Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Zakazana je sednica NASTAVNO NAUČNOG VEĆA

/, Nekategorizovano/Zakazana je sednica NASTAVNO NAUČNOG VEĆA

Zakazana je sednica NASTAVNO NAUČNOG VEĆA

UNIVERZITET U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
NASTAVNO – NAUČNO   VEĆE
Br: 9/ VIII
Dana: 15.11.2019.god.

 

Na osnovu čl. 135. Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu sazivam

 

 

SEDNICU  NASTAVNO – NAUČNOG  VEĆA

koja će se održati  22.11.2019. godine sa početkom u 13,30  časova u Svečanoj sali  na prvom  spratu u Dekanatu  Medicinskog fakulteta

 

Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI  RED:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice održane 04.09.2019. god.
 2. Razmatranje predloga Naučnog veća  (materijal u prilogu dnevnog reda i na sednici)
 • izveštaj izabranih referenata o podobnosti predloženih tema za izradu doktorskih disertacija i imenovanje mentora.
 • izveštaj komisija za ocenu završenih doktorskih disertacija i usvajanje predloga za sastav komisija za javnu odbranu istih.
 1. Razmatranje predloga Veća za specijalističku  nastavu (materijal u prilogu dnevnog reda i na sednici)
 • predlog za imenovanje članova komisija za polaganje specijalističkih ispita
 • predlog za osnivanje novih katedri za specijalističku nastavu
 1. Predlog izmena i dopuna Pravilnika o izdavačkoj delatnosti na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 2. Predlog izmena i dopuna Pravilnika o organizovanju i sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije – KME
 3. Imenovanje članova Komisije za dodelu nagrada za naučnoistraživački rad i za unapređenje nastave na Fakultetu (materijal u prilogu dnevnog reda)
 4. Razmatranje zahteva nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta za davanje saglasnosti za rad u drugoj ustanovi (materijal u prilogu dnevnog reda i na sednici)
 5. Mišljenje matičnog fakulteta za izbor u zvanje (materijal u prilogu dnevnog reda i na sednici)
 6. Razno

 

Uvid u zapisnik sa prethodne sednice možete izvršiti u Pravnoj službi i na internet stranici Fakulteta.

Molim Vas da neizostavno prisustvujete zakazanoj sednici Nastavno – naučnog veća zbog važnosti pitanja o kojima se odlučuje. U slučaju sprečenosti svoj izostanak možete opravdati  telefonom (36 36 361 – Pravna  služba; kontakt osoba: Dragana Stojić, dipl.prav.) i u pisanoj formi odrediti zamenika sa katedre koji će jednokratno učestvovati u radu i odlučivanju na sednici Veća i koji će se evidentirati neposredno pred sednicu.

S poštovanjem,

 

MEDICINSKI FAKULTET
DEKAN

Prof.dr Nebojša Lalić, s.r.

2019-12-12T12:33:30+00:00 21.11.2019.|Naslovna, Nekategorizovano|