/Naučno – istraživački rad
Naučno – istraživački rad 2019-12-30T23:46:23+00:00

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je vodeća istraživačka institucija u Republici Srbiji u oblasti biomedicine.

Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu su rukovodioci čak 55 projekata, koje u oblasti medicinskih nauka finansira Ministrastvo za prosvetu i nauku Republike Srbije.

U toku 2015/16. godine nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta su publikovali preko 580 naučnih članaka u međunarodnim časopisima sa Journal Citation Report liste, sa kumulativnim impakt faktorom preko 1600.

Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije prepoznalo je značaj i pomoglo razvoj Fakulteta kroz sredstva za nabavku dela savremene opreme koja je učinila da je Fakultet sada kompetentan sa aspekta tehnologije (uz već ranije postojeći kvalitet ljudskih resursa) da konkuriše za fondove EU, posebno u okviru Framework projekata. Fakultet je do sada imao 11 projekata iz Framework programa.