Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Наставници и сарадници

/Наставници и сарадници
Наставници и сарадници 2023-03-29T12:36:29+00:00
Наставници и сараднициИзбор у наставна и сарадничка звањаНаставници и сараднициПрофесор емеритусДокумента за преузимање

Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад.
Наставно особље јесу: наставници, истраживачи и сарадници.

Права и обавезе наставника и сарадника: 

 • Ради остваривања циљева и задатака утврђеним Законом и Статутом, наставници и сарадници имају следећа права и обавезе:
 1.  у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном броју часова утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе и да учествују у свим другим облицима наставе;
 2. да својим радом и понашањем чувају и подижу углед Факултета и поштују Кодекс професионалне етике Универзитета;
 3. да остварују циљеве и задатке високог образовања и васпитања утврђених Законом;
 4. да се активно, стално и одговорно баве наставно-образовним и научним радом, по правилу на Факултету односно наставним базама и да резултате својих истраживања и других активности користе за стално осавремењивање садржаја образовног процеса;
 5. предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма;
 6. организују и изводе научноистраживачки рад, укључујући и рад са студентима;
 7. да кроз образовни процес упознају студенте са савременим научним достигнућима;
 8. да оспособљавају наставно-научни и стручни подмладак и доприносе њиховом укључивању у процес истраживачког рада;
 9. да код студената развијају радне навике, подстичу их на стваралачки рад, развијају њихово интересовање за даље образовање;
 10. да обезбеђују изворе савремених, научних и стручних информација и да самостално или у сарадњи са другим наставницима и стручњацима припремају уџбенике, приручнике, скрипте и другу образовну литературу;
 11. да се залажу за хуману и прогресивну примену медицинске науке у друштву и да својим радом и понашањем испољавају хуманизам;
 12. воде евиденцију о присуству настави, објављеним испитима и постигнутом успеху студената, на начин предвиђен општим актом Факултета;
 13. активно и уз пуно стручно ангажовање учествују у раду стручних тела и органа управљања Факултета и Универзитета.
 • Посебно, наставници имају обавезу и право да:
 1. препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који су изабрани;
 2. редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним испитним роковима;
 3. држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма;
 4. буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;
 5. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 6. учествују у здравственој делатности;
 7. обављају и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.
 • Посебно, сарадници имају право и обавезу да:
 1. припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
 2. помажу наставнику у припреми наставно-научног процеса;
 3. учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и планом извођења наставе;
 4. обављају консултације са студентима;
 5. раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за самосталан научноистраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена, односно доктората;
 6. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 7. се подвргну провери успешности свога рада у настави у складу са општим актом који доноси Сенат;
 8. обављају и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.
 • О правима и обавезама наставника и сарадника одлучује декан, у складу са законом.

Члан 149. и 164. Статута Медицинског факултета у Београду (Одлука бр. 25/X-2 од 19.03.2018. године).

Конкурси за наставна и сарадничка звања

Звања наставника на Факултету су: редовни професор, ванредни професор и доцент.
Сарадничка звања на Факултету су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом.

Наставу страних језика могу да изводе и наставници у звању наставника страног језика, који имају објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад.

За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује у наставним базама Факултета, Факултет може да изабере у звање сарадника ван радног односа – клиничког асистента, лице запослено у одговарајућој наставној бази.

У звања наставника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које утврђује Национални савет за високо образовање, општим актима Универзитета, Статутом Медицнског факултета и ближе услове утврђене Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

У звања сарадника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом и Статутом Медицинског факултета, односно ближе услове утврђене Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

Начин и поступак избора у звање наставника и заснивање радног односа ближе се уређују општим актом Универзитета који доноси Сенат, односно Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

Начин и поступак избора у звање сарадника и заснивања радног односа ближе се уређују Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

 

ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 1. Ред.проф. ИВАНКА КАРАЏИЋ
 2. Ред.проф. ВЕСНА ВУЈИЋ
 3. Ред.проф. КРИСТИНА ГОПЧЕВИЋ
 4. Ред.проф. ДАНИЈЕЛА КРСТИЋ
 5. Ван.проф. НАТАША АВРАМОВИЋ
 6. Ван.проф. ВЕСНА ДРАГУТИНОВИЋ
 7. Ван.проф. ЛИДИЈА ИЗРАЕЛ ЖИВКОВИЋ
 8. Доцент АНА МЕДИЋ
 9. Асистент САША ВАТИЋ
 10. Асистент ТЕОДОРА ЂУКИЋ
БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 1. Ред.проф. НЕБОЈША МИЛОШЕВИЋ
 2. Ред.проф. МИРЈАНА ПЛАТИША
 3. Ван.проф. ЗОРИЦА НЕСТОРОВИЋ
 4. Ван.проф. ДЕЈАН ЖИКИЋ
 5. Доцент НЕМАЊА РАЈКОВИЋ
 6. Доцент БОЈАНА СТОЈАДИНОВИЋ
 7. Асистент ДАМЈАН СТОЈИЋ
ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 1. Ред.проф. ИВАНА НОВАКОВИЋ
 2. Ред.проф. ВЕРА БУЊЕВАЧКИ
 3. Ред.проф. ОЛИВЕР СТОЈКОВИЋ
 4. Ред.проф. СУЗАНА ЦВЈЕТИЋАНИН
 5. Ред.проф. ТАТЈАНА ДАМЊАНОВИЋ
 6. Ред.проф. БИЉАНА ЈЕКИЋ
 7. Ред.проф. МОМЧИЛО РИСТАНОВИЋ
 8. Ван.проф. НЕЛА МАКСИМОВИЋ
 9. Доцент  ДИЈАНА ПЕРОВИЋ
 10. Асистент  МИЛКА ГРК
 11. Асистент  МАРИЈА ДУШАНОВИЋ ПЈЕВИЋ
 12. Асистент  МИЛИЦА ПЕШИЋ
 13. Асистент  АНА ЂУРАНОВИЋ
 14. Асистент МИЛИЦА РАШИЋ
 15. Асистент НАТАША СТОЈАНОВСКИ
АНАТОМИЈА
 1. Ред.проф. ЛАСЛО ПУШКАШ
 2. Ред.проф. МАРИЈА ЂУРИЋ
 3. Ред.проф. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЈЕВИЋ
 4. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР МАЛИКОВИЋ
 5. Ред.проф. ДАНИЈЕЛА ЂОНИЋ
 6. Сарадник ван наставе МИЛОШ МАЛИШ
 7. Ван.проф. ЛАЗАР СТИЈАК
 8. Ван.проф. ВУК ЂУЛЕЈИЋ
 9. Ван.проф.   МИЛАН АКСИЋ
 10. Доцент  ПЕТАР МИЛОВАНОВИЋ
 11. Доцент ДУБРАВКА АЛЕКСИЋ
 12. Доцент   АНА СТАРЧЕВИЋ
 13. Доцент ДАРКО ЛАКЕТИЋ
 14. Асистент ЈОКО ПОЛЕКСИЋ
 15. Асистент АНА ЋИРОВИЋ
 16. Асистент ЂОРЂЕ ЂОРОВИЋ
 17. Асистент АЛЕКСАНДАР ЋИРОВИЋ
 18. Асистент СЛОБОДАН КАПОР
 19. Асистент ЈЕЛЕНА ЈАЏИЋ
 20. Асистент ЈЕЛЕНА БОЉАНОВИЋ
 21. Асистент  АЛЕКСАНДРА ПУЦАР
 22. Сар. у нас. ГОРАНА АГАТОНОВИЋ
 23. Сар. у нас. ЈОВАНА АНДРЕЈИЋ
ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. МИЉАНА ОБРАДОВИЋ
 2. Ред.проф. ТАМАРА КРАВИЋ СТЕВОВИЋ
 3. Ред.проф. НЕЛА ПУШКАШ
 4. Ван.проф. МИЛИЦА ЛАБУДОВИЋ БОРОВИЋ
 5. Ван.проф. МИЛА ЋЕТКОВИЋ МИЛИСАВЉЕВИЋ
 6. Ван.проф. МИЛОШ БАЈЧЕТИЋ
 7. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР МИРЧИЋ
 8. Доцент  ТАМАРА МАРТИНОВИЋ
 9. Доцент ИВАНА ПАУНКОВИЋ
 10. Доцент   ЈЕЛЕНА РАКОЧЕВИЋ
 11. Доцент  ДАРКО ЋИРИЋ
 12. Доцент   САЊА ДЕСПОТОВИЋ
 13. Доцент   ИВАН ЗАЛЕТЕЛ
 14. Асистент АЛЕКСАНДРА МИЛОСАВЉЕВИЋ
 15. Асистент КАТАРИНА МИЛУТИНОВИЋ
 16. Сар. у нас. АНА ИЛИЈЕВСКИ
 17. Сар. у нас. СОФИЈА ЈОВАНОВИЋ
МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ДРАГАН ЂУРИЋ
 2. Ред.проф. ОЛИВЕРА СТАНОЈЛОВИЋ
 3. Ред.проф. ЗВЕЗДАНА КОЈИЋ
 4. Ред.проф. САЊА МАЗИЋ
 5. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА РАШИЋ МАРКОВИЋ
 6. Ред.проф. ДЕЈАН НЕШИЋ
 7. Ван.проф. ПРЕДРАГ БРКИЋ
 8. Ван.проф. МАРИНА ЂЕЛИЋ
 9. Ван.проф. ИГОР ПАНТИЋ
 10. Ван.проф. ДРАГАН ХРНЧИЋ
 11. Доцент МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ
 12. Доцент ЈОВАНА ЈАКОВЉЕВИЋ УЗЕЛАЦ
 13. Асистент са док. БИЉАНА ЂУРИЋ
 14. Асистент СЛАВИЦА МУТАВЏИН КРНЕТА
 15. Асистент НИКОЛА ТОПАЛОВИЋ
 16. Асистент РАДА ЈЕРЕМИЋ
 17. Асистент ДУШАН ТОДОРОВИЋ
 18. Асистент НИКОЛА ШУТУЛОВИЋ
 19. Сар. у нас. МИЛИЦА ЗЕКОВИЋ
 20. Сар. у нас. ЈОВАНА МАРИЧИЋ
MЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 1. Ред.проф. ТАТЈАНА СИМИЋ
 2. Ред.проф. НАТАША ПЕТРОНИЈЕВИЋ
 3. Ред.проф. ИВАНКА МАРКОВИЋ
 4. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ИСАКОВИЋ
 5. Ред.проф. АНА САВИЋ-РАДОЈЕВИЋ
 6. Ред.проф. МАРИЈА ПЉЕША ЕРЦЕГОВАЦ
 7. Ван.проф. МАРИЈА МАТИЋ
 8. Ван.проф. СОЊА МИСИРЛИЋ-ДЕНЧИЋ
 9. Ван.проф.  ЖЕЉКА СТАНОЈЕВИЋ
 10. Доцент    ТАТЈАНА ЂУКИЋ
 11. Доцент    ТАТЈАНА НИКОЛИЋ
 12. Доцент    ВЕСНА ЋОРИЋ
 13. Доцент МИЛИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ БОГОСАВЉЕВИЋ
 14. Доцент АНЂЕЛКА ИСАКОВИЋ
 15. Асистент  САШЕНКА ВИДИЧЕВИЋ НОВАКОВИЋ
 16. Асистент  ТИХОМИР СТОЈКОВИЋ
 17. Асистент  МАРИЈА ЈЕРЕМИЋ
 18. Асистент  ЂУРЂА JEРOТИЋ
 19. Сар. у нас. MИЛИЦА ЖИВКОВИЋ
 20. Сар. у нас. ЈАНКО ЗЕКОВИЋ
МИКРОБИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. САЊА МИТРОВИЋ
 2. Ред.проф. ЛАЗАР РАНИН
 3. Ред.проф. ВАЛЕНТИНА АРСИЋ АРСЕНИЈЕВИЋ
 4. Ред.проф. СЛОБОДАНКА ЂУКИЋ
 5. Ред.проф. МАЈА ЋУПИЋ
 6. Ред.проф. НАТАША ВУЧКОВИЋ ОПАВСКИ
 7. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ЏАМИЋ
 8. Ред.проф. ДРАГАНА ВУКОВИЋ
 9. Ред.проф. ИВАНА ДАКИЋ
 10. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА КНЕЖЕВИЋ
 11. Ред.проф. МАЈА СТАНОЈЕВИЋ
 12. Ред.проф. ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
 13. Ред.проф. ИВАНА ЋИРКОВИЋ
 14. Ван.проф. ВЕРА МИЈАЧ
 15. Ван.проф. ИВАНА ЧОЛОВИЋ ЧОЛОВСКИ
 16. Ван.проф.  АНА БАНКО
 17. Доцент   ИНА ГАЈИЋ
 18. Доцент   ИРЕНА АРАНЂЕЛОВИЋ
 19. Доцент   ЕЛЕОНОРА ДУБЉАНИН
 20. Доцент ДАНИЈЕЛА МИЉАНОВИЋ
 21. Асистент МАРКО ЈАНКОВИЋ
 22. Асистент ДУШАН КЕКИЋ
 23. Асистент СТЕФАН МИЈАТОВИЋ
 24. Сар. у нас. МИЛОШ ЈОВИЋЕВИЋ
ИМУНОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ВЕРА ПРАВИЦА
 2. Ред.проф ДУШАН ПОПАДИЋ
 3. Ред.проф ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЋ
 4. Ред.проф МИЛОШ МАРКОВИЋ
 5. Доцент  ЕМИНА МИЛОШЕВИЋ
 6. Доцент ВЛАДИМИР ПЕРОВИЋ
 7. Доцент   ИРЕНА ВУКОВИЋ
 8. Асистент са докторатом МАРИНА СТАМЕНКОВИЋ
ПАТОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ДИМИТРИЈЕ БРАШАНАЦ
 2. Ред.проф. СВЕТИСЛАВ ТАТИЋ
 3. Ред.проф. ДЕЈАН ОПРИЋ
 4. Ред.проф. ЈЕЛЕНА СОПТА
 5. Ред.проф. ТАТЈАНА ТЕРЗИЋ
 6. Ван.проф.  НАДА ТОМАНОВИЋ
 7. Ван.проф.  САЊА РАДОЈЕВИЋ ШКОДРИЋ
 8. Ван.проф.  ЉИЉАНА БОГДАНОВИЋ
 9. Ван.проф.  СОФИЈА ГЛУМАЦ
 10. Ван.проф.  ДУШКО ДУНЂЕРОВИЋ
 11. Ван.проф.  ЕМИЛИЈА МАНОЈЛОВИЋ ГАЧИЋ
 12. Ван.проф.  РАДМИЛА ЈАНКОВИЋ
 13. Доцент   МАРТИНА БОСИЋ
 14. Доцент   ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ
 15. Сарадник ван наставе НОВИЦА БОРИЧИЋ
 16. Сарадник ван наставе ДАНИЛО ОБРАДОВИЋ
 17. Сарадник ван наставе ИВАНА САВИЋ
 18. Асистент МАЈА ЖИВОТИЋ
 19. Асистент ЈОВАН ЈЕВТИЋ
 20. Асистент МИРЈАНА ПРВАНОВИЋ
 21. Асистент ГОРАНА НИКОЛИЋ
 22. Асистент ЉУБИЦА СИМИЋ
 23. Асистент МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ
 24. Сар. у нас. АНА МАРИЈА ТОМИЋ
ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. ТАТЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. СНЕЖАНА ЖУНИЋ
 3. Ред.проф. ДАНИЈЕЛА ВУЧЕВИЋ
 4. Ред.проф. СИЛВИО ДЕ ЛУКА
 5. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ТРБОВИЋ
 6. Ред.проф. СРЂАН ЛОПИЧИЋ
 7. Ред.проф. ЈЕЛЕНА НЕШОВИЋ ОСТОЈИЋ
 8. Ван.проф. ЈАСНА ТОДОРОВИЋ
 9. Ван.проф. ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ
 10. Доцент  МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ
 11. Доцент  МАРИЈА СТАНКОВИЋ–СТАНОЈЕВИЋ
 12. Доцент  БОЈАН ЈОРГАЧЕВИЋ
 13. Доцент  МИЛЕНА ВЕСКОВИЋ
 14. Доцент  СВЕТОЛИК СПАСИЋ
 15. Доцент  САЊИН КОВАЧЕВИЋ
 16. Асистент ВЕДРАНА МАКЕВИЋ
 17. Асистент МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ
 18. Асистент МАРКО ДИНЧИЋ
 19. Асистент ЈОВАНА ПАУНОВИЋ ПАНТИЋ
 20. Сар. у нас. АНДРИЈА ВУКОВИЋ
ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 1. Ред.проф. НИНА ЖИГОН
 2. Ред.проф. ЗОРАН ТОДОРОВИЋ
 3. Ред.проф. ЉИЉАНА ГОЈКОВИЋ БУКАРИЦА
 4. Ред.проф. ДРАГАН ОБРАДОВИЋ
 5. Ред.проф. СОЊА ВУЧКОВИЋ
 6. Ред.проф. МИРОСЛАВ РАДЕНКОВИЋ
 7. Ред.проф. МИЛИЦА БАЈЧЕТИЋ
 8. Ред.проф. РАДАН СТОЈАНОВИЋ
 9. Ред.проф. ГОРДАНА ДРАГОВИЋ ЛУКИЋ
 10. Ред.проф. ЗОРИЦА НЕШИЋ
 11. Ван.проф. НЕВЕНА ДИВАЦ
 12. Ван.проф.  ДРАГАНА ПРОТИЋ
 13. Ван.проф.  ЈАНКО САМАРЏИЋ
 14. Ван.проф.  КАТАРИНА САВИЋ ВУЈОВИЋ
 15. Доцент  БРАНИСЛАВА МЕДИЋ
 16. Доцент  МАРКО СТОЈАНОВИЋ
 17. Доцент БОЈАНА БОЖИЋ ЦВИЈАН
 18. Доцент ВЛАДИМИР ЂОКИЋ
 19. Доцент ДРАГАНА СРЕБРО
 20. Асистент БОЖАНА ОБРАДОВИЋ
 21. Асистент МАРИЈА КОСИЋ
 22. Асистент ВЛАДИСЛАВ ПАЈОВИЋ
 23. Асистент МИЛОШ БАСАИЛОВИЋ
 24. Асистент МАЈА СТОЈКОВИЋ
 25. Сар. у нас. МИЛОШ ГОСТИМИРОВИЋ
 26. Сар. у нас. МИЛИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 1. Ред.проф.ЉИЉАНА МАРКОВИЋ ДЕНИЋ
 2. Ред.проф. САНДРА ГРУЈИЧИЋ
 3. Ред.проф. ТАТЈАНА ПЕКМЕЗОВИЋ
 4. Ред.проф. ДАРИЈА КИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ
 5. Ван.проф.  ЈАДРАНКА МАКСИМОВИЋ
 6. Ван.проф.  НАТАША МАКСИМОВИЋ
 7. Ван.проф. ИСИДОРА ВУЈЧИЋ
 8. Доцент  ТАТЈАНА ГАЗИБАРА
 9. Доцент ГОРИЦА МАРИЋ
 10. Доцент ВУК МАРУШИЋ
 11. Асистент  АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ
 12. Асистент АЛЕКСА ЈОВАНОВИЋ
 13. Асистент ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 1. Ред.проф  НАЂА ВАСИЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНКО ЈАКОВЉЕВИЋ
 3. Ред.проф. ДУШАН БАЦКОВИЋ
 4. Ред.проф. САЊА МИЛЕНКОВИЋ
 5. Ред.проф. МИЛОШ МАКСИМОВИЋ
 6. Ван.проф. КАТАРИНА ПАУНОВИЋ
 7. Ван.проф. ДРАГАНА ДАВИДОВИЋ
 8. Ван.проф. ЈЕЛЕНА ИЛИЋ ЖИВОЈИНОВИЋ
 9. Доцент  НИКОЛИНА БАЊАНИН
 10. Доцент  МИЛЕНА ТОМАНИЋ
 11. Асистент  ДАНКА ВУКАШИНОВИЋ
 12. Асистент  АНА ЈОВАНОВИЋ
 13. Сар. у нас. КАТАРИНА ЂУРЂЕВИЋ
 14. Сар. у нас. МАЈА МИЛОРАДОВИЋ
СУДСКА МЕДИЦИНА
 1. Ред.проф. ТАТЈАНА АТАНАСИЈЕВИЋ
 2. Ред.проф. СЛОБОДАН НИКОЛИЋ
 3. Ред.проф. ВЕСНА ПОПОВИЋ
 4. Ред.проф. ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ
 5. Ван.проф. ДРАГАН ЈЕЧМЕНИЦА
 6. Ван.проф. СНЕЖАНА ПАВЛЕКИЋ
 7. Ван.проф. ЗОРАН МИХАИЛОВИЋ
 8. Ван.проф. ВЛАДИМИР ЖИВКОВИЋ
 9. Доцент ИРИНА БАЊАНИН
 10. Доцент ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ
 11. Доцент МИЛЕНКО БОГДАНОВИЋ
 12. Доцент БОЈАНА РАДНИЋ
 13. Доцент ДАНИЦА ЂУКИЋ
 14. Сар. у нас. АЛЕКСА ЛЕКОВИЋ
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 1. Ред.проф. ВЕСНА БЈЕГОВИЋ МИКАНОВИЋ
 2. Ред.проф. ДЕЈАНА ВУКОВИЋ
 3. Ред.проф. БОЈАНА МАТЕЈИЋ
 4. Ред.проф. МИЛЕНА ШАНТРИЋ МИЛИЋЕВИЋ
 5. Ред.проф. ЗОРИЦА ТЕРЗИЋ ШУПИЋ
 6. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ЈОВИЋ ВРАНЕШ
 7. Ван.проф. БОСИЉКА ЂИКАНОВИЋ
 8. Ван.проф. ЈАНКО ЈАНКОВИЋ
 9. Доцент     ЖЕЉКА СТАМЕНКОВИЋ
 10. Доцент     ЈОВАНА ТОДОРОВИЋ
 11. Асистент  СТЕФАН МАНДИЋ РАЈЧЕВИЋ
 12. Асистент  АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ
СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 1. Ред.проф. ДЕЈАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ
 2. Ван.проф. НАТАША МИЛИЋ
 3. Доцент ИВАН СОЛДАТОВИЋ
 4. Доцент  ЗОРАН БУКУМИРИЋ
 5. Доцент  АНЂА ЋИРКОВИЋ
 6. Асистент  ЈЕЛЕНА МИЛИН ЛАЗОВИЋ
 7. Асистент  ОГЊЕН МИЛИЋЕВИЋ
 8. Асистент  ВЕДРАНА ПАВЛОВИЋ
 9. Сар у нас. НИНА РАЈОВИЋ
 10. Сар. у нас. АЛЕКСА ДЕСПОТОВИЋ
ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
 1. Ред.проф.    СОФИЈА МИЋИЋ КАНДИЈАШ
 2. Ван.проф.    ДАНИЈЕЛА ТИОСАВЉЕВИЋ
 3. Доцент        ДАНКА СИНАДИНОВИЋ
 4. Доцент        ВИДА ЈЕРЕМИЋ СТОЈКОВИЋ
 5. Доцент        СМИЉАНА ЦВЈЕТКОВИЋ
 6. Нас.стр.јез. ВЕРА МАРКОВИЋ
 7. Нас.стр.јез. БИЉАНА ВУКЧЕВИЋ ЛАЦКОВИЋ
 8. Нас.стр.јез. СТЕВАН МИЈОМАНОВИЋ
 9. Асистент     ПАВЛЕ ПИПЕРАЦ
 10. Асистент     АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ
МЕДИЦИНА РАДА
 1. Ред.проф. ПЕТАР БУЛАТ
 2. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР МИЛОВАНОВИЋ
 3. Доцент    ЈЕЛЕНА ЂОКОВИЋ
 4. Клинички асистент ТАТЈАНА ПЕТРОВИЋ
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

