Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Uvid javnosti 31.12.2020

/, Uvid javnosti/Uvid javnosti 31.12.2020

Uvid javnosti 31.12.2020

Na osnovu člana 109. Statuta Univerziteta u Beogradu – Medicinskog fakulteta br. 25/H-2 od 19.03.2018. godine, donosim

O D L U K U

 

Stavlja se na uvid javnosti referat o prijavljenim kandidatima na raspisanom konkursu za izbor nastavnika za sledeću užu naučnu oblast:

 

  1. Jedan nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast PSIHIJATRIJA

 

Referat komisije biće objavljen na internet stranici Fakulteta (www.mfub.bg.ac.rs).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Članom 27. stav 4. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 20/XVI-6 od 07.03.2018. godine propisano je da se referati stavljaju na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 30 dana.

 

Referat komisije sa materijalom sa konkursa nalazi se u Službi za kadrovske poslove Medicinskog fakulteta, sobe 207 i 209/I sprat, u ulici Dr Subotića broj 8. i može se pogledati svakog radnog dana od 10–14 časova, počev od 31.12.2020. godine do 29.01.2021. godine.

 

 

D E K A N
Medicinskog fakulteta

Prof. dr Nebojša Lalić

 

 

 

2020-12-31T10:03:17+00:00 31.12.2020.|Predavanja, Uvid javnosti|