Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Специјализације

/Специјализације
Специјализације 2023-08-29T15:20:48+00:00

Уписивање на специјализације
Сва обавештења у вези са претходним и актуелним Kонкурсима за упис овог студијског програма можете наћи на страници  УПИСИ НА ФАКУЛТЕТ.

Специјализације – Актуелности

Актуелни подаци који се тичу извођења наставе, испитних рокова, обавештења и распореди наставе за студенте и лекаре на специјализацији налазе се на студијском порталу studije.med.bg.ac.rs


ОСНОВНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕУЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Испитни рокови за полагање специјалистичких испита су: априлски, јунско-јулски, октобарски и јануарски.

Пријава испита за испитни рок обавља се:

 • Априлски испитни рок – од 01. – 10. марта,
 • Јунско – јулски рок – од 01. – 10. маја,
 • Октобарски испитни рок – од 01. – 10. септембра,
 • Јануарски испитни рок – од 01. – 10. децембра

Компјутерско извлачење Комисија се обавља првог наредног дана радног дана, након завршене пријаве кандидата за полагање испита (11. у месецу у коме је испит пријављен).

Од 15. до 20. у месецу, пријављени кандидати полажу предиспитни тест који организују Катедре.

Испитни рокови трају, односно практични и усмени испит се полажу:

 • Априлски од 20. априла до краја априла,
 • Јунско – јулски од 20. јуна до 15. јула,
 • Октобарски од 20. Октобра до краја октобра,
 • Јануарски од 20. јануара до краја јануара.

Режим обављања специјалистичког стажа

Уписом на Универзитет у Београду – Медицински факултет стиче се статус студента специјализанта овог факултета и почиње обављање специјалистичког стажа.

На основу Закона о здравственој заштити Републике Србије и Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Медицински факултет у Београду уписује на специјализације здравствене раднике на 40 грана основних специјализација за лекаре и основне специјализације за здравствене сараднике, у трајању од 3 – 6 година.

На основу потреба здравствене службе и капацитета Катедри, Факултет сваке године (два пута годишње – септембар и март) расписује Конкурс за упис на специјализације.

Специјалистички стаж се обавља према плану и програму гране на коју је специјализант уписан. Режим специјалистичких студија односно план и програм сваке гране садржи област у оквиру гране са временом трајања за сваку област у оквиру које су предвиђене вештине које се морају савладати у току трајања специјалистичког стажа. То значи да специјалистички стаж није одређен само проведеним временом, већ и савладавањем конкретних вештина које се морају савладати под надзором именованог ментора за ту вештину.

Уписом на специјализацију специјализант добија индекс са планом и програмом специјализације као и упут за ментора за вештине у оквиру програма стажа.

За време обављања специјалистичког стажа, специјализант овог Факултета је у сталној вези са факултетом, који преко информационог система прати и контролише обављање специјалистичког стажа сваког специјализанта и издаје упуте за менторе, тј. Вештине по областима.

Специјализант по савладаним вештинама код одређеног ментора, добија потпис од ментора на упуту и индексу да су савладане вештине на које је упућен и обавезан је да тај упут врати Факултету, који га раздужује за упут, тј. Евидентира да је специјализант обавио тај део стажа и издаје му упут за следеће вештине по програму за одређену област – групу вештина код новог ментора.

За одређену област – групу вештина ментору истовремено могу бити упућена само два специјализанта. Уколико ментор код кога би специјализант желео да обавља део стажа тренутно има два већ упућена специјализанта, специјализант ће бити упућен код слободног ментора.

У току обављања специјалистичког стажа обавезно је полагање Колоквијума према плану и програму гране.
Специјалистички стаж се мора обавити у континуитету. Сваки прекид стажа односно свака промена постојећег стања мора се регулисати на Факултету. Уколико се у току специјалистичког стажа направи дужи прекид, неопходно је поново одслушати двосеместралну наставу чиме би стекао услов за полагање специјалистичког испита. 

За све гране специјализације део програма је и двосеместална настава (9 месеци) која се обавља искључиво на Факултету. У току двосеместалне наставе обавља се само тај део програма и не може се обављати други део стажа. Поред теоријске наставе (у току двосеместралне наставе) специјализант је обавезан да обавља практичан рад у пуном радном времену према распореду који направи Катедра.

Специјализанти су обавезни да пре почетка (1. октобра) двосеместралне насаве закључе – врате упут који је добијен за претходне вештине.

Препоручује се да двосеместралну наставу специјализанти упусију у претпоследњој години или последњој години специјалистичког стажа коју пријављују почетком школске године према расписаном Конкурсу.

По обављеном плану и програму специјализације (према наведеном режиму студија) специјализант стиче право полагања специјалистичког испита, који је обавезан да положи у Законом предвиђеном року. Када специјализан стекне право полагања специјалистичког испита, испит пријављује на факултету по важећим правилима у тренутку стицања права пријаве испита.

Напомена: Свака промена у статусу специјализанта према решењу о одобрењу специјализације и индексу уписа на Факултет мора се благовремено регулисати на Факултету.

