Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Stremljenja i novine u medicini

/Stremljenja i novine u medicini
Stremljenja i novine u medicini 2020-06-18T09:21:00+00:00

48. Simpozijum stremljenja i novine u medicini

Live Stream simpozijuma možete pratiti i na YouTube kanalu Medicinskog fakulteta

Stremljenja i novine u medicini 2018.
Stremljenja i novine u medicini 2017.
Stremljenja i novine u medicini 2016.
Stremljenja i novine u medicini 2015.

Stremljenja i novine u medicini 2014.

Stremljenja i novine u medicini 2013.

Stremljenja i novine u medicini 2012.

Stremljenja i novine u medicini 2011.

Na osnovu člana 122. Statuta Medicinskog fakulteta na sednici Naučnog veća održanoj dana 30.06.2010.g. usvojen je

PRAVILNIK O RADU SIMPOZIJUMA

“STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI” MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

 

OPŠTE ODREDBE

Član1.

Simpozijum “Stremljenja i novine u medicini” (u daljem tekstu Simpozijum) je zvanični godišnji naučno-stručni sastanak u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  Na  Simpozijumu  učestvuju  nastavnici  i  saradnici  Medicinskog  fakulteta  u Beogradu i predavači po pozivu sa drugih Medicinskih ili biomedicinskih fakulteta u Republici ili naučno-istraživačkih institucija ili inostrani predavači po pozivu. Simpozijum ima  za  cilj  da  predstavi najnovija naučna  i  stručna  dostignuća iz  oblasti medicinskih i biomedicinskih nauka.

Član 2.

Radom  Simpozijuma  rukovodi  Odbor  koji  broji  9  članova.  Sastav  Odbora  sačinjava ujednačen broj članova iz grupe bazičnih i kliničkih predmeta. Članstvo u Odboru je dobrovoljno, a član Odbora može biti svaki nastavnik ili saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izbor članova Odbora vrši Naučno veće sa utvr ene liste predloženih kandidata.

Listu predloženih kandidata utvr uje Komisija za Naučno istraživački rad (NIR) koja se dostavlja Naučnom veću na usvajanje.

Mandat člana Odbora traje četiri školske godine, a može se ponoviti najviše jednom.

Član 3.

Članstvo u Odboru prestaje dobrovoljnim istupanjem na lični zahtev, neaktivnošću koju konstatuju članovi Odbora, a na predlog predsednika Odbora i uz saglasnost Veća za nauku, ili ukoliko u toku mandata do e do promene statusa na Medicinskom fakultetu.

Član 4.

Radom  Odbora  rukovodi  predsednik  Odbora  Simpozijuma.  Predlog  za  predsednika  se utvr uje iz redova članova Odbora uz verifikaciju Veća za nauku i Dekana.

Kandidat za predsednika Odbora mora biti nastavnik Medicinskog fakulteta i imati status aktivnog člana Odbora u trajanju od najmanje dve školske godine.

Mandat predsednika Odbora traje dve školske godine, a može se ponoviti najviše jednom. Ukoliko u toku mandata do e do promene statusa predsednika Odbora na Medicinskom

fakultetu  ili  na  zahtev  predsednika  za  prestankom  mandata,  Dekan  donosi  odluku  o

postavljenju vršioca dužnosti predsednika iz redova članova Odbora koji ispunjavaju prethodne uslove iz stava 2 ovog člana. Mandat vršioca dužnosti predsednika Odbora traje najduže do isteka perioda mandata prethodno izabranog predsednika Odbora ili do završetka

postupka za izbor novog predsednika Odbora pokrenutog od strane Veća za nauku ili Dekana.

Član 5

Predsednik je u obavezi da:

 • Organizuje rad Odbora Simpozijuma
 • Kontroliše blagovremeno izvršavanje obaveza i poštovanje rokova
 • Organizuje i sprovodi konkurs za održavanje Simpozijuma

Član 6

Predsednik Odbora Simpozijuma za svoj rad odgovara Veću za nauku i Dekanu.

 

SIMPOZIJUM “STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI”

Član 7

Simpozijum  se  tradicionalno  održava  u  okviru  proslave  Dana  Medicinskog  fakulteta

Univerziteta u Beogradu.

Simpozijum započinje ceremonijom Svečanog otvaranja. Simpozijum po pravilu otvara predsednik Odbora Simpozijuma, a  zatim  daje reč  Dekanu koji se  obraća skupu u ime Fakulteta. Na otvaranju Simpozijuma se proglašava dobitnik naučno-istraživačke nagrade za tekuću godinu. Dobitnik nagrade u prigodnom predavanju iznosi rezultate svog naučno- istraživačkog rada.

