Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Projekti 2020-06-18T09:18:39+00:00
KONKURS

Konkurs za predlaganje projekata

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za predlaganje projekata u okviru Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine.

KONKURS

Uputstvo za pribavljanje dokumenata neophodnih za prijavu projekata

 • Služba za NIR MFUB
  a. Potvrde za studente doktorskih akademskih studija
  b. Odluke Naučnog veća
  ( za izdavanje odluke neophodno je podneti popunjen zahtev koji mozete preuzeti ovde)
  Rok za podnošenje zahteva za dobijanje saglasnosti Naučnog veća je 09.maj 2016.god.
  Zahteve možete slati na adresu nauka@med.bg.ac.rs

   

 • Formular za uključivanje u listu istraživača
  Formular  popunjava rukovodilac projekta ukoliko želi da unese stipendistu, studenta doktorskih  studija ili spoljnjeg saradnika (zahtev za spoljne saradnike podnosi se samo za projekte koji nisu iz oblasti medicinskih nauka) i dostavlja Kadrovskoj službi MFUB. Ovaj formular ne popunjavaju nastavnici i saradnici zaposleni na MFUB i klinički asistenti,  jer su podaci o njima već uneti u bazu istraživača.

   

 • Za pomoć u kreiranju vremenskog plana – gantograma, zadužen je dipl.ing. Marko Savić, telefon: 26 45 242

 • Podnosioci prijava sa MFUB ne plaćaju republičku administrativnu taksu.

1.  175005

Prof. dr Novica Milićević, Institut za histologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Molekularna regulacija strukturne organizacije limfatičnih organa.

2.  175008

Prof. dr Lazar Davidović, Katedra  za kardiovaskularnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Multidisciplinarna istraživanja relevantna za etiopatogenezu, dijagnostiku i savremeni tretman bolesti torakoabdominalne aorte i njenih grana.

3.  175013

Prof. dr Dušica Lečić Toševski, Institut za mentalno zdravlje, Beograd , naziv projekta: Temperament i struktura simptoma poremećaja ličnosti.

4.  175015

Prof. dr Tatjana Radosavljević, Institut za patološku fiziologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Uloga neuroendokrino – inflamatorne osovine u patogenezi nealkoholne masne bolesti jetre.

5.  175018

Prof. dr Vladimir Obradović, Institut za nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta u  Beogradu, naziv projekta: Funkciono – morfološka i hemodinamska ispitivanja različitih oboljenja i poremećaja konvencionalnim metodama nuklearne medicine i pozitronskom emisionom tomografijom.

6.  175020

Prof. dr Milan Nedeljković, Institut za kardiologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Neinvazivna i invazivna detekcija endotelne disfunkcije i koronarnog vazospazma kod bolesnika sa sindromom bola u grudima.

7.  175022

Prof. dr Nadežda Čovićković – Šternić, Institut za neurologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Depresija izazvana vaskularnim bolestima mozga:  primena neurovizualizacionih metoda u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju.

8.  175023

Prof. dr Milica Prostran,  Institut za farmakologiju   Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Bazična i kliničko – farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu.

9.  175024

Doc. dr Maja Stanojević, Institut za mikrobiologiju i imunologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Filogenetski pristup analizi molekularne evolucije visoko varijabilnih virusa – koinfekcije, interakcija virusa i domaćina.

10.  175025

Prof. dr Slavenka Janković, Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Kliničko epidemiološka istraživanja poremećaja zdravlja od javnozdravstvenog značaja za stanovništvo Srbije.

11.  175026

Prof. dr Dimitrije Brašanac, Institut za  patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Molekulski prognostički markeri i epigenetska kontrola u tumorima kože i regije glave i vrata.

12.  175030

Prof. dr Aleksandar Maliković, Institut za anatomiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Građa i vaskularizacija vidnog sistema.

13.  175031

Prof. dr Jelena Drulović, Institut za neurologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Komparativna analiza kliničkih parametara i biomarkera u prognozi evolucije multiple skleroze i drugih imunskih – posredovanih neuroloških bolesti.

14.  175032

Prof. dr Olivera Stanojlović, Institut za fiziologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta : Razvoj animalnih modela epilepsije i testiranje konvulzivnih i antikonvulzivnih supstanci.

