Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Zdravstvena delatnost Sudska medicina

//Zdravstvena delatnost Sudska medicina
Zdravstvena delatnost Sudska medicina 2019-10-23T07:35:10+00:00

Institut za Sudsku medicinu,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Adresa: Deligradska 31/A, Beograd
Kontakt telefon: 011 2658 543 ili 011 2641 140

KAKO DO INSTITUTA ZA SUDSKU MEDICINU

SPISAK USLUGA NA LIČNI ZAHTEV SA CENAMA

Naziv usluge Cena (RSD)
I USLUGE INSTITUTA KOJE SU U VEZI SA OBDUKCIJAMA
Sudskomedicinska obdukcija 42,000.00
Obdukcija delova tela ili skeleta i njegovih delova 16,000.00
Patohistološka mikroskopska analiza materijala uzetog tokom obdukcije na Institutu, dostavljenog materijala ili dostavljenih parafinskih kalupa 14,000.00
Opšta hemijsko-toksikološka analiza materijala uzetog tokom obdukcije ili dostavljenog materijala sa leša 45,000.00
Usmerena hemijsko-toksikološka analiza materijala uzetog tokom obdukcije ili dostavljenog materijala sa leša 27,000.00
Kalupiranje bioptičkog materijala posle obdukcije 6,000.00
Balsamacija tela posle obdukcije 100,000.00
Priprema tela za balsamaciju 23,000.00
Sudskomedicinski ambulantni klinički pregled živih 3,080.00
Veštačenje po predmetu – materijalni troškovi za veštačenje po spisima 8,434.00
Ekshumacija i uzimanje uzoraka za forenzičko-genetsku analizu, a bez obdukcije 25,000.00
Ekspertizno mišljenje 1,806.00
ekspert sat pola 903.00
II USLUGE DNK -LABORATORIJE INSTITUTA
DNK procena himerizma 14,000.00
DNK analiza STR lokusa iz uzoraka usne duplje 6,000.00
DNK analiza STR lokusa iz uzoraka krvi 12,000.00
DNK analiza STR lokusa iz uzoraka kostiju 34,000.00
DNK analiza STR lokusa iz uzoraka semene tečnosti 14,000.00
DNK analiza STR lokusa iz uzoraka dlaka 17,000.00
DNK analiza STR lokusa iz uzoraka kontaktnih tragova 14,000.00
QF-PCR analiza iz prenatalnih i neonatalnih uzoraka 13,000.00
TaqMan RT-PCR esej za detekciju SNP- ova 4,000.00
TaqMan RT-PCR esej za detekciju CNV 8,000.00
Izolovanje genomske DNK primenom organske metode iz mekih tkiva 1,500.00
Izolovanje genomske DNK na kolonicama 2,000.00
Izolovanje genomske DNK iz različitih vrsta tkiva – elektroforeza fluorescentno obeleženih fragmenata DNK 800.00
Identifikacija bioloških tragova ljudske krvi imunohemijskom metodom 3,000.00
Identifikacija bioloških tragova semene tečnosti 4,000.00
III USLUGE HEMIJSKO-TOKSIKOLOŠKE LABORATORIJE INSTITUTA
Određivanje etanola i metanola u biološkim tečnostima, tkivu organa ili uzorku tečnosti – kvantitativna analiza metodom gasne hromatografije sa plameno-jonizac 3,150.00
Skrining test na prisustvo najčešće zloupotrebljavanih droga u urinu – imunohromatografski test 1,100.00
Određivalje uree u krvi – kvantitativna analiza, volumetrija, oddređivanje uree po Kovarskom 3,750.00
Određivanje ugljenmonoksida – karboksihemoglobina u krvi i drugim biološim uzorcima – spektrofotometrija 3,750.00
Dokazivanje lako isparljivih, biljnih i organosintetskih otrova u organima i biološkim tečnostima metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 45,000.00
Dokazivanje biljnih ili organosintetskih supstanci u organima i biološkim tečnostima metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 27,000.00
Određivanje amfetamina i srodnih jedinjenja, kokaina, TNS-a, opijata, narkotičkih analgetika ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) 14,500.00
Određivanje amfetamina i srodnih jedinjenja i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) 11,500.00
Određivanje kokaina i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom pektrometrijom (GC/MS) 11,500.00
Određivanje TNS-a i/ili njihovih metabolita u kosi kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) 11,500.00
Određivanje acetona u biološkim tečnostima – kvantitativna analiza gasnom hromatografijom sa plameno-jonizacionim detektorom, headspace tehnika (HS-GC/FID) 2,100.00
Određivanje viših alkohola u biološkim tečnostima – kvalitativna analiza gasnom hromatografijom sa plamenojonizacionim ili masenim detektorom, headspace tehnika GC/FID, HS-GC/MS) 2,950.00
Određivanje ugljovodonika koji ulaze u sastav nafte, benzina ili drugih derivata nafte u biološkim tečnostima, tkivu organa ili uzorku tečnosti – kvalitativna analiza gasnom hromatografijom sa plameno-jonizacionim ili masenim detektorom, headspace  tehnika (HS-GC/FID, HS-GC/MS) 5,100.00
Određivanje lako isparljivih jedinjenja u biološkim tečnostima, tkivu organa ili uzorku tečnosti tečnosti – kvalitativna analiza gasnom hromatografijom sa plamenojonizacionim ili masenim detektorom, headspace tehnika (HSGC/FID, HS-GC/MS) 5,100.00
Određivanje pesticida u biološkim tečnostima, tkivu organa ili drugom uzorku tečnosti tečnostima – kvantitativna analiza gasnom hromatografijom sa plameno-jonizac 5,100.00
Određivanje pesticida u biološkim tečnostima, tkivu organa ili drugom uzorku – kvantitativna analiza gasnom ili tečnom hromatografija sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 5,300.00
