Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

//Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu „Nagrade Milivoje Jovanovića i Luke Ćelovića“

 

Beograd, 01.12.2017. godine

03 Broj: 612-5014/1-17

 

 

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, broj: 06-17568/14-12 od 22.12.2011. godine, Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, na sednici održanoj 01.12. 2017. godine doneo je:

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU

„NAGRADA MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA“

 

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 8 (osam) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2017/2018. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih studija studija fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2017/2018. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

 

Član 2.

Nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

 

Član 3.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u  portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2017/2018. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte,
  4. Stručni rad studenta, koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume:

o   da je izrađen samostalno (jedan autor), za šta je potrebno priložiti Izjavu o tome da je stručni rad rezultat spostvenog rada (Obrazac Izjave preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“) i

o   da je priložena preporuka profesora matičnog i kompetentnog za tu oblast na fakultetu na kome student studira.

Rad se dostavlja isključivo na srpskom jeziku, u skladu sa Uputstvom za pripremu rada, koje se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“.

Kompletna dokumentacija navedena u članu 3. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

 

Član 4.

Rok za podnošenje prijava je od 05.12.2017. godine do 26.01.2018. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“.

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Član 5.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon:  (011) 3207-426.

 

Član 6.

Izbor kandidata za dodelu nagrada vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

 

Član 7.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

PREDSEDNIK

ODBORA ZADUŽBINE

 

Prof. dr Slađana Benković

 

Prilog:

2018-01-18T08:37:06+00:00 08.12.2017.|Naslovna Slajder|