н.б. Клинички центар Србије-Центар за нуклеарну медицине

 1. Ред.проф  ДРАГАНА ШОБИЋ  ШАРАНОВИЋ
 2. Ред.проф  ВЕРА АРТИКО
 3. Ред.проф  СЛОБОДАНКА БЕАТОВИЋ
 4. Ван.проф. НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ
 5. Доцент СТРАХИЊА ОДАЛОВИЋ
 6. Клинички асистент ИСИДОРА ГРОЗДИЋ МИЛОЈЕВИЋ
 7. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
 8. Клинички асистент МИЛИЦА СТОЈИЉКОВИЋ
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије -Центар за физикалну медицину и рехабилитацију

 1. Ред.проф. ДРАГАНА МАТАНОВИЋ
 2. Ван.проф. ЕМИЛИЈА ДУБЉАНИН РАСПОПОВИЋ
 3. Ван.проф. НАТАША МУЈОВИЋ
 4. Ван.проф. МИРКО ГРАЈИЋ
 5. Доцент  НЕЛА ИЛИЋ
 6. Доцент  АНЂЕЛА МИЛОВАНОВИЋ
 7. Доцент УНА НЕДЕЉКОВИЋ
 8. Доцент САЊА ТОМАНОВИЋ ВУЈАДИНОВИЋ
 9. Клинички асистент НЕВАНА КРСТИЋ
 10. Клинички асистент ИВАН СЕЛАКОВИЋ

н.б. Универзитетска дечја клиника 

 1. Ред.проф.  ИВАНА ПЕТРОНИЋ МАРКОВИЋ
 2. Ван.проф. ДРАГАНА ЋИРОВИЋ
 3. Доцент ДЕЈАН НИКОЛИЋ
 4. Клинички асистент ЈАСНА СТОЈКОВИЋ

н.б. Клиника за рехабилитацију «Др М.Зотовић»

 1. Ред.проф   ЉУБИЦА КОНСТАНТИНОВИЋ
 2. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА ВИДАКОВИЋ
 3. Доцент   ОЛИВЕРА ЂОРЂЕВИЋ
 4. Клинички асистент СИНДИ МИТРОВИЋ
 5. Клинички асистент СУЗАНА ДЕДИЈЕР ДУЈОВИЋ

н.б. Клиника за рехабилитацију

 1. Клинички асистент ТАМАРА ФИЛИПОВИЋ
 2. Клинички асистент ЈОВАНА КОЈОВИЋ
 3. Клинички асистент МАРИЈА ХРКОВИЋ
РАДИОЛОГИЈА

н.б. Институт за радиологију и онкологију  

 1. Доцент МИРЈАН НАДРЉАНСКИ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Центар за радиологију  и магнетну резонанцу 

  1. Ред.проф. ДРАГАН МАШУЛОВИЋ
  2. Ред.проф. РУЖИЦА МАКСИМОВИЋ
  3. Ред.проф. РУЖА СТЕВИЋ
  4. Ван.проф. ЈОВИЦА ШАПОЊСКИ
  5. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА ЂУРИЋ СТЕФАНОВИЋ
  6. Доцент ЈЕЛЕНА КОВАЧ
  1. Доцент ЈЕЛЕНА КОСТИЋ
  2. Доцент АНА МЛАДЕНОВИЋ МАРКОВИЋ
  3. Клинички асистент КРИСТИНА ДАВИДОВИЋ
  4. Клинички асистент ВЛАДИМИР ЦВЕТИЋ
  5. Клинички асистент МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ
  6. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВИЋ
  7.   Клинички асистент ИГОР ЂОРИЋ
  8.   Клинички асистент ДРАГАН ВАСИН
  9.   Клинички асистент ФИЛИП ВИТОШЕВИЋ
  10.   Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋ
  11.   Клинички асистент ОЛГА НЕДЕЉКОВИЋ АРСЕНОВИЋ
  12.   Клинички асистент БОРИВОЈЕ ЛУКИЋ
  13.   Клинички асистент МИЛИЦА МИТРОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
  14.   Клинички асистент ДУШАН ШАПОЊСКИ

н.б. Универзитетска дечја клиника

 1. Доцент ПОЛИНА ПАВИЋЕВИЋ
 2. Клинички асистент ГОРАН ЂУРИЧИЋ
 3. Клинички асистент ТИЈАНА РАДОВИЋ

 1. Ред.проф. ДРАГАН САГИЋ   “Дедиње”

 

КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ
н.б. Институт за онкологију и радиологију

 1. Ван.проф. ВЕСНА ПЛЕШИНАЦ КАРАПАНЏИЋ
 2. Ван.проф. МАРИНА НИКИТОВИЋ
 3. Доцент СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ РУНДИЋ
 4. Доцент ТАТЈАНА АРСЕНИЈЕВИЋ
 5. Клинички асистент ДРАГАНА СТАНИЋ
 6. Клинички асистент AЛЕКСАНДАР ТОМАШЕВИЋ
 7. Клинички асистент ЈЕЛЕНА БОКУН
 8. Клинички асистент ИВАНА БОЖОВИЋ СПАСОЈЕВИЋ
 9. Клинички асистент МАРИЈАНА МИЛОВИЋ КОВАЧЕВИЋ
 10. Клинички асистент ПРЕДРАГ ПЕТРАШИНОВИЋ
 11. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВИЋ

 

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за инфективне и тропске болести  

 1. Ван.проф. МИЛОШ КОРАЋ
 2. Ван.проф. ЈОВАН РАНИН
 3. Ван.проф   БРАНКО МИЛОШЕВИЋ
 4. Ван.проф    ГОРАН СТЕВАНОВИЋ
 5. Ван.проф ЈАСМИНА  ПОЛУГА
 6. Ван.проф ИВАНА МИЛОШЕВИЋ
 7. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА РАДОВАНОВИЋ СПУРНИЋ
 8. Клинички асистент НИКОЛА МИТРОВИЋ
 9. Клинички асистент НАТАША НИКОЛИЋ
 10. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ЈОРДОВИЋ
 11. Клинички асистент ЈОВАН МАЛИНИЋ
 12. Клинички асистент ОЉА СТЕВАНОВИЋ
 13. Клинички асистент МАРКО МAРКОВИЋ
 14. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА БАРАЋ
 15. Клинички асистент АНКИЦА ВУЈОВИЋ
 16. Клинички асистент БОРИС ЈЕГОРОВИЋ
 17. Клинички асистент УРОШ КАРИЋ

 

ПСИХИЈАТРИЈА

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за психијатрију

 1. Ред.проф. СРЂАН МИЛОВАНОВИЋ
 2. Ван.проф. САЊА ТОТИЋ ПОЗНАНОВИЋ
 3. Ван.проф.  МИЛАН ЛАТАС
 4. Ван.проф.  МАЈА ИВКОВИЋ
 5. Доцент   МАЈА ЛАЧКОВИЋ
 6. Доцент ЗОРАНА ПАВЛОВИЋ
 7. Клинички асистент БОЈАНА ДУЊИЋ КОСТИЋ
 8. Клинички асистент АНДРЕЈ ИЛАНКОВИЋ
 9. Клинички асистент МАРИНА МИХАЉЕВИЋ
 10. Клинички асистент СЛОБОДАНКА ПЕЈОВИЋ НИКОЛИЋ
 11. Клинички асистент МАЈА ПАНТОВИЋ СТЕФАНОВИЋ
 12. Клинички асистент СРЕТЕН ВИЋЕНТИЋ
 13. Клинички асистент МИЛИЦА НЕШИЋ
 14. Клинички асистент СТЕФАН ЈЕРОТИЋ
 15. Клинички асистент БОЈАНА САВИЋ