15.  175033

Prof. dr Vera Popović Brkić, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Neuroendokrina kontrola sekrecije hormona rasta kod čoveka – novi izazovi. Kontrola energetske homeostaze kod čoveka u različitim patološkim stanjima. Kliničko – patološka korelacija i genetska osnova tumora hipofize i neuroendokrinih tumora.

16.  175034

Prof. dr Valentina Arsić -Arsentijević, Institut za mikrobiologiju i imunologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod  invazivnih gljivičnih infekcija kod nas.

17.  175038

Prof. dr Marija Mostarica Stojković, Institut za mikrobiologiju i imunologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Imunopatogenetski i regulatnorni mehanizmi u autoimunskim bolestima i hroničnoj inflamaciji.

18.  175039

Prof. dr Lazar Ranin, Institut za mikrobiologiju i imunologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Bakterije rezistentne na antibiotike u Srbiji: fenotipska i genotipska karakterizacija.

19.  175041

Prof. dr Dragomir Marisavljević, Katedra za hematologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Multidisciplinarno istpitivanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfolipidnog sindroma.

 20.  175042

Prof. dr Sandra Šipetić – Grujičić, Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Epidemiološka istraživanja.

21.  175043

Prof. dr Dragan Đurić, Institut za fiziologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Efekti homocisteina i homocisteinu – srodnih supstanci na kardiovaskularni sistem: Uloga gasnih transmitera NO, H2S i CO.

22.  175046

Prof. dr Ljiljana Marković – Denić, Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Kliničko epidemiološka istraživanja najčešćih neželjenih događaja tokom bolničkog lečenja.

23.  175047

Prof. dr Jasmina Marković – Lipkovski, Institut za  patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Karakterizacija bubrežnih stem/progenitor ćelija kod čoveka: identifikacija novih površinskih markera multipotentnih bubrežnih ćelija koje mogu imati regenerativnu ulogu kod oštećenja bubrega.

24.  175048

Doc. dr Miroslav Đorđević,  Katedra za pedijatriju Medicinskog fakulteta u  Beogradu, naziv projekta: Genitalna rekonstruktivna hirurgija: izazovi i granice.

25.  175052

Prof. dr Tatjana Simić , Institut za biohemiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Značaj polimorfizma glutation transferaza u podložnosti za nastanak oboljenja.

26.  175058

Prof. dr Nataša Petronijević,  Institut za biohemiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Strukturne i biohemijske karakteristike poremećaja sinaptičke plastičnosti u psihijatrijskim oboljenjima.

27.  175059

Prof dr Gordana Basta – Jovanović, Institut za  patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Optičko mikroskopska, imunomorfološka, molekularno – biološka i genetska ispitivanja malignih i nemalignih bolesti bubrega.

28.  175064

Prof. dr Nebojša Radunović, Katedra  za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Izučavanje patofizioloških procesa kod embriona i fetusa u trudnoćama nastalim asistiranom reprodukcijom i usavršavanje postupaka za njiho pravovremeno otkrivanje.

29.  175065

Prof. dr Miloš Nikolić, Institut za kožne bolesti  Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta
naziv projekta: Klinički značaj poremećaja urođene i stečene imunosti kod imunoinflamatornih i imunodeficitnih oboljenja.

30.  175067

Prof. dr Dragan Micić Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Istraživanje endokrinih regulatornih mehanizama, markera sistemske inflamacije i kardiovaskularnih faktora rizika u metaboličkim bolestima.

31.  175073

Prof. dr Tanja Jovanović, Institut za mikrobiologiju i imunologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Medicinski značaj genetičke varijabilnosti virusa.

32.  175078

Prof. dr Goran Belojević,  Institut za higijenu i medicinsku ekologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv  projekta: Arterijska hipertenzija – eksperimentalna i interventna studija faktora rizika.

33.  175079

Prof dr Amira Peco – Antić,  Katedra za pedijatriju Medicinskog fakulteta u  Beogradu, naziv projekta: Uloga biomarkera u ranom otkrivanju oštećenja bubrega i praćenju terapijskog odgovora kod dece.

34.  175080

Prof. dr Petar Seferović, Institut za kardiovaskularne bolesti   Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Dijastolna srčana insuficijencija u kardiomiopatijama, dijabetesu, bolestima perikarda i plućnoj hipertenziji: dijagnostički kriterijumi, stratifikacija rizika i terapijski modaliteti.

35.  175081

Prof. dr Aleksandar Milovanović, Institut za medicinu rada ,Beograd, naziv projekta: Značaj rane dijagnostike sindroma opstruktivne apneje u spavanju kod vozača profesionalaca koji upravljaju motornim vozilima.

