Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Стремљења и новине у медицини

/Стремљења и новине у медицини
Стремљења и новине у медицини 2021-11-17T09:48:22+00:00

49. Симпoзиjум стрeмљeњa и нoвинe у мeдицини

Live Stream симпозијума можете пратити и на YouTube каналу Медицинског факултета

Стремљења и новине у медицини 2018.
Стремљења и новине у медицини 2017.
Стремљења и новине у медицини 2016.
Стремљења и новине у медицини 2015.

Стремљења и новине у медицини 2014.

Стремљења и новине у медицини 2013.

Стремљења и новине у медицини 2012.

Стремљења и новине у медицини 2011.

На основу члана 122. Статута Медицинског факултета на седници Научног већа одржаној дана 30.06.2010.г. усвојен је

ПРАВИЛНИК О РАДУ СИМПОЗИЈУМА

“СТРЕМЉЕЊА И НОВИНЕ У МЕДИЦИНИ” МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

 

ОПШТE ОДРЕДБЕ

Члан1.

Симпозијум “Стремљења и новине у медицини” (у даљем тексту Симпозијум) је званични годишњи научно-стручни састанак у организацији Медицинског факултета Универзитета у Београду.  На  Симпозијуму  учествују  наставници  и  сарадници  Медицинског  факултета  у Београду и предавачи по позиву са других Медицинских или биомедицинских факултета у Републици или научно-истраживачких институција или инострани предавачи по позиву. Симпозијум има  за  циљ  да  представи најновија научна  и  стручна  достигнућа из  области медицинских и биомедицинских наука.

Члан 2.

Радом  Симпозијума  руководи  Одбор  који  броји  9  чланова.  Састав  Одбора  сачињава уједначен број чланова из групе базичних и клиничких предмета. Чланство у Одбору је добровољно, а члан Одбора може бити сваки наставник или сарадник Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Избор чланова Одбора врши Научно веће са утвр ене листе предложених кандидата.

Листу предложених кандидата утвр ује Комисија за Научно истраживачки рад (НИР) која се доставља Научном већу на усвајање.

Мандат члана Одбора траје четири школске године, а може се поновити највише једном.

Члан 3.

Чланство у Одбору престаје добровољним иступањем на лични захтев, неактивношћу коју констатују чланови Одбора, а на предлог председника Одбора и уз сагласност Већа за науку, или уколико у току мандата до е до промене статуса на Медицинском факултету.

Члан 4.

Радом  Одбора  руководи  председник  Одбора  Симпозијума.  Предлог  за  председника  се утвр ује из редова чланова Одбора уз верификацију Већа за науку и Декана.

Кандидат за председника Одбора мора бити наставник Медицинског факултета и имати статус активног члана Одбора у трајању од најмање две школске године.

Мандат председника Одбора траје две школске године, а може се поновити највише једном. Уколико у току мандата до е до промене статуса председника Одбора на Медицинском

факултету  или  на  захтев  председника  за  престанком  мандата,  Декан  доноси  одлуку  о

постављењу вршиоца дужности председника из редова чланова Одбора који испуњавају претходне услове из става 2 овог члана. Мандат вршиоца дужности председника Одбора траје најдуже до истека периода мандата претходно изабраног председника Одбора или до завршетка

поступка за избор новог председника Одбора покренутог од стране Већа за науку или Декана.

Члан 5

Председник је у обавези да:

 • Организује рад Одбора Симпозијума
 • Контролише благовремено извршавање обавеза и поштовање рокова
 • Организује и спроводи конкурс за одржавање Симпозијума

Члан 6

Председник Одбора Симпозијума за свој рад одговара Већу за науку и Декану.

 

СИМПОЗИЈУМ “СТРЕМЉЕЊА И НОВИНЕ У МЕДИЦИНИ”

Члан 7

Симпозијум  се  традиционално  одржава  у  оквиру  прославе  Дана  Медицинског  факултета

Универзитета у Београду.

Симпозијум започиње церемонијом Свечаног отварања. Симпозијум по правилу отвара председник Одбора Симпозијума, а  затим  даје реч  Декану који се  обраћа скупу у име Факултета. На отварању Симпозијума се проглашава добитник научно-истраживачке награде за текућу годину. Добитник награде у пригодном предавању износи резултате свог научно- истраживачког рада.

Након излагања добитника годишње награде одржава се посебна сесија у оквиру које се представљају радови наставника и сарадника Медицинског факултета у Београду као првих аутора у часописима са највишим импакт фактором. Овом сесијом председавају продекан за науку и председник Одбора Симпозијума.