н.б. Институт за ментално здравље

 1. Ред.проф. НАЂА МАРИЋ БОЈОВИЋ
 2. Ван.проф. МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ МИЛОВАНЧЕВИЋ
 3. Ван.проф. ОЛИВЕРА ВУКОВИЋ
 4. Доцент ЧЕДО МИЉЕВИЋ
 5. Доцент БОЈАНА ПЕЈУШКОВИЋ
 6. Доцент МИЛУТИН КОСТИЋ
 7. Клинички асистент МАРИЈА МИТКОВИЋ ВОНЧИНА
 8. Клинички асистент МАЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
 9. Клинички асистент ВАЊА МАНДИЋ МАРАВИЋ
 10. Клинички асистент АНА МУЊИЗА ЈОВАНОВИЋ
 11. Клинички асистент САЊА АНДРИЋ ПЕТРОВИЋ
 12. Клинички асистент ДАНИЛО ПЕШИЋ
НЕУРОЛОГИЈА

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за неурологију

 1. Ред.проф. ЈЕЛЕНА ДРУЛОВИЋ
 2. Ред.проф. ЗОРИЦА СТЕВИЋ
 3. Ред.проф. ДРАГОСЛАВ СОКИЋ
 4. Ред.проф  МАРИНА СВЕТЕЛ
 5. Ред.проф. ЕЛКА СТЕФАНОВА
 6. Ред.проф. ДЕЈАНА ЈОВАНОВИЋ
 7. Ван.проф. НАТАША ДРАГАШЕВИЋ МИШКОВИЋ
 8. Ван.проф. НИКОЛА ВОЈВОДИЋ
 9. Ван.проф. ШАРЛОТА МЕСАРОШ
 10. Доцент   ИВАНА БАСТА
 11. Доцент   АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ
 12. Доцент   МАРКО ЕРЦЕГОВАЦ
 13. Доцент   АЛЕКСАНДРА КАЧАР
 14. Доцент   МИЛИЈА МИЈАЈЛОВИЋ
 15. Доцент   ИГОР ПЕТРОВИЋ
 16. Доцент   ИВАНА БЕРИСАВАЦ
 17. Доцент   АЛЕКСАНДРА РАДОЈИЧИЋ
 18. Доцент   ГОРАНА МАНДИЋ СТОЈИМЕНОВИЋ
 19. Клинички асистент ТАЊА СТОЈКОВИЋ
 20. Клинички асистент ВЛАДАНА МАРКОВИЋ
 21. Клинички асистент ПРЕДРАГ СТАНАРЧЕВИЋ
 22. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ
 23. Клинички асистент МИЛИЦА ЈЕЧМЕНИЦА ЛУКИЋ
 24. Клинички асистент СТОЈАН ПЕРИЋ
 25. Клинички асистент НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВИЋ
 26. Клинички асистент НИКОЛА КРЕСОЈЕВИЋ
 27. Клинички асистент ВИШЊА ПАЂЕН
 28. Клинички асистент ОЛИВЕРА ТАМАШ
 29. Клинички асистент ИВА СТАНКОВИЋ ТУТУШ
 30. Клинички асистент МАЈА СТЕФАНОВИЋ БУДИМКИЋ

н.б. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

 1. Ред.проф. ЈАСНА ЈАНЧИЋ
 2. Ред.проф. НАТАША ЦЕРОВАЦ

 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

н.б. Клинички центар Србије-Клиника за дерматовенерологију  

 1. Ред.проф. МИЛОШ НИКОЛИЋ
 2. Ван.проф. СНЕЖАНА МИНИЋ
 3. Ван.проф. МИРЈАНА МИЛИНКОВИЋ СРЕЋКОВИЋ
 4. Ван.проф. ДАНИЈЕЛА ДОБРОСАВЉЕВИЋ ВУКОЈЕВИЋ
 5. Ван.проф.  ДУШАН ШКИЉЕВИЋ
 6. Ван.проф. СВЕТЛАНА ПОПАДИЋ
 7. Доцент  МИРЈАНА ГАЈИЋ ВЕЉИЋ
 8. Доцент  ЈЕЛЕНА СТОЈКОВИЋ ФИЛИПОВИЋ
 9. Доцент  ДУБРАВКА ЖИВАНОВИЋ
 10. Доцент  СРЂАН ТАНАСИЛОВИЋ
 11. Доцент ДАНИЈЕЛА МИЛЧИЋ
 12. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ
 13. Клинички асистент ВЕСНА РЕЉИЋ
 14. Клинички асистент ЈОВАН ЛАЛОШЕВИЋ
 15. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ЛЕКИЋ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 1. Ред.проф. НЕНАД АРСОВИЋ
 2. Ред.проф. ЈОВИЦА МИЛОВАНОВИЋ
 3. Ред.проф. ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ
 4. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР ТРИВИЋ
 5. Ван.проф. ВЛАДИМИР НЕШИЋ
 6. Ван.проф. ЗОРАН ДУДВАРСКИ
 7. Ван.проф. САЊА КРЕЈОВИЋ ТРИВИЋ
 8. Доцент  БОЈАН ПАВЛОВИЋ
 9. Доцент  ЉИЉАНА ЧВОРОВИЋ
 10. Доцент  АНА ЈОТИЋ
 11. Доцент  БОЈАНА БУКУРОВ
 12. Доцент  МИЉАН ФОЛИЋ
 13. Клинички асистент ГОРАН СТОЈКОВИЋ
 14. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР КРСТИЋ
 15. Клинички асистент САША ЈАКОВЉЕВИЋ
 16. Клинички асистент НЕМАЊА РАДИВОЈЕВИЋ

н.б. КБЦ «Земун» 

 1. Ред.проф. МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
 2. Клинички асистент СВЕТЛАНА ВАЉАРЕВИЋ
ОФТАЛМОЛОГИЈА

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за очне болести

 1. Ред.проф.  БРАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ
 2. Ред.проф.  МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ
 3. Ред.проф.  ДРАГАН ВУКОВИЋ
 4. Ван.проф.  МИРОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ
 5. Ван.проф.  МАРИЈА БОЖИЋ
 6. Ван.проф. СВЕТЛАНА СТАНОЈЛОВИЋ КУЉИЋ
 7. Доцент  ДИЈАНА РИСИМИЋ
 8. Доцент  ИГОР КОВАЧЕВИЋ
 9. Доцент  ИВАН МАРЈАНОВИЋ
 10. Доцент  ДЕЈАН РАШИЋ
 11. Доцент ТАЊА КАЛЕЗИЋ
 12. Доцент АЛЕКСАНДРА РАДОСАВЉЕВИЋ
 13. Доцент БОЈАНА ДАЧИЋ КРЊАЈА
 14. Доцент ЈЕЛЕНА ВАСИЛИЈЕВИЋ
 15. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ
 16. Клинички асистент ВЕСНА МАРИЋ
 17. Клинички асистент ЈЕЛИЦА ПАНТЕЛИЋ
 18. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПОТИЋ

  н. б.  КБЦ »Звездара«

 1. Ван.проф.   ВЕСНА ЈАКШИЋ
ПЕДИЈАТРИЈА

н.б. Универзитетска дечја клиника

 1. Ред.проф. МИРЈАНА КОСТИЋ
 2. Ред.проф МИЛАН ЂУКИЋ
 3. Ред.проф ВОЈИСЛАВ ПАРЕЗАНОВИЋ
 4. Ред.проф. МИЛОШ ЈЕШИЋ
 5. Ред.проф. ДИМИТРИЈЕ НИКОЛИЋ
 6. Ван.проф ДЕЈАН ШКОРИЋ
 7. Ван.проф. НАДА КРСТОВСКИ
 8. Ван.проф. МАРИНА АТАНСКОВИЋ МАРКОВИЋ
 9. Ван.проф.  ВЕРА ЗДРАВКОВИЋ
 10. Ван.проф.  ГОРАН ЧУТУРИЛО
 11. Ван.проф.   ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
 12. Доцент   МАЈА ЈЕШИЋ
 13. Доцент   ДУШАН ПАРИПОВИЋ
 14. Доцент   БРАНКИЦА СПАСОЈЕВИЋ ДИМИТРИЈЕВА
 15. Доцент   ЗОРАН ЛЕКОВИЋ
 16. Доцент   БИЉАНА МЕЂО
 17. Доцент   ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ
 18. Доцент ПРЕДРАГ РОДИЋ
 19. Клинички асистент ИВАН МИЛОВАНОВИЋ
 20. Клинички асистент КАТАРИНА МИЛОШЕВИЋ
 21. Клинички асистент ИГОР СТЕФАНОВИЋ
 22. Клинички асистент МИРЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
 23. Клинички асистент НИНА РИСТИЋ
 24. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ
 25. Клинички асистент ГОРДАНА МИЛОШЕВСКИ ЛОМИЋ
 26. Клинички асистент ГОРАН МИЛОШЕВИЋ
 27. Клинички асистент НЕВЕНА ЈОВИЧИЋ
 28. Клинички асистент ЈАСНА КАЛАЊ
 29. Клинички асистент МИШЕЛА РАУС
 30. Клинички асистент СНЕЖАНА РСОВАЦ