36.  175082

Doc. dr Goran Stanković, Institut kardiologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Neinvanzivna i invazivna dijagnostika i perkutano lečenje suženja na račvama krvnih sudova.

37.  175083

Prof. dr Vidosava Rakočević – Stojanović, Institut za neurologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Ispitivanje molekularno-genetskih, patohistoloških i biohemijskih karakteristika neuromišićnih bolesti.

38.  175084

Prof. dr Zorana Vasiljević – Pokrajčić, Institut za kardiologiju Medicinskog fakulteta  u Beogradu, naziv projekta: Akutni koronarni sindrom – akutni infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris: savremene dijagnostičke metode i terapijske opcije u cilju boljeg preživljanja bolesnika i mesto i mogućnosti Srbije kao zemlje u tranziciji.

39.  175086

Prof. dr Bosiljka Vujisić – Tešić,Institut za kardiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Asimptomatska mitralna regurgitacija, novi pogledi na stari problem.

40.  175087

Prof. dr Tatjana Pekmezović, Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,  naziv projekta: Epidemiološka istraživanja neuroloških poremećaja: sveobuhvatna procena efekata bolesti.

41.  175089

Prof. dr Višnja Ležaić Institut za nefrologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Biomarkeri u nefrologiji: procena dijagnostičke i prognostičke vrednosti.

42.  175090

Prof. dr Vladimir Kostić, Institut za neurologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Motorni i nemotorni simptomi parkinsonizma: kliničke,  morfološke  i molekularno-genetičke korelacije.

43.  175091

Prof. dr Ivana Novaković, Institut za  biologiju i humanu genetiku Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Analiza genetičkih markera mišićne distonije.

44.  175093

Doc. dr Oliver Stojković, Institut za  sudsku medicinu  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv  projekta: Analiza genskih polimorfigzama CIP izoenzima u populaciji Srbije.

45.  175095

Prof. dr Marko Bumbaširević, Institut za ortopediju , Beograd, naziv  projekta: Procena incidence morbiditeta i mortaliteta povređenih u saobraćajnom traumatizmu u odnosu na lokaciju, vreme i učesnike u saobraćajnim nezgodama na teritoriji Beograda.

46.  175097

Prof. dr Nebojša Lalić, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma  Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Insulinska rezistencija: poređenje uloge u nastanku i razvoju tipa 2 dijabetesa, aterosklerozne vaskularne bolesti i neurodegenerativnih oboljenja.

47.  175099

Prof. dr Aleksandar Nešković, Institut za kardiovaskularne bolesti   Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Efekti modulacije biohumoralnog, inflamatornog i metaboličkog odgovora u akutnom infarktu miokarda sa elevacijom ST – segmenta na ishod lečenja i srčanu funkciju.

 

 

Integralna i interdisciplinarna istraživanja

1.  41002

Prof. dr Đorđe Radak, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd, naziv projekta: Karotidna bolest u Srbiji – patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci.

2.  41013

Prof. dr Nina Japundžić – Žigon,Institut za farmakologiju MF, Beograd, naziv projekta: Funkcionalna genomika hipotalamusa i medule u hipertenziji indukovanoj hroničnim stresom.

3.  41020

Prof. dr Branislav Filipović, Institut za anatomiju MF, Beograd , naziv projekta: Morfolološke promene na mozgu kod osoba sa transseksualizmom, drugim poremećajima polnog identiteta i razvojnim psihijatrijskim poremećajima.

4.  41022

Prof. dr Miodrag Ostojić, Institut za kardiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Akutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičnih faktora.

5.  41023

Prof. dr Vesna Kesić ,  Katedra  za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta: Kancer i trudnoća.

6.  41025

Doc.dr Vladimir Trajković , Institut za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta : Modulacija signalnih puteva koji kontrolišu intracelularni energetski balans u terapiji tumora i neuro – imuno – endokrinih poremećaja.

7.  41033

Prof. dr Zoran Krivokapić, Institut za bolesti digestivnog sistema Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta:  Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta života.

Tehnološki razvoj

 

1.   31020

Prof. dr  Ljiljana Gojković – Bukarica , Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, naziv projekta:  Razvoj tehnologije proizvodnje crvenog vina i dijetetskih proizvoda iz vina bogatih biološki aktivnim polifenolima sa kardioprotektivnim dejstvima.