Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

/Naučno – istraživački rad
Naučno – istraživački rad 2020-07-16T07:41:43+00:00

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je vodeća istraživačka institucija u Republici Srbiji u oblasti biomedicine.

Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu su u ciklusu istraživanja od 01.01.2011. do 31.12.2019. godine bili rukovodioci 55 projekata, koje je u oblasti medicinskih nauka finansiralo Ministrastvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

U toku 2018/19. godine nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta publikovali su preko 485 naučnih članaka u međunarodnim časopisima sa Journal Citation Report liste, sa kumulativnim impakt faktorom preko 1955.

Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije prepoznalo je značaj i pomoglo razvoj Fakulteta kroz sredstva za nabavku dela savremene opreme koja je učinila da je Fakultet sada kompetentan sa aspekta tehnologije (uz već ranije postojeći kvalitet ljudskih resursa) da konkuriše za fondove EU, posebno u okviru Framework projekata. Fakultet je do sada imao 11 projekata iz Framework programa.