н.б. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије

 1. Ред.проф. СРЂАН ПАШИЋ
 2. Ред.проф. ДРАГАНА ВУЈИЋ
 3. Ред.проф. ВЛАДИСЛАВ ВУКОМАНОВИЋ
 4. Ван.проф. МИЛОШ КУЗМАНОВИЋ
 5. Ван.проф. МАЈА ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШЕВИЋ
 6. Доцент РУЖИЦА КРАВЉАНАЦ
 7. Доцент ЈЕЛЕНА МАРТИЋ
 8. Доцент СЕРГЕЈ ПРИЈИЋ
 9. Доцент АЛЕКСАНДАР СОВТИЋ
 10. Доцент АДРИЈАН САРАЈЛИЈА
 11. Клинички асистент НАТАША СТАЈИЋ
 12. Клинички асистент РАДЕ ВУКОВИЋ
 13. Клинички асистент СЛАВИЦА ОСТОЈИЋ
 14. Клинички асистент ЖЕЉКО ЗЕЧЕВИЋ
 15. Клинички асистент ДРАГАН ПРОКИЋ
 16. Клинички асистент ГОРДАНА КОВАЧЕВИЋ
 17. Клинички асистент КАТАРИНА МИТРОВИЋ
 18. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ПАРИПОВИЋ
 19. Клинички асистент БИЉАНА ВУЧЕТИЋ ТАДИЋ
 20. Клинички асистент ИВАНА КИТИЋ
 21. Клинички асистент ЈОВАНА ПУТНИК
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за гинекологију и акушерство

 1. Ред.проф. ВЕСНА КЕСИЋ
 2. Ред.проф. СВЕТЛАНА СПРЕМОВИЋ РАЂЕНОВИЋ
 3. Ред.проф. САША КАДИЈА
 4. Ред.проф. БИЉАНА КАСТРАТОВИЋ КОТЛИЦА
 5. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЋ
 6. Ред.проф. СНЕЖАНА ВИДАКОВИЋ
 7. Ред.проф. ЉИЉАНА МИРКОВИЋ
 8. Ред.проф. МИРОСЛАВА ГОЈНИЋ ДУГАЛИЋ
 9. Ред.проф. МИЛОШ ПЕТРОНИЈЕВИЋ
 10. Ред.проф СНЕЖАНА ПЛЕШИНАЦ
 11. Ред.проф. АНДРЕЈА ГЛИШИЋ
 12. Ред.проф. ОЛИВЕРА КОНТИЋ-ВУЧИНИЋ
 13. Ред.проф. ТАТЈАНА БОЖАНОВИЋ
 14. Ван.проф. ЈЕЛЕНА СТАМЕНКОВИЋ
 15. Ван.проф. СВЕТЛАНА ВРЗИЋ ПЕТРОНИЈЕВИЋ
 16. Ван.проф. КАТАРИНА СТЕФАНОВИЋ
 17. Доцент ИВАНА ЛИКИЋ ЛАЂЕВИЋ
 18. Доцент СРБОЉУБ МИЛИЋЕВИЋ
 19. Доцент ЈЕЛЕНА МИЦИЋ
 20. Доцент ЈЕЛЕНА СТОЈНИЋ
 21. Доцент ИВАНА БАБОВИЋ
 22. Доцент ЈОВАН БИЛА
 23. Доцент СВЕТО ПАНТОВИЋ
 24. Доцент ЛИДИЈА ТУЛИЋ
 25. Доцент ЈЕЛЕНА ДОТЛИЋ
 26. Доцент ИГОР ПИЛИЋ
 27. Клинички асистент ЗОРАН ВИЛЕНДЕЧИЋ
 28. Клинички асистент МИЛЕНА МИТРОВИЋ
 29. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ДМИТРОВИЋ
 30. Клинички асистент РАДМИЛА СПАРИЋ
 31. Клинички асистент СЛАВИЦА АКШАМ
 32. Клинички асистент ДУШИЦА КОЦИЈАНЧИЋ БЕЛОВИЋ
 33. Клинички асистент ДРАГИША ШЉИВАНЧАНИН
 34. Клинички асистент ДАНКА МОСТИЋ СТАНИШИЋ
 35. Клинички асистент МИЛОШ РАДОЈЕВИЋ
 36. Клинички асистент ИВАНА ВУКОВИЋ
 37. Клинички асистент СТЕФАН ДУГАЛИЋ
 38. Клинички асистент ТИЈАНА ЈАЊИЋ
 39. Клинички асистент МИРЈАНА МАРЈАНОВИЋ ЦВЈЕТИЋАНИН
 40. Клинички асистент БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ

н.б. ГАК «Народни фронт«  

 1. Ред.проф. МЛАДЕНКО ВАСИЉЕВИЋ
 2. Ред.проф. ЖЕЉКО МИКОВИЋ
 3. Ред.проф. СВЕТЛАНА ДРАГОЈЕВИЋ ДИКИЋ
 4. Ред.проф АНА ЈОВАНОВИЋ
 5. Ред.проф. ВЛАДИМИР ПАЖИН
 6. Ред.проф. ДЕЈАН ФИЛИМОНОВИЋ
 7. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР ЈУРИШИЋ
 8. Ван.проф. СВЕТЛАНА ЈАНКОВИЋ
 9. Ван.проф. ОЛИВЕРА ЏАТИЋ СМИЉКОВИЋ
 10. Доцент ВЕСНА МАНДИЋ МАРКОВИЋ
 11. Доцент НАТАША КАРАЏОВ ОРЛИЋ
 12. Доцент  НЕБОЈША ЗЕЧЕВИЋ
 13. Доцент РАСТКО МАГЛИЋ
 14. Клинички асистент РАДОМИР АНИЧИЋ
 15. Клинички асистент ЛАЗАР НЕЈКОВИЋ
 16. Клинички асистент ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
 17. Клинички асистент СЛАЂАНА МИХАЈЛОВИЋ
 18. Клинички асистент РЕЉА ЛУКИЋ
 19. Клинички асистент ЗАГОРКА МИЛОВАНОВИЋ
 20. Клинички асистент ДРАГАНА МАГЛИЋ
 21. Клинички асистент МИЛАН ПЕРОВИЋ
 22. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ
 23. Клинички асистент ИВАНА РУДИЋ БИЉИЋ ЕРСКИ
 24. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ДОБРОСАВЉЕВИЋ
 25. Клинички асистент МИЛЕНА ЗАМУРОВИЋ

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за алергологију и имунологију  

 1. Ред.проф. САНВИЛА РАШКОВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНКА НИКОЛИЋ
 3. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ПЕРИЋ ПОПАДИЋ
 4. Ред.проф. ВЕСНА ТОМИЋ СПИРИЋ
 5. Ван.проф. ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ
 6. Ван.проф. ЈАСНА БОЛПАЧИЋ
 7. Доцент  СЛАЂАНА АНДРЕЈЕВИЋ
 8. Доцент СНЕЖАНА АРАНЂЕЛОВИЋ
 9. Доцент РАЈИЦА СТОШОВИЋ
 10. Клинички асистент ЖИКИЦА ЈОВИЧИЋ
 11. Клинички асистент РАДА МИШКОВИЋ
 12. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА ПЛАВШИЋ
 13. Клинички асистент МАЈА СТОЈАНОВИЋ
 14. Клинички асистент РАДОВАН МИЈАНОВИЋ
 15. Клинички асистент ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за пулмологију

 1. Ред.проф. БРАНИСЛАВА МИЛЕНКОВИЋ
 2. Ред.проф. ЉУДМИЛА НАГОРНИ ОБРАДОВИЋ
 3. Ред.проф. ВЕСНА ШКОДРИЋ ТРИФУНОВИЋ
 4. Ван.проф. ТАТЈАНА АЏИЋ ВУКИЧЕВИЋ
 5. Доцент  ДРАГАНА МАРИЋ
 6. Доцент СПАСОЈЕ ПОПЕВИЋ
 7. Доцент МИЛИЦА КОНТИЋ ЈОВАНОВИЋ
 8. Клинички асистент МИХАИЛО СТЈЕПАНОВИЋ
 9. Клинички асистент САЊА ДИМИЋ ЈАЊИЋ
 10. Клинички асистент ИВАНА БУХА
 11. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ИЛИЋ
 12. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
 13. Клинички асистент МАЈА ОМЧИКУС
 14. Клинички асистент ВЕСНА ЋЕРИМАН КРСТИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за кардиологију

