Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Мастер академске студије

//Мастер академске студије
Мастер академске студије 2023-10-03T11:50:37+00:00

Уписивање овог студијског програма

Сва обавештења у вези са претходним и актуелним конкурсима за упис овог студијског програма можете наћи на страници УПИСИ НА ФАКУЛТЕТ.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мастер академске студије

Актуелни подаци који се тичу извођења наставе, обавештења и распореди за студенте се налазе на студијском порталу.

СТУДИЈСКИ ПОРТАЛ

СПИСАК МОДУЛА

Мастер академске студије из Биоетике се организују за дипломиране студенте Интегрисаних академских студија Медицине, Стоматологије, Фармације и Ветерине, као и области које су блиско повезане са етичким питањима у области медицине и истраживања (специјална едукација и рехабилитација, педагогија, андрагогија, психологија, социјални рад, као и правне науке). Ове мастер студије оспособљавају студенте који иницијално имају различите академске профиле да ефикасно комуницирају и раде у интердисциплинарном и мултидисциплинарном окружењу. Овај програм ће омогућити истраживачима из земље и региона стицање знања и експертизе у области Биоетике, а самим тим и ефикасније учешће у међународним програмима у којима је поштовање етичких стандарда неопходан и важан предуслов. Студијски програм ће омогућити стицање знања и из основних принципа и норми у области Биоетике, савладавање вештина критичке анализе етичких проблема и развијање осетљивости и посвећеног односа у решавању комплексних етичких проблема, са посебним освртом на вулнерабилне групе.

Мастер академске студије из Биоетике чине обавезни и изборни предмети са укупно 60 ЕСПБ. Скуп обавезних предмета је исти за све полазнике, а састоји се од 7 предмета са укупно 39 ЕСПБ. После одслушаних обавезних предмета студенти се опредељују за 3 изборна предмета (укупно 11 бодова) од понуђених 8 предмета. Написани завршни рад носи 10 ЕСПБ, што заједно чини 60 ЕСПБ. Начин завршетка мастер академских студија из Биоетике предвиђена је јавна одбрана рада.
Студенти се оспособљавају да прихвате опште компетенције у оквиру основних домена знања у области медицинске и истраживачке етике. Савладавањем студијског програма студенти ће стећи практично искуство у описивању и анализирању етичких проблема, у критичкој процени литературе, тумачењу и компарирању приступа етичким питањима, уз прихватање пожељних ставова у вези са етичким принципима и промовисање етичких норми путем друштвено-одговорног понашања. Предметно-специфичне компетенције укључују знања и вештине из методологије истраживања, појмова и стандарда етике у истраживању и у медицинској пракси, етике међународног јавног здравља и истраживања у овој области. Значајан сегмент предметно-специфичних компетенција се односи и на компетенције у одговорном планирању и извођењу истраживања, етичким питањима у хуманој репродукцији, правним питањима, етичким питањима различитих животних доба, етичком приступу у раду са огледним животињама као и савременим и актуелним питањима у биоетици (трансплантације, приступ трансродним особама, итд).
По савладавању студијског програма и садржаја учења полазници ће бити компетентни да имплементирају етичке стандарде у истраживачким и здравственим програмима, развијају и константно евалуирају примену етичких норми у биомедицинских истраживањима и клиничкој пракси.


Мастер академске студије се организују из граничних области медицине и оспособљавају студенте који иницијално имају различите академске профиле да ефикасно комуницирају и раде у интердисциплинарном и мултидисциплинарном окружењу.

Мастер академске студије физичка активност, здравље и терапија вежбањем чине обавезни и изборни предмети са укупно 60 ЕСПБ. Скуп обавезних предмета је исти за све полазнике, а састоји се од 7 предмета са укупно 25 бодова ЕСПБ. После одслушаних обавезних предмета студенти се опредељују за 3 изборна предмета (укупно 15 бодова) од понуђених 22 предмета. Написани завршни рад носи 20 ЕСПБ, што заједно чини 60 ЕСПБ. Начин завршетка мастер академских студија физичка активност, здравље и терапија вежбањем је јавна одбрана рада.

Студијски програм пружа неопходна знања и вештине за анализу и унапређење улоге физичке активности и вежбања у очувању и унапређењу квалитета живота повезаног са редовним вежбањем, превенцијом и терапијом болести. На основу доказа из истраживања и добре паксе, развијају се вештине индивидуалног планирања, дозирања и контроле програма вежбања и његово спровођење кроз формирање и функционисање мултидисциплинарних тимова.

Методе извођења наставе укључују интерактивна презентације у којима се предавања одвијају уз постављање питања, активно учествовање студената, визуелна средства и штампане материјале. Студенти се укључују у едукативни процес и кроз дискусије у малим групама у којима активно размењују идеје, размишљања, постављају питања и добијају одговоре уз присуство наставника који потпомаже дискусију. Студије случаја служе за приказ реалних сценарија из области индивидуалног дозирања вежбања у здравстене намене и фокусирају се на специфичне теме и проблеме; студенти читају овакве студије случаја и потом реферишу након индивидуалног рада или рада у малим групама. „Brainstorming“ („вртлог идеја“) у којем студенти наводе своје идеје, размишљања, схватања и дефиниције појединих појмова, повремено се користи са циљем да се стимулише њихова креативност и активно укључивање у процес наставе. Веома често се користи и техника номиналне групе ради постизања групног консензуса у решавању задатих проблема у процесу извођења наставе. Испитивање путем есеја – семинарског рада који се предаје у писменој форми и потом усмено презентује, важан су део наставе, а циљ је да се провере способности студента да организује и изрази властите идеје о уоченим научним и практичним проблемима. Завршни испити у оквиру појединих предмета којим се процењује стечено знање, укључује поред писања и одбране есеја и тестове са питањима која имају по 5 понуђених одговора од којих је само један тачан, а који су повезани са наставним садржајима.

За више информација о „Мастер академске студије физичка активност, здравље и терапија вежбањем“ : http://www.medicinasporta.med.bg.ac.rs/