После званичног отварања, Симпозијум траје три дана. Рад Симпозијума се одвија у виду

Мини симпозијума или Округлих столова у трајању од 90-180 минута. Мини симпозијуми могу

бити посвећени обележавању значајних датума катедри или институција чији су чланови наставници и сарадници Медицинског факултета или организовани у виду тематских симпозијума.

Члан 8

Листу радова у којима су наставници или сарадници Медицинског факултета први или последњи (носилац рада) аутори радова у часописима са највишим импакт фактором састављају чланови Већа за науку, чланови Одбора Симпозијума или их предлажу сами аутори радова, а предлоге упућују Већу за науку или Одбору Симпозијума.

У обзир при састављању листе радова долазе радови објављени у протеклој школској години из категорије М21 објављеној од стране Министарства за науку, а који су објављени у бази података ПубМед до 1. октобра текуће године. При избору радова је неопходно да у раду постоји јасно назначена припадност (афилијација) првог аутора Медицинском факултету.

Коначну листу радова утвр ује Комисија у саставу:

 • Декан
 • Продекан за науку
 • Председник Одбора Симпозијума.

Обавештење о избору радова се упућује ауторима до 15. октобра текуће године и објављује на Wеб страници Медицинског факултета. Излагање радова је ограничено на 10 минута, а излагач је први аутор или коаутор са Медицинског факултета у Београду. У случају спречености да презентује изабрани рад, аутор је дужан да о томе обавести Веће за науку или Одбор Симпозијума најкасније до 1. новембра текуће године.

Члан 9

Мини симпозијуми могу бити посвећени обележавању значајних датума или других значајних дога аја катедри или институција чији су чланови наставници и сарадници Медицинског факултета. Овакви Мини симпозијуми би требало пре свега да дају научно-истраживачки преглед рада или сарадње катедре или институције.

Организатор оваквих Мини симпозијума може бити руководилац или наставник са Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Пријаву за организацију подноси организатор Мини симпозијума Одбору Симпозијума. Уз кратко образложење пријаве до највише 500 речи, организатор доставља своју биографију и списак радова са импакт фактором, програм симпозијума са списком предавача и темама предавања  као  и  њиховим  радним  биографијама. Уколико је  за  одржавање  симпозијума неопходан дужи временски период, могуће је да се теме предавања поделе у две целине с тим да укупно трајање симпозијума не може да прелази 180 минута.

На састанку Одбора Симпозијума, а уз присуство предлагача, усваја се предлог за организацију Мини симпозијума.

Овакве Мини симпозијуме по правилу отвара Декан или председник Одбора Симпозијума. Радно председништво Мини симпозијума или појединих његових целина предлаже организатор Мини симпозијума.

Члан 10

Тематски Мини симпозијуми могу бити посвећени одре еној научно-истраживачкој или стручној теми од посебног медицинског значаја.

Организатори оваквих Мини симпозијума могу бити наставници са Медицинског факултета. Пријаву за организацију подноси организатор Мини симпозијума Одбору Симпозијума. Уз

кратко образложење пријаве до највише 500 речи, организатор доставља своју биографију и

списак радова са импакт фактором, програм симпозијума са списком предавача и темама предавања  као  и  њиховим  радним  биографијама.  Предви ено  трајање  симпозијума  је ограничено на 90 минута. У изузетним случајевима када је због важности теме и присуства предавача са других националних или иностраних Универзитета, могуће је да се теме предавања поделе у две целине с тим да укупно трајање симпозијума не може да прелази 180 минута.

На састанку Одбора Симпозијума, а уз присуство предлагача, усваја се предлог за организацију Мини симпозијума.

Овакве Мини симпозијуме по правилу отвара председник или члан Одбора Симпозијума. Радно председништво Мини симпозијума или  појединих његових целина предлаже организатор Мини симпозијума.

Члан 11

Након усвајања предлога за Мини симпозијуме, организаторима се доставља рок од месец дана да доставе сажетке предавања на српском језику до највише 300 речи, радне биографије учесника симпозијума и њихове спискове радова објављених на листи СЦИ.

Тражени материјал за Мини симпозијум се доставља електронски на е-маил адресу Одбора Стремљења (стремљења@мед.бг.ац.рс) као и на ЦД-у. Е-маил организатора мора у наслову да садржи назив Мини симпозијума и да у прилогу садржи све тражене документе за сваког предавача. У припреми текста организатор мора користити Тимес Неw Роман, фонт 12 у двоструком прореду.

