Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Konkurs za upis na Master studije – Javno zdravlje

////Konkurs za upis na Master studije – Javno zdravlje

Konkurs za upis na Master studije – Javno zdravlje

K O N K U R S ZA DRUGI UPISNI ROK

ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA

 • JAVNO ZDRAVLJE – 15 studenta
 • MASTER OF PUBLIC HEALTH – 23 students

 

Prijava za Master studije Dodatne informacije

 

Master akademske studije –Javnog zdravlja akreditovane su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Studijski program pripada polju interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne nauke, a obuhvata 8 obaveznih i 3 izborna od ponuđenih 26 izbornih predmeta, kao i izradu master akademskog rada. Program je zasnovan na najnovijim pristupima javno-zdravstvenoj nauci, oslanja se na savremena istraživanja i odgovarajuću literaturu, i obezbeđuje prenošenje i usvajanje znanja i veština za uspešnu karijeru mastera javnog zdravlja. Program je razvijen u saradnji sa uglednim evropskim fakultetima i školama – članicama Udruženja škola javnog zdravlja regiona Evrope (ASPHER) i omogućava saradnju naših studenata sa studentima i nastavnicima ovih škola, u procesu studiranja i kasnije u karijeri.

Master akademske studije iz Javnog zdravlja traju jednu godinu, završavanjem studija odnosno odbranom master rada stiče se zvanje master javnog zdravlja i omogućava nastavak daljeg obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja Srbije.

Uslovi upisa;

Prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB, završene integrisane akademske studije, odnosno master akademske studije sa ostvarenih najmanje 300 ESPB, ili lice koje je steklo visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) iz oblasti: zdravstva, prava, ekonomije, organizacionih nauka, političkih nauka, filozofije, pedagogije i andragogije, psihologije, socioloških nauka, specijalne edukacije i rehabilitacije, fizičkih, fizičko-hemijskih, hemijskih nauka, arhitekture, građevinskog inženjerstva, elektrotehnike i mašinskog inženjerstva.

Znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računarima

Merila za rang listu:

 • Opšta prosečna ocena završenih studija (do 60 bodova)
 • Dužina studiranja (do 10 bodova)
 • Motivacioni intervju (do 30 bodova) ocenjuje se :
 • Motivacija za studije: 1, 2, 3, 4, 5
 • Kreativnost: 1, 2, 3, 4, 5
 • Opšti utisak 1, 2, 3, 4, 5

Ocena koju daju članovi komisije množi se sa 2.

Ocenjivanje vrši tročlana komisija imenovana od Veća za specijalističku nastavu na predlog programskog saveta studija.

 

Napomena: Dužina studiranja kandidata se ocenjuje sa maksimalno 10 bodova.
Dužina studiranja kandidata se boduje na osnovu vremena koje je kandidatu bilo potrebno da bodovani studijski program završi nakon isteka redovnog roka za diplomiranje. Vreme produženog studiranja se obračunava u procentima u odnosu na maksimalno produženje studija nakon čega se kandidatu dodeljuje obrnuto srazmeran procenat bodova od maksimalnih 10.
Kao primer, ako je maksimalno produženje studiranja 4 godine, a kandidat je produžio studije za 3, upotrebio je 75% mogućeg produženje i biće mu dodeljeno 25% od maksimalnog broja bodova, odnosno 2,5 od maksimalnih 10 bodova.

 

 

Prijave po konkursu primaju se od 15. I 16 oktobra 2019. godine u Službi za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta, Dr Subotića 8.

Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se razmatrati

Za Konkurs treba priložiti:

 • prijavu;
 • biografiju;
 • izvod iz matične knjige rođenih (fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • fotokopija lične karte (ako je čipovana – očitana);
 • overenu fotokopiju diplome o završenim studijama, kao i overenu fotokopiju dodatka Diplomi ); kandidat kome nije izdata Diploma podnosi Uverenje o diplomiranju sa Uverenjem o položenim ispitima);
 • potvrda o poznavanju rada na računarima (ukoliko kandidat ne poseduje potvrdu – podnosi izjavu o poznavanju rada na računarima uz obavezu da u toku nastave polože test provere znanja);
 • saglasnost ustanove o pohađanju nastave, ako je kandidat u radnom odnosu, a ukoliko ustanova snosi troškove studija – odluka ustanove;
 • potvrdu o uplati troškova Konkursa u iznosu od 000,00 dinara (za strane državljane troškovi konkursa iznose dinarska protivvrednost 160 €), koji se uplaćuju na žiro-račun Medicinskog fakulteta, Beograd, Dr Subotića br. 8, broj: 840-1139666-89 (poziv na broj PO50).