Određivanje pesticida u biološkim tečnostima, tkivu organa ili drugom uzorku tečnosti – kvantitativna analiza gasnom hromatografijom sa plameno-jonizacionim detektorom, headspace tehnika (HS-GC/FID) 5,500.00
Određivanje pesticida u biološkim tečnostima, tkivu organa ili drugom uzorku uzorku – kvalitativna analiza gasnom ili tečnom hromatografija sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 5,600.00
Određivanje droge, leka i/ili njihovih metabolita u biološkim tečnostima ili tkivu organa – kvalitativna analiza gasnom hromatografijom sa plameno-jonizacionim detektorom, headspace tehnika (HS-GC/FID) 5,100.00
Određivanje droge, leka i/ili njihovih metabolita u biološkim tečnostima ili tkivu organa – kvalitativna analiza tečnom hromatografijom sa ultravioletnim detektorom (HPLC/PDA) 5,100.00
Određivanje droge, leka i/ili njihovih metabolita u biološkim tečnostima ili tkivu organa – kvalitativna analiza gasnom ili tečnom hromatografija sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 5,300.00
Određivanje droge, leka i/ili njihovih metabolita u biološkim tečnostima ili tkivu organa – kvantitativna analiza gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC/MS) 5,400.00
Određivanje droge, leka i/ili njihovih metabolita u biološkim tečnostima ili tkivu organa – kvantitativna analiza tečnom hromatografijom sa ultravioletnim detektorom (HPLC/PDA) 5,400.00
Određivanje droge, leka i/ili njihovih metabolita u biološkim tečnostima ili tkivu organa – kvantitativna analiza gasnom ili tečnom hromatografija sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 5,600.00
Određivanje droge, leka i/ili njihovih metabolita u biološkim tečnostima ili tkivu organa – kvalitativna analiza tečnom hromatografijom visoke efikasnosti sa tandem masenim i TOF analizatorom (LC/MS Q-TOF) 5,600.00
Određivanje amfetamina i srodnih jedinjenja i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza gasnom ili tečnom
hromatografija sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS)
11,700.00
Određivanje amfetamina i srodnih jedinjenja i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza tečnom hromatografijom visoke efikasnosti sa tandem masenim i TOF analizatorom (LC/MS Q-TOF) 11,700.00
Određivanje opijata i/ili njihovih metabolita u kosi kvalitativna analiza gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 11,700.00
Određivanje opijata i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza tečnom hromatografijom visoke efikasnosti sa tandem masenim i TOF analizatorom (LC/MS Q-TOF) 14,700.00
Određivanje kokaina i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza gasnom ili tečnom hromatografija sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 11,700.00
Određivanje kokaina i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza tečnom hromatografijom visoke efikasnosti sa tandem masenim i TOF analizatorom (LC/MS Q-TOF) 14,700.00
Određivanje TNS-a i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza gasnom ili tečnom hromatografija sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 11,900.00
Određivanje TNS-a i/ili njihovih metabolita u kosi – kvalitativna analiza tečnom hromatografijom visoke efikasnosti sa tandem masenim i TOF analizatorom (LC/MS Q-TOF) 11,900.00
Identifikacija aktivne supstance u tabletama, prašku ili drugom obliku leka metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,200.00
Identifikacija tragova aktivnih supstanci i pratećih nečistoća u uzorcima predmeta (špricevi, bočice, vage, i dr.) koji su u vezi sa zloupotrebom ilegalnih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (heroin, kokain, amfetamin, MDMA, LSD, i dr. – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,200.00
Identifikacija tragova psihoaktivnih supstanci i pratećih nečistoća u sluzokoži – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,200.00
Identifikacija aktivnih supstanci u uzorcima biljnog materijala (marihuana, sintetički kanabinoidi, druge psihoaktivne kontrolisane supstance) – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,200.00
Identifikacija aktivnih supstanci i pratećih nečistoća u uzorcima praškova, tableta ili tečnosti sumnjivih na ilegalne psihoaktivne kontrolisane supstance (heroin, kokain, amfetamin, MDMA, LSD, dr.) – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,200.00
Identifikacija aktivnih supstanci i pratećih nečistoća u uzorcima praškova, tableta ili tečnosti sumnjivih na ilegalne psihoaktivne kontrolisane supstance (heroin, kokain, amfetamin, MDMA, LSD, i dr.) – kvantitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,900.00
Identifikacija aktivnih supstanci u uzorcima biljnog materijala (marihuana, sintetički kanabinoidi, druge psihoaktivne kontrolisane supstance) – kvalitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,200.00
Identifikacija aktivnih supstanci u uzorcima biljnog materijala (marihuana, sintetički kanabinoidi, druge psihoaktivne kontrolisane supstance) – kvantitativna analiza metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) ili gasnom ili tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (GC/MS/MS, LC/MS/MS) 7,800.00