Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Zakazana je sednica Naučnog veća

//Zakazana je sednica Naučnog veća

Zakazana je sednica Naučnog veća

UNIVERZITET U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
BROJ: 9700/6
DATUM: 15.11.2019.godine
B  E  O  G  R  A  D

Pozivamo Vas da prisustvujete ŠESTOJ sednici Naučnog veća koja će se održati 21.11.2019. godine, u 12,30  časova u svečanoj sali Sekretarijata Medicinskog fakulteta, dr Subotića br. 8, Beograd, sa sledećim

 

D  N  E  V  N  I  M     R  E  D  O  M

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. (pete) sednice Veća održane 04.09.2019.godine
 1. Donošenje odluke o dodeli diplome Visiting professor
 2. Informacija Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
 3. Naučnoistraživački rad studenata Medicinskog fakulteta
 4. Doktorske akademske studije
 5. Izbor referenata za ocenu podobnosti teme i kandidata za novoprijavljene kandidate
 6. Izveštaj izabranih referenata o podobnosti predloženih tema doktorskih disertacija
 7. Molbe za promenu mentora i imenovanje komentora za odobrenu doktorsku disertaciju
 8. Molbe za produženje roka za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
 9. Predlog Komisija za ocenu završenih doktorskih disertacija
 10. Izveštaj Komisija za ocenu završenih doktorskih disertacija
 11. Izbor kandidata u istraživačko zvanje istraživač-pripravnik
 12. Izbor Komisija referenata za utvrđivanje uslova za sticanje naučnoistraživačkih zvanja
 13. Izveštaj Komisija referenata za utvrđivanje uslova za sticanje naučnoistražiovačkog zvanja
 14. Simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“
 15. Razno

 

Prisustvovanje sednici je obavezno, pa Vas molimo da ukoliko ste sprečeni obezbedite prisustvo Vašeg zamenika na sednici Veća.

 

 

P  R  O  D  E  K  A  N
MEDICINSKOG FAKULTETA

Prof. dr Tatjana Pekmezović, sr.

2019-11-15T12:46:54+00:00 15.11.2019.|Naslovna|