Пријављивање усменог испита уже специјализације

Услови за полагање усменог испита уже специјализације су:

 1. одслушана и оверена оба семестра наставе, што подразумева савладане вештине предвишене програмом уже специјализације;
 2. одобрена тема за израду рада уже специјализације.

Усмени испит се полаже у року од 6 (шест) месеци од овере другог семестра.

Испитни рокови за полагање усмених испита уже специјализације су: децембарски, јануарски, априлски, јунско-јулски, септембарски и октобарски.

Пријава испита за испитни рок обавља се:

 • Децембарски испитни рок – од 01. – 05. децембра,
 • Јануарски испитни рок  – од 25. – 31.  децембра,
 • Априлски испитни рок – од 01. – 05. априла,
 • Јунско – јулски испитни рок – од 01. – 05. јуна,
 • Септембаркси испитни рок – од 01. – 05. септембра,
 • Октобарски испитни рок – од 01. – 05. октобра.

Пријава усменог испита уже специјализације је првих 5 (пет) радних дана у месецу за испитни рок у ком се пријављује полагање испита. За пријаву испита студент подноси индекс и студентску пријаву.

Исптини рок почиње 10-тог у месецу у ком је испитни рок и траје до краја месеца.

Компјутерско извлачење Комисија се обавља 10-тог у месеци или првог наредног радног дана.

После обављеног извлачења, обавештења о саставу Комисије за полагању испита за сваког кандидата Служба за специјалистичку наставу доставља сваком члану Комисије. Ментору кандидата, уз обавештење о саставу Комисије за полагању испита, Служба доставља и Записнике за полагање испита, као и студентску пријаву кандидата. Кандидат своје обавештење о саставу Комисије за полагање испита и индекс преузима у Служби за специјалистичку наставу.

После одржаног испита кандидат доставља Служби: Записник о полагању испита, испитну пријаву и индекс попуњене и потписане од свих чланова Комисије, као и доказ о уплати трошкова за полагање усменог испита уже специјализације.

Режим студија за лекаре уписане на уже специјализације

Ужа специјализација на Медицинском факултету у Београду у свом трајању (од 12 и 24 месеца) подразумева поред теоријске наставе и савладавање вештина предвиђених планом и програмом уже специјализације.

У току уже специјализације (први део првог семестра) слушају се општи предмети и то:

Општи предмети морају да се положе до краја другог семестра.

У првом семестру, после одслушане наставе општих предмета, слуша се настава одговарајуће гране уже специјализације према распореду теоријске наставе и обавља се практична настава (савладавање вештина) према распореду који сачини катедра за сваког уписаног лекара.

У току обављања наставе катедра може да врши проверу стечених знања у виду тестова.

У последњем семестру (други или четврти) пријављује се тема и ментор за рад уже специјализације на упитнику који је објављен на интернет страници Факултета. Упитник за пријаву теме потписују ментор и шеф катедре.

По завршеном програму наставе (предавања и савладане вештине), положеним општим испита и одобреној теми, приступа се полагању усменог испита.

Усмени испит састоји се из теста, практичног дела (који се полаже пред председником комисије или ментором) и усменог дела (провере знања) који се полаже пред Комисијом.

Испитни рокови за полагање усменог испита су: септембарски, октобарски, децембарски, јануарски, априлски, јунско-јулски. Усмени испит се пријављује првих пет радних дана у  месецу за испитни рок за који се испит пријављује. За јануарски испитни рок пријава се врши последње недеље децембра. Испит се пријављује са испитном пријавом и индексом.

После положеног усменог испита стиче се право предаје завршеног рада на оцену Већу за специјалистичку  наставу. Рад се предаје НЕУКОРИЧЕН у 4 примерка (или 6 примерака зависно од броја чланова комисије). Уз примерке радова предаје се индекс и образац на коме ментор, на основу теме рада, предлаже састав комисије. Образац поред ментора потписује и шеф одговарајуће катедре за специјалистичку наставу.

Позитиван извештај кандидат предаје Служби за специјалистичку наставу у три примерка, потписан од свих чланова комисије, заједно са укориченим радовима (у тврдом повезу – стране се не могу вадити) у 4 или 6 примерака. Веће за специјалистичку наставу усваја позитиван извештај, одобрава јавну одбрану и именује Комисију за одбрану у истом саставу.

Начин заказивања јавне одбране

После седнице Већа за специјалистичку наставу на којој је усвојен позитиван извештај Комисије за оцену рада кандидат заказује јавну одбрану у договору са члановима именоване Комисије.

Рад уже специјализације јавно се брани на Медицинском факултет у Београду уз обавезно присуство публике.

Рок за полагање усменог испита је до 6 месеци од завршеног последњег семестра уже специјализације, а рок за одбрану завршеног рада уже специјализације је до 12 месеци од завршеног образовања.

Лекари који свој стаж обављају у КЦ Србије обавезни су да на основу упута Факултета отворе картон свог боравка у Клиничком центру Србије. Картон добијају у Центру за НИР КЦ Србије (зграда Поликлинике).

 

Актуелни подаци који се тичу извођења наставе, обавештења и распореди за студенте се налазе на студијском порталу.

СТУДИЈСКИ ПОРТАЛ