Избор писма

///Обавештење за одобравање уписа страних држављана на специјализације и уже специјализације за октобарски уписни рок 2018. године

Обавештење за одобравање уписа страних држављана на специјализације и уже специјализације за октобарски уписни рок 2018. године

Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију односно ужу специјализацију жели да обави на  Медицинском факултету у Београду, подноси захтев Медицинском факултету  да му се одобри упис.

Одлуку о одобравању уписа на специјализације односно уже специјализације доноси Веће за специјалистичку наставу на основу предлога Комисије за упис страних државља .

 

Захтеви за упис подносе се:

За упис на специјализације – два пута годишње и то: за априлски уписни рок до 5.марта  и  за октобарски уписни рок од 3.  до 14. Септембра 2018.

За упис на уже специјализације – једном годишње  од 3. до 14.септембра 2018.

 

Страни држављанин морају да испуњавају следеће услове:

–        Уколико су диплому о завршеном факултету или специјалистичку диплому стекли  ван Републике Србије, потребно је да су обавили процедуру признавања дипломе (академско признавање за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.)

 

–        Да су на специјализацију односно ужу специјализацију упућени у Републику Србији, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља земље која их упућује на специјализацију  и/или гаранцијом амбасаде.

 

–        Страни држављани који су факултет завршили у Републици Србији, потребно је и да имају положен стручни испит. За лекаре који су на обављању обавезног лекарског стажа остављена је могућност да поднесу пријаву за одобравање уписа на специјализацију а да потврду о положеном стручном испиту доставе накнадно.

 

Потребна документа за  одобравање уписа на специјалистичке студије:

–        Молба за одобравање уписа (и попуњена пријава)

–        Фотокопија оригиналне дипломе о завршеном факултету

–        Фотокопија оригиналне дипломе о  положеном специјалистичком испиту

( ако се тражи упис уже специјализације)

–        Потврду о регулисаном стручном-државном испиту

–        Решење о верификацији дипломе

–        Оверена фотокопија извода из матичне књиге држављана

Након донете одлуке Већа о одобравању уписа на специјализације односно уже специјализације, страни држављанин за упис прилаже, и:

–        Попуњен индекс

–        2 фотографије

–        Доказ о дозволи боравка;

–        Доказ да је здравствено осигуран;

–        Копија пријаве стана;

–        Копија путне исправе;

–        Потврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).

–        Доказ о уплати школарине

 

Напомињемо да сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране овлашћеног преводиоца и не старија од шест месеци.

 

Прилог:

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

ПРИЈАВА ЗА УПИС НА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

2018-09-24T06:56:35+00:00 19.09.2018.|Специјализације - Актуелно|