Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Специјалистичке академске студије

//Специјалистичке академске студије
Специјалистичке академске студије 2021-11-26T13:33:40+00:00

Уписивање овог студијског програма

Сва обавештења у вези са претходним и актуелним конкурсима за упис овог студијског програма можете наћи на страници УПИСИ НА ФАКУЛТЕТ.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Курикулум

Специјалистичке академске студије у оквиру обавезних предмета имају пет предмета: Увод у научни рад, Информатика за истраживаче у области медицинских наука, Статистика за истраживаче у области  медицинских наука, Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело и Истраживачка етика. Предмет Увод у научни рад упознаје студенте са основама научно-истраживачког рада, етичким кодексима  истраживања, врстама научног истраживања и њиховим методама. У оквиру предмета Информатика за истраживаче у области медицинских наука студенти се упознају са стратегијом претраживања и изворима претраживања, анализом и проценом ваљаности информација у примарним и интегративним медицинским истраживањима, евалуацијом систематских прегледа и економских анализа, као и са претраживањем високо вредних извора интегративне литературе. Статистика за истраживаче у области медицинских наука упознаје студенте  са неопходним биостатистичким методама, алатима, техникама и  рачунарским вештинама, статистичким вештинама размишљања и  улоге у статистичком размишљању. Оквир предмета написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело студенту пружа знања и вештине да самостално напише све делове научног рада, да га припреми за публиковање, да одговори на захтев реценције, као и да презентује резултате свог истраживања усмено или у виду постер презентације. Истраживачка етика помаже да студенти сагледају и усвоје основне принципе истраживачке етике у свим фазама истраживања, публиковања и дисеминације научних резултата и да их примењују у властитом истраживачком  и стручном раду. Изборни предмети су сврстани у две групе. У првој групи изборних предмета су: Епидемиолошка истраживања у медицини, Експериментална истраживања у медицини- добра лабораторијска пракса, Клиничка истраживања у медицини – од којих студент бира један од наведена три предмета у зависности од изборног подручја – модула  који је студент  уписао. У оквиру предмета Епидемиолошка истраживања студент се оспособљава за израчунавање показатеље оболевања и умирања, стандардизацију индикатора, тумачење индикатора здравља, састављање упитника, као и за извођење јавноздравствених, епидемиолошких и евалуационих истраживања и истраживања везаних за процену квалитета живота. Експериментална истраживања – добра лабораторијска пракса, упућује студента на стицање знања везаних за законодавство и основне принципе добре лабораторијске праксе. Клиничка истраживања у медицини студенте упознаје са свим специфичностима везаним за клинича истраживања (дизајн, протоколи, исходи, оспипање података, слепа техника, величина узорка, итд.). Другу групу изборних предмета чине пет предмета и од њих студент бира 2 зависно од изборног подручја – модула специјалистичких академских студија. У другој групи изборних предмета су: Основи ћелијске биологије, Основи имунологије, Методе молекуларне генетике, Физиологија нервног и ендокриног система и Физиологија кардиоваскуларног система. Основи ћелијске биологије пружају знања о кључним појмовима везаним за основне карактериситике еукариотипске ћелије. Основи имунологије – овладавање сазнањима о карактериситикама имунског система и његовим функцијама. Методе молекуларне медицине пружају кључне појмове везане за основне особености генома човека. Физиологија нервног и ендокриног система и Физиологија кардиоваскуларног система доприносе упознавању студената са основама физиологије ових система са аспекра најновијих открића.

У првом семестру, четири обавезна предмета носе 3 ЕСПБ, а пети обавезни  Статистика за истраживаче у области медицинских наука 9 ЕСПБ. Од три изборна предмета прве групе бира се један предмет који носи 3 ЕСПБ, а од пет изборних из друге групе два, од којих сваки носи по 3 ЕСПБ.

У другом семестру обавезни и изборни предмети специфични су према изабраном подрућју- модулу. Постоје три изабрана подрућја – модула: претклиничка истраживања, клиничка истраживања и јавноздравствена истраживања. Студент у другом семестру, у складу са изабраним модулом, изучава два обавезна предмета и сваки од њих носи по 5 ЕСПБ, као и три изборна модула која носе 5 ЕСПБ.  Путем ових  предмета студенти добијају научна сазнања за свој будући научно-истраживачки рад.

Тему и ментора за израду рада специјалистичких академских студија-медицинске науке је обавезан да пријави на прописаном образцу који потписује ментор. Тема рада се пријављује почетком другог семестра.

После одслушане наставе, положених испита и одобрене теме за израду рада, студент стиче право да овери други семестар. Завршни рад (који носи 5ЕСПБ) јавно се брани пред Комисијом коју именује Веће за специјалистичку наставу.

У оквиру специјалистичких академских студија укупно оствари 60 ЕСПБ.

Актуелни подаци који се тичу извођења наставе, обавештења и распореди за студенте се налазе на студијском порталу.

СТУДИЈСКИ ПОРТАЛ

СПИСАК МОДУЛА