Члан 12

Мини симпозијуми се одржавају у Свечаној Сали или другом простору Деканата Медицинског факултета или евентуално у другом простору изван Деканата али уз претходну најаву и захтев упућен Одбору Симпозијума.

Организатору Мини симпозијума је на располагању техничка опрема и подршка Деканата Медицинског факултета. Евентуално друго или допунско коришћење техничке или друге опреме или средстава је потребно претходно најавити и добити сагласност Одбора Симпозијума.

Простор испред места одржавања Мини симпозијума је могуће користити у изложбене и маркетиншке сврхе уз претходну најаву и добијање сагласности Одбора Симпозијума. Изнајмљивање изложбеног простора се уре ује актима Медицинског факултета.

Члан 13

Орјентациони временски рокови за припрему Симпозијума су:

 • Објављивање Конкурса 8 месеци пре Симпозијума преко wеб странице Медицинског факултета и у писаном облику катедрама
 • Пријем предлога  за  Мини  симпозијуме  7  месеци  пре  Симпозијума;  предлози  се достављају   у   обједињеној   форми   од   стране   организатора   на   е-маил   адресу Симпозијума (стремљења@мед.бг.ац.рс) и на ЦД-у
 • Доношење одлука о организацији Мини  симпозијума  6  месеци  пре  Симпозијума;

одлука се објављује на Wеб страници Медицинског факултета

 • Пријем потпуних  материјала  за  Мини  симпозијуме  5  месеци  пре  Симпозијума;

материјали се достављају по истом принципу као пријем предлога

 • Пријем предлога за радове са највишим импакт фактором 2 месеца пре Симпозијума
 • Доношење одлуке  о  радовима  са  највишим  импакт  фактором  1.5  месец  пре

Симпозијума

 • Штампање плаката и програма Симпозијума у сарадњи са Издавачком делатношћу Медицинског факултета или другим овлашћеним издавачем-штампаром 1 месец пре Симпозијума
 • Додела Сертификата   за   учествовање   на   акредитованом   програму   се   уручује учесницима на крају самог скупа или најкасније две недеље по његовом завршетку, а преко организатора скупа.

Члан 14

Сажеци материјала са Мини симпозијума и Округлих столова се штампају у посебној свесци

часописа Медицинска истраживања.

Организатор Мини симпозијума или Округлог стола је у обавези да по одржаном скупу да предлог најмање једног предавања из оквира одржаног скупа које би се у целини штампало као стручни или научни рад у часопису “Медицинска истраживања” Медицинског факултета Универзитета у Београду. Организатор скупа је одговоран за координирање и праћење активности на објављивању изабраних радова у часопису “Медицинска истраживања”.

Сви  тематски  Мини  симпозијуми  и  Округли  столови  се  акредитују  код  Здравстеног савета Републике Србије. Организатор скупа и служба за КМЕ Медицинског факултета су одговорни за целокупан процес акредитације уз координацију Одбора Стремљења.

Сви послови везани за организацију скупова, пријаву и слање материјала, техничку подршку и остале информације се добијају од техничког секретара Симпозијума који се налази у згради Деканата.

Члан 15

Након Мини симпозијума, председник или члан Одбора Симпозијума који је отворио и пратио рад Мини симпозијума подноси Одбору Симпозијума у року од месец дана извештај о Мини симпозијуму. Кратак извештај треба да садржи податке о одржаним предавањима, броју слушалаца и друга битна запажања известиоца.

Збирни извештај о протеклом Симпозијуму председник Одбора износи на седници Већа за науку. Извештај треба да садржи и евентуалну остварену финансијску добит од изнајмљивања изложбеног простора током Симпозијума.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе сви акти који су до сада на било који начин   уре ивали   начин   организовања   и   рада   Организационог  Одбора   и   Симпозијума “Стремљења и новине у медицини”.

Члан 17

Овај  Правилник  ступа  на  снагу  осам  дана  након  усвајања  на  Медицинском  факултету

Универзитета у Београду.

Члан 18

Овај Правилник је потребно истаћи након усвајања на огласним таблама и сајту Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Члан 19

Промена  овог  правилника  могућа  је  са  образложеним  предлогом  председника  Одбора

Симпозијума, Већа за науку и Декана.

Чланови Радне групе за израду Правилника: Доц. др   уро Мацут, в.д. председник Одбора

Проф. др Татјана Радосављевић, члан Одбора

Доц. др Милош Бјеловић, члан Одбора