 1. Ред.проф. ГОРАН МИЛАШИНОВИЋ
 2. Ред.проф. СИНИША ПАВЛОВИЋ
 3. Ред.проф. БРАНИСЛАВА ИВАНОВИЋ
 4. Ред.проф. ИГОР МРДОВИЋ
 5. Ред.проф. ВЕСНА СТОЈАНОВ
 6. Ред.проф. ДРАГАН СИМИЋ
 7. Ред.проф. БРАНКО БЕЛЕСЛИН
 8. Ред.проф. ГОРАН СТАНКОВИЋ
 9. Ред.проф. СИНИША СТОЈКОВИЋ
 10. Ред.проф АНА ЂОРЂЕВИЋ-ДИКИЋ
 11. Ред.проф. ПРЕДРАГ МИТРОВИЋ
 12. Ред.проф. АРСЕН РИСТИЋ
 13. Ред.проф. ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ
 14. Ван.проф. МИНА РАДОСАВЉЕВИЋ РАДОВАНОВИЋ
 15. Ван.проф. НЕБОЈША РАДОВАНОВИЋ
 16. Ван.проф. ВЛАДАН ВУКЧЕВИЋ
 17. Ван.проф. МИЛИКА АШАНИН
 18. Ван.проф. ДЕЈАН ОРЛИЋ
 19. Ван.проф. НЕБОЈША АНТОНИЈЕВИЋ
 20. Ван.проф. ДЕЈАН СИМЕУНОВИЋ
 21. Доцент НЕБОЈША МУЈОВИЋ
 22. Доцент ТАТЈАНА ПОТПАРА
 23. Доцент ДАНИЈЕЛА ТРИФУНОВИЋ
 24. Доцент ВОЈИСЛАВ ГИГА
 25. Доцент ГОРДАНА КРЉАНАЦ
 26. Доцент РАТКО ЛАСИЦА
 27. Доцент МАРКО БАНОВИЋ
 28. Доцент МАРИЈА ПОЛОВИНА
 29. Клинички асистент ДРАГАН МАТИЋ
 30. Клинички асистент БИЉАНА ПАРАПИД
 31. Клинички асистент ЛИДИЈА САВИЋ
 32. Клинички асистент ЗЛАТКО МЕХМЕДБЕГОВИЋ
 33. Клинички асистент МИЛОРАД ТЕШИЋ
 34. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ
 35. Клинички асистент ДЕЈАН МИЛАШИНОВИЋ
 36. Клинички асистент ИВАН МИЛИНКОВИЋ
 37. Клинички асистент СРЂАН АЛЕКСАНДРИЋ
 38. Клинички асистент ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВИЋ
 39. Клинички асистент БРАТИСЛАВ КИРЋАНСКИ
 40. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР КОЦИЈАНЧИЋ
 41. Клинички асистент ОЛГА ПЕТРОВИЋ
 42. Клинички асистент НИКОЛА РАДОВАНОВИЋ
 43. Клинички асистент ИВАНА ВЕЉИЋ
 44. Клинички асистент МИЛАН МАРИНКОВИЋ
 45. Клинички асистент АНА УШЋУМЛИЋ
 46. Клинички асистент ВЛАДИМИР ДЕДОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 1. Ред.проф. НЕБОЈША ЛАЛИЋ
 2. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА КЕНДЕРЕШКИ
 3. Ред.проф. СВЕТЛАНА ВУЈОВИЋ
 4. Ред.проф. МИЛОШ ЖАРКОВИЋ
 5. Ред.проф. МИРЈАНА ШУМАРАЦ ДУМАНОВИЋ
 6. Ред.проф. ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЕЋКОВИЋ
 7. Ред.проф. СРЂАН ПОПОВИЋ
 8. Ред.проф. МАРИНА НИКОЛИЋ ЂУРОВИЋ
 9. Ред.проф. ЈАСМИНА ЋИРИЋ
 10. Ред.проф. КАТАРИНА ЛАЛИЋ
 11. Ред.проф. МИЛАН ПЕТАКОВ
 12. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ
 13. Ред.проф ЂУРО МАЦУТ
 14. Ван.проф. САНДРА ЂУРЂЕВИЋ
 15. Ван.проф. МИРЈАНА ДОКНИЋ
 16. Ван.проф. БИЉАНА НЕДЕЉКОВИЋ БЕЛЕСЛИН
 17. Доцент ЉИЉАНА ЛУКИЋ
 18. Доцент ДРАГАНА МИЉИЋ
 19. Доцент НАТАША РАЈКОВИЋ
 20. Доцент МИОМИРА ИВОВИЋ
 21. Доцент ТАЊА МИЛИЧИЋ
 22. Доцент МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ
 23. Доцент ДРАШКО ГОСТИЉАЦ
 24. Доцент САЊА ОГЊАНОВИЋ
 25. Доцент МИЛИНА ТАНЧИЋ ГАЈИЋ
 26. Доцент МАРКО СТОЈАНОВИЋ
 27. Доцент ЉИЉАНА МАРИНА
 28. Клинички асистент ЈЕЛЕНА СЕФЕРОВИЋ
 29. Клинички асистент МИРЈАНА СТОЈКОВИЋ
 30. Клинички асистент ЉИЉАНА ПОПОВИЋ
 31. Клинички асистент МАРИЈА МАЋЕШИЋ
 32. Клинички асистент БОЈАНА ПОПОВИЋ
 33. Клинички асистент САНДРА СИНГХ ЛУКАЧ
 34. Клинички асистент МАРИЈА МИЛЕТИЋ
 35. Клинички асистент ЉУБИЦА СТОШИЋ
 36. Клинички асистент ЈЕЛЕНА БОГДАНОВИЋ
 37. Клинички асистент ДАНКА ЈЕРЕМИЋ
 38. Клинички асистент ЈЕЛЕНА СТАНАРЧИЋ ГАЈОВИЋ
 39. Клинички асистент ГОРДАНА МИЛИЋ
 40. Клинички асистент ИВА РАСУЛИЋ
 41. Клинички асистент МИЛИЦА СТОИЉКОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за хематологију КЦС

 1. Ред.проф. МИРЈАНА ГОТИЋ
 2. Ред.проф. НАДА СУВАЈЏИЋ ВУКОВИЋ
 3. Ред.проф. БИЉАНА МИХАЉЕВИЋ
 4. Ред.проф. АНДРИЈА БОГДАНОВИЋ
 5. Ред.проф. АНА ВИДОВИЋ
 6. Ред.проф. МИЛЕНА ТОДОРОВИЋ БАЛИНТ
 7. Ван.проф. ПРЕДРАГ МИЉИЋ
 8. Ван.проф. ЈЕЛЕНА БИЛА
 9. Ван.проф. НАТАША ЧОЛОВИЋ
 10. Доцент ДАРКО АНТИЋ
 11. Доцент МИРЈАНА МИТРОВИЋ
 12. Доцент ИРЕНА ЂУНИЋ
 13. Доцент ДАНИЈЕЛА ЛЕКОВИЋ
 14. Клинички асистент МАРИЈАНА ВИРИЈЕВИЋ
 15. Клинички асистент АЛЕКСАНДРА СРЕТЕНОВИЋ
 16. Клинички асистент ВОЈИН ВУКОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за гастроентерологију

 1. Ред.проф. МИОДРАГ КРСТИЋ
 2. Ред.проф. МИРЈАНА СТОЈКОВИЋ
 3. Ред.проф ЂОРЂЕ ЋУЛАФИЋ
 4. Ред.проф. СРЂАН ЂУРАНОВИЋ
 5. Ред.проф. ДРАГАН ПОПОВИЋ
 6. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ МАРКОВИЋ
 7. Ван.проф. ТАМАРА МИЛОВАНОВИЋ
 8. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА СОКИЋ МИЛУТИНОВИЋ
 9. Доцент СНЕЖАНА ЛУКИЋ
 10. Доцент ДРАГАНА МИЈАЧ
 11. Доцент ТИЈАНА ГЛИШИЋ
 12. Клинички асистент ЈЕЛЕНА MAРTИНOВ НЕСТОРОВ
 13. Клинички асистент САЊА ДРАГАШЕВИЋ
 14. Клинички асистент ВЛАДИМИР МИЛИВОЈЕВИЋ
 15. Клинички асистент МИЛИЦА СТОЈКОВИЋ ЛАЛОШЕВИЋ
 16. Клинички асистент МИЛОШ ШТУЛИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за нефрологију

 1. Ред.проф. ДИЈАНА ЈОВАНОВИЋ
 2. Ред.проф МИЛАН РАДОВИЋ
 3. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА КЕЗИЋ
 4. Доцент  МИРЈАНА ЛАУШЕВИЋ
 5. Доцент ВЕРИЦА СТАНКОВИЋ ПОПОВИЋ
 6. Клинички асистент ВОИН БРКОВИЋ
 7. Клинички асистент МАРИЈА МИЛИНКОВИЋ
 8. Клинички асистент МИЛИЦА КРАВЉАЧА
 9. Клинички асистент АНА БОНТИЋ
 10. Клинички асистент МАРКО БАРАЛИЋ
 11. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ

н.б. Институт за реуматологију

 1. Ван.проф. МИРЈАНА ШЕФИК БУКИЛИЦА
 2. Ван.проф. ГОРАН РАДУНОВИЋ
 3. Доцент ПРЕДРАГ ОСТОЈИЋ
 4. Доцент СЛАВИЦА ПАВЛОВ ДOЛИЈАНОВИЋ
 5. Доцент ИВИЦА ЈЕРЕМИЋ
 6. Клинички асистент КАТАРИНА СИМИЋ ПАШАЛИЋ
 7. Клинички асистент МИРЈАНА ЗЛАТКОВИЋ ШВЕНДА
 8. Клинички асистент МАЈА ЗЛАТАНОВИЋ
 9. Клинички асистент ТАТЈАНА ЖИВАНОВИЋ РАДНИЋ
 10. Клинички асистент БРАНКО БАРАЋ
 11. Клинички асистент МИЛИЦА ГРУЈИЋ

н.б. КБЦ «Земун»

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ
 2. Доцент МИОДРАГ ВУКЧЕВИЋ
 3. Доцент РАТКО ТОМАШЕВИЋ
 4. Доцент РАДОСАВ ВИДАКОВИЋ
 5. Доцент ЗОРАН ГЛУВИЋ
 6. Доцент ТАМАРА ЈЕМЦОВ
 7. Клинички асистент ИВАН СТАНКОВИЋ
 8. Клинички асистент ЗОРИЦА ЦВЕТКОВИЋ
 9. Клинички асистент МИЛЕНА ЛАЧКОВИЋ
 10. Клинички асистент СРЂАН КАФЕЏИЋ
 11. Клинички асистент БОЈАН МИТРОВИЋ

н.б. КБЦ «Звездара»

 1. Ред.проф. ТЕОДОРА БЕЉИЋ ЖИВКОВИЋ
 2. Ред.проф. ПЕТАР СВОРЦАН
 3. Ред.проф. НЕБОЈША ДЕСПОТОВИЋ
 4. Ред.проф. РАДОМИР НАУМОВИЋ
 5. Ред.проф. НАТАША МАРКОВИЋ НИКОЛИЋ
 6. Ван.проф.  ПРЕДРАГ ЕРЦЕГ
 7. Доцент ТАТЈАНА ДАМЈАНОВИЋ
 8. Доцент СРЂАН МАРКОВИЋ
 9. Доцент ГОРДАНА МИХАЈЛОВИЋ
 10. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ
 11. Клинички асистент МИЉАНКА ВУКСАНОВИЋ
 12. Клинички асистент МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ ПЕТКОВИЋ
 13. Клинички асистент ЈЕЛЕНА БЈЕДОВ
 14. Клинички асистент АНА БУЛАТОВИЋ
 15. Клинички асистент ПЕТАР ЂУРИЋ

н.б. КБЦ «Бежанијска коса»

 1. Ван.проф. СВЕТЛАНА ЈЕЛИЋ
 2. Доцент МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
 3. Доцент ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ
 4. Доцент АЛЕКСАНДРА ЂОКОВИЋ
 5. Доцент ЈЕЛИЦА БЈЕКИЋ МАЦУТ
 6. Доцент МАРИЈА БРАНКОВИЋ
 7. Клинички асистент НАТАША СТАНИСАВЉЕВИЋ

н.б. КБЦ «Др Драгиша Мишовић»

 1. Ван.проф. МИЛИЦА РАДОЈКОВИЋ
 2. Ван.проф. ВЕРА ЋЕЛИЋ
 3. Доцент БРАНКА ФИЛИПОВИЋ
 4. Доцент ЈАСНА ТРБОЈЕВИЋ СТАНКОВИЋ
 5. Доцент ДУШАН ПОПОВИЋ
 6. Клинички асистент НИКОЛА ПАНИЋ
 7. Клинички асистент ЈЕЛЕНА СУЗИЋ ЛАЗИЋ

н.б. Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње»

