Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Škola javnog zdravlja i menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

/Škola javnog zdravlja i menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite
Škola javnog zdravlja i menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite 2019-10-09T22:16:42+00:00

Škola javnog zdravlja i menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

MISIJA

Misija Škole je unapređenje sistema javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta uz obezbeđivanje izvrsnih akademskih studijskih programa, programa kontinuirane edukacije, istraživanja i konsultacija za sadašnje i buduće generacije stručnjaka i lidera.

VIZIJA

Vizija Škole je da obrazovanjem kadrova iz oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta formira stručnjake koji će biti spremni za rešavanje vodećih izazova. Kvalitetan i savremen metod rada Škole omogućava da ona preraste u regionalni centar za obrazovanje i istraživanja u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta.

 

CILJEVI

Obrazovanje sposobnih stručnjaka u oblasti javnog zdravlja,

 • Obučavanje efikasnih menadžera u sistemu zdravstvene zaštite,
 • Unapređenje znanja u javnozdravstvenim naukama,
 • Obučavanje visoko kompetentnih istraživača u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta,
 • Promocija zdravlja u saradnji sa društvenom zajednicom, i
 • Unapređenje procesa donošenja odluka i formulisanja javnozdravstvenih politika.

 

U NAMERI DA ISPUNI SVOJU MISIJU I POSTAVLJENE CILJEVE,
PRISTUPI ŠKOLE JAVNOG ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA SU:

 • Interdisciplinarnost,
 • Multiprofesionalnost,
 • Međunarodna saradnja i
 • Etička orijentacija.

 

AKTIVNOSTI:

Škola organizuje sledeće akademske programe

 • Master akademske studije iz javnog zdravlja
 • Master akademske studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite (u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu)
 • Doktorske studije iz javnog zdravlja, smer
 • Doktorske studije iz zdravstvenog menadžmenta (u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu)

 

Kontinuirana edukacija:

U skladu sa promovisanjem stalnog usavršavanja, Škola organizuje kratke intenzivne edukativne kurseve za stručnjake iz oblasti javnog zdravlja, zdravstvenog menadžmenta kao i za ostale stručnjake, sa ciljem poboljšanja njihovog znanja i veština potrebnih za efikasniji i kvalitetniji učinak na radnom mestu.

 

Naučnoistraživačka delatnost:

Škola raspolaže resursima za izvođenje naučnoistraživačkih projekata u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta, a posebno za:

 • Unapređenje aktivnosti u oblasti javnog zdravlja,
 • Unapređenje menadžmenta u kliničkoj praksi i
 • Unapređenje javnozdravstvenih programa van zdravstvenog sektora.

 

Savetodavne usluge:

Škola raspolaže kadrovima koji pružaju pomoć institucijama i pojedincima u formulisanju politike, planiranju, organizovanju, vođenju i finansiranju sistema zdravstvene zaštite. Osim toga, Škola javnog zdravlja može da pomogne zdravstvenoj službi u stalnom unapređenju kvaliteta rada i proceni zdravstvenih tehnologija, kao i u analizi i definisanju politika čiji je cilj unapređenje zdravstvenog stanja lokalnih zajednica i celokupne populacije.

 

OSNIVAČI

Centar – Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta je osnovan 2004. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta „Pomoć razvoju javnog zdravlja u Srbiji“ kojim je rukovodila Evropska Agencija za rekonstrukciju, a finansirala ga Evropska unija. Od osnivanja mnoge aktivnosti škole finansijski je podržavala Evropska unija kroz brojne projekte.

 

PARTNERI
Škola javnog zdravlja sarađuje sa:

 • Regionalnom mrežom škola javnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi,
 • Udruženjem škola javnog zdravlja u evropskom regionu (ASPHER) i svim školama članicama ove organizacije i
 • drugim relevantnim institucijama i organizacijama.

 

BUDUĆI LIDERI U JAVNOM ZDRAVLJU I ZDRAVSTVENOM MENADŽMENTU KOJI SU ZAVRŠILI AKADEMSKE PROGRAME ŠKOLE MOĆI ĆE DA:

 • Koriste svoje znanje u oblasti zdravstvenog menadžmenta u održivom razvoju zdravstvenog sistema,
 • Primenjuju osnovne kompetencije i istraživačke veštine u rešavanju specifičnih javnozdravstvenih problema, uključujući sposobnost definisanja problema, postavljanja i testiranja hipoteza, donošenja zaključaka i njihove interpretacije,
 • Demonstriraju sposobnost unapređenja zdravlja i primene znanja iz oblasti javnog zdravlja u različitim sredinama kroz primenu pristupa, principa i metoda naučenih u Školi,
 • Identifikuju i istražuju sadašnje i buduće izazove javnog zdravlja,
 • Kompetentno učestvuju u procesu donošenja odluka, formulisanja i implementiranja javnozdravstvenih politika,
 • Uočavaju specifičnosti zdravstvenog menadžmenta i primenjuju odgovarajuće veštine u procesu menadžmenta zdravstvenim organizacijama, uključujući strateški pristup kroz uspostavljanje prioriteta, utvrđivanje ciljeva, aktivnosti, evaluacije i finansiranja,
 • Razvijaju zdravstvenu organizaciju zasnovanu na dokazima, stalnom unapređenju kvaliteta, implementaciji promena, kao i njihovom praćenju i evaluaciji,
 • Kritički evaluiraju programe i intervencije koji se odnose na javnozdravstvenu praksu.