Nakon izlaganja dobitnika godišnje nagrade održava se posebna sesija u okviru koje se predstavljaju radovi nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta u Beogradu kao prvih autora u časopisima sa najvišim impakt faktorom. Ovom sesijom predsedavaju prodekan za nauku i predsednik Odbora Simpozijuma.

Posle zvaničnog otvaranja, Simpozijum traje tri dana. Rad Simpozijuma se odvija u vidu

Mini simpozijuma ili Okruglih stolova u trajanju od 90-180 minuta. Mini simpozijumi mogu

biti posvećeni obeležavanju značajnih datuma katedri ili institucija čiji su članovi nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta ili organizovani u vidu tematskih simpozijuma.

Član 8

Listu radova u kojima su nastavnici ili saradnici Medicinskog fakulteta prvi ili poslednji (nosilac rada) autori radova u časopisima sa najvišim impakt faktorom sastavljaju članovi Veća za nauku, članovi Odbora Simpozijuma ili ih predlažu sami autori radova, a predloge upućuju Veću za nauku ili Odboru Simpozijuma.

U obzir pri sastavljanju liste radova dolaze radovi objavljeni u protekloj školskoj godini iz kategorije M21 objavljenoj od strane Ministarstva za nauku, a koji su objavljeni u bazi podataka PubMed do 1. oktobra tekuće godine. Pri izboru radova je neophodno da u radu postoji jasno naznačena pripadnost (afilijacija) prvog autora Medicinskom fakultetu.

Konačnu listu radova utvr uje Komisija u sastavu:

 • Dekan
 • Prodekan za nauku
 • Predsednik Odbora Simpozijuma.

Obaveštenje o izboru radova se upućuje autorima do 15. oktobra tekuće godine i objavljuje na Web stranici Medicinskog fakulteta. Izlaganje radova je ograničeno na 10 minuta, a izlagač je prvi autor ili koautor sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. U slučaju sprečenosti da prezentuje izabrani rad, autor je dužan da o tome obavesti Veće za nauku ili Odbor Simpozijuma najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Član 9

Mini simpozijumi mogu biti posvećeni obeležavanju značajnih datuma ili drugih značajnih doga aja katedri ili institucija čiji su članovi nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta. Ovakvi Mini simpozijumi bi trebalo pre svega da daju naučno-istraživački pregled rada ili saradnje katedre ili institucije.

Organizator ovakvih Mini simpozijuma može biti rukovodilac ili nastavnik sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prijavu za organizaciju podnosi organizator Mini simpozijuma Odboru Simpozijuma. Uz kratko obrazloženje prijave do najviše 500 reči, organizator dostavlja svoju biografiju i spisak radova sa impakt faktorom, program simpozijuma sa spiskom predavača i temama predavanja  kao  i  njihovim  radnim  biografijama. Ukoliko je  za  održavanje  simpozijuma neophodan duži vremenski period, moguće je da se teme predavanja podele u dve celine s tim da ukupno trajanje simpozijuma ne može da prelazi 180 minuta.

Na sastanku Odbora Simpozijuma, a uz prisustvo predlagača, usvaja se predlog za organizaciju Mini simpozijuma.

Ovakve Mini simpozijume po pravilu otvara Dekan ili predsednik Odbora Simpozijuma. Radno predsedništvo Mini simpozijuma ili pojedinih njegovih celina predlaže organizator Mini simpozijuma.

Član 10

Tematski Mini simpozijumi mogu biti posvećeni odre enoj naučno-istraživačkoj ili stručnoj temi od posebnog medicinskog značaja.

Organizatori ovakvih Mini simpozijuma mogu biti nastavnici sa Medicinskog fakulteta. Prijavu za organizaciju podnosi organizator Mini simpozijuma Odboru Simpozijuma. Uz

kratko obrazloženje prijave do najviše 500 reči, organizator dostavlja svoju biografiju i

spisak radova sa impakt faktorom, program simpozijuma sa spiskom predavača i temama predavanja  kao  i  njihovim  radnim  biografijama.  Predvi eno  trajanje  simpozijuma  je ograničeno na 90 minuta. U izuzetnim slučajevima kada je zbog važnosti teme i prisustva predavača sa drugih nacionalnih ili inostranih Univerziteta, moguće je da se teme predavanja podele u dve celine s tim da ukupno trajanje simpozijuma ne može da prelazi 180 minuta.

Na sastanku Odbora Simpozijuma, a uz prisustvo predlagača, usvaja se predlog za organizaciju Mini simpozijuma.

Ovakve Mini simpozijume po pravilu otvara predsednik ili član Odbora Simpozijuma. Radno predsedništvo Mini simpozijuma ili  pojedinih njegovih celina predlaže organizator Mini simpozijuma.