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДРА АРАНЂЕЛОВИЋ
 2. Ред.проф. БРАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ
 3. Ред.проф. НЕБОЈША ТАСИЋ
 4. Ван.проф. АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ
 5. Ван.проф. ПЕТАР ОТАШЕВИЋ
 6. Доцент  МИЛАН ДОБРИЋ
 7. Клинички асистент СРЂАН БОШКОВИЋ
 8. Клинички асистент ГОРАН ЛОНЧАР
 9. Клинички асистент ИВАН ИЛИЋ
 10. Клинички асистент ИВАНА БУРАЗОР

  

ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за дигестивну хирургију–Прва хируршка клиника

 1. Ред.проф. НЕБОЈША РАДОВАНОВИЋ
 2. Ред.проф. ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ
 3. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР СИМИЋ
 4. Ред.проф. ВЕЛИМИР МАРКОВИЋ
 5. Ван.проф. ГОРАН БАРИШИЋ
 6. Ван.проф. МАЈА ПАВЛОВ
 7. Ван.проф. ИВАН ПАЛИБРК*
 8. Ван.проф. НИКИЦА ГРУБОР
 9. Ван.проф. ПРЕДРАГ САБЉАК
 10. Ван.проф. ВЛАДИМИР ДУГАЛИЋ
 11. Доцент АНДРИЈА АНТИЋ
 12. Доцент КЕРАМАТОЛЛАХ ЕБРАХИМИ
 13. Доцент ДАНИЈЕЛ ГАЛУН
 14. Доцент ДЕЈАН ВЕЛИЧКОВИЋ
 15. Доцент ЈЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВИЋ*
 16. Доцент ЂОРЂЕ КНЕЖЕВИЋ
 17. Доцент ОГЊАН СКРОБИЋ
 18. Доцент ИВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
 19. Доцент СЛАВЕНКО ОСТОЈИЋ
 20. Клинички асистент ДРАГАН БАСАРИЋ
 21. Клинички асистент НЕБОЈША ЛЕКИЋ
 22. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР БОГДАНОВИЋ
 23. Клинички асистент ИГОР ИГЊАТОВИЋ
 24. Клинички асистент ВЛАДИМИР ШЉУКИЋ
 25. Клинички асистент СТОЈАН ЛАТИНЧИЋ
 26. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР СЕКУЛИЋ
 27. Клинички асистент НЕМАЊА БИЏИЋ
 28. Клинички асистент МАРИЈА ЂУКАНОВИЋ*
 29. Клинички асистент СТЕФАН КМЕЗИЋ
 30. Клинички асистент БОРИС ТАДИЋ
 31. Клинички асистент МИЛАН ВЕСЕЛИНОВИЋ
 32. Клинички асистент НЕНАД ИВАНОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за ургентну хирургију УЦ

 1. Ред.проф. ЖЕЉКО ЛАУШЕВИЋ
 2. Ред.проф. ВАСИЛИЈЕ ЈЕРЕМИЋ
 3. Ред.проф. СЛОБОДАН КРСТИЋ
 4. Ван.проф. НЕНАД ИВАНЧЕВИЋ
 5. Ван.проф. ПАВЛЕ ГРЕГОРИЋ
 6. Доцент БОЈАН ЈОВАНОВИЋ*
 7. Доцент КРСТИНА ДОКЛЕСТИЋ ВАСИЉЕВ
 8. Доцент ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР
 9. Доцент МИЛАН ЋЕРАНИЋ
 10. Доцент МИОДРАГ МИЛЕНОВИЋ*
 11. Клинички асистент ВЛАДИМИР АРСЕНИЈЕВИЋ
 12. Клинички асистент СРЂАН МИЈАТОВИЋ
 13. Клинички асистент МИОДРАГ МИЛЕНОВИЋ*
 14. Клинички асистент ДУШАН МИЦИЋ
 15. Клинички асистент ГОРАН ВУКОВИЋ
 16. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ОЛУИЋ
 17. Клинички асистент ВЛАДИМИР РЕСАНОВИЋ
 18. Клинички асистент НИКОЛА ГРУБОР
 19. Клинички асистент ДАНИЕЛ МИЈАЉИЦА
 20. Клинички асистент МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ*
 21. Клинички асистент ЈОВАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ*
 22. Клинички асистент ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
 23. Клинички асистент МАРИЈА РАЈКОВИЋ*
 24. Клинички асистент САЊА РАТКОВИЋ*

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије- Клиника за васкуларну хирургију и Клиника за кардиохирургију –Друга хируршка клиника

 1. Ред.проф. ЛАЗАР ДАВИДОВИЋ
 2. Ред.проф. МИЛОШ ВЕЛИНОВИЋ
 3. Ред.проф. ДУШАН КОСТИЋ
 4. Ред.проф МИРОСЛАВ МАРКОВИЋ
 5. Ред.проф. СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ
 6. Ван.проф. СВЕТОЗАР ПУТНИК
 7. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР МИКИЋ
 8. Ван.проф. МАРКО ДРАГАШ
 9. Доцент НИКОЛА ИЛИЋ
 10. Доцент ДЕЈАН МАРКОВИЋ*
 11. Доцент   ИГОР КОНЧАР
 12. Доцент ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ
 13. Доцент АНДРЕЈА ДИМИЋ
 14. Доцент ИЛИЈА БИЛБИЈА
 15. Клинички асистент ВЛАДИМИР ЈОВИЧИЋ
 16. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ
 17. Клинички асистент РАДМИЛА КАРАН*
 18. Клинички асистент МИЛОШ СЛАДОЈЕВИЋ
 19. Клинички асистент КСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋ*
 20. Клинички асистент МИЛОШ МАТКОВИЋ
 21. Клинички асистент НЕМАЊА АЛЕКСИЋ
 22. Клинички асистент МИЛОШ ГРУЈИЋ
 23. Клинички асистент ДУШКО ТЕРЗИЋ
 24. Клинички асистент ИВАН ТОМИЋ
 25. Клинички асистент ПЕРИЦА МУТАВЏИЋ
 26. Клинички асистент РАНКО ТРАИЛОВИЋ*
 27. Клинички асистент ДЕЈАН ЛАЗОВИЋ
 28. Клинички асистент ВЛАДИМИР ТУТУШ*
 29. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ЧУМИЋ*
 30. Клинички асистент МИЛИЦА КАРАЏИЋ КОЧИЦА*
 31. Клинички асистент ДРАГАН ИВАНИШЕВИЋ
 32. Клинички асистент НЕМАЊА КАРАМАРКОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Центар за ендокрину хирургију

 1. Ван.проф. ВЛАДАН ЖИВАЉЕВИЋ
 2. Клинички асистент НИКОЛА СЛИЈЕПЧЕВИЋ
 3. Клинички асистент КАТАРИНА ТАУШАНОВИЋ
 4. Клинички асистент МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
 5. Клинички асистент БРАНИСЛАВ РОВЧАНИН

н.б.  Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за неурохирургију

 1. Ред.проф ДАНИЦА ГРУЈИЧИЋ
 2. Ред.проф. ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ
 3. Ред.проф. ДАНИЛО РАДУЛОВИЋ
 4. Ред.проф. ЛУКАС РАСУЛИЋ
 5. Ред.проф. МИЛОШ ЈОКОВИЋ
 6. Ван.проф. ГОРАН ТАСИЋ
 7. Ван.проф. ВЛАДИМИР БАШЧАРЕВИЋ
 8. Доцент ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ
 9. Доцент ВОЈИСЛАВ БОГОСАВЉЕВИЋ
 10. Доцент МИХАИЛО МИЛИЋЕВИЋ
 11. Клинички асистент ИГОР НИКОЛИЋ
 12. Клинички асистент МИРКО МИЋОВИЋ
 13. Клинички асистент ИВАН МИЛИЋ
 14. Клинички асистент РОСАНДА ИЛИЋ
 15. Клинички асистент ИРЕНА ЦВРКОТА
 16. Клинички асистент ТИЈАНА НАСТАСОВИЋ*
 17. Клинички асистент НИКОЛА РЕПАЦ
 18. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ЈАНИЋИЈЕВИЋ
 19. Клинички асистент АНДРИЈА САВИЋ
 20. Клинички асистент ВУК ШЋЕПАНОВИЋ
 21. Клинички асистент ИВАН БОГДАНОВИЋ
 22. Клинички асистент МАРИНА МИЛИЋ
 23. Клинички асистент НЕМАЊА ЈОВАНОВИЋ
 24. Клинички асистент САША КНЕЖЕВИЋ*
 25. Клинички асистент ИГОР ЛАЗИЋ*

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за грудну хирургију

 1. Ван.проф. МАЈА ЕРЦЕГОВАЦ
 2. Доцент МИЛАН САВИЋ
 3. Клинички асистент СЛАВИША БАШЧАРЕВИЋ
 4. Клинички асистент МАРКО КОСТИЋ
 5. Клинички асистент РАДОМИР ВЕШОВИЋ
 6. Клинички асистент ЖЕЉКО ГАРАБИНОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за пластичну  и реконструктивну хирургију

 1. Ред.проф. МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
 2. Доцент ЈЕЛЕНА ЈЕРЕМИЋ
 3. Доцент МИЛАН СТОЈИЧИЋ
 4. Доцент МАРИНА СТОЈАНОВИЋ*
 5. Клинички асистент МАРКО ЈОВИЋ

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за урологију

 1. Ред.проф. ЗОРАН ЏАМИЋ
 2. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ВУКСАНОВИЋ
 3. Ред.проф. МИОДРАГ АЋИМОВИЋ
 4. Ред.проф. ДЕЈАН ДРАГИЧЕВИЋ
 5. Ред.проф. НЕБОЈША ЛАЂЕВИЋ*
 6. Ван.проф. ЂОРЂЕ НАЛЕ
 7. Ван.проф. НЕБОЈША БОЈАНИЋ
 8. Ван.проф. ОТАШ ДУРУТОВИЋ
 9. Доцент АЛЕКСАНДАР ЈАНИЧИЋ
 10. Доцент ИВАН ВУКОВИЋ
 11. Доцент ПРЕДРАГ НИКИЋ
 12. Доцент ТОМИСЛАВ ПЕЈЧИЋ
 13. Клинички асистент БОРИС КАЈМАКОВИЋ
 14. Клинички асистент УРОШ БАБИЋ
 15. Клинички асистент УРОШ БУМБАШИРЕВИЋ
 16. Клинички асистент БОГОМИР МИЛОЈЕВИЋ
 17. Клинички асистент ТЈАША ИВОШЕВИЋ * (Klinika za ORL)
 18. Клинички асистент МИЛАН РАДОВАНОВИЋ
 19. Клинички асистент ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ *
 20. Клинички асистент ВЕЉКО ШАНТРИЋ
 21. Клинички асистент БОЈАН ЧЕГАР
 22. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ЈОВИЧИЋ*

н.б. Универзитетски Клинички центар Србије-Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР ЛЕШИЋ
 2. Ред.проф. ГОРАН ТУЛИЋ
 3. Ван.проф. МАРКО КАДИЈА
 4. Ван.проф. МИХАИЛО ИЛЛЕ
 5. Ван.проф. ИВАН МИЛОШЕВИЋ
 6. Доцент СЛАЂАНА МАТИЋ
 7. Клинички асистент МАРКО ИЛИЋ
 8. Клинички асистент ДАРКО МИЛОВАНОВИЋ
 9. Клинички асистент ТОМИСЛАВ ПАЛИБРК
 10. Клинички асистент СЛАВИША ЗАГОРАЦ
 11. Клинички асистент СВЕТЛАНА СРЕЋКОВИЋ*
 12. Клинички асистент СУЗАНА МИЛУТИНОВИЋ
 13. Клинички асистент МАРИЈА РАЈКОВИЋ*
 14. Клинички асистент ИВАНА ГЛИШОВИЋ ЈОВАНОВИЋ

 

н.б. Институт за ортопедску хирургију «Бањица»

 1. Ред.проф. ЗОРАН БАШЧАРЕВИЋ
 2. Ван.проф. МИЛАН АПОСТОЛОВИЋ
 3. Ван.проф. НЕМАЊА СЛАВКОВИЋ
 4. Доцент  ДУШКО СПАСОВСКИ
 5. Доцент БОРИС ВУКОМАНОВИЋ
 6. Доцент ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ
 7. Клинички асистент ОГЊЕН ВУКАДИН
 8. Клинички асистент МИОДРАГ ГЛИШИЋ
 9. Клинички асистент БОРИС ГЛУШЧЕВИЋ
 10. Клинички асистент БРАНИСЛАВ КРИВОКАПИЋ
 11. Клинички асистент МАРКО АЛЕКСИЋ
 12. Клинички асистент АНДРЕЈА БАЉОЗОВИЋ
 13. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ
 14. Клинички асистент ДАНИЛО ЈЕРЕМИЋ
 15. Клинички асистент СТАНИСЛАВ РАЈКОВИЋ
 16. Клинички асистент НИКОЛА БОГОСАВЉЕВИЋ

 

н.б. Институт за онкологију и радиологију Србије

 1. Ван.проф. ИВАН МАРКОВИЋ
 2. Доцент СРЂАН НИКОЛИЋ
 3. Доцент МАРКО БУТА
 4. Доцент МИЛАН ЖЕГАРАЦ
 5. Клинички асистент МЕРИМА ГОРАН
 6. Клинички асистент ИГОР СПУРНИЋ
 7. Клинички асистент ЗОРКА ИНИЋ
 8. Клинички асистент МАРКО ЈЕВРИЋ
 9. Клинички асистент АНА ЦВЕТКОВИЋ*
 10. Клинички асистент ЗОРАН КОЗОМАРА
 11. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
 12. Клинички асистент ДЕЈАН СТОJИЉКОВИЋ (грудна хир.)
 13. Клинички асистент НАДА САНТРАЧ

н.б. Универзитетска дечја клиника

 1. Ред.проф. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
 2. Ред.проф. ДУШИЦА СИМИЋ*
 3. Ред.проф. ЗОРАН РАДОЈИЧИЋ
 4. Ред.проф. САЊА СИНЂИЋ-АНТУНОВИЋ
 5. Ван.проф. АЛЕКСАНДАР СРЕТЕНОВИЋ
 6. Доцент СИНИША ДУЧИЋ
 7. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ
 8. Клинички асистент МАРТА БИЖИЋ
 9. Клинички асистент МАРКО МАЈСТОРОВИЋ
 10. Клинички асистент ВЛАДИМИР МИЛОВАНОВИЋ
 11. Клинички асистент МАРИЈА СТЕВИЋ*
 12. Клинички асистент ДРАГАНА ВУЈОВИЋ
 13. Клинички асистент БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
 14. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ПЕЈАНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
 15. Клинички асистент БОЈАН БУКВА
 16. Клинички асистент ВЛАДИМИР РАДЛОВИЋ
 17. Клинички асистент БОРКО СТОЈАНОВИЋ
 18. Клинички асистент МАРКО БЕНЧИЋ
 19. Клинички асистент САША МИЛИВОЈЕВИЋ
 20. Клинички асистент ИВАНА ПЕТРОВ БОЈИЧИЋ*

н.б. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије

 1. Ред.проф. МИЛА СТАЈЕВИЋ ПОПОВИЋ
 2. Ван.проф. ЂОРЂЕ САВИЋ
 3. Ван.проф. РАДОЈЕ СИМИЋ
 4. Доцент   АЛЕКСАНДАР ВЛАХОВИЋ
 5. Доцент   БЛАГОЈЕ ГРУЈИЋ
 6. Клинички асистент ВЛАДИМИР КОЈОВИЋ
 7. Клинички асистент МАЈА МИЛИЧКОВИЋ
 8. Клинички асистент ЂОРЂЕ КРАВЉАНАЦ
 9. Клинички асистент ПРЕДРАГ ИЛИЋ
 10. Клинички асистент НИНОСЛАВ БЕГОВИЋ
 11. Клинички асистент ВЕСНА МИЛОЈКОВИЋ МАРИНОВИЋ
 12. Клинички асистент ВЕСНА СТЕВАНОВИЋ*
 13. Клинички асистент ЗОРАН ПАУНОВИЋ
 14. Клинички асистент АНА МАНДРАШ*

н.б. КБЦ „ Земун“ 

 1. Ред.проф. ДРАГОШ СТОЈАНОВИЋ
 2. Ван.проф. ДЕЈАН  СТЕВАНОВИЋ
 3. Доцент НЕБОЈША МИТРОВИЋ
 4. Клинички асистент ДАМИР ЈАШАРОВИЋ
 5. Клинички асистент МИРКО ЛАКИЋЕВИЋ*
 6. Клинички асистент АЛЕКСАНДАР ЛАЗИЋ
 7. Клинички асистент ГОРАН АЛЕКСАНДРИЋ

н.б. КБЦ «Бежанијска коса»

 1. Ред.проф. МИРОСЛАВ ГРАНИЋ
 2. Ред.проф. ДЕЈАН НИКОЛИЋ
 3. Ван.проф. НЕБОЈША ИВАНОВИЋ
 4. Ван.проф. ДАРКО ЗДРАВКОВИЋ
 5. Доцент БОРИСЛАВ ТОШКОВИЋ
 6. Клинички асистент ЈАСНА ГАЧИЋ
 7. Клинички асистент НАТАША ЧОЛАКОВИЋ
 8. Клинички асистент АНА СЕКУЛИЋ*
 9. Клинички асистент БОГДАН ЦРНОКРАК
 10. Клинички асистент СЛОБОДАН ТОДОРОВИЋ

н.б. КБЦ «Др Драгиша Мишовић» 

 1. Ред. проф. ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ
 2. Ред.проф. ВЛАДИМИР ЂУКИЋ
 3. Ред.проф. ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ*
 4. Ван. проф  ДЕЈАН СТОЈАКОВ
 5. Доцент ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ
 6. Доцент РАСТКО ЖИВИЋ
 7. Клинички асистент СУЗАНА БОЈИЋ*
 8. Клинички асистент СЛАВИША САВИЋ
 9. Клинички асистент МИЉАН МИЛАНОВИЋ
 10. Клинички асистент ПРЕДРАГ САВИЋ
 11. Клинички асистент НЕМАЊА ДИМИЋ*
 12. Клинички асистент МАРКО ЂУРИЋ*
 13. Клинички асистент ИРИНА НЕНАДИЋ*

 

н.б. Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње»

 1. Ред.проф. НЕНАД ИЛИЈЕВСКИ
 2. Ван.проф. ИВАН СТОЈАНОВИЋ
 3. Доцент ПРЕДРАГ ГАЈИН
 4. Доцент СЛОБОДАН МИЋОВИЋ
 5. Доцент ПРЕДРАГ МАТИЋ
 6. Доцент ДРАГАНА УНИЋ СТОЈАНОВИЋ*
 7. Доцент ПЕТАР ВУКОВИЋ
 8. Доцент СРЂАН БАБИЋ
 9. Доцент СЛОБОДАН ТАНАСКОВИЋ
 10. Клинички асистент САША БОРОВИЋ
 11. Клинички асистент МИРОСЛАВ МИЛИЧИЋ
 12. Клинички асистент МАЈА СТОЈАНОВИЋ*
 13. Клинички асистент ПЕТАР МИЛАЧИЋ
 14. Клинички асистент МАРКО КАИТОВИЋ
 15. Клинички асистент ИГОР ЖИВКОВИЋ
 16. Клинички асистент ИВАН НЕШИЋ
 17. Клинички асистент ЈЕЛЕНА ЛЕШАНОВИЋ*
 18. Клинички асистент МИХАИЛО НЕШКОВИЋ

н.б. КБЦ «Звездара» 

 1. Ред.проф. АЛЕКСАНДАР КАРАМАРКОВИЋ
 2. Доцент ЉИЉАНА МИЛИЋ
 3. Клинички асистент МАРКО КЕНИЋ
 4. Клинички асистент ИГОР КРЏИЋ
 5. Клинички асистент ЈОВАН ЈУЛОСКИ
 6. Клинички асистент ВЛАДИЦА ЋУК

 

 

 

1. Одлуком Сената Универзитета у Београду број 150-58/VII -3.1 од 24. фебруара 2010. године, 
проф. др РАДОЈУ ЧОЛОВИЋУ
, редовном професору Медицинског факултета у пензији, додељено је звање ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

2. Одлуком Сената Универзитета у Београду број 020-18145/XXIX-3.2. од 05. априла 2012. године, 
проф. др МИОДРАГУ ОСТОЈИЋУ
, редовном професору Медицинског факултета у пензији, додељено је звање ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

3. Одлуком Сената Универзитета у Београду број 612-256/7-2014 од 18. јуна 2014. године,
проф. др МАРИЈИ МОСТАРИЦИ СТОЈКОВИЋ, редовном професору Медицинског факултета у пензији, додељено је звање ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Документа за расписивање конкурса

 

Документа за реферат о пријављеним кандидатима