 

 

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

 

 • Kandidat, strani državljanin, konkuriše za upis na master akademske studije-Javno zdravlje pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije.
 • Kandidat-strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi pored ostalih dokumenata i rešenje o nostrifikaciji diplome ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija, overenu fotokopiju pasoša i overenu fotokopiju i prevod izvoda iz matične knjige rođenih.

 

Pre upisa kandidat – strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran;
 • da vlada srpskim jezikom.

 

Strani državljanin može uslovno da se upiše master akademske studije u slučaju kada postupak za priznavanje strane visokoškolske isprave nije završen do roka za upis kandidata po Konkursu. Ukoliko zahtev za priznavanje strane visokoškolske isprave bude odbijen ili ne daje pravo za upis master akademske studije, smatraće se da kandidat nije upisan. U tom slučaju, kandidatu se vraća uplaćeni iznos školarine umanjen za troškove upisa. Ostali troškovi padaju na teret kandidata.

 

OSTALE INFORMACIJE

 

Izbor kandidata vrši odgovarajuća Komisija na osnovu ispunjenosti uslova Konkursa. Redosled kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija-Javno zdravlje utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na akademskim studijama, dužine studiranja, i motivacionog intervjua..

 

Troškovi studija podrazumevaju:

Troškovi Konkursa– 9000,00 uplaćuju se na tekući račun Medicinskog fakulteta :840-1139666-89 (poziv na broj PO50).

Godišnja školarina za domaće državljane iznosi 220.000,00 dinara i uplaćuje se na tekući račun Medicinskog fakulteta.

Troškovi studija za strane državljane:

Troškovi Konkursa – 160 eura – u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu – uplaćuju se na tekući račun Medicinskog fakulteta :

840-1139666-89 (poziv na broj PO50).

Godišnja školarina za strane državljane iznosi 2900 eura i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

 

 

 

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA ŽALBI

 

Fakultet objavljuju preliminarnu listu prijavljenih kandidata, sa podacima o bodovima na internet stranici, na koje kandidati mogu uložiti žalbu na obračun bodova, regularnost postupka utvrđenog konkursom i svoje mesto na rang listi u roku koji odredi fakultet. Po isteku tog roka podaci se smatraju konačnim.

 

Kandidat može podneti žalbu elektronski putem linka http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344

 

Nakon odlučivanja o žalbi fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima i dostavlja je Univerzitetu. Univerzitet objavljuje konačne rang liste na internet stranici Univerziteta. Po objavljivanju konačne rang liste za studijski program na sajtu Univerziteta obavlja se upis kandidata.

KONKURSNI ROK

Prijem – predaja dokumenata od 15. I 16 oktobra 2019. godine od 9 do 13 časova
Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata Fakulteta 17. oktobar 2019. godine u 12 časova
Žalbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis – link http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 18. oktobar 2019. godine do 15 časaova
Rešenje komisije za upis po žalbama 21. oktobar 2019. godine do 15 časova
Žalbe na rešenje komisije Dekanu – link http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 22. oktobar 2019. godine do 12 časa
Rešenje Dekana po žalbama 22. oktobar do 15 časova
Konačna rang lista prijavljenih kandidata Fakulteta koja se dostavlja Univerzitetu 23. oktobar 2019. godine do 12 časova
Konačna rang lista primljenih kandidata koju je dostavio Univerzitet i koja je osnov za upis 24 oktobar 2019. godine do 12 časova
Upis primljenih kandidata 25. oktobar 2019. godine do 14 časova
Fakutet dostavlja Univerzitetu broj upisanih kandiata po modulima 55. oktobar 2019. godine

 

 

 

 

 

2019-10-11T13:14:15+00:00 11.10.2019.|Konkursi Master akademske studije|