Član 11

Nakon usvajanja predloga za Mini simpozijume, organizatorima se dostavlja rok od mesec dana da dostave sažetke predavanja na srpskom jeziku do najviše 300 reči, radne biografije učesnika simpozijuma i njihove spiskove radova objavljenih na listi SCI.

Traženi materijal za Mini simpozijum se dostavlja elektronski na e-mail adresu Odbora Stremljenja (stremljenja@med.bg.ac.rs) kao i na CD-u. E-mail organizatora mora u naslovu da sadrži naziv Mini simpozijuma i da u prilogu sadrži sve tražene dokumente za svakog predavača. U pripremi teksta organizator mora koristiti Times New Roman, font 12 u dvostrukom proredu.

Član 12

Mini simpozijumi se održavaju u Svečanoj Sali ili drugom prostoru Dekanata Medicinskog fakulteta ili eventualno u drugom prostoru izvan Dekanata ali uz prethodnu najavu i zahtev upućen Odboru Simpozijuma.

Organizatoru Mini simpozijuma je na raspolaganju tehnička oprema i podrška Dekanata Medicinskog fakulteta. Eventualno drugo ili dopunsko korišćenje tehničke ili druge opreme ili sredstava je potrebno prethodno najaviti i dobiti saglasnost Odbora Simpozijuma.

Prostor ispred mesta održavanja Mini simpozijuma je moguće koristiti u izložbene i marketinške svrhe uz prethodnu najavu i dobijanje saglasnosti Odbora Simpozijuma. Iznajmljivanje izložbenog prostora se ure uje aktima Medicinskog fakulteta.

Član 13

Orjentacioni vremenski rokovi za pripremu Simpozijuma su:

 • Objavljivanje Konkursa 8 meseci pre Simpozijuma preko web stranice Medicinskog fakulteta i u pisanom obliku katedrama
 • Prijem predloga  za  Mini  simpozijume  7  meseci  pre  Simpozijuma;  predlozi  se dostavljaju   u   objedinjenoj   formi   od   strane   organizatora   na   e-mail   adresu Simpozijuma (stremljenja@med.bg.ac.rs) i na CD-u
 • Donošenje odluka o organizaciji Mini  simpozijuma  6  meseci  pre  Simpozijuma;

odluka se objavljuje na Web stranici Medicinskog fakulteta

 • Prijem potpunih  materijala  za  Mini  simpozijume  5  meseci  pre  Simpozijuma;

materijali se dostavljaju po istom principu kao prijem predloga

 • Prijem predloga za radove sa najvišim impakt faktorom 2 meseca pre Simpozijuma
 • Donošenje odluke  o  radovima  sa  najvišim  impakt  faktorom  1.5  mesec  pre

Simpozijuma

 • Štampanje plakata i programa Simpozijuma u saradnji sa Izdavačkom delatnošću Medicinskog fakulteta ili drugim ovlašćenim izdavačem-štamparom 1 mesec pre Simpozijuma
 • Dodela Sertifikata   za   učestvovanje   na   akreditovanom   programu   se   uručuje učesnicima na kraju samog skupa ili najkasnije dve nedelje po njegovom završetku, a preko organizatora skupa.

Član 14

Sažeci materijala sa Mini simpozijuma i Okruglih stolova se štampaju u posebnoj svesci

časopisa Medicinska istraživanja.

Organizator Mini simpozijuma ili Okruglog stola je u obavezi da po održanom skupu da predlog najmanje jednog predavanja iz okvira održanog skupa koje bi se u celini štampalo kao stručni ili naučni rad u časopisu “Medicinska istraživanja” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Organizator skupa je odgovoran za koordiniranje i praćenje aktivnosti na objavljivanju izabranih radova u časopisu “Medicinska istraživanja”.

Svi  tematski  Mini  simpozijumi  i  Okrugli  stolovi  se  akredituju  kod  Zdravstenog saveta Republike Srbije. Organizator skupa i služba za KME Medicinskog fakulteta su odgovorni za celokupan proces akreditacije uz koordinaciju Odbora Stremljenja.

Svi poslovi vezani za organizaciju skupova, prijavu i slanje materijala, tehničku podršku i ostale informacije se dobijaju od tehničkog sekretara Simpozijuma koji se nalazi u zgradi Dekanata.

Član 15

Nakon Mini simpozijuma, predsednik ili član Odbora Simpozijuma koji je otvorio i pratio rad Mini simpozijuma podnosi Odboru Simpozijuma u roku od mesec dana izveštaj o Mini simpozijumu. Kratak izveštaj treba da sadrži podatke o održanim predavanjima, broju slušalaca i druga bitna zapažanja izvestioca.

Zbirni izveštaj o proteklom Simpozijumu predsednik Odbora iznosi na sednici Veća za nauku. Izveštaj treba da sadrži i eventualnu ostvarenu finansijsku dobit od iznajmljivanja izložbenog prostora tokom Simpozijuma.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe svi akti koji su do sada na bilo koji način   ure ivali   način   organizovanja   i   rada   Organizacionog  Odbora   i   Simpozijuma “Stremljenja i novine u medicini”.

Član 17

Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  osam  dana  nakon  usvajanja  na  Medicinskom  fakultetu

Univerziteta u Beogradu.

Član 18

Ovaj Pravilnik je potrebno istaći nakon usvajanja na oglasnim tablama i sajtu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Član 19

Promena  ovog  pravilnika  moguća  je  sa  obrazloženim  predlogom  predsednika  Odbora

Simpozijuma, Veća za nauku i Dekana.

Članovi Radne grupe za izradu Pravilnika: Doc. dr   uro Macut, v.d. predsednik Odbora

Prof. dr Tatjana Radosavljević, član Odbora

Doc. dr Miloš Bjelović, član Odbora

ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE broj 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019.

SVI    PRIHVAĆENI    MINI    SIMPOZIJUMI    NA    OVOGODIŠNJEM    SIMPOZIJUMU

STREMLJENJA  I  NOVINE  U  MEDICINI  AKREDITOVANI  SU  SA  DOBIJENIH  8

BODOVA ZA PREDAVAČE I 4 BODA ZA POLAZNIKE EDUKACIJA.

AKREDITOVANI MINI SIMPOZIJUMI

 1. NOVINE U KLINIČKOJ PREZENTACIJI NEALKOHOLNE MASNE BOLESTI JETRE

Organizator: Doc. dr Branka Filipović

 1. TERAPIJA DISKUS HERNIJE PRIMENOM MINIMALNE OKSIGEN OZON TERAPIJE

Organizator: Prof. dr Ružica Maksimović

 1. UZROCI I METABOLIČKE POSLEDICE HIPOPITUITARIZMA

Organizatori: Prof. dr Sandra Pekić Đurđević, doc. dr Dragana Miljić

 1. NOVINE U LEČENJU INFEKCIJA U GINEKOLOGIJI, AKUŠERSTVU I PERINATOLOGIJI

Organizatori: Prof. dr Aleksandar Stefanović, prof. dr Saša Kadija, prof. dr Svetlana Vrzić Petronijević

 1. PEDIJATRIJSKA HEMATOONKOLOGIJA U SRBIJI DANAS

Organizatori: Prof. dr Dragana Janić, prof. dr Dragana Vujić, prof. dr Lidija Krivokapić Dokmanović

 1. PROSLAVA 95 GODINA INSTITUTA ZA FARMAKOLOGIJU, KLINIČKU FARMAKOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Organizator: Prof. dr Sonja Vučković

 1. IZAZOVI U ZBRINJAVANJU I LEČENJU POLITRAUMATIZOVANOG PACIJENTA SA ABDOMINALNOM TRAUMOM

Organiaztor: Prof. dr Pavle Gregorić

 1. KONTROVERZE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU BOLESNIKA SA AKUTNIM HIRURŠKIM OBOLJENJEM

Organizator: Prof. dr Vasilije Jeremić

 1. ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE U DETINJSTVU I ADOLESCENCIJI – UČESTALOST I MEHANIZMI UTICAJA NA DUŠEVNO ZDRAVLJE

Organizatori: Prof. dr Nađa Marić, doc. dr Milica Pejović Milovančević

 1. NOVINE U LEČENJU KARCINOMA BUBREŽNOG PARENHIMA

Organizator: Doc. dr Aleksandar Janičić

 1. NOVINE U EPIDEMIOLOGIJI, DIJAGNOSTICI I TERAPIJI HRONIČNIH VIRUSNIH

HEPATITISA

Organizator: Doc. dr Ksenija Bojović

 1. KLATSKIN TUMOR – NOVINE U RADIOLOŠKO-PATOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI I HIRURŠKOM TRETMANU

Organizator: Doc. dr Nikica Grubor

 1. ZDRAVLJE ZAJEDNICA – GLOBALNI I LOKALNI IZAZOVI

Organizator: Prof. dr Bojana Matejić

 1. SAVREMENI PRISTUP U DIJAGNOSTICI I LEČENJU BOLESTI PLEURE

Organizator: Prof. dr Maja Ercegovac, doc. dr Tatjana Adžić Vukičević

 1. ŽIVOTNA SREDINA, ISHRANA I ZDRAVLJE

Organizatori: Prof. dr Goran Belojević, prof. dr Nađa Vasiljević

 1. REKONSTRUKCIJA PREDNJE UKRŠTENE VEZE ZGLOBA KOLENA – SAVREMENI PRISTUP

Organizator: Prof. dr Lazar Stijak