Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Центар за обезбеђивање квалитета и унапређивање наставе

//Центар за обезбеђивање квалитета и унапређивање наставе
Центар за обезбеђивање квалитета и унапређивање наставе 2022-10-12T12:18:21+00:00

Центар за обезбеђивање квалитета и унапређивање наставе

 

Адреса: Др Суботића 8, 11 000 Београд
Телефон: + 381 11 36 36 367, + 381 11 36 36 397

e-mail: kvalitet@mfub.bg.ac.rs

Секретар Центра: Биљана Буљугић, дипл. правник
Стручни сарадник: Душица Стефановић, дипл. социолог

Центар за обезбеђивање квалитета и унапређивање наставе је основан 2006. године. Стручна тела Центра су Комисија за обезбеђење квалитета, као и Комисија за праћење наставног плана и програма и Комисија за акредитацију.

 

Комисија за обезбеђење квалитета:
1. Промовише изградњу културе квалитета на Факултету
2. Припрема предлоге побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање
3. Планира и припрема активности везане за праћење и контролу квалитета, најмање једном годишње
4. Разматра извештаје о редовном самовредновању Факултета
5. Подноси извештај Наставно-научном већу Медицинског факултета у Београду о стању у областима квалитета, најмање једном годишње
6. Предлаже по потреби ванредно самовредновање у појединим областима
7. Предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом
8. Прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђивања квалитета и предлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета
9. Обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада