/36-36-353

Присутност на раду
Мирјана Митровић 011/36-36-352

Координатор службе
Сатка Синђелић 011/36-36-320


Писарница

Слађана Петковић 011/36-36-388

Зорица Баковић 011/36-36-389

Шеф техничке службе
Бранислав Обрадовић 011/36-36-386

Референт за безбедност и против пожарну заштиту
Дијана Николић 011/36-36-390

Рајко Мирчетић 011/36-36-387

Електричар
Бошко Гверо 011/36-36-399

Мајстор-домар
Драган Михајловић 011/36-36-399

Ивица Стојановић 011/36-36-399

Анатомија
011/268 58 46


Биофизика у медицини
011/360 70 61


Гинекологија и акушерство
011/366 36 34


Дерматовенерологија
011/268 26 52


Епидемиологија
011/360 70 62


Интерна медицина
011/36 39 766


Инфективне болести
011/2684 071


Медицина рада
011/2685 485


Медицинска и клиничка биохемија
011/364 32 62


Статистика и информатика
011/2681 964


Медицинска физиологија
011/360 70 93


Микробиологија
011/364 33 66


Имунологија
011/364 33 66


Неурологија
011/2685 596


Нуклеарна медицина
011/361 56 41


Хуманистичке науке
011/30 65 412


Оториноларингологија са максифацијалном хирургијом
011/264 36 94


Патологија
011/268 555 9


Патолошка физиологија
011/26 85 340


Педијатрија
011/20 60 709


Психијатрија
011/26 57 955


Радиологија
011/36 36 333


Социјална медицина
011/265 95 33


Судска медицина
011/26 82 522


Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија
011/364 33 96


Физикална медицина и рехабилитација
011/20 60 738


Институт за хемију у медицини
011/360 70 58


Хигијена са медицинском екологијом
011/36 12 762


Хирургија са анестезиологијом
011/30 65 472


Хистологија и ембриологија
011/360 70 33


Хумана генетика
011/360 70 40

На основу члана 9. Правилника о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду 06-01 број 61212-2947/1-21 од 07.07.2021. године и члана 135. Статута Медицинског факултета у Београду, на предлог деканског колегијума, Наставнонаучно веће Медицинског факултета у Београду је на седници одржаној 23.09.2021. године донело следећу

ОДЛУКУ о именовању повереника за равноправност

Члан 1.

Именује се Проф. др Босиљка Ђикановић, запослена на месту ванредног професора у ОЈ Институт за социјалну медицину Медицинског факултета за повереника за равноправност на Универзитета у Београду – Медицинском факултету.

Контак подаци повереника за равноправност су следећи:   e-mail: bosiljka.djikanovic.med.bg.ac.rs, број телефона: 2643-830.

Члан 2.

Контакт подаци повереника за равноправност доступни су на интернет страници Медицинског факултета.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности на Медицинском факултету Универзитета у Београду можете преузети у прилогу

План Универзитета у Београду за постизање родне равноправности можете преузети у прилогу

Универзитет у Београду, Медицински факултет

Адреса:
Др Суботића 8, 11000 Београд, Србија


Телефон: (+381) 11 36 36 300


Факс: (+381) 11 268 40 53


Ел. пошта: mf.bg@med.bg.ac.rs


Урл: www.med.bg.ac.rs


Матични број: 07048157


ПИБ: 100221404


Текући рачун:
840-1139660-10 за буџетска средства
840-1139666-89 за сопствене приходе