Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

/, Naslovna/20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

 

Konkursi za nastavna i saradnička zvanja

 

NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE
REPUBLIKE SRBIJE

B E O G R A D
Gundulićev venac 23-25

 

Prijavljujemo Vam sledeća radna mesta i uslove za obavljanje poslova tih mesta

Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu objavljuje

K O N K U R S

za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete) :

  1. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast PATOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
  2. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast EPIDEMIOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
  3. 2 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast SUDSKA MEDICINA na određeno vreme od 5 godina
  4. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast PEDIJATRIJA na određeno vreme od 5 godina
  5. 2 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija) na određeno vreme od 5 godina
  6. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
  7. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast DERMATOVENEROLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
  8. 1 saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast ANATOMIJA na određeno vreme od 3 godina
  9. 2 saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA na određeno vreme od 3 godina

USLOVI 1-7: Završen Medicinski fakultet, VIII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

USLOVI  8-9: Završen Medicinski fakultet, VII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Poseban uslov: kandidati koji konkurišu za kliničke nastavne predmete podnose dokaz o radnom odnosu na Klinici koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu) podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta, u ul.Dr Subotića br.8 (Tel. 36-36-320; 36 36 321) u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa.

KONKURS RASPISAN  U OGLASNIM NOVINAMA „POSLOVI“
dana 20.07.2022. godine

 

D E K A N
MEDICINSKOG FAKULTETA

Prof dr Lazar Davidović